Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 587Pobieranie 264.79 Kb.
Strona1/2
Data09.05.2016
Rozmiar264.79 Kb.
  1   2ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/76/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:
Dostawy środków czystości i materiałów do myjni endoskopowej

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony


Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (013) 43 09 587, Fax. (013) 43 09 587
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów do myjni endoskopowej według 2 części: 1. Część 1 – Środki czystości.

 2. Część 2 – Materiały do automatycznej myjni endoskopowej CLEANTOP WM-S.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,


 • posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,


 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,


 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

5. Termin i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

 3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

 4. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

 6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

 7. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

 8. Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony – oferta na dostawy środków czystości i materiałów do myjni endoskopowejSZPiGM 3820/76/2014”
Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.


7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:
1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

4) Aktualne karty charakterystyki oferowanych produktów chemicznych.

5)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na zasadzie konsorcjum) pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.
8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium.


9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.


Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/76/2014
Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 43 09 587


Korespondencję do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.
10. Sposób obliczenia ceny i punktacji w ramach kryterium jakościowego oraz kryteria oceny ofert i sposób ich oceny
Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.
Wykonawca dokona oceny złożonych ofert według następujących kryteriów:

kryterium waga kryterium

a) cena (koszt) 100 %
Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.


1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min” otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru:


(Cmin/C) x 100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C - cena badanej oferty

c - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena


(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)
UWAGA: Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie wszystkich elementów zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór oferty) oraz uzupełnienia wymaganych danych.
W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Tomasz Telesz, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój nr 12, tel./fax 0 13 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.


12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 26.09.2014 r., godz. 12:15.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny


im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.
14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 26.09.2014 r.


o godz. 12:45, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną: • nazwy i adresy wykonawców,

 • ceny ofert15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie. 1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183 ustawy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia:

  1. Złożono tylko jedną ofertę.

  2. Nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.


16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.
............................................

(podpis kierownika jednostki)Załącznik nr 1


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1 – ŚRODKI CZYSTOŚCI

L.p.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto PLN

(za 1 opakowanie/ szt.)

Wartość netto PLN

VAT %

Wartość brutto

Nazwa handlowa, producent

1

Płyn do mycia naczyń; zapach miętowy lub cytrynowy (nie balsam). Jednorodny płyn, bez zanieczyszczeń mechanicznych.

- pH 5,3 – 5,8,

- gęstość względna 1,03 – 1,04 g/cm3.,

- lepkość 1080 – 1800 cP.,

-wodny roztwór kwasów sulfonowych, C14-16-hydroksyalkano i C14-16-alkeno, soli sodowych < 6% ,

-Amidy, C8-18 i C- 18 nienasycone, N,N-bis hydroksyetylowe <3%,

- Alkohole C12-14, etoksylowane (1- 2.5 TE) , siarczanowane, sole sodowe <3%.

Opakowanie 1 kg.

Op.

1950
2

Płyn do mycia szyb, luster i innych szklanych powierzchni (bez amoniaku) opakowanie bez spryskiwacza, kolor płynu - dowolny, pH: 3,0 – 5,5, gęstość względna w temp. 20° C minimum - 0,991 g/cm³.

Opakowanie od 0,5 l.


Op.

3503

Emulsja do czyszczenia powierzchni drewnianych meblowych zapobiegająca osiadaniu kurzu, nadająca połysk, gęstość – 1006– 1014 kg/m3.

Opakowanie 0,25 l.

Op.

300
4

Proszek do prania, pH (1 %-towy r-r -20°C): max 11, ciężar nasypowy : 610 -740 g/l, dobra rozpuszczalność w wodzie w temp. 20° C,

Opakowanie 0,3 kg.

Op.

60
5

Proszek do czyszczenia urządzeń sanitarnych, brodzików, emalii, glazury, z aktywnym tlenem, pH 1% r-ru wodnego – 9 ÷ 11, ciężar nasypowy min.: 0,9 g/cm3.

Opakowanie 0,5 kg.

Op.

1100
6

Płyn/żel do usuwania kamienia i rdzy z urządzeń sanitarnych. Postać: ciecz, gęstość minimum: 1,05 g/cm3, pH 1-2

Opakowanie 0,45 l.

Op.

300
7

Płyn czyszcząco - dezynfekujący, gęstość min. 1,077 g/cm3, pH: 13, lepkość dynamiczna min.: 425 mPa. s opakowanie 0,75 l.

Op.

420
8

Preparat w postaci płynu do mycia i dezynfekcji sanitariatów. Działający bakteriobójczo i grzybobójczo wobec grzybów drożdżakopodobnych, kwas fosforowy:10 ≤C<25%, alkohol etoksylowany7 E.O.< 10%, kwas amidosulfonowy < 5%, pH < 1,0, gęstość względna, g/cm3 ok. 1,1.

Opakowanie – 0,5 l.

Op.

400
9

Mydło w płynie do rąk do uzupełniania dozowników. Mydło o przyjemnym kwiatowym lub owocowym zapachu i konsystencji nie pozwalającej na samoczynne wyciekanie z dozownika, wylot dozownika pionowo w dół, mydło złożone z nieoddzielających się składników, PH 1% roztworu wodnego 5,0 – 8,5, gęstość względna: min. 1,05 g/ml.

Opakowanie 5 l.

Op.

850
10

Mydło dziecięce toaletowe – kostka; zawierające: Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Sodium Palm Kernelate Aqua, Glycerin, Lanolin, Parfum, Sodium Chloride, Tetrasodium Etidronate, PEG-14M, CI 77891, Kostka min. 90 g.

Szt.

210
11

Mydło naturalne w kostce hipoalergiczne-szare, Minimalny skład: Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Adua, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Tetrasodium Etidronate.

Kostka min.: 145 g.

Szt.

130
12

Pasta BHP ze ścierniwem.

Opakowanie 0,5 kg.

Op.

200
13

Pasta w płynie (emulsja) do podłóg, nabłyszczająca, nie dająca efektu „poślizgu” o przyjemnym zapachu do wykładzin z tworzyw sztucznych (PCV, linoleum), nie wymaga stosowania zmywacza jak i nie wymagająca przed użyciem rozcieńczenia, posiadadająca Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH. Gęstość względna min. 1,002 g/cm3

Opakowanie 0,6 l.

Op.

900
14

Mieszanina do ochrony i nabłyszczania podłoża z PVC, linoleum, gęstość względna(20°C) 1,01 – 1,04 g/cm3, pH 7,0 – 8,0 Wygląd: mleczna, jednorodna ciecz. Opakowanie 0,5 l.

Op.

900
15

Mieszanina do ochrony i nabłyszczania laminowanych paneli podłogowych, wygląd mleczna, jednorodna ciecz, pH 6,5 – 8,0, gęstość względna(20°C) 1,01 – 1,02 g/cm3, rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach - całkowicie mieszalny.

Opakowanie 0,5 l.


Op.

10
16

Preparat do mycia i pielęgnacji laminowanych paneli podłogowych i ściennych, anionowe środki powierzchniowo czynne < 5 %, niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5 %, środek konserwujący (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiaznolinone), wygląd klarowna, zielona ciecz, pH 7,5 -8,5, gęstość względna(20°C) 0,99 – 1,02 g/cm3.

Opakowanie 0,75 l.

Op.

15
17

Preparat do zmywania starych powłok tj. środków do nabłyszczania podłóg. Postać: bezbarwna, klarowna ciecz, PH preparatu: 11-14, gęstość względna (20° C) :. 1,02-1,04 g/cm3

Opakowanie 0,5 l.

Op.

230
18

Środek do konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej z atomizerem. Preparat do polerowania wyrobów metalowych, pH 6.9 do 7.1 (stężenie 100%), Gęstość względna minimum 0,84 g/cm3

Opakowanie 0,5 l.

Op.

60
19

Odświeżacz powietrza w areozolu.

Zawartość: butan 10- 30 %, propan 5 – 20 %,

Opakowanie 0,3 l.

Szt.

80
20

Produkt przeznaczony do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Wygląd - postać sypkiego granulatu z popielatymi wtrąceniami, zapach - bezwonny , pH 1% r-ru ( w temp. 20°C) – 12 ÷ 13,5 , Ciężar nasypowy – 1,0 g/cm3 - 1,5g/cm3.

Opakowanie 0,5 kg.

Op.

30
21

Razem
x
x

Uwaga: Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zastosował zakres wymaganego parametru, np. 1,3 - 2,6, należy przez to rozumieć graniczną dopuszczalną wartość minimalną i graniczną dopuszczalną wartość maksymalną danego parametru. Przykładowo do podanego zakresu wartości: 1,3 - 2,6, wartość: 1,3 oznacza minimalną dopuszczalną wartość, natomiast: 2,6 –maksymalną dopuszczalną wartość.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2 – MATERIAŁY DO AUTOMATYCZNEJ MYJNI ENDOSKOPOWEJ CLEANTOP WM-S

L.p.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Ilość

1

Sól zmiękczająca do myjni endoskopowej CLEANTOP WM-S.

Sól pakowana w saszetki.


Opakowanie a’ 24 saszetki

Op.

20

2

Zestaw filtrów i soli do myjni endoskopowej CLEANTOP WM-S.

Zestaw składający się z 1 sztuki filtra mechanicznego, 2 sztuk filtra chlorowego i dwóch opakowań (po 24 saszetki) soli.
Zestaw

12  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna