Adres obiektu: 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26 Nazwa i adres zamawiającegoPobieranie 77.33 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar77.33 Kb.


PROGRAM FUNKCJONALNO_UŻYTKOWY

Nazwa: Remont pomieszczeń Oddziału Kardiologii w budynku 1A IV piętro w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26

Adres obiektu: 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26
Nazwa i adres zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.
Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 – Roboty Budowlane

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45262522-6 – Roboty murarskie

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 – Tynkowanie

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 – Pokrycie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałeZamawiający:
Adres obiektu: 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26
Nazwa i adres zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Program został opracowany przez:
Autor: Dział Eksploatacyjny

Data: sierpień 2013r.

Spis treści


Spis treści 2

I. Zamówienie obejmuje: 3

II. Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania: 3

III . Zakres prac do wykonania: 4

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych. 5

IV. Pomieszczenia Oddziału Kardiologii - BUDYNEK 1 A IV PIĘTRO 6

V. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego. 10

VI. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzonego zamierzenia budowlanego 10Część opisowa
I. Zamówienie obejmuje:

 1. wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych zgodnie z Programem

 2. opracowanie projektów powykonawczych, kosztorysów ofertowych i powykonawczych Oddziału Kardiologii. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania,


II. Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania:

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii określona zgodnie z PN – ISO 9836; 1997- „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.”, wynosi 1153,82 m2Wykonanie projektu powykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej a w szczególności:

 • instalacji elektrycznej,

 • instalacji przywoławczej,

 • instalacji alarmowej przeciwpożarowej,

 • instalacji gazów medycznych,

 • informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

– rzuty i schematy oraz inne rysunki robót instalacyjnych, wykonane w skali 1:50,
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres zrealizowanego zadania.
Podział realizacji prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych na dwa etapy, tj.:

- etap I – odcinek „A” O/Kardiologicznego;

- etap II – odcinek „B” O/Kardiologicznego.

Dokumentacja powykonawcza winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy.


Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft Office, PDF, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.Pełny zakres objęty dokumentacją powykonawczą powinien być skosztorysowany. Wykonawca odpowiada za ewentualne braki w dokumentacji i w każdej chwili na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany uzupełnić brakujące elementy.
Przewiduje się rozliczenie prac budowlanych i instalacyjnych kosztorysem powykonawczym .
Dla każdej pozycji kosztorysu powykonawczego robót należy podać następujące informacje:

 • numer pozycji kosztorysu kod pozycji kosztorysu, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji kosztorysu,

 • nazwę i opis pozycji kosztorysu oraz obliczenia ilości jednostek miary dla danej pozycji kosztorysu,

 • jednostkę miary, której dotyczy pozycja kosztorysu,

 • ilość jednostek miary pozycji kosztorysu,

 • Ilości jednostek miary podane w kosztorysie powinny być wyliczone na podstawie

rysunków w dokumentacji powykonawczej.

III . Zakres prac do wykonania:


  1. Roboty budowlane w tym:
  • rozbiórkowe i demontażowe,

  • murarskie i betoniarskie,

  • tynkarskie,

  • glazurnicze,

  • posadzkarskie,

  • malarskie,

  • wymiana i montaż stolarki drzwiowej zgodnie z wymaganiami,

  • montaż sufitów podwieszanych typu armstrong,

  • zakup i montaż urządzeń zabezpieczających przed nadmierną penetracją promieni słonecznych,

  • wykonanie wykładzin podłogowych,

  • zabezpieczenie ścian i naroży w korytarzu i pomieszczeniach - pokoi łóżkowych ( odbojoporęcze, odbojnice , narożniki, ochrona drzwi i ościeżnic).1.2 Roboty instalacyjne w tym:
1.2.1 Elektryczne:

- demontaż i montaż przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, • demontaż i montaż paneli przyłóżkowych

 • montaż tablic rozdzielczych i wewnętrznych linii zasilających,

 • wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

 • montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

 • wykonanie połączeń wyrównawczych

1.2.2 Wentylacyjne.

1.2.3 Wodno-kanalizacyjne wraz z instalacją armatury sanitarnej.

1.2.4 Centralnego ogrzewania - demontaż i montaż grzejników higienicznych.

1.2.5 Demontaż i montaż gazów medycznych wraz z oprzyrządowaniem.

1.2.6 Informatyczne.

1.2.7 Przywoławcze.

1.2.8 Kontroli dostępu i systemu alarmowego.

1.2.9 Alarmowa przeciwpożarowa.Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych.

W związku ze złożoną specyfiką prac wykonawczych dla obiektu szpitala wymaga się, aby firma wykonawcza wykazała się doświadczeniem w budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów służby zdrowia, w szczególności obiektów szpitala, tj. minimum dwie inwestycje o wartości 2 mln zł. każda.


Prace głośne będą mogły być wykonywane jedynie po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres robót budowlanych musi obejmować cały zakres prac niezbędnych dla potrzeb realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie działającego obiektu. Z tych powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. Z uwagi na powyższe należy ograniczyć emisję hałasu, czas i zakres wykonywanych robót budowlanych uzgodnić z Zamawiającym, a w razie potrzeby wstrzymać prace na krótki czas.
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia miejsca prac budowlanych należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego na wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco" w ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie Szpitala dużych ilości nie wbudowanych materiałów.
Gruz, materiały z rozbiórki należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go.

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.

Zamawiający zabrania korzystania z dźwigów osobowych szpitala do transportu materiałów budowlanych, gruzu i innych materiałów z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania dźwigu towarowego na zewnątrz budynku.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i terenu budowy.

Zamawiający może udostępnić nieodpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia - do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.


Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac uwzględniający podział realizacji prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych na dwa etapy, tj.:

- etap I – odcinek „A” O/Kardiologicznego,

- etap II – odcinek „B” O/Kardiologicznego,

który uzgodni z Zamawiającym.

Każdy zakończony etap prac musi być potwierdzony stosownym Protokołem odbioru. Płatność za każdy z zakończonych etapów nastąpi przelewem w terminie 60 dni po otrzymaniu faktury VAT. Wymaga się zgodności zakresu zakończonych prac z danymi na fakturze.

Wymaga się, aby przed wejściem i rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca wykazał się posiadaniem dla każdego pracownika przebywającego na terenie budowy umocowania prawnego, na podstawie którego pracownik wykonuje swoje obowiązki, odpowiedniego szkolenia bhp oraz badań lekarskich.

IV. Pomieszczenia Oddziału Kardiologii - BUDYNEK 1 A IV PIĘTRO

Pomieszczenia Oddziału Kardiologii muszą być dostosowane do wykonywanych w nich prac tak, by czynniki środowiskowe nie miały wpływu na jakość pomiarów i wiarygodność wyników, a jednocześnie zapewniać warunki bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz muszą odpowiadać charakterowi świadczonych usług.


W Oddziale Kardiologii do remontu przeznaczono następujące pomieszczenia:

Lp.

Nr pomieszczenia

 

Ilość

Powierzchnia

przeznaczenie pomieszczeń

pomieszcz.

użytk. m2

I.

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

1

1,2,3

Sale chorych

22

388,53

2

4,5

Gabinety zabiegowe i pielęgniarskie

4

69,69

3

14

Pokój Ordynatora

1

19,65

4

9,28

Pokoje lekarskie + korytarz przed pokojem

4

69,77

5

8

Pokój Oddziałowej

1

14,74

6

25

Punkt pielęgniarski

2

13,68

7

26

Pokój socjalny

1

19,49

8

20

Pokój konferencyjny

1

19,9

9

11

Sekretariat

1

27,67

10

23

Pomieszczenia magazynowe

1

17,91

11

10

Pomieszczenie USG

2

28,1

12

15

Pokój badań

1

20,4

13

16

Pokój prób wysiłkowych

1

20,12

14

6,7,17,18,19,24

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne WC, łazienki natryski, brudowniki i pom. porządkowe

25

92,54

15

21, 21a

Komunikacja-korytarze wewnętrzne

2

229,25

16

27

Komunik.-holl między i przed Oddziałem

1

72,18

17

2

Sala Intensywnego Nadzoru

1

30,2 

Ogółem IV p :1153,82

Wszystkie pomieszczenia, a także wyjścia ewakuacyjne muszą być odpowiednio oznakowane.


Opis wykończenia pomieszczeń


Podłoga powinna być wykonana z materiałów gładkich, antyelektrostatycznych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany powinny być wykończone materiałami trwałymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach powinna być umywalka do mycia rąk z bieżącą wodą zimną i ciepłą, z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią.
 • Pokoje zabiegowe i pokoje diagnostyczne oraz pokój łóżkowy -30,2m2

Podłoga powinna być wykonana z materiałów prądoprzewodzących, gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych

Ściany powinny być wykończone materiałami trwałymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniu powinna być umywalka do mycia rąk z bieżącą wodą zimną i ciepłą, z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią.

 • Pokój pielęgniarski

Podłoga powinna być wykonana z materiałów antyelektrostatycznych, gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych

Ściany powinny być wykończone materiałami trwałymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniu powinna być umywalka do mycia rąk z bieżącą wodą zimną i ciepłą, z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią.
 • Pomieszczenie magazynowe

Podłoga powinna być wykonana z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję

Ściany pomalowane farbą emulsyjną akrylową.


 • Śluza umywalkowo - fartuchowa

Podłoga powinna być wykonana z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję

Ściany należy wykonać z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

W śluzie należy zainstalować umywalkę do mycia rąk z bieżącą wodą zimną i ciepłą, z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią.

 • Pomieszczenie lekarzy, ordynatora i pielęgniarki oddziałowej

Podłoga powinna być wykonana z materiałów gładkich, antyelektrostatycznych zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany pomalowane farbą emulsyjną akrylową. W pomieszczenie należy wyposażyć w umywalkę z fartuchem o minimalnej wysokości 1,6 m wokół punktu poboru wody.


 • Korytarze

Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Ściany pomalowane farbą odporną na działanie wilgoci.


 • Pomieszczenie socjalne

Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Ściany pomalowane farbą emulsyjną akrylową. Pomieszczenie socjalne należy wyposażyć w umywalkę i zlew z bateriami; fartuchem o minimalnej wysokości 1,6 m wokół punktu poboru wody.


Podłoga powinna być wykonana z wykładziny antypoślizgowej wielowarstwowej.

Ściany należy wykonać do 2m z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Składzik porządkowy winien być wyposażony w zlew z baterią zawieszony na wysokości 50cm od podłogi. • Brudownik

Podłoga powinna być wykonana z wykładziny antypoślizgowej wielowarstwowej.

Ściany należy wykonać do 2m z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Urządzenia sanitarne zgodnie z wymogami dla pomieszczenia.


 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Podłoga powinna być wykonana z wykładziny antypoślizgowej wielowarstwowej.

Ściany należy wykonać do 2m z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. . Urządzenia sanitarne zgodnie z wymogami dla pomieszczenia.

Pozostałe zalecenia

 1. Ściany nowowznoszone murowane z bloczku betonu lekkiego.

 2. Podłoga antyelektrostatyczna przeznaczona do pomieszczeń na pobyt ludzi z wymogiem pełnej ochrony przed elektrycznością statyczną.

 3. W narożach podłóg wbudować listwę łukową w celu wyeliminowania kątowego zagięcia wykładziny. Wykładzinę wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm tworząc cokolik.

 4. Sufity podwieszane należy wykonać w korytarzach i w pomieszczeniach pomocniczych, natomiast w pozostałych pomieszczeniach sufity powinny być wykonane w sposób zapewniający gładkość powierzchni.

 5. Kolorystyka i wystrój plastyczny pomieszczeń do uzgodnienia z Zamawiającym.

 6. Pomieszczenia Oddziału Kardiologii powinno mieć zapewnione oświetlenie odpowiadające potrzebom użytkowym i warunkom pracy, należy wziąć pod uwagę oświetlenie stanowiskowe.

 7. Wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki higieniczne.

 8. Izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie jest niższe niż na korytarzu i w śluzie.

 9. Instalacja sygnalizacji p. poż. dostosowana do istniejącego układu szpitalnego.

 10. Instalacje IT – okablowanie strukturalne na całym oddziale (do uzgodnienia z Zamawiającym).

 11. Dokumentacja powykonawcza stanowi własność Zamawiającego. Inwentaryzacja pomieszczeń przeznaczonych pod adaptację leży po stronie Wykonawcy.

 12. W korytarzach, salach chorych montaż odbojnic i zabezpieczeń ścian i naroży.V. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.


1. Całość zadania należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją i obowiązującymi przepisami oraz normami w tym zakresie.

3. W fazie wykonawczej należy uwzględnić koordynację robót celem nie zakłócenia pracy innych komórek Szpitala.VI. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzonego zamierzenia budowlanego

 • ustawa z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami),

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 , poz. 654 z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz.739)

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r- prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz. 2072),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna