Agregat do uprawPobieranie 302.77 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar302.77 Kb.
EXPOM Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2

99-340 Krośniewice

+48/24/2523003, +48/24/2524306 Fax.+48/24/2523413AGREGAT DO UPRAW

PRZEDSIEWNYCH
>> LECH <<

2,8m – 5,6m    1. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KATALOG CZĘŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DLA MASZYNY 1. „EXPOM” Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2,

99-340 Krośniewice


działając jako producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że maszyna:do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania:


Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)

i Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn ( Dz. Urz. UE L157 z 09.06.2006, str. 24-86)


Do oceny zgodności zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane:


 1. PN-EN ISO 12100-1:2005+Ap1;2006+A1:2009

PN-EN ISO 4254:2009

 1. PN-EN ISO 12100-2:2005+A1:2009oraz normy i przepisy dodatkowe:

PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz.262 z późn.zm.).


Deklaracja traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta.

INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE MASZYNY !!!

Krośniewice……………………… ……….……………………………………

(Miejsce i data wystawienia) (Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji)

WYDANIE II


2015 r.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, technologicznych i w wyposażeniu.

Zmiany te będą uwzględnione w instrukcji użytkowania i obsługi na bieżąco
w formie aneksów.


UWAGA !!!
Przed włączeniem hydrauliki należy bezwzględnie usunąć blokadę ramion, gdyż grozi to uszkodzeniem ramy agregatu.

Po drogach publicznych wolno poruszać się z agregatem złożonym do położenia transportowego (ramiona boczne agregatu zabezpieczone) z zamocowanymi osłonami bocznymi i sprawnym urządzeniem świetlnym oraz tablicą wyróżniającą dla pojazdów wolno poruszających się.

UWAGA !!!

Elementy oznakowania agregatu do poruszania się po drogach publicznych nie stanowią wyposażenia seryjnego.

Użytkownik może je zakupić w punktach sprzedaży maszyn
i części rolniczych.

Podczas wymijania i wyprzedzania innych pojazdów należy zachować szczególną ostrożność.

Nie wolno zbliżać się do agregatu podczas podnoszenia, opuszczania, składania i rozkładania.
UWAGA !!!

Agregat przechowywać w stanie rozłożonym.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE


Niniejszą instrukcję należy uważać za istotną część składową maszyny.

Dostawca maszyn zarówno nowych jak i używanych powinien łącznie z maszyną dostarczać dokumentację przewidzianą w niniejszej instrukcji. Instrukcja zawiera katalog części oraz kartę gwarancyjną.

Przed przystąpieniem do uruchomienia agregatu obowiązkiem nabywcy - użytkownika jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.


Informacje istotne w szczególności dotyczące bezpieczeństwa pracy sąoznaczone w instrukcji obsługi znakiem ........
Przedsiębiorstwo - producent gwarantuje zgodność agregatu do upraw przedsiewnych z jego technologicznym przeznaczeniem przy zachowaniu zasad eksploatacji, transportu i przechowywania podanych w instrukcji eksploatacyjnej.

W przypadku jeżeli informacje zawarte w niniejszej instrukcji są niezrozumiałe dla użytkownika, należy kontaktować się bezpośrednio z producentem (adres podany na okładce) względnie z dostawcą sprzętu.

2. PRZEZNACZENIE AGREGATU

Agregat przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby. Służy do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych. Agregat jest szczególnie przydatny podczas uprawy roślin wymagających szczególnie wyrównanego pola przed wysiewem nasion, np. przed siewem punktowym buraków cukrowych.

Elementami roboczymi agregatu są brony redlicowe (ząb prosty bądź wygięty) lub brony sprężynowe (zęby sprężynowe z nakładkami) bądź ramki z zębami S-kształtnymi - typ kultywator (ząb kultywatora wygięty bądź prosty ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia) oraz wały (przedni – podporowy, tylni – strunowy)
i spulchniacze.

Agregaty uprawowe mogą współpracować z ciągnikami kl. 1,4 i 2,0 . . .


UWAGA !!!

Ciągniki współpracujące z agregatem uprawowym muszą być wyposażone w komplet obciążników osi przedniej .


3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Agregat powinien być obsługiwany i eksploatowany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Obsługę maszyny należy powierzyć osobie pełnoletniej przeszkolonej i zaznajomionej z treścią niniejszej instrukcji, zwracając szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Maszyna powinna być eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem, za szkody wynikłe z zastosowania maszyny do innych celów, wprowadzania samowolnych zmian, zastosowania nieoryginalnych części producent nie ponosi odpowiedzialności. Należy stosować się bezwzględnie do poniższych środków ostrożności:

- zabrania się obsługi maszyny przez osoby „trzecie” nie zapoznane z wytycznymi do eksploatacji maszyny, osoby chore lub nietrzeźwe oraz osoby niepełnoletnie,

- każdy ciągnik współpracujący z agregatem zawieszonym na tylnym TUZ-ie musi być wyposażony w komplet obciążników osi przedniej,

- podczas wyprzedzania i wymijania innych pojazdów należy zachować szczególną ostrożność,

- zabrania się przebywania między ciągnikiem a maszyną w czasie pracy silnika,

- w czasie pracy agregatem nie korzystać z hamulców niezależnych ciągnika,

- wszystkie czynności przy maszynie należy wykonywać tylko gdy silnik ciągnika jest wyłączony, a agregat opuszczony na podłoże,

- agregat na podnośniku należy opuszczać i podnosić bez szarpnięć i uderzeń,

- nie wolno przebywać między ciągnikiem a zawieszonym agregatem w czasie pracy silnika,

- zabrania się wchodzenia na ramę lub inne części maszyny w czasie pracy,

- obsługę maszyny może przeprowadzać tylko przeszkolony personel, należy przestrzegać ustawowo dopuszczalnego minimalnego wieku,

- osoba obsługująca maszynę powinna być ubrana w odzież i obuwie ochronne. Odzież ta winna być dopasowana, bez zwisających części,

- bądź zawsze ostrożny przy obchodzeniu się z częściami układu hydraulicznego, gdyż istnieje niebezpieczeństwo nacisku i cięcia,

- nie wolno pracować agregatem na pochyłościach terenu większych niż 12O

- do zabezpieczenia połączenia agregatu z ciągnikiem stosować wyłącznie fabryczne zawleczki,

- przed zejściem z ciągnika zatrzymać silnik i opuścić agregat na podłoże,

- agregat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt gospodarskich


w pozycji rozłożonej (tłoki cylindrów hydraulicznych zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym),

- w czasie transportu agregatu po drogach publicznych należy bezwzględnie zamontować na ramie maszyny:

* tablicę wyróżniającą dla pojazdów wolno poruszających się wg

PN - 93 / R – 36154 (z tyłu, po środku agregatu),

* przenośne urządzenie świetlne (prawe i lewe),

* na wystające elementy robocze założyć osłony boczne,

- zakazuje się użytkowania i obsługi agregatu przez dzieci lub osoby nie zapoznane z instrukcją obsługi.UWAGA !!!

Szczególnie niebezpieczną operacją w czasie użytkowania agregatu uprawowego jest podnoszenie – opuszczanie stopek podporowych i hydrauliczne rozkładanie – składanie ramion bocznych.Aby bezpiecznie rozłożyć – złożyć hydraulicznie ramiona boczne agregatu należy:

- sprawdzić czy agregat jest na pewno właściwie zawieszony na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika (wszystkie sworznie muszą być zabezpieczone właściwymi zawleczkami), 1. - sprawdzić czy szybkozłącza hydrauliczne są pewnie dokręcone do przyłączy ciągnika,

 2. - upewnić się że w zasięgu opadających ramion agregatu nie znajdują się żadne obiekty a zwłaszcza ludzie,

 3. - uważnie wyciągnąć sworznie blokady zawiasów lub odciągnąć haki zatrzaskowe,

 4. - następnie przystąpić do ostrożnego hydraulicznego rozkładania ramion bocznych agregatu.


Aby bezpiecznie podnieść stopki podporowe należy:

- rozłożyć hydraulicznie ramiona boczne agregatu (uprzednio upewnić się czy w zasięgu ramion nie znajdują się osoby postronne),

- podnieść lekko agregat na podnośniku ciągnika na tyle aby stopki podporowe utraciły kontakt z podłożem,

- zbliżyć się do przednich stopek agregatu w taki sposób aby nie znajdować się między tylnym kołem ciągnika a ramą agregatu,

- jedną ręką wyciągnąć sworzeń zabezpieczający stopkę podporową, drugą ręką przesunąć stopkę w górne położenie - po czym zabezpieczyć stopkę sworzniem,

- w celu podniesienia tylnych stopek podporowych należy zachowując szczególną ostrożność wejść na ramę wałów, a następnie ostrożnie przestawić stopkę w górne położenie i zabezpieczyć sworzniem.


UWAGA !!!

Nigdy nie wykonywać żadnych prac obsługowych przy agregacie ani w bezpośrednim jego sąsiedztwie jeżeli sworznie blokady zawiasów są wyjęte lub haki zatrzaskowe są odciągnięte (zagrożenie przyciśnięciem).

Nigdy nie próbować rozkładać ani składać ramion agregatu ręcznie tzn. bez hydrauliki ciągnika.
UWAGA !!!

W czasie użytkowania agregatu szczególną ostrożność należy zachować w miejscach oznaczonych na agregacie specjalnymi znakami informacyjno – ostrzegawczymi (żółte nalepki).

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w czystości znaków bezpieczeństwa .W przypadku ich zniszczenia lub nieczytelności należy znaki bezpieczeństwa wymienić na nowe .

Producent agregatu prowadzi sprzedaż nowych znaków informacyjno - ostrzegawczych.

Poniższe znaki umieszczone są na ramie środkowej i bocznej agregatu.

Znaczenie znaków bezpieczeństwa.Symbol (znak) bezpieczeństwa

Znaczenie symbolu (znaku)

Miejsce umieszczenia na maszynie

Przeczytaj instrukcję obsługi

Belka środkowa ramy agregatu

Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub napraw

Belka środkowa ramy agregatu

Zmiażdżenie – zewnętrzny segment kultywatora


Ramie boczne lewe/prawe agregatu

Zmiażdżenie palców dłoni

Zawias ramy agregatu

Zmiażdżenie palców stopy lub stopy

Spulchniacze śladów ciągnika

3.1 Opis ryzyka szczątkowego

Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego agregat uprawowy.

Największe niebezpieczeństwo następuje przy wykonywaniu następujących, zabronionych czynności:

- obsługi agregatu przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi,

- obsługi agregatu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

- niezachowania ostrożności podczas transportu i manewrowania ciągnikiem,

- przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania agregatu,

- przewożenia osób na agregacie,

- przebywania między agregatem a ciągnikiem podczas pracy silnika ciągnika,

- wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją podczas pracy maszyny przy włączonym silniku ciągnika.

Przy przedstawieniu ryzyka szczątkowego agregat uprawowy, traktuje się jako maszynę, która od momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wg obecnego stanu techniki.


3.2 Ocena ryzyka szczątkowego

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:

- uważne czytanie instrukcji obsługi,

- zakaz przebywania osób na agregacie podczas pracy i w czasie przejazdów,

- zakaz przebywania między maszyną a ciągnikiem podczas pracy silnika ciągnika

- konserwacji, regulacji i smarowania agregatu tylko w przypadku wyłączonego silnika ciągnika

- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,

- obsługiwania maszyny, przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi i które zapoznały się z instrukcją obsługi,

- zabezpieczenie agregatu przed dostępem dzieci może być ograniczone do minimum zagrożenie szczątkowe przy używaniu agregatu.
UWAGA !!!

W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń istnieje możliwość wystąpienia ryzyka szczątkowego.

4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

4.1. Opis agregatu uprawowego


Agregat do upraw przedsiewnych składa się z ramy głównej oraz członów roboczych tj. bron zębatych lub ramek kultywatora, wałów strunowych tylnych i podporowych przednich oraz spulchniaczy.

Człony robocze połączone są ze sobą za pomocą łańcuchów i ramek nośnych.Rys. 1 Agregat uprawowy 3,6m (kultywator) w pozycji roboczej.

1 – rama główna; 2 – belka zaczepowa; 3 – tabliczka znamionowa; 4 – ramka kultywatora (środkowa); 5 – ramka kultywatora (boczna); 6 – spulchniacz; 7 – wał podporowy; 8 – ramka wału podporowego; 9 – wrzeciono; 10 – wózek z wałkami strunowymi; 11 – ramka nośna wałów strunowych; 12 – wał strunowy; 13 – element roboczy (ząb kultywatora); 14 – uchwyt trójkątnej tablicy wyróżniającej; 15 – uchwyt przenośnego urządzenia świetlnego.

4.1.1. Rama główna

Rama główna wykonana z kształtowników zamkniętych oraz płaskowników. Dla agregatu składanego rama główna składa się z części środkowej oraz dwóch części bocznych natomiast dla agregatu sztywnego składa się z samej części środkowej. W agregatach składanych rama składa się i rozkłada hydraulicznie. Do ramy głównej przykręcone są bezpośrednio zespoły z elementami roboczymi.
4.1.2. Brony

Zespól bron składa się z ramy i dwóch, trzech albo czterech pól bron. Na przedniej belce ramy bron znajdują się zaczepy przednie, do których mocowane są zaczepy łańcuchowe bron. Brony wyposażone są w zęby ostre na belce przedniej


i zęby redlicowe na pozostałych belkach. Na ostatniej belce poprzecznej pola brony znajdują się dwa uchwyty do łączenia pól brony z ramą wałów za pomocą zaczepów łańcuchowych.
4.1.3. Ramka kultywatora

Zespół ramek kultywatora składa się z dwóch (dwie środkowe), trzech ramek (środkowa i dwie boczne) lub czterech ramek (dwie środkowe i dwie boczne)


z przykręconymi zębami kultywatorowymi. Ramki kultywatora można odejmować od ramy agregatu (wybijając sworznie mocujące) i w ich miejsce podwieszać brony redlicowe lub sprężynowe.
4.1.4. Wały strunowe

Zespół wałów strunowych składa się z dwóch, trzech lub czterech ram stanowiących połączenie ramy nośnej i ramy wałów. W każdej ramie wałów znajdują się dwa wały (tandem), z których jeden ma struny lewo, a drugi prawoskrętne. Konstrukcja ramy jest tak ukształtowana, że umocowane w niej wały mają względem siebie przesunięcie poprzeczne o 160 mm, co powoduje, że w czasie pracy agregatu nie występuje tzw. martwe pole. Zadaniem wału strunowego jest rozbijanie, kruszenie gród ziemi oraz zagęszczanie wierzchniej warstwy gleby.

W skład każdego wału wchodzi 9 strun o specjalnie wyprofilowanej krawędzi roboczej. Struny rozłożone są na obwodzie pierścieni o średnicy zewnętrznej Ø270mm. Skrajne pierścienie są skręcone względem siebie o 40°. Wały strunowe osadzone są w ramach wałów na zespołach łożyskowych UCFL 205 wymagających cyklicznego smarowania (co 10 godzin pracy).
4.1.5. Wrzeciono

W skład wyposażenia każdego agregatu wchodzą dwa, trzy lub cztery wrzeciona służące do łączenia ramy bron z ramą nośną wałów. Zamocowana na wrzecionie silna sprężyna zapewnia odpowiedni docisk wałów strunowych, spełniające zarazem rolę amortyzatora przy natrafieniu wałów na kamień lub inną przeszkodę. Pokręcanie śrubą wrzeciona zmienia napięcie sprężyny wpływając przez to na głębokość pracy wałów strunowych.


4.1.6. Wały podporowe

Zespół wału podporowego składa się z dwóch, trzech lub czterech ram stanowiących połączenie ramy wału podporowego i ramy głównej bądź ramy bocznej. Zespoły te mocowane są przed ramą główną i bocznymi w celu regulowania głębokości roboczej agregatu.

W skład każdego wału wchodzi 9 strun o prostej krawędzi roboczej. Struny rozłożone są na obwodzie pierścieni o średnicy zewnętrznej Ø270mm. Skrajne pierścienie są skręcone względem siebie o 40°. Wały podporowe osadzone są w ramach wałów na zespołach łożyskowych UCFL 207 wymagających cyklicznego smarowania (co 10 godzin pracy).
4.1.7. Spulchniacze

Zespół spulchniaczy składa się z czterech zębów (dwa prawe oraz dwa lewe), które łączone są z ramą główną za pomocą wysięgników. Zespoły te umieszcza się przed ramą główną i jednocześnie za kołami ciągnika. Zadaniem spulchniaczy jest rozbijanie i kruszenie ziemi po śladach kół ciągnika.


4.1.8. Instalacja hydrauliczna

Instalacja hydrauliczna agregatu składa się z siłownika hydraulicznego CJ2F - 63/36/630 i z dwóch przewodów hydraulicznych (wysokociśnieniowych) przy agregatach o szerokości roboczej od 3,3m do 4,2m. Natomiast instalacja hydrauliczna dla agregatów o szerokości roboczej od 4,9m do 5,6m składa się z dwóch siłowników hydraulicznych CJ2F-63-36-400z i sześciu przewodów hydraulicznych (wysokociśnieniowych). Przewody łączy się z gniazdami hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Siłownik hydrauliczny służy do składania agregatu w położenie transportowe. Przepływ oleju w instalacji jest dławiony kryzami miejscu przyłączenia przewodu hydraulicznego do siłownika.

4.2. Zasady prawidłowego posługiwania się maszyną

4.2.1. Zawieszenie i poziomowanie agregatu na ciągniku

Aby rozpocząć pracę należy zawiesić maszynę na TUZ ciągnika, w tym celu należy:


 • wyjąć dolne sworznie blokady belki,

 • włożyć belkę zaczepową agregatu w cięgna wieszaka przy ciągniku,

 • cofając ciągnikiem spowodować sprzęgnięcie agregatu z ciągnikiem - zabezpieczyć belkę sworzniami i zawleczkami,

 • górny łącznik ciągnika połączyć sworzniem z wieszakiem agregatu,

 • podłączyć przewody hydrauliczne do gniazd hydrauliki zewnętrznej ciągnika (dot. szer. rob. 3,3m składany; 3,6m; 4,2m; 4,9m; 5,6m),

 • sprawdzić podnoszenie i opuszczanie agregatu,

 • odblokować ramiona boczne agregatu

 • rozłożyć agregat hydraulicznie (dot. szer. rob. 3,3m składany; 3,6m; 4,2m; 4,9m; 5,6m),

 • podnieść stopki podporowe i zabezpieczyć sworzniami i zawleczkami

 • wypoziomować agregat poprzecznie przy pomocy korb prawego wieszaka ciągnika,

 • wypoziomować agregat wzdłużnie przy pomocy górnego łącznika ciągnika.


UWAGA !!!

Składając hydraulicznie ramiona agregatu do położenia transportowego należy pamiętać o zabezpieczeniu ramion przy pomocy sworzni lub zatrzasków, które zabezpieczają przed przypadkowym rozłożeniem ramion w transporcie.

4.2.2. Regulacja parametrów pracy agregatu.
Regulację pracy agregatu należy przeprowadzić podczas pierwszego przejazdu, przy takiej prędkości, przy jakiej będzie wykonywana uprawa.

Głębokość pracy pól brony reguluje się przez zmianę wysokości nad powierzchnią pola zaczepów przednich (regulacja podnośnikiem hydraulicznym). Unosząc agregat do góry zmniejszamy głębokość pracy bron. Równomierny docisk wałów strunowych do uprawianej gleby reguluje się śrubą wrzeciona i wysokością zamocowania zaczepu łańcuchowego wałów do uchwytu na bronach. Niższe zamocowanie łańcucha powoduje większy docisk pierwszego rzędu wałów. Zwiększenie docisku przez wał drugi osiągniemy przez wydłużenie śruby wrzeciona (pokręcając w prawo śrubą wrzeciona).

Docisk wałów będzie wyregulowany prawidłowo kiedy ich pierwszy i drugi rząd będzie z jednakową siłą ugniatał wzruszoną przez brony warstwę gleby. W praktyce należy przyjmować, że praca pierwszego i drugiego rzędu wałów jest równomierna, jeżeli wypełnienie wałów glebą jest jednakowe. W agregacie kultywatorowym głębokość roboczą reguluje się przy pomocy przednich wałków podporowych przez przestawianie ramek na otworach. Regulacje wałków podporowych ułatwiają specjalne wrzeciona regulacyjne – regulować należy na przemian krótkimi skokami. Wszystkie wały przednie muszą być zawieszone na jednakowej wysokości.UWAGA !!!

Podczas regulacji należy zwrócić uwagę, aby ramki wałów


z wałami strunowymi były ciągnięte przez łańcuchy a nie przez ramkę nośną dociskającą wały.

4.3. Usterki i niesprawności działania agregatu uprawowego.


Aby wydłużyć okres sprawnego działania agregatu, należy stosować się do wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji w zakresie eksploatacji, regulacji, smarowania, transportu i przechowywania maszyny.

Niesprawność
Sposób usunięcia niesprawności

Cylinder hydrauliczny nie działa

Odłączyć przewody hydr. i sprawdzić

drożność otworu w kryzieWałek strunowy nie kręci się względnie nadmierny luz wałka

Sprawdzić stan zespołów łożyskowych wału strunowego

Zbyt słaby docisk wałów strunowych

do podłożaSprawdzić stan sprężyny wrzeciona ramy nośnej, wyregulować długość wrzeciona

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

Typ agregatu

2,8 m

3,3 m sztywny / 3,3m składany

kultywator

br. red.

br. spr.

kultywator

br. red

br. spr.

1.

Szerokość robocza

mm

2800

2800

2800

3300

3300

3300

2.

Głębokość rob. bron

mm

130

80

80

130

80

80

3.

Głębokość rob. wałów

mm

60

60

60

60

60

60

4.

Liczba zębów:

- ostrych

- redlicowych

- spręż. przednich

- spręż. tylnych

- spręż. kultywatora


szt.


szt.

szt.


szt.

szt.

-

-

--

28

10

40

--

-

-

-

1040

-

-

-

--

33

12

48

--

-

-

-

1248

-


5.

Liczba pól bron

szt.

-

2

2

-

2

2

6.

Wydajność(V=10km/h)

ha/h

4,0

4,0

4,0

4,5

4,5

4,5

7.

Wymiary transp.

- długość

- szerokość

- wysokość


mm

mmmm

2,9


2,8

1,5

2,9

2,8


1,5

2,9


2,8

1,5

2,9

2,8


1,5

2,9


2,8

1,5

2,9

2,8


1,5

8.

Masa

kg

770

840

820

1010/1050

990/1070

960/1040

9.

Zapotrzebowanie mocy

kW-KM

68-80

55-65

55-65

80-85

80-85

80-85


Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

Typ agregatu

3,6 m

4,2 m

kultywator

br. red.

br. spr.

kultywator

br. red.

br. spr.

1.

Szerokość robocza

mm

3600

3600

3600

4200

4200

4200

2.

Głębokość rob. bron

mm

130

80

80

130

80

80

3.

Głębokość rob. wałów

mm

60

60

60

60

60

60

4.

Liczba zębów:

- ostrych

- redlicowych

- spręż. przednich

- spręż. tylnych

- spręż. kultywatora


szt.


szt.

szt.


szt.

szt.

-

-

--

36

13

52

-4

-

-

-

1356

-

-

-

--

42

15

60

-4

-

-

-

1564

-


5.

Liczba pól bron

szt.

-

3

3

-

3

3

6.

Wydajność(V=10km/h)

ha/h

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

7.

Wymiary transportowe

- długość

- szerokość

- wysokość


mm

mmmm

2,9


2,8

1,9

2,9

2,8


1,9

2,9


2,8

1,9

2,9

2,8


2,2

2,9


2,8

2,2

2,9

2,8


2,2

8.

Masa

kg

1150

1120

1090

1300

1250

1240

9.

Zapotrzebowanie mocy

kW-KM

88-100

82-94

82-94

102-120

95-110

95-110
Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

Typ agregatu

4,9 m

5,6 m

kultywator

br. red.

br. spr.

kultywator

br. red

br. spr.

1.

Szerokość robocza

mm

4900

4900

4900

5600

5600

5600

2.

Głębokość rob. bron

mm

130

80

80

130

80

80

3.

Głębokość rob. wałów

mm

60

60

60

60

60

60

4.

Liczba zębów:

- ostrych

- redlicowych

- spręż. przednich

- spręż. tylnych

- spręż. kultywatora


szt.


szt.

szt.


szt.

szt.

-

-

--

48

18

72

--

-

-

-

1872

-

-

-

--

60

20

80

--

-

-

-

2080

-


5.

Liczba pól bron

szt.

-

4

4

-

4

4

6.

Wydajność(V=10km/h)

ha/h

4,0

4,0

4,0

4,5

4,5

4,5

7.

Wymiary transp.

- długość

- szerokość

- wysokość


mm

mmmm

2,9


3,0

2,3

2,9

3,0


2,3

2,9


3,0

2,3

2,9

3,0


2,3

2,9


3,0

2,3

2,9

3,0


2,3

8.

Masa

kg

1540

1580

1540

1660

1630

1590

9.

Zapotrzebowanie mocy

kW-KM

130-140

120-130

120-130

150-160

136-150

136-150

6. WYPOSAŻENIE I OSPRZĘT


Producent dostarcza agregaty kompletne w stanie całkowicie lub częściowo zmontowanym. Poza elementami roboczymi użytkownik otrzymuje części zapasowe wg wykazu oraz osprzęt tj. pokrętło wrzeciona.


Nazwa części

Liczba sztuk

Agregat kultywator

Agregat br. redlicowa

Agregat br. sprężynowa

2,8m

3,3m

3,6m

4,2m

2,8m

3,3m

3,6m

4,2m

2,8m

3,3m

3,6m

4,2m

Ząb ostry

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

Ząb redlicowy

-

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

-

Ząb spr. przedni

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Ząb spr. tylny

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

Ząb kultywatora

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-
Liczba sztuk

Nazwa części

Agregat kultywator

Agregat br. redlicowa

Agregat br. sprężynowa

4,9 m

5,6 m

4,9 m

5,6 m

4,9 m

5,6 m

Ząb ostry

-

-

1

1

-

-

Ząb redlicowy

-

-

3

3

-

-

Ząb spr. przedni

-

-

-

-

1

1

Ząb spr. tylny

-

-

-

-

3

3

Ząb kultywatora

2

2

-

-

-

-
ZAPAMIĘTAJ!!!

Elementy oznakowania i osłony boczne agregatu do poruszania się po drogach publicznych nie stanowią wyposażenia seryjnego. Użytkownik może je zakupić u producenta maszyny lub w punktach sprzedaży maszyn i części rolniczych.

7. OBSŁUGA TECHNICZNA


Każdorazowo po zakończeniu pracy agregat należy przesmarować, oczyścić


z ziemi i dokonać przeglądu połączeń i zespołów - poluzowane połączenia śrubowe należy dokręcić. Części uszkodzone lub zużyte należy wymienić na nowe lub zregenerowane.

Przy wymianie zębów należy pole bron położyć na równej powierzchni


i sprawdzić położenie końców zębów. Zęby, których końce są oddalone od płaszczyzny o więcej niż 1cm należy wymienić na nowe. Gwinty wrzeciona po zakończeniu pracy oczyścić z piasku i pokryć smarem.UWAGA !!!

Podczas wszelkich prac obsługowych agregat musi spoczywać na podłożu w stanie rozłożonym. Silnik ciągnika musi być wyłączony.

8. PRZECHOWYWANIE

Po zakończonym sezonie pracy należy dokonać przeglądu części i zespołów.


W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub znacznego zużycia odpowiednie części wymienić na nowe. Miejsca uszkodzenia powłok lakierniczych oczyścić z brudu i rdzy
i uzupełnić farbą antykorozyjną, a następnie pokryć farbą nawierzchniową. Powierzchnia robocza oraz szybkozłącza hydrauliczne zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i korozją. Tłoczyska siłowników hydraulicznych zabezpieczyć smarem lub gęstym olejem. Agregat uprawowy przechowywać w miejscu zadaszonym oraz zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.UWAGA !!!

W czasie przechowywania agregat musi stać na stopkach podporowych z rozłożonymi ramionami bocznymi.

9. TRANSPORT AGREGATU

UWAGA !!!

Przy transporcie agregatu uprawowego wolno wykorzystywać tylko ciągnik wyposażony w komplet obciążników osi przedniej.


Do transportu należy:

 • unieść agregat na podnośniku hydr. ciągnika

 • złożyć hydraulicznie ramiona agregatu (dot. szer. rob. 3,3m skł. oraz 3,6m -5,6m),

 • zablokować boczne ramiona agregatu (dot. szer. rob. 3,3m skł. oraz 3,6m -5,6m),

 • zamocować blachy osłonowe.

W czasie transportu agregat powinien być uniesiony na taką wysokość aby prześwit pod agregatem wynosił ok. 30cm.

Prędkość transportu nie może przekraczać 15 km/h.

Przed wyjazdem na drogę publiczną należy umocować tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się i umieścić na agregacie przenośne urządzenia świetlno- ostrzegawcze.

Tablicę wyróżniającą, tzw. trójkąt należy zamocować w uchwycie i przykręcić do środkowego wózka z wałami strunowymi.

Urządzenia świetlno – ostrzegawcze mocuje się:


 • z przodu agregatu do wspornika spulchniacza

 • z tyłu agregatu zamocować w uchwyt i przykręcić do ramy nośnej wałów strunowych.

Do agregatów należy stosować urządzenia świetlno – ostrzegawcze składające się z dwóch tablic z przodu (światło pozycyjne białe + światło odblaskowe białe) oraz z dwóch tablic z tyłu (światło zespolone + światło odblaskowe czerwone). Tablice powinny być pomalowane w skośne biało – czerwone pasy. Po zamocowaniu tablic należy połączyć przewody elektryczne urządzenia świetlno - ostrzegawczego
z gniazdem instalacji elektrycznej ciągnika.

Rys. 2. Rozmieszczenie urządzeń świetlno-ostrzegawczych.

UWAGA !!!

Poruszanie się po drogach publicznych bez wymaganego przez przepisy ruchu drogowego oznakowania ostrzegawczego


i oświetlenia grozi WYPADKIEM !
UWAGA !!!

Urządzenia świetlno-ostrzegawcze nie stanowią wyposażenia agregatów. Użytkownik może je zakupić w punktach sprzedaży maszyn rolniczych lub u producenta agregatu uprawowego.

10. DEMONTAŻ I KASACJA

Demontaż i kasacja zużytego agregatu uprawowego nie stanowi większego zagrożenia dla środowiska.

UWAGA !!!

Należy zwrócić uwagę na całkowite opróżnienie siłowników


z oleju.

Olej należy zebrać do naczynia i oddać do punktu utylizacji.

Rozbiórkę agregatu należy rozpocząć od wymontowania drobnych elementów (zęby, ramki kultywatora itp.) przechodząc następnie do większych.

Zdemontowany agregat uprawowy należy oddać do punktu skupu złomu stalowego jako materiał wtórny.

Elementy z tworzyw sztucznych gumy, oleje itp. przekazać do odpowiednich punktów skupu.

Do demontażu maszyny używać rękawiczek ochronnych.


KARTA GWARANCYJNA


Nr zamówieniowy....................... nr fabryczny..................... rok prod. ..................

Data sprzedaży (słownie) ]...................................................................................

Gwarancja jest ważna 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Obsługę gwarancyjną w imieniu producenta sprawuje:

...................................................................................................................... (wypełnia sprzedawca )


..................................................

(podpis i pieczęć sprzedawcy)

..................................................

(data wydania kart gwarancyjnej)
Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI

ZAPOZNAŁEM SIĘ I JE AKCEPTUJE

............................................

(czytelny podpis kupującego)

Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną.

U W A G A !!!
Sprzedawca otrzymuje gwarancję od producenta sprzętu na okres

24 miesięcy, licząc od daty dostawy sprzętu.

Po tym okresie sprzedawca udziela gwarancji nabywcy na swój koszt.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO

1. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikłe z winy producenta, na skutek wady materiału, złej obróbki lub montażu.

Użytkownik otrzymuje gwarancję bezawaryjnego działania sprzętu na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Przy udzielaniu gwarancji producent zobowiązuje się do :

- bezpłatnej naprawy reklamowanego sprzętu

- dostarczenia użytkownikowi bezpłatnie nowych, właściwie wykonanych części

- pokrycia kosztów wraz z kosztami robocizny i zwrotu poniesionych kosztów transportu.

2. Gwarancją nie objęte są te części, których zużycie następuje na skutek normalnej eksploatacji lub niezgodnego z instrukcją użytkowania.

3. Obsługę gwarancyjną wykonuje producent.

4. W przypadku zaistnienia drobnych uszkodzeń, użytkownik otrzymuje bezpłatnie (za zwrotem starych) nowe części potrzebne do naprawy, po uznaniu reklamacji przez producenta.

5. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić reklamację niezwłocznie, jednak nie dalej jak w ciągu 14 dni od daty powstania reklamacji.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres, w którym sprzęt był w naprawie.

7. Producent ma prawo nie uznać reklamacji jeżeli :

- w okresie gwarancji dokonano w sprzęcie jakichkolwiek zmian technicznych lub napraw, bez wiedzy producenta,

- sprzęt był przechowywany lub eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi,

- nabywca nie potrafi okazać oryginalnej instrukcji obsługi sprzętu z odpowiednimi wpisami identyfikującymi maszynę.

8. Podstawą do załatwienia reklamacji jest kupon reklamacyjny z poświadczoną na nim datą zakupu sprzętu.

9. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy maszyny, nr zamówieniowego, nr fabrycznego, rok produkcji, dołączonego dowodu zakupu, daty i miejsca sprzedaży, czytelnego podpisu kupującego – jest nieważna !!!

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH


Sposób posługiwania się katalogiem:

Katalog części zamiennych zawiera zespoły montażowe agregatu do upraw przedsiewnych ''LECH'' oznaczone odpowiednimi numerami tablic.

Katalogiem należy posługiwać się w sposób następujący:


 • ustalić przynależność remontowanej części do odpowiedniego zespołu montażowego wg tablic montażowych

 • znaleźć odpowiednią tablicę montażową

 • znaleźć potrzebną część na tablicy montażowej i kierując się numerem odsyłacza odszukać w tablicy tekstowej numer części wymiennejSposób zamawiania części wymiennych :

Przy zamawianiu części zamiennych należy każdorazowo w zamówieniu podać : • dokładny adres zamawiającego

 • numer zamówieniowy i numer fabryczny agregatu uprawowego LECH dokładną nazwę części zamiennej wg katalogu

 • numer katalogowy części zamiennej

 • liczbę zamawianych sztuk

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna