Afiliację. Tytuł artykułu, pisany wersalikami (rozm. 14)Pobieranie 58.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar58.08 Kb.
Redakcja prosi o dostosowanie się do poniższych zasad redagowania artykułów:

Artykuły należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Należy zachować odstępy 1,5 wiersza interlinii, margines z lewej i prawej strony, a także dolny i górny – 2,5 cm.
Wraz z nazwiskiem autora proszę umieścić afiliację.

Tytuł artykułu, pisany wersalikami (rozm. 14), powinno się umieścić pośrodku strony.
Objętość artykułu do 20 000 znaków (ze spacjami), tj. w nieprzekraczalnej objętości 12 stron wraz z bibliografią, streszczeniami itp.
Cytowane prace należy przywoływać w tekście rodziału.
Zasady przywoływania prac innych autorów w tekście i w bibliografii:Wytyczne

Przykład cytowania w tekście pracy

Przykład cytowania w bibliografii

Podręcznik, monografia artykuł w czasopiśmie

Jeden autor

Bez względu na liczbę powołań na publikację, należy podać nazwisko autora i rok publikacji pracy. W przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np.: 2001a). Zasada ta obowiązuje także w przypadku większej liczby autorów danej pracy

(Denek, 2014)
Według Denek (2014)...
Badania wskazują, iż... (Denek, 2014).

Książka:

Denek, K. (2014). Edukacja jutra. Drogowskazy – Aksjologia – Osobowość. Sosnowiec.


Rozdział, artykuł lub esej w książce:

Denek, K. (2014). Uniwersytet. Między tradycją a oczekiwaniami współczesności. W K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra. Sosnowiec.


Artykuł:

Denek, K. (2014). Oczy świata. O zachowanie ustawiczności, innowacji, kreatywności, skuteczności, empatii i współpracy w uniwersyteckiej dydaktyce. Forum Akademickie, 12.


Artykuł w druku:

Nowak, R. (w druku). Wpływ kopalni węgla kamiennego na jakość wody rzeki Wisły. Rocznik Ochrona Środowiska, 15.


Teksty w języku angielskim:

Denek, K. (2014). Uniwersytet. Między tradycją a oczekiwaniami współczesności. In K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (eds.), Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra. Sosnowiec.


Nowak, R. (in type). Wpływ kopalni węgla kamiennego na jakość wody rzeki Wisły. Rocznik Ochrona Środowiska, 15.

Dwóch autorów

Bez względu na liczbę powołań na publikację należy podać nazwiska obu autorów połączonych spójnikiem «i» (w przypadku tekstów w języku angielskim «&») oraz rok publikacji pracy

(Potulicka i Rutkowiak, 2010)
Jak sugerują Potulicka i Rutkowiak (2010)...
Badania wskazują, iż... (Potulicka i Rutkowiak, 2010)
Teksty w języku angielskim: (Potulicka & Rutkowiak, 2010)

Potulicka, E. i Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwarunkowania edukacji. Kraków.
Teksty w języku angielskim:

Potulicka, E. & Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwarunkowania edukacji. Kraków.

Więcej autorów

W tekście pracy, bez względu na liczbę autorów, należy wymienić tylko nazwisko pierwszego z nich, zarówno po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywołaniach, natomiast pozostałych autorów należy zastąpić skrótem «i in.» (w tekstach w języku angielskim: «et al.»).
W bibliografii należy wymienić wszystkich autorów

(Adler i in., 2014)
Adler i inni (2014) twierdzą, iż...
Pierwsze badania na ten temat (Adler i in., 2014) sugerują...
Teksty w języku angielskim: (Adler et al., 2014)

Adler, R.A., Rosenfeld, L.B. i Proctor R.F. (2014), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań.
Teksty w języku angielskim:

Kowal, K., Sas, J., Bielak, Z., Marciniak, K., Kowalski, P. & Nowak, A. (2007). Hydrologia stosowana. Warszawa.
Adler, R.A., Rosenfeld, L.B. & Proctor R.F. (2014), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań.

Grupa lub autorzy korporatywni

Przywołanie po raz pierwszy: należy wymienić pełną nazwę instytucji (grupy lub autorów korporatywnych), skrót nazwy w nawiasie oraz rok wydania.
W kolejnych

przywołaniach należy zastosować skrót oraz rok wydania.

Przywołanie po raz pierwszy:

Według Narodowego Centrum Nauki (NCN, 2011)


Kolejne przywołania:

Zgodnie z NCN (2011)...


Jak sugerują badania (NCN, 2011)...

Narodowe Centrum Nauki [NCN]. (2011). Raport 2010. Kraków.

Redakcja książki

Bez względu na liczbę powołań na publikację należy podać nazwisko autora/ów i rok publikacji pracy
W bibliografii zaznaczamy redaktora książki skrótem «red.» (w przypadku tekstów anglojęzycznych: gdy mamy do czynienia z jednym redaktorem stosujemy skrót «ed.», a gdy z więcej niż jednym redaktorem skrót «eds.»)

(Denek, Kamińska i Oleśniewicz, 2014)
Teksty w języku angielskim:

(Denek, Kamińska & Oleśniewicz, 2014)Pakuła, J. (red.) (2013). Współczesne problem nauki i szkolnictwa wyższeg. Toruń.
Denek, K., Kamińska, A. i Oleśniewicz, P. (red.) (2014). Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji. Sosnowiec.
Teksty w języku angielskim:

Pakuła, J. (ed.) (2013). Współczesne problem nauki i szkolnictwa wyższeg. Toruń.Denek, K., Kamińska, A. &Oleśniewicz, P. (eds.) (2014). Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji. Sosnowiec.

Przywoływanie jednocześnie kilku prac

Należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska pierwszego autora. Kolejne przywołania muszą być oddzielone średnikiem i umieszczone w nawiasie okrągłym. W przypadku różnych dat wydania prac tego samego autora/ów muszą być one oddzielone przecinkiem

(Denek, 2014; Potulicka i Rutkowiak, 2010)
(Denek, 1997, 1999, 2004a, 2004b; Potulicka i Rutkowiak, 2010)


Przywoływanie pracy za innym autorem

Stosujemy w tekście z prefiksem «za».
W bibliografii umieszczamy jedynie pracę czytaną.

Jak wykazał Taylor (1962, za: Kowalski, 2004)...
Badania sugerują, iż... (Taylor, 1962; za: Kowalski, 2004)
Przywoływanie fragmentu pracy

Należy podać autora/ów, rok publikacji i numer strony (np., Kowalski, 2002, s.74).


K. Denek twierdzi, iż „Musimy zakładać zmienność zawodów, umiejętności, potrzeb

i wyzwań cywilizacyjnych.” (Denek, 2014, s. 27).Akty prawne

Przywołanie po raz pierwszy – należy podać skróconą nazwę dokumentu oraz dane wraz z numerem Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej i ewentualnymi zmianami. W kolejnych przywołaniach stosujemy skrócony opis wraz z numerem Dziennika Ustaw

Rzeczpospolitej Polskiej i ewentualnymi

zmianami.
Przepisy artykułu podzielonego na ustępy, punkty, litery i tiret powołuje się w następującej

kolejności: art.... ust.... pkt... lit.... tiret..., bez przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych


W bibliografii należy podać pełną nazwę dokumentu oraz dane wraz z numerem Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej i ewentualnymi zmianami

(Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
Zgodnie z treścią Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593z późn.zm.)...
Zgodnie z treścią zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)...
(Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 31).

Praca dyplomowa

Bez względu na liczbę powołań na publikację w tekście rozdziału należy podać nazwisko autora i rok publikacji pracy
W bibliografii należy podać nazwisko autora, rok publikacji pracy, tytuł, rodzaj pracy, nazwę instytucji i miejsce wydania. W przypadku kiedy praca dyplomowa nie była publikowana, należy na ten temat zamieścić informację.

Natomiast, jeśli praca została pobrana z internetu należy umieścić informację dotyczącą źródła.(Kowalski, 2008)
Zgodnie z przekonaniem Kowalskiego (2008)...
Badania wskazują, iż... (Kowalski, 2008).

Kowalski, J. (2008). Analiza i ocena stanu jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim w latach 2000-2005. (Praca magisterska). Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Grimsby, L.K. (2013). Bioenergy back to basics : exploring multiple technologies across the divide between traditional and modern energy. (Rozprawa doktorska). Ås: Norwegian University of Life Sciences.
Kowal, A. (2008). Analiza możliwości wykorzystania

makrofitów do oceny stanu ekologicznego rzek przekształconych. (Niepublikowana rozprawa doktorska). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Korsgaard, L. (2013). Environmental flows in integrated water resources management: Linking flows services and values. (Rozprawa doktorska). Pobrano z lokalizacji: http://www.fiva.dk/doc/thesis/louise.pdf
Teksty w języku angielskim:

Grimsby, L.K. (2013). Bioenergy back to basics : exploring multiple technologies across the divide between traditional and modern energy. (doctoral dissertation). Ås: Norwegian University of Life Sciences.


Korsgaard, L. (2013). Environmental flows in integrated water resources management: Linking flows services and values. (doctoral dissertation). Access: http://www.fiva.dk/doc/thesis/louise.pdf

Strony internetowe

Jeden autor

Bez względu na liczbę powołań na publikację należy podać nazwisko autora i rok publikacji pracy. W przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np. 2001a). Zasada ta obowiązuje także w przypadku większej ilości autorów danej pracy

(Rychlewski, 2013)
Zgodnie ze zdaniem Rychlewskiego (2013)...
Badania wskazują, iż... (Rychlewski, 2013)

Rychlewski, P. (2013). Pale wkręcane prefabrykowane. Pobrano z lokalizacji: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,pale_wkrecane_prefabrykowane,6952
Teksty w języku angielskim:

Rychlewski, P. (2013). Pale wkręcane prefabrykowane. Access: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,pale_wkrecane_prefabrykowane,6952Wielu autorów

Należy postępować tak jak w przypadku publikacji papierowej, w zależności od liczby autorów
Dodatkowo w bibliografii należy podać źródło strony internetowej

(Rychlewski i Derlacz, 2013)
(Rychlewski, Kowal, Nowak i

Derlacz, 2013)


Badania te (Nowak i in., 2003)...
Teksty w języku angielskim:

(Rychlewski, Kowal, Nowak &

Derlacz, 2013)


Rychlewski, P. i Derlacz, M. (2013). Żelazne pale wbijane i pale wciskane. Pobrano z lokalizacji: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,zeliwne_pale_wbijane_i_pale_wciskane,6971
Teksty w języku angielskim:

Rychlewski, P. & Derlacz, M. (2013). Żelazne pale wbijane i pale wciskane. Aceess: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,zeliwne_pale_wbijane_i_pale_wciskane,6971Grupa lub autorzy korporatywni

Należy postępować tak jak w przypadku publikacji papierowej
Dodatkowo w bibliografii należy podać źródło strony internetowej

Przywołanie po raz pierwszy:

Według Narodowego Centrum Nauki (NCN, 2011)


Kolejne przywołania:

Zgodnie z NCN (2011)


(NCN, 2011)

Narodowe Centrum Nauki [NCN]. (2012). Raport roczny 2011. Pobrano z lokalizacji: http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/obrazki/2011-sprawozdanie-ncn.pdf
Teksty w języku angielskim:

Narodowe Centrum Nauki [NCN]. (2012). Raport roczny 2011. Access: http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/obrazki/2011-sprawozdanie-ncn.pdfBrak autora

Należy podać nazwę strony i rok publikacji. W przypadku braku roku należy podać datę dostępu
Dodatkowo w bibliografii należy podać źródło strony internetowej

(Muratordom, 2012)

Porady prawne. (2012). Pobrano z lokalizacji: http://muratordom.pl/eksperci/ekspert/porady-prawne
Teksty w języku angielskim:

Porady prawne. (2012). Access: http://muratordom.pl/eksperci/ekspert/porady-prawne

Brak nazwy dokumentu

Należy podać nazwę strony i rok publikacji. W przypadku braku roku należy podać datę dostępu
Dodatkowo w bibliografii należy podać fragment przytaczanego tekstu oraz źródło strony internetowej

„Geostream wykwalifikowane techniczne przedsiębiorstwom inżynierii ziemnej oraz konsultingowe właścicielom obszarów zanieczyszczonych” (Geostream,

2013).


Geostream. (2013-12-12). "Geostream oferuje". Pobrano z lokalizacji: http://geostream.it/wp-content/uploads/2013/03Tabele i rysunki:
Powyższe wskazówki dotyczą także podawania źródeł pod rysunkami, schematami i tabelami (lub: Źródło: opracowanie własne.)


  1. W przypadku zamieszczania rysunku, schematu, prosimy o zamieszczenie pod rysunkiem tytułu oraz źródła (rozm. 10 pkt.); rysunki, schematy itp. oznaczamy skrótem «Ryc.» i numerujemy

Ryc. 1. Elementy składowe jakości uczelni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Figlewicz (2000).
[teksty w j. angielskim odpowiednio: Figure. 1. Title

Source: study of author on the basis of: R. Figlewicz (2000).]


  1. W przypadku tabel ich tytuły tpoprzedzone skrótem «Tab.» i jej numerem umieszczamy nad tabelą, a źródło pod tabelą.


Tab. 1. Zadania wycieczek

Źródło: opracowanie własne.
[dla tekstów w języku angielskim odpowiednio: Table 1. Title

Source: study of author.]
Streszczenia i dodatki:

  1. Do tekstu przygotowanego w języku polskim na końcu rozdziału proszę dołączyć: tytuł rozdziału, słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim (maximum 10 linijek tekstu) oraz tytuł rozdziału, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim (maximum 10 linijek tekstu).

  2. Do tekstu przygotowanego w języku angielskim na końcu rozdziału proszę dołączyć: tytuł rozdziału, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim (maximum 10 linijek tekstu) oraz tytuł rozdziału, słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim (maximum 10 linijek tekstu).


Maksymalna długość rozdziału wraz z jego wszystkimi elementami (tabelami, rysunkami, bibliografią, streszczeniami itp. Nie może przekraczać 12 stron!


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna