Agencjiturystyczne jPobieranie 132.18 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar132.18 Kb.


P R O J E K T D Z I A Ł A L N O Ś C I

A G E N C J I T U R Y S T Y C Z N E J

V O Y A G E”
 1. STRESZCZENIE

Firma Voyage powstała 1 kwietnia 2002r. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Olsztynie, przy ulicy Piłsudskiego 10/14, na pierwszym piętrze domu handlowego „Dukat”. Przedmiotem działalności firmy jest stałe pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia na działalność w kraju lub na rzecz usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez osobę fizyczną. Właścicielem firmy i jej głównym menadżerem jest Anna Delicka posiadająca szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania turystyki. Voyage zatrudnia w pełnym wymiarze godzin dwie osoby.

Firma Voyage jest agentem turystycznym, pośredniczącym w dystrybucji ofert takich biur podróży jak: Orbis, TUI, Itaka, Scan Holiday oraz Travelland. Firma Voyage stanowi ostatnie ogniwo ich kanałów dystrybucji.

W
związku z rozpoczęciem działalności Agent poniósł wydatki inwestycyjne w kwocie: 52631,14zł. Stanowi ona sumę środków własnych i kapitału obcego w postaci kredytu. Udział środków obcych w finansowaniu kapitału inwestycyjnego firmy prezentuje rysunek 1.

Źródło: Opracowanie własne.

Prowadząc działalność firma Voyage ponosi miesięczne koszty stałe w kwocie 5519,40zł oraz jednostkowe koszty zmienne: 496,15zł. Ceny usług firmy Voyage wynikają bezpośrednio z umów agencyjnych zawartych z biurami podróży.

Przy obecnym poziomie kosztów stałych, kosztów zmiennych i ceny jednostkowej sprzedaży ilościowy próg rentowności określono na 2,28 jednostki. Oznacza to że Firma musi sprzedać, co najmniej 2,28 jednostki, czyli osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 6649,18 zł., aby pokryć poniesione koszty stałe. Firma może osiągnąć ten stan przy wykorzystaniu 16,27% zdolności produkcyjnych.

Określono również punkt opłacalności działalności firmy Voyage. Inwestor osiągnie zakładany zysk przy sprzedaży 4,34 jednostki, tj. osiągając przychody ze sprzedaży w kwocie 12672,64 zł. Uzyskanie takich wyników możliwe jest przy wykorzystaniu 31% zdolności produkcyjnych. Projekt inwestycyjny wykazuje niewielka wrażliwość na zmiany poziomu kosztów stałych, jednostkowego kosztu zmiennego i jednostkowej ceny sprzedaży. Świadczy to o bezpieczeństwie realizacji inwestycji. Margines bezpieczeństwa ceny sprzedaży firmy Voyage wynosi 69,51% a jednostkowych kosztów zmiennych 409,08%.

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych określono na cztery miesiące, a wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 13,17%.

Uzyskanie tak dobrych wyników możliwe jest dzięki korzystnej sytuacji rynkowej. Firma Voyage ma szansę na trwałe zaistnieć w branży turystycznej.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji uwzględniających: możliwą do uzyskania wysokość kredytu, czas przyznania środków, stopę oprocentowania, prowizje i opłaty bankowe, formy zabezpieczenia, wymagany udział środków własnych, okres i formę spłaty oraz wpływ tych parametrów na płynność finansową i zyskowność, zdecydowano o zaciągnięciu kredytu regulowanego w ratach degresywnych w banku PKO BP S.A. w kwocie 24900zł. Firma spłaci tą kwotę w okresie 36 miesięcy.

Przeprowadzona prognoza podstawowych sprawozdań finansowych tj.: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania przepływów pieniężnych, pozwala dobrze rokować o sytuacji finansowej firmy. Bilans wskazuje na pozytywną strukturę majątku firmy i źródeł jej finansowania. Suma bilansowa rośnie w kolejnych latach od wartości 78819,88zł do wartości 170520,75zł.

W poszczególnych latach objętych prognozą firma Voyage osiąga zysk z działalności, a skumulowany zysk netto z 5 lat objętych prognozą osiąga wartość 323172,96zł.

W badanym okresie firma zachowuje pełną płynność finansową we wszystkich miesiącach objętych prognozą. Oznacza to m.in. zdolność do terminowego uregulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

Pozytywnie o realizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym świadczą również obliczone wskaźniki finansowe. Wskaźnik szybkiej płynności w firmie Voyage utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wykazuje trend wzrostowy. Wskaźnik ogólnego zadłużenia kształtuje się również na pozytywnym poziomie i wykazuje właściwą tendencję. Wskaźnik rentowności netto wykazuje trend wzrostowy, co oznacza, że w kolejnych latach Agent dla osiągnięcia określonej kwoty zysku może wypracowywać niższy poziom sprzedaży.

Określona dla projektu wewnętrzna stopa zwrotu w badanym okresie osiąga wartość 13,17%, i przewyższa stopy zwrotu możliwe do osiągnięcia z alternatywnych źródeł lokowania środków inwestora.

W kolejnych podpunktach opracowania przedstawiono dokładne analizy marketigowo-finansowe dotyczące funkcjonowania firmy Voyage.2.CEL

Celem pracy jest zapoznanie się z procedurą realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, wykonywanego w ramach założeń przedstawionych na zajęciach z zarządzania projektem. Niniejsze opracowanie prezentuje poszczególne etapy działań podejmowanych przy planowaniu działalności gospodarczej, z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, teorii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów bankowości oraz organizacji i zarządzania procesami produkcji.3. FIRMA (CHARAKTERYSTYKA)
Firma Voyage- agent usług turystycznych Anna Delicka (nazwa skrócona Voyage)
jest przedsiębiorstwem, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia na działalność w kraju lub na rzecz usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, działalność agentów turystycznych nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez osobę fizyczną. Zaletą tej formy jest stosunkowo szybkie i nie wymagające wysokich nakładów powołanie podmiotu gospodarczego. Forma ta została wybrana również z uwagi na to, iż w początkowej fazie funkcjonowania nie wymaga zgromadzenia dużego kapitału. W związku z brakiem osobowości prawnej właściciel ponosi osobistą odpowiedzialność za długi prowadzonego przedsiębiorstwa.

Siedziba agenta zlokalizowana jest w Olsztynie, w centrum miasta na ulicy Piłsudskiego 3. Pomieszczenia Agencji o powierzchni 19 m2 mieści się na pierwszym piętrze budynku Centrum Handlowego „Dukat”. Klienci obsługiwani są w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18.

Voyage rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych.

Firmy z którymi zawarto umowy o agencję usług to organizatorzy turystyki, działający na obszarze całego kraju. „Za klienta uważa się osobę, która zamierza zawrzeć lub zawała umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.”
Klient po zapoznaniu się z ofertą podejmuje decyzję i zawiera umowę z organizatorem usługi, za pośrednictwem firmy Voyage. Należność na którą opiewa umowa wpłacana jest na konto organizatora, który po naliczeniu marży przesyła ją na konto agenta.


4. GENEZA USŁUGI

Firma Voyage jest agentem turystycznym, pośredniczącym w dystrybucji ofert takich biur podróży jak: Orbis, TUI, Itaka, Scan Holiday oraz Travelland. Firma Voyage stanowi ostatnie ogniwo w ich kanałów dystrybucji. Oferta cenowa jest różnorodna i dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych potencjalnych klientów. Wartością dodaną działalności agenta jest wiedza i trafna selekcja dostępnych na rynku propozycji turystycznych, z uwagi na ich pewność realizacji. Ceny oferowanych usług kształtują się na różnych poziomach. Ich rozpiętość waha się w przedziale od 500 do 5000 zł, przykładową ofertę prezentuje tabela 1.


Tabela 1. Wybrane przykłady oferowanych przez firmę Voyage wycieczek.

Cena wycieczki

Miejsce

Czas trwania

Wyżywienie i transport

Noclegi

Atrakcje turystyczne

500

Chorwacja

7 dni

1.Jeden posiłek o godzinie 17:00

2. Autobus o wysokim standardzie.W hotelu 2-gwiazdkowym na wybrzeżu

1.Zażywanie kąpieli słonecznych oraz wodnych.

2.Zwiedzanie zabytków architektury i muzeów.
1200

Hiszpania

10 dni

1. Pełne wyżywienie (trzy posiłki)

2.Autobus o wysokim standardzie.Hotel 2- gwiazdkowy w Barcelonie

1.Zażywanie kąpieli słonecznych i wodnych

2.Zwiedzanie zabytków architektury oraz muzeów1500

Tunezja

8 dni

 1. Dwa posiłki

 2. Przelot do Tunisu

Hotel 1-gwiazdkowy w Tunisie

 1. Zażywanie kąpieli słonecznych i wodnych

 2. Zwiedzanie zabytków

2000

Egipt

6 dni

 1. Dwa posiłki

 2. Przelot do Kairu

Hotel 1-gwazdkowy w Kairze

 1. Zwiedzanie piramid

 2. Spływ w górę Nilu

5000

Tajlandia

10 dni

 1. Brak posiłków

 2. Przelot

Hotel 2- gwiazdkowy

 1. Zwiedzanie ruin świątyń

 2. Dżungla

Źródło: Opracowanie własne.

5. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORCY I POZOSTAŁEGO PERSONELU

Z firmą Voyage związane są osoby:

1. Anna Delicka- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Posiada wyższe wykształcenie w zakresie Zarządzania w sektorze turystycznym. Ukończyła kursy doskonalące umiejętności interpersonalne. Ponadto dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu w branży łatwo nawiązuje kontakty z organizatorami turystyki. Do jej zadań należy podtrzymywanie pozytywnych kontaktów z Tur-operatorami oraz reprezentowanie firmy na zewnątrz. Odpowiada za zobowiązania Voyage całym swoim majątkiem osobistym.
2. Paweł Wolski- osoba zatrudniona na zasadzie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Ukończył uczelnię wyższą. Zdobył licencję pilota wycieczek, dzięki temu potrafi dobrać odpowiednią ofertę dla każdego klienta.
3.Aneta Kielak- zatrudniona na zasadzie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Osoba ze średnim wykształceniem ekonomicznym, posiadająca dyplom znajomości języka angielskiego Advance oraz dyplomy ukończenia wielu kursów, w tym komputerowego, obsługi turystycznej.

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE

Opłaty rejestracyjne i nakłady rzeczowe związane z uruchomieniem działalności firmy Voyage prezentuje tabela 2.7. KOSZTY PROWADZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO

Kalkulację kosztów stałych ponoszonych przez firmę Voyage przedstawia tabela 3, natomiast jednostkowy koszt zmienny ujęty został w tabeli 4.8. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUGI

W procesie świadczenia usługi przez firmę Voyage wyróżnić możemy dziewięć etapów. Prezentuje je tabela numer 6.

Tabela 6. Proces świadczenia usługi.

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OKRES REALIZACJI

1.

Nawiązanie kontaktów z biurami podróży i zapoznanie się z ich ofertą

1 miesiąc

2.

Zawarcie z wybranymi biurami umów agencyjnych

1 tydzień

3.

Przygotowanie własnej oferty

2 dni

4.

Przedstawienie oferty potencjalnym klientom

40 min.

5.

Zawarcie umowy pośrednictwa turystycznego

15 min.

6.

Telefoniczne powiadomienie właściwego biura podróży o zawarciu umowy na jego rzecz

10 min.

7.

Przesłanie listem poleconym oryginałów umów do biur podróży

2-3 dni

8.

Uregulowanie należności przez organizatora wycieczki na konto Agenta.

 1. w ramach PKO BP S.A.-1dzień

 2. pozostałe-do 3 dni

9.

Pośredniczenie w przepływie informacji między biurem podróży a klientem.

Czas pomiędzy zawarciem umowy a terminem jej realizacji

Źródło: Opracowanie własne.

9. KALKULACJA CENY SPRZEDAŻY

Ceny usług firmy Voyage wynikają bezpośrednio z umów agencyjnych zawartych z biurami podróży. Ceny oferowane przez Voyage są jednakowe dla wszystkich dystrybutorów. Biura podróży oferują swoim pośrednikom marżę w wysokości od 7% do 13%. Na potrzeby kalkulacji przyjęto średnią wartość marży wynoszącą 10%.10. OCENA WSTĘPNA PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO

W oparciu o przygotowaną kalkulację kosztów stałych i jednostkowych kosztów zmiennych określono skalę usług, skalkulowaną cenę jednostkową, przeprowadzono analizę jednostkową dokonując tym samym, wstępnej oceny projektowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Analizę tą zaprezentowaną w poniższych podpunktach.A) próg rentowności i punkt opłacalności

STAN DOTYCHCZASOWY

Przedstawione powyżej obliczenia pozwalają stwierdzać, że przy obecnym poziomie kosztów stałych, kosztów zmiennych i ceny jednostkowej sprzedaży ilościowy próg rentowności wynosi 2,28 jednostki. Oznacza to że Firma musi sprzedać, co najmniej 2,28 jednostki, czyli osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 6649,18 zł., aby pokryć poniesione koszty stałe. Firma osiągnie ten stan przy wykorzystaniu 16,27% zdolności produkcyjnych.

B) ANALIZA WRAŻLIWOŚCI


Analizę wrażliwości działalności firmy Voyage przy zmianie kosztów stałych, jednostkowego kosztu zmiennego i ceny jednostkowej o (+/- 10%) prezentuje tabela 7. Na jej podstawie można stwierdzić, że projekt inwestycyjny wykazuje największą wrażliwość na zmianę ceny jednostkowej. W przypadku jej spadku o 10% Firma w celu pokrycia kosztów stałych zmuszona jest zwiększyć sprzedaż o 0,31 jednostki, a tym samym zwiększyć wartość przychodów ze sprzedaży o 910,74 zł, wymaga to wzrostu wykorzystania zdolności produkcyjnych o 2,22%. Nieznacznie mniejszą wrażliwość wykazuje projekt w stosunku do zmiany kosztów stałych. W przypadku ich wzrostu o analizowany procent Firma, w celu pokrycia kosztów stałych, musi zwiększyć sprzedaż o 0,22 jednostki, a tym samym zwiększyć wartość przychodów ze sprzedaży o 664,92zł, firma osiągnie ten poziom przy wzroście wykorzystania zdolności produkcyjnych o 1,62%. Projekt inwestycyjny jest najmniej wrażliwy na zmiany jednostkowego kosztu zmiennego W przypadku jego wzrostu o 10% firma musi odnotować wzrost sprzedaży w wysokości 0,04 jednostki, co oznacza wzrost przychodów ze sprzedaży o 138,95zł. Firma pokona tą barierę przy wzroście wykorzystania zdolności produkcyjnych o 0,34%.

Realizowana przez firmę inwestycja wykazuje niewielką wrażliwość na zmianę poziomów kosztów stałych, jednostkowego kosztu zmiennego i ceny jednostkowej. Świadczy to pozytywnie o bezpieczeństwie realizacji projektu inwestycyjnego.ANALIZA PUNKTÓW OPŁACALNOŚCI

Na podstawie obliczonych punktów opłacalności można stwierdzić iż inwestor osiągnie zakładany zysk- patrz tabela 7/1- przy sprzedaży 4,34 jednostki, tj. osiągając przychody ze sprzedaży 12672,64 zł. Uzyskanie takich wyników możliwe jest przy wykorzystaniu 31% zdolności produkcyjnych.

Analizę wrażliwości punktu opłacalności firmy Voyage przy zmianie kosztów stałych, jednostkowego kosztu zmiennego i ceny jednostkowej o (+/- 10%) prezentuje tabela 7. Na jej podstawie można stwierdzić, że punkt opłacalności projektu inwestycyjnego wykazuje największą wrażliwość na zmianę ceny jednostkowej. W przypadku jej spadku o 10% Firma w celu pokrycia kosztów stałych i osiągnięcia zakładanego zysku zmuszona jest zwiększyć sprzedaż o 0,59 jednostki, a tym samym zwiększyć wartość przychodów ze sprzedaży o 294,93 zł, wymaga to wzrostu wykorzystania zdolności produkcyjnych o 4,25%. Nieznacznie mniejszą wrażliwość wykazuje projekt w stosunku do zmiany kosztów stałych. W przypadku ich wzrostu o analizowany procent Firma osiągnie punkt opłacalności przy zwiększeniu sprzedaży o 0,23 jednostki, a tym samym przy zwiększeniu wartości przychodów ze sprzedaży o 664,92zł, firma osiągnie ten poziom przy wzroście wykorzystania zdolności produkcyjnych o 1,63%. Punkt opłacalności projektu inwestycyjnego jest najmniej wrażliwy na zmiany jednostkowego kosztu zmiennego. W przypadku jego wzrostu o 10% firma musi odnotować wzrost sprzedaży w wysokości 0,09 jednostki, co oznacza wzrost przychodów ze sprzedaży o 264,82zł. Wiąże się to ze wzrostem wykorzystania zdolności produkcyjnych o 0,65%.

Realizowana przez firmę inwestycja wykazuje niewielką wrażliwość na zmianę poziomów kosztów stałych, jednostkowego kosztu zmiennego i ceny jednostkowej. Świadczy to pozytywnie o bezpieczeństwie realizacji projektu inwestycyjnego.

Próg rentowności i opłacalności przedstawia rysunek 4. Natomiast kształtowanie się progu rentowności i punktu opłacalności w zależności od zmiany ceny sprzedaży, kosztów stałych i kosztów zmiennych przedstawiano na rysunku 5.

10.2. OKRES ZWROTU NAKŁADÓW I STOPA ZWROTU.

Obliczenia okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych i stopy zwrotu prezentuje tabela 8. Poniesione nakłady inwestycyjne firma Voyage odzyska w czwartym miesiącu prowadzenia działalności. Stopa zwrotu wynosi 122,81%.11. RYNEK I MARKETING.

 1. Rynek.


Charakterystyka rynku krajowego.
Turystyka krajowa odgrywa bardzo istotną rolę w równoważeniu bilansu turystycznego jako alternatywa dla wyjazdów zagranicznych Polaków. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w kontekście obserwowanego spadku przyjazdów turystów zagranicznych, dając możliwość zbilansowania tego niekorzystnego trendu. Analizując dane statystyczne z ubiegłych lat obserwuje się cykliczne wahania uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach poza miejsce swojego zamieszkania. W turystyce krajowej zauważa się niewielki spadek uczestnictwa w podróżach długookresowych oraz większy w podróżach krótkookresowych. Według oszacowańä w podróżach długookresowych uczestniczyło w 2000 r. 34% badanej populacji, co stanowi 10,6 mln. osób.

Wśród motywów uczestnictwa w krajowych podróżach długookresowych najczęściej wymieniane są cele turystyczno-wypoczynkowe, na drugim zaś miejscu - odwiedziny u krewnych lub znajomych. W zakresie podróży krótkookresowych zaś dominują "odwiedziny", przed motywami turystyczno-wypoczynkowymi. Polscy turyści w większości podróże organizują samodzielnie, bez pośredników. W większości turyści krajowi korzystają z zakwaterowania w mieszkaniach krewnych lub znajomych. Turyści krajowi jako podstawowy środek transportu nadal preferują samochód. W promocji turystyki krajowej najważniejszą rolę odgrywają regionalne i lokalne organizacje turystyczne.

Istotną barierą rozwoju turystyki krajowej stanowi poziom cen usług, wynikający przede wszystkim z krótkiego okresu sezonu turystycznego. Sprawia to, że Polacy często wybierają oferty zagraniczne.
Charakterystyka rynku wyjazdów zagranicznych.

Analizując dane statystyczne z ubiegłych lat obserwuje się wzrost uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach poza granice naszego pastwa. Podstawę turystyki zagranicznej stanowią wyjazdy długookresowe, odbywane w okresach wakacji i ferii zimowych. Wzrost podróży zagranicznych zanotowano również w okresie najdłuższego weekendu maja. Według oszacowań w podróżach długookresowych uczestniczyło w 2000 r. 15% badanej populacji, co stanowi 5,6 mln. osób.

Głównym motywem uczestnictwa w zagranicznych podróżach długookresowych są cele turystyczno-wypoczynkowe. Polscy turyści -w większości -podróże zagraniczne organizują za pośrednictwem biur podróży. W większości polscy turyści korzystają z zakwaterowania w hotelach, pensjonatach i apartamentach klasy średniej. Najczęściej w podróżach zagranicznych uczestniczą osoby w wieku /21-46 lata/; z wyższym i średnim wykształceniem ; zamieszkujące miasta powyżej 100 tys., oceniające swoją sytuację materialną na bardzo dobrą lub dobrą. Analizując motywy uczestnictwa w turystyce oraz obecne preferencje turystów zauważamy wyraźny nacisk na turystykę w region morza śródziemnego. Polscy turyści jako podstawowy środek transportu preferują przejazdy autokarowe choć ilość osób wybierająca połączenia lotnicze systematycznie rośnie. Istotną barierą rozwoju turystyki zagranicznej stanowi poziom cen usług, które dla przeciętnie zarabiającego Polaka są stanowczo za wysokie.
Nisza na rynku.

Analizy rynku turystycznego (głównie ruchu zagranicznego) wykazują, że dla potencjalnego klienta zasadniczą kwestię stanowi pewność co do wypełnienia wszystkich warunków zawieranej umowy. Polski klient odczuwa niepokój związany z niepewnością realizacji przedstawianych mu warunków wypoczynku. Niepokój ten wynika z sytuacji zaistniałej w początkach lat 90, kiedy to na polskim rynku turystycznym pojawiły się biura podróży nie wypełniające warunków zawieranych umów lub ogłaszające niewypłacalność. Sytuacja ta zaistniała w wyniku niedowładu polskiego prawa i braku wystarczającej kontroli nad tą gałęzią gospodarki.

Z wyżej wymienionych powodów firma Voyage postanowiła zaistnieć w świadomości klientów jako pewny i sprawdzony partner, wypełniając tym samym „niszę lęku” przed odbywaniem wyjazdów turystycznych.

Świadczona przez firmę oferta zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi będzie wyróżniać się pod względem bezpieczeństwa i udzielanych przez biura podróży gwarancji. To firma przejmie na siebie ciężar udokumentowania i sprawdzenia zabezpieczeń oferowanych przez biura podróży.Charakterystyka konsumenta


Najczęstszymi konsumentami tego typu usług są :osoby młode /15-42 lata/; z wyższym wykształceniem; zamieszkujące miasta powyżej 100 tys.; pracujące na własny rachunek; oceniające swoją sytuację materialną na bardzo dobrą lub dobrą. Analizując motywy uczestnictwa w turystyce oraz obecne preferencje turystów zauważamy wyraźny nacisk na turystykę aktywną, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Charakterystyka konkurencji.
Na terenie miasta Olsztyn działają obecnie 24 podmioty posiadające statut biura podróży lub agenta turystycznego.
Analiza konkurencji wymaga jednak ustalenia barier wejścia i wyjścia z sektora dla ustalenia potencjalnego zagrożenia w przyszłości.

Wśród barier wejścia do sektora turystycznego wymienić należy: • Ograniczenia ze strony państwa.

Podmiot gospodarczy aby uzyskać statut biura podróży zmuszony jest do wypełnienia szeregu obwarowań określanych przez ustawę o usługach turystycznych (np. co do stażu pracowników i zabezpieczeń finansowych).

Obwarowania te nie dotyczą jednak agentów turystycznych. • Lojalność klientów.

Klient wykazuje lojalność z przyzwyczajenia do marki usługi, gdyż ma zaufanie co do jej wysokiej jakości Budowa odpowiedniego wizerunku wymaga znacznego czasu i środków.

Na analizowanym rynku nieznaczna ilość biur podroży charakteryzuje się wyrazistą marką. Wynika to głownie z ich krótkiej tradycji. Wyjątkiem jest tu Orbis. • Zapotrzebowanie na kapitał.

Zgromadzenie znacznych środków pieniężnych związane jest z założeniem biura podróży. Założenie agencji turystycznej nie jest nie wiąże się z wysokimi nakładami pieniężnymi.

 • Koszty „późno przychodzących”

Sektor pomijając konieczność intensywnej reklamy wchodzących do branży nie wykazuje tego typu kosztów.

 • Dostęp do dróg zbytu.

Dostęp do potencjalnego klienta zależy głównie od lokalizacji podmiotu i tylko ona może ograniczać drogi zbytu.

Bariery wyjścia: • Stałe bariery wyjścia.

Wśród barier tych wymieniane są np. odszkodowania lub kary umowne za zerwanie umów z dostawcami i odbiorcami. W przypadku biur podróży są one znaczne i obligatoryjne. Agent turystyczny jedynie dobrowolnie może zobowiązać się do tego typu świadczeń.

 • Rodzaj posiadanych środków trwałych.

Środki trwałe wchodzące w skład biur podróży czy agencji narodowych można zalwalifikować do typowych. Z ich upłynnieniem nie wiążą się specjalne trudności.

Podsumowanie.

W branży występuje znaczne zróżnicowanie barier występujące pomiędzy biurami podróży a agentami turystyki.

Zarówno wejście i wyjście z rynku biura podróży jest utrudnione. Natomiast agenci wkraczając na rynek lub się z niego wycofując nie są zagrożeni pokonywaniem licznych barier.

Oznacza to, że firma musi liczyć się z możliwością wzrostu liczby konkurentów, głównie agentów turystycznych. Wycofanie z branży nie jest utrudnione. Spółka ponosząc nieznaczne koszty może wycofać się z rynku.


B) MARKETING MIXUSŁUGA (jako produkt)

 • Rdzeń produktu.

Rdzeń produktu stanowią oferty turystyczne biur podróży z którymi zawarto umowy o agencję. Należą do nich: Orbis, TUI, Scan Holiday, Itaka, Travel.

Firma Voyage nie ma wpływu na rdzeń produktu. • Produkt rzeczywisty.

Produkt rzeczywisty stanowią oferty w/w biur podróży wraz z oczekiwaniami klientów co do realizacji rdzenia produktu. Firma Voyage nie ma wpływu na produkt rzeczywisty.

 • Produkt poszerzony.

Produkt poszerzony jest efektem różnicowania dwóch pierwszych elementów. Jako element wartości dodanej Voyage zamierza zadbać o selekcję ofert, głownie pod względem ich pewności realizacji. Klient korzystający z usług Voyage otrzyma –poza rdzeniem i produktem poszerzonym – bezpieczeństwo realizacji oferty.

 • Dowód materialny ( fizyczne środowisko, w którym tworzona jest usługa).

Firma Voyage zadba szczególnie o miejsce zawierania transakcji to jest o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny siedziby. Dbałość w tym zakresie wyrażać będzie między innymi szyld firmy przed wejściem do budynku oraz specjalnie wydzielona część pomieszczenia biurowego jako poczekalnia gdzie można usiąść wypić wody mineralnej z usytuowanego tam zbiornika oraz przejrzeć katalogi ofert. W wystroju ważne miejsce zajmie roślinność tropikalna.

CENA


Usługi turystyczne charakteryzuje elastyczny popyt co oznacza, że cena odgrywa znaczącą role w procesie podejmowania decyzji o zakupie usługi. Firma Voyage jako agent turystyczny zmuszony jest do podporządkowania się strategii cenowej biur podróży z którymi zawarła umowy - to biura podróży wyznaczają poziom ceny.

DYSTRYBUCJA


Firma Voyage jako agent turystyki stanowi ostanie ogniwo kanałów dystrybucyjnych biur podróży. Działania firmy w tym zakresie ograniczają się do doboru właściwej lokalizacji.

 • Lokalizacja.

Dla firmy Voyage lokalizacja ma szczególne znaczenie. Wynika to ze specyfiki branży – to klient przychodzi do firmy, gdzie zwierane są umowy. Siedziba firmy Voyage została wybrana z pełną świadomością tego faktu i stanowi duży atut firmy. Voyage odwiedzają każdego dnia setki osób ma to istotne znaczenie.

PROMOCJA


Jako adresatów promocji FIRMA wybrała mieszkańców miasta Olsztyn ze szczególnym wyróżnieniem segmentu licznej w tym mieście grupy studentów.

Celem działań promocyjnych Firmy jest wzbudzenie zainteresowania aktualną ofertą z podkreśleniem atutu bezpieczeństwa realizacji proponowanej oferty. • Reklama

Reklama w działaniach promocyjnych ogrywa dla Firmy szczególną role. Wynika to fazy wchodzenia na rynek i konieczności zaistnienia w świadomości potencjalnych klientów. Mediami wykorzystywanymi w komunikacji będzie Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska i własna strona internetowa. Firma na cele reklamy wygospodarowuje stały budżet i zadba o wyważony podział środków miedzy wszystkie media.

 • Public relations.

Ustanowienie i utrzymanie wzajemnego kontaktu miedzy Firmą a jej otoczeniem realizowane będzie poprzez:

 • sponsorowanie publicznych imprez np. fundowanie nagród w dorocznych juwenaliach

 • organizowanie publicznych spotkań podczas których byli klienci będą opowiadać o swoim wypoczynku

 • organizowanie dla klientów konkursu na najlepszą fotografię z wypoczynkuLUDZIE


Ludzie (pracownicy) odgrywają szczególną rolę w procesie świadczenia usługi. Firma zadba o właściwy dobór pracowników (umiejętności, wykształcenie, powierzchowność, aparycja). Firma ze swej strony zadba o prowadzenie szkoleń pracowniczych, które poprzez rozwój wiedzy na temat obsługi klientów zapewnią jego większą satysfakcję. Ważnym czynnikiem wpływającym na personel będzie motywacyjny system wynagrodzeń. Powinien on wywołać objawy zdrowej konkurencji i dużego zaangażowania pracowników w codzienne obowiązki.

PROCESY

Proces świadczenia usługi turystycznej jest średnio sformalizowany. Znaczną role odgrywa to personel który może skutecznie lub nie, zachęcić klienta do zakupu usługi. Aby ograniczyć tą niebezpieczną dowolność zostaną opracowane konkretna wzorce postępowania. Określą one wymagane zachowanie wobec klienta, sposób prezentacji usługi, jej realizację czy proces przyjmowania reklamacji itp.12. STRATEGIA ROZWOJU FIRMY.

Cele strategiczne rozwoju firmy ustalono w oparciu o prezentowaną poniżej analizę SWOT.Analiza SWOT.

Mocne strony: • Prywatna własność i związana z tym swoboda w dysponowaniu zasobami

 • Umiejętność pełnego wykorzystania zasobów

 • Szerokie i dobre kontakty z kooperantami i partnerami krajowymi i zagranicznymi

 • Ustabilizowany rynek w zakresie konkurentów

 • Dobre wyniki finansowe

 • Klienci zbiorowi, bardziej dochodowi dla firmy, w szczególności duże zakłady pracy wykupujące wczasy dla pracowników, klienci wykupujący wyjazdy motywacyjne, imprezy szkoleniowe, wyjazdy na konferencje

 • Dobra jakość produktu

 • Wykwalifikowany i oddany firmie personel

 • Realizacja przedsięwzięć proekologicznych przynosząca oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji, np. zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia.

Słabe strony: • Brak stabilności przepisów prawnych i branżowych, podatkowych, środowiskowych i innych

 • Brak informacji co do bieżących zmian na rynku krajowym i zagranicznym, co do najnowszych innowacji w branży w kraju i za granicą

 • Wysoka cena i trudny dostęp do kapitałów zewnętrznych (wysokie oprocentowanie kredytów, niekorzystne warunki ich spłaty)

 • Wysoka cena i trudny dostęp do ubezpieczeń w zakresie ryzyka prowadzonej działalności

 • Wysokie koszty udziału w targach zwłaszcza zagranicznych

 • Brak wiedzy na temat zagrożeń wynikających z integracji Polski z UE i w związku z tym brak umiejętności obrony przed tymi zagrożeniami

 • Brak wiedzy na temat szans wynikających z integracji Polski z UE i w związku z tym brak umiejętności korzystania z tych szans.

Szanse:


 • Proces integracyjny z UE otworzy nowe możliwości w zakresie dostępu do informacji sektorowej i branżowej na rynku zagranicznym

 • Wśród klientów wzmocni się tendencja do preferowania zakupu oferty firm krajowych

 • Istnienie możliwość wykorzystania przewagi nad konkurentami zagranicznymi na rynku krajowym, wynikającej z doświadczeń, ze znajomości miejscowych stosunków, mentalności społecznej

 • W związku z postępem technicznym i technologicznym oraz nasyceniem rynku kapitałowego można mieć nadzieję na lepszą i tańszą ofertę programów komputerowych i wyposażenia w sprzęt, możliwość wykorzystania techniki komputerowej dla prezentacji i sprzedaży swojej oferty (własne strony internetowe), wykorzystanie internetu dla usprawnienia komunikacji z dostawcami i klientami zbiorowymi

 • Możliwe jest zaangażowanie się w działanie na rzecz ochrony środowiska i wykorzystanie tego faktu w wizerunku firmy na rynku i jej promocji.

Zagrożenia: • W związku z procesami integracyjnymi z UE groźba wejścia na krajowy rynek turystyczny nowych firm zagranicznych, zdolnych do ulokowania na tym rynku znacznych zasobów i nowych zdolności produkcyjnych i usługowych

 • Groźba odcięcia od dostawców i klientów przez zintegrowanych konkurentów i związane z tym wymuszenie integracji

 • Groźba wzrostu cen zasobów środowiskowych (cen wody, ziemi, energii cieplnej)

 • Zagrożenie ze strony nowej grupy konkurentów

 • Bezpośrednia sprzedaż produktów, usług przez ich wytwórców, spowodowanych chęcią obniżki kosztów

 • W związku z procesami integracyjnymi z UE i wejściem na rynek krajowy firm zagranicznych groźba zaostrzenia się konkurencji, w efekcie której ceny mogą ulec obniżeniu zmniejszając rentowność

 • Stały i długookresowy spadek rentowności może wymusić zmianę ze strategii rozwoju na strategię przetrwania.

W oparciu o powyższą analizę określono misję, wizję i cele strategiczne firmy.

Misja: Sprzedawać pewność wypoczynku.
Wizja: Pragniemy być postrzegani przez klientów jako agent turystyczny oferujący jedynie pewne, sprawdzone oferty. Będziemy oferować naszym klientom jedynie zweryfikowane przez nas oferty. Selekcja ofert będzie bardzo ścisła. Nasza oferta będzie czymś więcej niż tylko sumą ofert biur podróży. Od siebie dodamy specjalistyczną wiedzę, która ma ograniczyć obawy klienta co warunków wypoczynku.
Cele strategiczne:

    1. Pozyskanie znaczącej pozycji na rynku poprzez zwiększenie udziału w rynku.

    2. Rozszerzenie oferty o nowe i konkurencyjne wycieczki.

    3. Nawiązanie kontaktów z nowymi organizatorami wycieczek.

    4. Dążenie do utworzenia sieci agencji Voyage.

    5. Jak najdoskonalsza obsługa klienta. Zadowolony klient jest najlepszą formą reklamy. Przywiązać do siebie raz pozyskanego klienta. Indywidualne podejście do każdego klienta.13. HARMONOGRAM URUCHOMIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO.
Harmonogram uruchomienia przedsięwzięcia gospodarczego prezentuje rysunek2.

14. CYKL ŻYCIA USŁUGI ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY.
Cykl życia produktu musi być bezwzględnie brany pod uwagę przy formułowaniu strategii marketingowej. Dzięki określeniu tej kategorii można z dużą dozą prawdopodobieństwa określać niezbędne parametry do planowania wielkości sprzedaży i ewentualnej korekty strategii firmy na odcinku sprzedaży. Cykl życia produktu polega na nabywaniu przez produkt zdolności do zaspokajania konkretnej potrzeby konsumenta, z czasem może tracić on swoją użyteczność.

Powszechnie wyróżnia się pięć faz pełnego rynkowego cyklu życia produktu i są to: 1. Faza rozwoju związana jest z wprowadzaniem produktu na rynek, kiedy nie ma jeszcze ugruntowanego popytu na produkt, wielkość sprzedaży jest mała, a firma ponosi stosunkowo duże straty.

 2. Faza wzrostu, szybko rośnie sprzedaż a popyt zaczyna się kształtować, nabywcy znają i akceptują produkt.

 3. W fazie dojrzałości następuje spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży, zyski są stosunkowo wysokie a wynika to ze zjawiska skali. Koszty stałe rozkładane są na znaczną sprzedaż, co wpływa na zyskowność firmy.

 4. Faza nasycenia-sprzedaż osiąga maksimum, odnotowuje się wzrost kosztów przeciętnych , tempo wzrostu jest znacznie ograniczone.

 5. Faza spadku-koszty rosną, spada zysk przedsiębiorstwa, cykl się zamyka.

Każda branża i produkt ma inny cykl życia. Jeden produkt może istnieć na rynku 50 lat natomiast inny 2 miesiące. Branża turystyczna jest specyficznym rynkiem, gdzie sprzedaż usług zależy od wielu czynników nie zawsze racjonalnych, dlatego prognozowanie jest utrudnione. Można określić sezonowość sprzedaży (okres letni, zimowy...).Cykl życia produktu firmy Voyage z uwzględnieniem sezonowości sprzedaży obrazuje tabela 9 i rysunek 3.


15. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Działalność gospodarcza może być finansowana za pomocą środków własnych, a w przypadku ich niedoboru-z wykorzystaniem kapitału obcego. Kapitał obcy może występować w postaci kredytu bankowego płaconego w ratach równych lub degresywnych oraz w formie leasingu.

Po zapoznaniu się z dostępną ofertą na rynku i przeprowadzeniu analizy obejmującej porównanie takich czynników jak: • możliwa do uzyskania wysokość kredytu,

 • czas przyznania środków,

 • stopa oprocentowania,

 • prowizje i opłaty bankowe,

 • wymagany udział środków własnych,

 • formy zabezpieczenia

 • okres i formę spłaty.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji uwzględniających powyższe elementy i ich wpływ na płynność finansową i zyskowność podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego. Dane dotyczące wybranych sposobów współfinansowania zawierają następujące tabele – dla leasingu tabela 10 i 11; kredyt w ratach równych tabela 12 i 13; kredyt w ratach degresywnych 14 i 15

Firma Voyage zdecydowała się na współfinansowanie majątku z wykorzystaniem kredytu regulowanego w ratach degresywnych w banku PKO BP S.A. Bank uzależnił przyznanie środków pieniężnych i ich wysokość od zdolności kredytowej firmy. Zobowiązano Agenta do przedstawienia szczegółowego biznes planu. Po zapoznaniu się z jego treścią kredytodawca zdecydował się na udzielenie kredytu w pierwszym miesiącu działalności firmy.

Udzielony kredyt, w wysokości 24.900zł przeznaczony został na zakup samochodu osobowego marki Fiat. Czas spłaty wynosi 36 miesięcy a oprocentowanie 10,54% w skali roku. Stopa procentowa jest ceną po jakiej bank zdecydował się pozostawić środki do dyspozycji firmy. Dzięki posiadanemu rachunkowi w banku kredytodawcy, została firmie zaoferowana korzystna wysokość prowizji - w wysokości 2% w skali roku. Jako formy zabezpieczenia przyjęto wykup weksli w wymiarze 1,50 zł na każde 1000zł udzielonego kredytu, a także w przypadku braku zdolności do regulowania zobowiązań bank ma prawo do zajęcia środka trwałego w postaci samochodu.

Ogólny koszt uzyskanego kredytu wyniósł 4046,04 zł i z przeprowadzonych analiz wynika, że firma Voyage spłaci go w czasie trzech lat, zachowując przy tym płynność w całym okresie kredytowania.16. Informacje finansowe

16.1. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Na kapitał niezbędny do wdrożenia projektu składają się pieniądze czyli niezbędne środki, które musi posiadać firma , aby uruchomić działalność (kapitał inwestycyjny) oraz środki, które muszą być w ciągłej dyspozycji i są niezbędne do sprawnego zarządzania firmą (kapitał obrotowy). Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy Agenta określony został w tabeli 16. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń firma powinna posiadać kapitał obrotowy w wysokości 389,42zł aby mogła zrealizować zaplanowaną sprzedaż. oraz zysk. Sprzedaż usług za kwotę 14558,67 kosztuje firmę 389,42zł. Zysk brutto z tej sprzedaży stanowi kwotę 7346,63zł.


16.2 Budżetowanie kosztów i przychodów.

Na potrzeby analizy dokonano zestawienia kosztów i przychodów w ujęciu miesięcznym z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania. Wyniki analizy dla kolejnych wariantów prezentuje tabela 17(dla leasingu), tabela 18(dla kredytu w ratach równych), tabela 19 (dla kredytu w ratach degresywnych).


16.3. Rachunek zysków i strat.
W ramach projektowania działalności firmy Voyage dokonano prognozy wyników finansowych z uwzględnieniem różnych sposobów współfinansowania. Otrzymane wyniki w układzie miesięcznym prezentuje sprawozdanie – rachunek zysków i strat zamieszczony w tabelach: dla leasingu tabela 20 i 21; kredytu w ratach równych tabela 22 i 23; kredytu w ratach degresywnych tabela 24 i 25

Z opracowania wynika, że przy współfinansowaniu działalności firmy Voyage kredytem: w ratach równych, skumulowany zysk w okresie prognozowania wyniósł 310935,32zł; w ratach degresywnych wyniósł: 323172,96zł, natomiast przy leasingu: 302273,26zł. Biorąc pod uwagę możliwe do osiągnięcia zyski najkorzystniejszy jest wariant współłfinansowania działalności przy zastosowaniu kredytu w ratach degresywnych.16.4. Przepływy gotówki.

Przepływy pieniężne uwzględniające trzy warianty finansowania zaprezentowano w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową zgodnie z przyjętym wzorcem sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Prezentują je tabele: dla leasingu tabela 26, 27, 28; kredyt w ratach równych: 29, 30, 31; kredyt w ratach degresywnych: 32, 33, 34.

Analiza prezentowanych sprawozdań pozwala stwierdzić, że firma Voyage zachowuje płynność finansową w całym okresie prognozowania.

16.5. Bilans- w kolejnych latach obrotowych.

Zestawienie majątku i źródeł jego finansowania sporządzanych w układzie rocznym na 31 grudnia w trzech wariantach uwzględniających różne sposoby finansowania prezentują tabele dla leasingu tabela 35; kredyt w ratach równych 36; kredyt w ratach degresywnych 37.17. 2. Dźwignia operacyjna.

Dźwignia operacyjna odzwierciedla stopień, w jakim majątek stały i związane z nim koszty są wykorzystywane w działalności firmy. Wynika to z podziału kosztów na stałe, zmienne i częściowo zmienne. Wskaźnik dźwigni operacyjnej przedstawiony został w tabeli 38.17.3. Aktualna wartość netto inwestycji (NPV)

Wartość zaktualizowaną netto służącą do oceny efektywności inwestycji określa się jako sumę zdyskontowanych (oddzielnie dla każdego okresu) przepływów pieniężnych netto, zrealizowanych w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy procentowej (dyskontowej). Wartość ta wyraża więc zaktualizowaną na moment przeprowadzania oceny wielkość korzyści, jakie badana inwestycja może przynieść firmie.W obliczeniach jako stopę dyskonta przyjęto średnie oprocentowanie lokat długoterminowych w wysokości 17% rocznie (miesięcznie 1,417). Korzystna wartość NPV zawiera się w <0; ). We wszystkich wariantach analizy otrzymano wartości zawierające się w powyższym przedziale. Porównując otrzymane wartości za najlepszą uznano najwyższą, uzyskaną w wariancie uwzględniającym współfinansowanie kredytem w ratach degresywnych, która wynosi:178940,35zł. Kalkulację NPV dla trzech wariantów finansowania prezentują tabele: dla leasingu tabela 39; kredyt w ratach równych 40; kredyt w ratach degresywnych 41.
17.4. Wewnętrzna stopa zwrotu.

Irr jest stopą procentową, przy której zaktualizowana wartość strumieni wydatków pieniężnych jest równa zaktualizowanej wartości strumienia wpływów pieniężnych. Jest to więc taka stopa procentowa, przy której wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia inwestycyjnego jest równa 0. Dla każdego z potencjalnych źródeł finansowania obliczono wewnętrzną stopę zwrotu. Dla kredytu w ratach równych wynosi ona 12,86% (patrz tabela 39), kredytu w ratach degresywnych: 13,17% (patrz tabela41), dla leasingu: 11,33% (patrz tabela 40). Otrzymane wyniki prezentuje rysunek 6.
18.CZYNNIKI RYZYKA I KORZYŚCI Z ICH PODJĘCIA.

Tabela 42. Czynniki ryzyka i korzyści z ich podjęcia.

Czynnik ryzyka

korzyści z jego podjęcia

Nowa, nieznana firma na rynku.

Możliwość pozyskania klientów, którzy są znudzeni, bądź niezadowoleni z usług oferowanych przez firmy działające dłużej na rynku.

Duże zagęszczenie biur podróży w centrum miasta.

Ułatwiony kontakt z potencjalnymi klientami.

Pośrednictwo

Przedstawienie firmy jako fachowo i bezstronnie oceniającą jakość wycieczek za klienta.
Większa różnorodność produktów.

Źródło: Opracowanie własne.

19. OCENA I WYBÓR WARIANTÓW FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO.
Tabela 43. Zestawienie wskaźników dotyczących trzech wariantów finansowania przedsięwzięcia gospodarczego.

Wyszczególnienie

Wariant finansowania z wykorzystaniem leasingu

Wariant finansowania z wykorzystaniem kredytu spłacanego w równych ratach

Wariant finansowania z wykorzystaniem kredytu spłacanego w ratach degresywnych

IRR

11,33%

12,86%

13,17%

NPV

165181,5zł

177269,35zł

178940,35zł

Płynność finansowa w okresie wykorzystania danego źródła finansowania.

zachowana

zachowana

zachowana

Skumulowany zysk netto w 5 latach prognozowanej działalności.

302273,26zł

310935,32zł

323172,96zł

Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie analizy powyższej tabeli i danych przedstawionych w punkcie 15 za najlepsze źródło współfinansowania uznano kredyt spłacany w ratach degresywnych. Za wyborem tym przemawia, oprócz samych warunków uzyskania kredytu i jego kosztów (patrz pkt 15), najwyższa wewnętrzna stopa zwrotu i najwyższa aktualna zdyskontowana wartość netto oraz najwyższy skumulowany zysk netto, osiągane przy korzystaniu z tego źródła finansowania.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna