Aeroklub Polski Ul. 17 stycznia 39 00-906 Warszawa OŚwiadczenie o zachowaniu poufnośCIPobieranie 6.97 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar6.97 Kb.
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

____________, __ lutego 2014 rokuAeroklub Polski

Ul. 17 stycznia 39

00-906 Warszawa
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja/My niżej podpisany/i: ____________________, działając jako ______________ w imieniu oraz na rzecz _______________, z siedzibą w __________ w związku ze złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Inwestora dla realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu w celu świadczenia usług medycznych kamienicy we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 108 („Projekt”) i w związku z uzyskaniem informacji przekazanych przez Aeroklub Polski oświadczam/y, że:
  1. Wszelkie informacje uzyskane w ramach lub w związku z rokowaniami dotyczącymi Projektu będę/będziemy traktować jako informacje poufne i zachowam/y je w tajemnicy, jak również nie będą one ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem naszych władz, udziałowców, pracowników i doradców oraz właściwych organów władzy publicznej na ich żądanie;
  1. Informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi na zaproszenie do rokowań i w celu przygotowania oferty do II etapu postępowania;
  1. Poza sporządzeniem kopii dla wewnętrznych potrzeb związanych z rokowaniami dotyczącymi Projektu, zobowiązuję/emy się nie kopiować, reprodukować, publikować ani dystrybuować w całości ani w części żadnych informacji związanych z postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody Aeroklubu Polskiego oraz w jakiejkolwiek formie nie udostępniać ich osobom trzecim;

…………………………….………………………………………..(podpis osoby uprawnionej do składnia oświadczeń woli)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna