Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiPobieranie 166.25 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar166.25 Kb.
  1   2   3   4Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji

ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa
tel./22/ 56 67 200 fax./22/ 56 67 202

strona internetowa: www.aotm.gov.pl
NIP 525-23-47-183

Nr sprawy 11/2015
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Tryb:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - 3”I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz w zakresie niesprzecznym z tą ustawą Kodeks cywilny.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. CPV 34.11.00.00-1.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Miejsce dostawy: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa.

 5. Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia


Termin wykonania zamówienia: 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
IV. Informacja o podwykonawcach


Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców – załącznik
nr 2 do SIWZ.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz pozostałych dokumentów ofertowych

Dokumenty składające się na treść oferty


 1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – złącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Podpisany i wypełniony opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi i wymaganym wyposażeniem - załącznik nr 6 do SIWZ.


Dokumenty dotyczące reprezentacji wykonawcy


 1. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.


Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu


 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania


 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) – według wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.


Zobowiązanie podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp)


 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:
 1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

 5. solidarnej odpowiedzialności.


Pozostałe informacje dotyczące dokumentów:


 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

 3. Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6 i 7 niniejszego rozdziału SIWZ.

 6. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
 1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp,

 2. potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

 3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

 4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

 5. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (zobowiązanie podmiotu trzeciego), art. 24 ust. 2d ustawy Pzp, lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w: art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (zobowiązanie podmiotu trzeciego), art. 24 ust. 2d ustawy Pzp zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia
w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

       1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

       2. Każdy faks lub e-mail, który wpłynie do Zamawiającego, uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

       3. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub e-maila.

       4. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, na faks 22/ 56 67 202 lub na adres e-mail: j.solecki@aotm.gov.pl.

       5. Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp bez ujawniania źródła zapytania.

       6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.


Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach formalno–prawnych: Jerzy Solecki

adres e-mail: j.solecki@aotm.gov.pl

tel. kom.: 660 333 644

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

 1. Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

 4. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

 7. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

XIV. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

XV. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

 4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

 5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).

 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 7. Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej, o której jest mowa w ust. 4.

 8. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 9. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski.

 11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

 12. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji
  (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 14. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je
  w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec
  w szczególności informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do wykazania najpóźniej w dniu składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (stosowne wyjaśnienie należy załączyć do oferty).

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: Oferta na Dostawę samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - 3” sprawa 11/2015 (określić, ile stron znajduje się w kopercie).XVI. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 SIWZ należy złożyć do dnia 17-11-2015 r. do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego
  tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sekretariat - parter).

 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej.

 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania, którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
  i zostaną dołączone do oferty.

 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
  i nazwą postępowania, którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
  w dniu 17-11-2015 r. o godz. 1515 w siedzibie Zamawiającego, tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sala konferencyjna).

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, a w szczególności koszty dostawy samochodu, jego, wyposażenia oraz pozostałych wymagań określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ, przygotowania wszystkich niezbędnych do rejestracji dokumentów.


UWAGA !!!

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

 1. wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi,

 2. wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: „wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto”.

XIX. Opis kryteriów oceny ofert

Mając na uwadze postanowienia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559) Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert i ich rangę procentową.  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna