Aglomeracja kalisko-ostrowska § 1 Organizator konkursuPobieranie 57.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar57.25 Kb.
Załącznik do

uchwały Nr III/1/2015

Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 27 kwietnia 2015 roku


REGULAMIN KONKURSU

NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO STOWARZYSZENIA
AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

§ 1

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (zwane dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20.
§ 2

Przedmiot i cel konkursu


 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego - loga Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko– Ostrowska.

 2. Logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska będzie miało zastosowanie do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu, poprzez wykorzystywanie go m.in. w przekazie elektronicznym, w mediach, nośnikach reklamy zewnętrznej, drukowanych materiałach promocyjnych i na innych nośnikach używanych, wydawanych, czy sygnowanych przez Stowarzyszenie.

 3. Konkurs ma na celu zaangażowanie jak największej liczby młodzieży/ uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych w rozwój Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.


§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie


 1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, w tym plastycznej lub student uczelni wyższej z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej1, który:

 1. dostarczył podpisaną kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie, która jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem konkursu i stanowi jednocześnie akceptację jego zapisów (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),

 2. złożył pisemne oświadczenie, o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego loga wraz
  z oświadczeniem stwierdzającym, że projekt loga nie narusza praw osób trzecich,
  w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

 1. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia, wymienione w ust. 1, składają ich przedstawiciele ustawowi, którzy również wyrażają stosowną zgodę na udział osoby niepełnoletniej
  w konkursie (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanego w konkursie projektu znaku graficznego na stronie internetowej, w publikacjach, prezentacjach Organizatora oraz w mediach.

 3. W przypadku pracy zespołowej – podpisane oświadczenia składają wszyscy członkowie zespołu.

 4. Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanych oświadczeń, będących załącznikami nr 1-3 do niniejszego Regulaminu podlegają odrzuceniu.

 5. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 projekt.

 6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

 7. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów, użytymi do ich wykonania materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby Organizatora.

 8. Regulamin wraz z załącznikami można pobrać na stronach internetowych:

 • www.ako-info.pl,

 • www.kalisz.pl,

 • www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl,

 • www.powiat-ostrowski.pl,

 • www.powiat.kalisz.pl,

 • www.pleszew.starostwo.gov.pl.


§ 4

Prezentacja pracy konkursowej


 1. Elektroniczną wersję projektu loga należy przesłać w wersji kolorowej oraz w wersji czarno-białej, w optymalnych rozmiarach oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu.

 2. Projekt znaku graficznego - logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania (reklama, Internet, pisma, plakaty, ulotki itp.).

 3. Projekt powinien być wykonane przy użyciu technik komputerowych.

 4. Projekt powinien być wykonany w pliku graficznym (jpg), w rozdzielczości minimum 300 dpi.

 5. W temacie wiadomości e-mailowej należy zapisać: ,,Konkursu na projekt graficzny - logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”.

 6. W treści wiadomości mailowej powinny znaleźć się:

 1. Imię i nazwisko autora projektu,

 2. Nazwa i adres szkoły/ uczelni autora projektu.


§ 5

Miejsce i termin składania projektów konkursowych


 1. Projekty konkursowe wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami, o których mowa
  w § 3 ust. 1 i ust. 2, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora: ako@um.kalisz.pl
  w terminie od dnia 28 kwietnia 2015 r. do dnia 18 maja 2015 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu pracy na w/w adres e-mailowy Organizatora).

 2. Projekty konkursowe nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 3. Nadesłane i złożone projekty konkursowe oraz dokumenty nie podlegają zwrotowi.


§ 6

Kryteria oceny prac
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Zgodność z tematyką.

 2. Oryginalność pomysłu.

 3. Użyteczność.

 4. Estetyka wykonania.


§ 7

Rozstrzygnięcie konkursu


 1. Wyboru zwycięzcy konkursu na logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Projekty konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.

 4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy konkursu bez podania przyczyny, a w związku z tym do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody.

 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


§ 8

Ogłoszenie wyników


 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 25 maja 2015 r.

 2. Informacja o zwycięskiej pracy i jej autorze zostanie umieszczona na stronach internetowych:

- www.ako-info.pl,

- www.kalisz.pl,

- www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl,

- www.powiat-ostrowski.pl,

- www.powiat.kalisz.pl,

- www.pleszew.starostwo.gov.pl. 1. Autor zwycięskiego projektu zostanie poinformowany o wyniku konkursu odrębnym pismem,
  za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Uczelni.

§ 9

Przeniesienie majątkowych praw autorskich


 1. Autor zwycięskiego projektu wybranego przez Organizatora zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu. Po przejęciu majątkowych praw autorskich do wybranego projektu Organizator konkursu może dysponować nim w sposób nieograniczony w kraju i za granicą na wszelkich polach eksploatacji obecnie i w przyszłości,
  a także odstępować go osobom fizycznym i prawnym.

 2. W celu skutecznego wykorzystania loga, Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji przez autora zwycięskiego projektu. Laureat wyraża zgodę i gotowość do współpracy merytorycznej i realizacji mającej na celu ostateczne opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu.


§ 10

Naruszenie praw osób trzecich


 1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że Uczestnik konkursu jest autorem nadesłanego przez siebie projektu znaku graficznego oraz że złożony przez niego projekt nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wyłączne, nieobciążone na rzecz osób trzecich wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu znaku graficznego.

 2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw majątkowych i osobistych praw autorskich, uczestnik konkursu, który złożył projekt objęty roszczeniem, ponosi pełną odpowiedzialność finansową wobec Organizatora i osób trzecich z tego tytułu oraz zrekompensuje Organizatorowi konkursu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.


§ 11

Postanowienia końcowe


 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2015 r.

Kalisz, dnia 27 kwietnia 2015 r.
Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny - logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-OstrowskaKarta zgłoszeniowa
...................................................................

(miejscowość i data)

Ja, niżej podpisany/a

...................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko składającego Kartę Zgłoszeniową)

zamieszkały/a .........................................................................................................................................................(dokładny adres)
nr PESEL ...................................................................................................................................................................
adres do korespondencji .......................................................................................................................................
numer telefonu .......................................................................................................................................................
e-mail.......................................................................................................................................................................
uczeń Szkoły/ student Uczelni .............................................................................................................................

(nazwa i adres Szkoły/ Uczelni)

Jako Autor/ka zgłaszam własną pracę konkursową do udziału w konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę (dotyczy osób fizycznych) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

........................................................................(czytelny podpis Uczestnika konkursu)


Załącznik nr 2

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny - logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego - loga
Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

...................................................................(miejscowość i data)
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko składającego Oświadczenie)
oświadczam, że złożony przeze mnie projekt graficzny loga Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich oraz nie był zgłoszony do innego konkursu.
Oświadczam również, że z chwilą wyboru loga Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska:


 1. Wyrażam zgodę na:

 1. nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny loga Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego - loga w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016 z późn. zm.),

 2. wykorzystanie przez Organizatora projektu graficznego loga Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych
  i czasowych przy wykonywaniu nabytych autorskich praw majątkowych.

 1. Zrzekam się pośrednictwa jakichkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, dotyczącego jakichkolwiek praw do projektu graficznego loga.

 2. Osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskują i nie będą uzyskiwać autorskich praw majątkowych do projektu graficznego loga.

 3. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia przysługujących mu praw autorskich w wyniku korzystania z projektu graficznego loga, zobowiązuję się do samodzielnego zaspokojenia tego roszczenia w całości.

................................................................................(czytelny podpis Uczestnika konkursu)

Załącznik nr 3

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny - logo Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Wyrażenie zgody przedstawiciela ustawowego
na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej

..................................................................(miejscowość i data)


Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)
jako przedstawiciel ustawowy nieletniego
......................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko Uczestnika konkursu)
wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na projekt graficzny - logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości


.......................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko Uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie moich danych osobowych oraz danych osobowych:

.......................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nieletniego Uczestnika konkursu)
w bazie danych Organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

..........................................................................................................(czytelny podpis ustawowego przedstawiciela nieletniego)

1 Szkoły/Uczelnie mające siedzibę na terenie miasta lub gminy będącej Członkiem Stowarzyszenia, tj.: Miasta Kalisz, Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy i Miasta Raszków, Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy Blizanów, Gminy Brzeziny, Gminy Ceków-Kolonia, Gminy Godziesze Wielkie, Gminy Gołuchów, Gminy Koźminek, Gminy Lisków, Gminy Mycielin, Gminy Opatówek, Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy Przygodzice, Gminy Sieroszewice, Gminy Sośnie, Gminy Szczytniki, Gminy Żelazków, Powiatu Kaliskiego, Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Pleszewskiego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna