Adsorption and Membrane ProcessesPobieranie 17.69 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.69 Kb.

Nr/kod

Procesy adsorpcyjne i membranowe


Adsorption and Membrane Processes

Punkty

ECTS


61/IPT

3

Rok

Liczba godz.

w sem.


Rodzaj zajęć

W

Ć

S

L

P

IV

Liczba godz./tydz.

11
Semestr

30


Forma zaliczenia

ZZ
8

Waga oceny

0,650,35Kierownik (modułu) przedmiotu: dr hab. inż. KRZYSZTOF KUPIEC
Wykłady:


Dyfuzja w porowatych ciałach stałych: dyfuzja w kuli, warunki brzegowe, własności porowatych ciał stałych, równania kinetyczne przenoszenia masy

Procesy adsorpcyjne: podstawowe wiadomości o adsorpcji, adsorbenty  otrzymywanie i własności, równowaga adsorpcyjna, efekty cieplne, kinetyka adsorpcji, adsorpcja okresowa w kolumnie, modele adsorpcji, krzywe przebicia, adsorpcja zmiennociśnieniowa (proces PSA), przeciwprądowe adsorpcyjne metody rozdzielania mieszanin.

Procesy membranowe: podstawy teoretyczne: dyfuzja, ciśnienie osmotyczne, permeacja, selektywność procesów rozdziału mieszanin, rodzaje siły napędowej procesów membranowych, membrany  własności i technika otrzymywania, ciśnieniowe procesy membranowe: mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, nanofiltracja, procesy membranowe których siłą napędową jest różnica stężeń, destylacja membranowa, dializa i elektrodializa, techniczne aspekty procesów membranowych, zastosowanie technik membranowych.
Diffusion in porous solids: diffusion in sphere, boundary conditions, properties of porous solids, kinetic equations of mass transfer

Adsorption processes: introductory topics, adsorbents, adsorption equilibrium, heat effects, kinetics of adsorption, adsorption in fixed beds, models of the process, breakthrough curves, Pressure Swing Adsorption, adsorption in simulated moving bed

Membrane processes: theoretical basis, diffusion, osmotic pressure, permeation, selectivity of process separation, driving forces in membrane processes, membranes, microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis, nanofiltration, membrane distillation, dialysis, electrodialysis
Laboratorium:

Równowaga adsorpcyjna, kinetyka adsorpcji w fazie ciekłej, kinetyka adsorpcji w fazie gazowej, wyznaczanie krzywych przebicia przy adsorpcji w kolumnie


Adsorption equilibrium, adsorption kinetics in gaseous and liquid phase, breakthrough curves in fixed bed column, dialysis
Zalecana literatura:

  1. A.Selecki, R.Gawroński, Podstawy projektowania wybranych procesów rozdzielania

mieszanin, WNT Warszawa 1992.

2. R.Gawroński, Procesy oczyszczania cieczy, OWPW Warszawa 1996.

3. R.Rautenbach, Procesy membranowe, WNT Warszawa 1996,

4. R.Petrus, G.Aksielrud, J.Gumnicki, W.Piątkowski, Wymiana masy w układzie ciało stałeciecz, OWPRz, Rzeszów 1998.

5. M.Paderewski, Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT Warszawa 1999.


Uwagi o zaliczeniu:

Zaliczenie wykładów  pisemne kolokwium, zaliczenie laboratorium  wykonanie i zaliczenie (pisemne lub ustne) wszystkich planowanych ćwiczeń laboratoryjnychWarunki wstępne: Destylacja i rektyfikacja, Procesy absorpcyjne


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna