Aeroklubu krainy jeziorPobieranie 79.61 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar79.61 Kb.
Projekt roboczy

S.T. 12.12.2011 r.
STATUT

AEROKLUBU KRAINY JEZIOR

przyjęty przez Walne Zgromadzenie Aeroklubu Krainy Jezior

w dniu ……………… 2011 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1.1. Aeroklub Krainy Jezior jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.


 1. W kontaktach międzynarodowych Aeroklub Krainy Jezior obok nazwy polskiej, używa nazwy w języku angielskim „…………………………………”.

 2. Aeroklub Krainy Jezior może być również określany w formie literowej „AKJ”.

§ 2.1. Podstawowym terenem działalności Aeroklubu Krainy Jezior jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów AKJ może także prowadzić działalność poza jej granicami.

2. Siedzibą władz Aeroklubu Krainy Jezior jest miasto Giżycko.

§ 3.1. Aeroklub Krainy Jezior samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.


 1. Aeroklub Krainy Jezior może mieć emblemat, flagę i proporzec oraz używać pieczęci, ubiorów i odznak organizacyjnych.

 2. Aeroklub Krainy Jezior może posiadać status organizacji pożytku publicznego.

 3. Aeroklub Krainy Jezior realizuje swoje cele we współdziałaniu z organizacjami o zbieżnych do swoich celach.

 4. Aeroklub Krainy Jezior opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 5. Do prowadzenia swoich spraw Aeroklub Krainy Jezior może zatrudniać pracowników.

§ 4.1. Aeroklub Krainy Jezior jest neutralny pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

 1. Aeroklub Krainy Jezior może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych założeniach programowych.

 2. Aeroklub Krainy Jezior działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Aeroklub Krainy Jezior w zakresie sportów lotniczych, działa zgodnie z wytycznymi i regulacjami wyznaczonych dla sportów lotniczych Polskiego Związku Sportowego.


ROZDZIAŁ 2

Cele i sposoby ich realizacji
§ 5.1. Aeroklub Krainy Jezior ma następujące cele:

1/ prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportów lotniczych;

2/ upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, w tym dzieci i młodzieży, w zakresie sportów lotniczych;
3/ pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4/ integracji poprzez lotnictwo osób niepełnosprawnych, promocji poprzez lotnictwo, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5/ prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;

6/ upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

7/ szkolenie i doskonalenie członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego, transportu lotniczego, ratownictwa, służb państwowych oraz dla uzyskania świadectw kwalifikacji,licencji i uprawnień do nich wpisywanych.


 1. Swoje cele Aeroklub Krainy Jezior realizuje w szczególności przez wykonywanie zadań w ramach działalności nieodpłatnej:

1/ koordynacji i wspierania działalności statutowej członków Aeroklubu Krainy Jezior oraz współpracujących organizacji;

2/ integracji środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;

3/ inspirowania i popierania postępu i twórczości technicznej, artystycznej, naukowej w dziedzinie lotnictwa;

4/ współdziałania z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;

5/ udziału członków w naradach, zjazdach i konferencjach związanych z lotnictwem;

6/ współpracy z organami administracji cywilnej oraz jednostkami wojskowymi w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej Aeroklubu Krainy Jezior;

7/ występowania do władz i instytucji z wnioskiem wspierającym działalność statutową Aeroklubu Krainy Jezior;

8/ nadawania odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień;

9/ inicjowania oraz opiniowania aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Aeroklubu Krainy Jezior;

10/ upowszechniania wiedzy o lotnictwie, kultywowania tradycji lotniczych, kształtowania zasad etycznych wśród członków Aeroklubu Krainy Jezior;

11/ pielęgnowania pamięci o zmarłych ludziach lotnictwa.

3. Swoje cele Aeroklub Krainy Jezior realizuje w szczególności przez wykonywanie zadań w ramach działalności odpłatnej:

1/ organizowania oraz prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności lotniczych, pilotażowych i technicznych niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju działalności lotniczej;

2/ organizowania konferencji i warsztatów statutowo-metodycznych związanych z uprawianiem różnych dziedzin lotnictwa;

3/ organizowania lotniczych imprez sportowych, zawodów oraz turystyki i rekreacji lotniczej;

4/ prowadzenia działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.ROZDZIAŁ 3

Członkowi, ich prawa i obowiązki
§ 6.1. Członkiem Aeroklubu Krainy Jezior może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także osoba prawna.

2. Małoletni w wieku 16–18 lat mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą ustawowych przedstawicieli należeć do stowarzyszenia bez prawa głosowania na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

4. Członkowstwo Aeroklubu Krainy Jezior może mieć status:

1/ zwyczajnych;

2/ honorowych;

3/ wspierających;

4/ stowarzyszonych. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pragnące czynnie realizować cele statutowe Aeroklubu Krainy Jezior.

 2. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju lotnictwa i sportów lotniczych.

 3. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają działalność Aeroklubu Krainy Jezior i zadeklarują świadczenia na rzecz Aeroklubu Krainy Jezior.

 4. Członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby prawne, które zamierzają współpracowac na rzecz realizacji statutowych celów Aeroklubu Krainy Jezior bez obowiązku uiszczania składek członkowskich;

§ 7.1. Członkowie zwyczajni są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu Krainy Jezior na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

 1. Godność członka honorowego Aeroklubu Krainy Jezior nadaje osobom fizycznym, za wybitną działalność w lotnictwie lub na rzecz Aeroklubu Krainy Jezior, Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu AKJ.

 2. Członków wspierających oraz stowarzyszonych przyjmuje i skreśla Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior.

§ 8.1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:

1/ realizować cele Aeroklubu Krainy Jezior;

2/ brać czynny udział w działalności Aeroklubu Krainy Jezior;

3/ przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz Aeroklubu Krainy Jezior oraz godnie reprezentować AKJ i jego działalność statutową;

4/ opłacać regularnie składki członkowskie.


 1. Członkowie zwyczajni Aeroklubu Krainy Jezior mają prawo:

1/ wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia;

2/ korzystać z urządzeń i pomocy Aeroklubu Krainy Jezior, zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

3/ uczestniczyc we wszystkich formach szkolenia,rajdach i imprezach organizowanych przez AKJ lub w porozumieniu z AKJ na zasadach określonych przez Zarząd AKJ;

4/ nosić ubiór i odznaki organizacyjne. 1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

 2. Członkowie wspierający mają obowiązek:

1/ propagować cele statutowe Aeroklubu Krainy Jezior;

2/ regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń. 1. Członkowie wspierający, będący osobami fizycznymi, mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 2. Członkowie Aeroklubu Krainy Jezior za aktywny udział w realizacji celów AKJ mogą być wyróżniani dyplomami uznania i odznakami honorowymi. Zasady wyróżniania oraz wzory odznak i wyróżnień ustala Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior.

 3. Członkowie Aeroklubu Krainy Jezior, którzy działają na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia statutu, podlegają karom organizacyjnym:

1/ upomnienia;

2/ nagany;

3/ zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat;

4/ wykluczenia z Aeroklubu Krainy Jezior. 1. O nałożeniu kar organizacyjnych określonych w ust. 7 pkt 1-3 decyduje Sąd Koleżeński z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu AKJ. O nałożeniu kary określonej w punkcie 4 decyduje sąd koleżeński na wniosek zarządu aeroklubu. Od decyzji sądu koleżeńskiego ukaranemu członkowi, jak również Zarządowi Aeroklubu Krainy Jezior przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków AKJ.

 2. Członkowie Aeroklubu Krainy Jezior są obowiązani do opłacania składki członkowskiej.

§ 9. Przynależność do Aeroklubu Krainy Jezior ustaje w razie:

1/ śmierci członka;

2/ dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd aeroklubu z trzydziestodniowym wyprzedzeniem;

3/ skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy;

4/ skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd w razie nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;

5/ skreślenie z listy członków stowarzyszonych przez Zarząd w razie nie realizowania celów Aeroklubu Krainy Jezior;

6/ uprawomocnienia decyzji o wykluczeniu z Aeroklubu Krainy Jezior;

7/ utraty praw publicznych.


ROZDZIAŁ 4

Zasady działania Aeroklubu Krainy Jezior
§ 10.1. Struktura organizacyjna Aeroklubu Krainy Jezior obejmuje:

1/ władze Aeroklubu Krainy Jezior;

2/ kluby specjalnościowe lub regionalne.


 1. Regulaminy klubów specjalnościowych i regionalnych uchwala Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior.

 2. Aeroklub Krainy Jezior może organizować jednostki pomocnicze służące realizacji jego zadań statutowych.

§ 11.1. Wybory władz Aeroklubu Krainy Jezior wszystkich stopni odbywają się w głosowaniu tajnym.

 1. Kadencja władz Aeroklubu Krainy Jezior wszystkich stopni trwa 4 lata.

 2. Członkowie wybierani do władz Aeroklubu Krainy Jezior nie mogą być jednocześnie członkami innych władz tego samego szczebla.

 3. Członkami władz AKJ nie mogą byc osoby ,które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 4. Członkami komisji rewizyjnej mogą być tylko osoby nie będące pracownikami Aeroklubu Krainy Jezior, nie będące w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu ew. w stosunku pokrewieństwa z członkami Zarządu AKJ i nie pełniące innych funkcji społecznych we władzach tego samego szczebla.

 5. Uchwały władz Aeroklubu Krainy Jezior wszystkich szczebli podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 6. Uchwały w sprawie zmian statutu wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 7. Uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Aeroklubu Krainy Jezior wymagają większości ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 8. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym. Na żądanie większości uprawnionych do głosowania, podjęcie uchwały może odbywać się w głosowaniu tajnym.


ROZDZIAŁ 5

Władze Aeroklubu Krainy Jezior
§ 12. Władzami Aeroklubu Krainy Jezior są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków;

2/ Zarząd AKJ;

3/ Komisja Rewizyjna AKJ;

4/ Sąd Koleżeński AKJ.

A. Walne Zgromadzenie Członków

§ 13.1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Aeroklubu Krainy Jezior. 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne sprawozdawcze jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.

 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne odbywa się na wniosek:

1/ Zarządu AKJ;

2/ Komisji Rewizyjnej AKJ;

3/ 1/3 ogólnej liczby członków AKJ.


 1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd AKJ, które pisemnie zawiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Zawiadomienie powinno określać termin, miejsce i porządek obrad.

 2. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne powinno się odbywać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie.

§ 14. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1/ z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Aeroklubu Krainy Jezior;

2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający i stowarzyszeni Aeroklubu Krainy Jezior;

3/ zaproszeni goście i eksperci z głosem doradczym.

§ 15.1. Walne Zgromadzenie Członków jest uprawnione do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do zakresu działania Aeroklubu Krainy Jezior.


 1. Do Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1/ ustalenie głównych kierunków i programów działalności Aeroklubu Krainy Jezior;

2/ wybór Prezesa Aeroklubu Krainy Jezior;

3/ wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Krainy Jezior;

4/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Aeroklubu Krainy Jezior i wniosków przedstawionych przez Zarząd AKJ oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi AKJ;

5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Krainy Jezior;

6/ uchwalanie zmian statutowych;

7/ rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przez członków Aeroklubu Krainy Jezior;

8/ podjęcie uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Aeroklubu Krainy Jezior;

9/ ustalenie wysokości składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Krainy Jezior.

§ 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje Sprawy, które stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały.B. Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior

§ 17.1. Zarząd AKJ jest najwyższą władzą Aeroklubu Krainy Jezior w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Aeroklubu Krainy Jezior. 1. Do Zarządu Aeroklubu Krainy Jezior należy w szczególności:

1/ realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Krainy Jezior;

2/ opracowywanie programów działalności Aeroklubu Krainy Jezior;

3/ kierowanie bieżącą realizacją uchwał oraz funkcjonowanie Aeroklubu Krainy Jezior;

4/ zatwierdzanie preliminarza budżetowego i bilansu rocznego Aeroklubu Krainy Jezior;

5/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Aeroklubu Krainy Jezior;

6/ uzgadnianie wysokości i sposobu opłacania składek członkowskich dla członków wspierających przyjętych przez Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior;

7/ powoływanie i rozwiązywanie pomocniczych jednostek organizacyjnych Aeroklubu Krainy Jezior;

8/ wybór prezesa w przypadku powstania wakatu między Walnymi Zgromadzeniami Członków. Kadencja tak wybranego prezesa trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków;

9/ nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień;

10/ rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej AKJ i informowanie tej komisji o ich realizacji;

11/ powoływanie i odwoływanie Dyrektora AKJ oraz ustalanie wynagrodzenia;

12/ zatwierdzanie regulaminów Biura i komisji specjalnościowych;

13/ powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalnościowych oraz określenie ich regulaminów działania i kompetencji;

14/ stwierdzenie utraty praw członkowskich w przypadkach określonych w § 9.

§ 18.1. W skład Zarządu AKJ wchodzą:

1/ Prezes;

2/ osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Krainy Jezior w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie Członków.


 1. W obradach Zarządu uczestniczą, z głosem doradczym, Dyrektor Aeroklubu Krainy Jezior i przewodniczący komisji specjalnościowych, jeżeli nie są z wyboru członkami zarządu.

 2. Zarząd AKJ może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż 25% liczby wybranych członków.

 3. Posiedzenia Zarządu AKJ odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 19. Dyrektor – Sekretarz Zarządu może być pracownikiem Aeroklubu Krainy Jezior i kieruje pracą Biura Zarządu Aeroklubu Krainy Jezior.

§ 20.1. Biuro Zarządu Aeroklubu Krainy Jezior tworzy się z osób zatrudnionych w AKJ w celu realizacji uchwał Zarządu AKJ i bieżącej działalności statutowo-organizacyjnej. 1. Liczebność, strukturę i regulamin organizacyjny biura określa Zarząd AKJ.

C. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Krainy Jezior

§ 21.1. Komisja Rewizyjna AKJ kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Krainy Jezior i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków AKJ. 1. Komisja Rewizyjna AKJ składa się z minimum 3 członków. Komisja Rewizyjna AKJ wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej AKJ odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej AKJ należy w szczególności:

1/ przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności statutowej Aeroklubu Krainy Jezior;

2/ przedstawianie Zarządowi AKJ wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień;

3/ występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi AKJ;

4/ zwoływanie w trybie interwencyjnym nadzwyczajnych walnych zgromadzeń członków Aeroklubu Krainy Jezior. 1. Komisja Rewizyjna AKJ może dokooptować do swojego składu nie więcej niż jedną osobę na miejsce zwolnione.

 2. Delegowany członek Komisji Rewizyjnej AKJ uczestniczy w posiedzeniach Zarządu AKJ.

D. Sąd Koleżeński Aeroklubu Krainy Jezior

§ 22.1. Sąd Koleżeński AKJ składa się z minimum 3 członków – w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Aeroklubu Krainy Jezior. 1. Sąd Koleżeński AKJ wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Sąd Koleżeński AKJ może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż 1/3 wybranej liczby członków.

 2. Sąd Koleżeński AKJ rozpoznaje w co najmniej trzyosobowych zespołach orzekających sprawy dotyczące postępowania członków naruszających statut Aeroklubu Krainy Jezior oraz działających na szkodę stowarzyszenia. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Krainy Jezior.

 3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego AKJ odbywają się w miarę potrzeby.

 4. Sąd Koleżeński AKJ składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Aeroklubu Krainy Jezior.


ROZDZIAŁ 6

Status zawodników
§ 23.1. Zawodnicy uprawiający sporty lotnicze, zgodnie z wytycznymi i regulaminami określonymi przez Polski Związek Sportowy w zakresie sportów lotniczych, mogą posiadać status amatora lub zawodowca.

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki zawodnika określa regulamin uchwalany przez Zarząd Polskiego Związku Sportowego w zakresie sportów lotniczych.

 2. Niewykonywanie obowiązków przez zawodnika powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną. Szczegółowe prawa i obowiązki w tym zakresie reguluje regulamin uchwalany przez Zarząd Polskiego Związku Sportowego w zakresie sportów lotniczych.


ROZDZIAŁ 7

Prawa majątkowe i niemajątkowe
§ 24.1. Aeroklub Krainy Jezior może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków na cele statutowe i w rozmiarach służących potrzebom realizacji celów statutowych.

 1. Aeroklub Krainy Jezior może prowadzić działalność gospodarczą obejmującą w szczególności:

  1. pielęgnowanie, zraszanie, opryskiwanie upraw, włączając usługi agrolotnicze,

  2. loty czarterowe,

  3. loty widokowe i wycieczkowe,

  4. wynajem środków lotniczego transportu pasażerskiego z załogą,

  5. działalność lotnictwa ogólnego, taka jak: przewozy pasażerów organizowane przez aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemności w ramach organizacji szkolenia,

  6. transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem lotów,

  7. wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w celu przewozu towarów,

  8. działalność usługowa wspomagająca lotniczy transport pasażerów, zwierząt i towarów,

  9. działalność terminali, takich jak: porty, dworce lotniczy itp.,

  10. obsługa naziemna statków powietrznych itp.,

  11. fotografia lotnicza,

  12. wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego bez załogi m.in.: samolotów, balonów,

  13. prowadzenie działalności rolniczej.

 2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową.


ROZDZIAŁ 8

Majątek Aeroklubu Krainy Jezior
§ 25.1. Majątek Aeroklub Krainy Jezior stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa majątkowe.

 1. Na fundusze Aeroklubu Krainy Jezior składają się w szczególności:

1/ dochody z organizowanych imprez, szkolenia lotniczego i wydawnictw;

2/ darowizny, zapisy i spadki;

3/ dochody osiągane z działalności gospodarczej;

4/ dotacje;

5/ dochody z ofiarności społecznej;

6/ dochody z majątku własnego;

7/ składki członkowskie.


 1. Do ważności umów, zobowiązań, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli są wymagane podpisy: w imieniu Aeroklubu Krainy Jezior Prezesa lub Wiceprezesa lub Dyrektora AKJ oraz Skarbnika AKJ.

 2. Dokumenty i pisma związane z bieżącą działalnością Zarządu Aeroklubu Krainy Jezior podpisuje Dyrektor AKJ, a w sprawach finansowych – również Skarbnik AKJ.

 3. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego zabrania się:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Aeroklubu Krainy Jezior w stosunku do ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2/ przekazywania majątku Aeroklubu Krainy Jezior na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich a zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Aeroklubu Krainy Jezior;

4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą stowarzyszenia, członkowie organów Aeroklubu Krainy Jezior lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 26. W przypadku upadłości – rozwiązania Aeroklubu Krainy Jezior jego majątek zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o likwidacji Aeroklubu Krainy Jezior.

§ 27. Tekst jednolity Statutu sporządza Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior przyjmując go w formie uchwały podjętej nie później niż w terminie 30 dni od dnia uchwalenia każdej zmiany Statutu.

___________________________________________________________________________

STATUT AEROKLUBU KRAINY JEZIOR strona
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna