AgrobiologiaPobieranie 8.77 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.77 Kb.
Agrobiologia jest nowoutworzonym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. To wyjątkowe i atrakcyjne studia inżynierskie zapewniające kształcenie na najwyższym poziomie. Agrobiologia jest kierunkiem obejmującym szeroki zakres dyscyplin biologicznych w powiązaniu z obecnymi potrzebami nauk rolniczych. Celem tego kierunku jest zapoznanie studentów z osiągnięciami postępu biologicznego i ich wykorzystaniem we współczesnym rolnictwie, przekazanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych i podstaw chemii oraz umiejętności obsługi określonej aparatury i stosowania konwencjonalnych oraz zaawansowanych technik biologicznych, co umożliwi absolwentom kierunku sprawne poruszanie się w obszarze technologii, współczesnych metod środowiskowych i biologii eksperymentalnej; przygotowanie do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych; osiągnięcie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości B2.

Wiedza biologiczna i umiejętności wykonywania specjalistycznych analiz są konieczne wobec dokonującej się rewolucji w rolnictwie związanej z globalizacją, stosowaniem systemu zrównoważonego rolnictwa, konieczności wykonywania precyzyjnych analiz materiału biologicznego podczas jego obrotu oraz wprowadzania do powszechnego użycia organizmów i produktów genetycznie zmodyfikowanych.

Specjalnościowy program kształcenia obejmuje kilka warsztatów tematycznych (agrobiotechnologia, diagnozowanie zagrożeń w rolnictwie, integracje i gradacje organizmów w biocenozach, człowiek w środowisku), pracownie specjalizacyjną i inżynierską, seminaria oraz czterotygodniową praktykę w trakcie trzeciego roku studiów, którą studenci odbywają w laboratoriach instytutów naukowych, stacjach hodowli roślin i zwierząt, firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem biologicznym, gospodarstwach rolnych.
Jeżeli zatem interesujesz się przyrodą i relacjami międzyludzkimi, chcesz prowadzić szkolenia, kierować zespołem ludzi i kształtować poglądy innych to studia na tym kierunku są idealne dla Ciebie. Po ich ukończeniu uzyskasz kwalifikacje do nauczania przedmiotu przyroda w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz możliwość zatrudnienia na szeroko rozumianym rynku edukacyjnym. MOŻESZ zatem, ale NIE MUSISZ zostać nauczycielem.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ AGROBIOLOGIĘ NA UMK?

Studiując Agrobiologię na UMK możesz: • wybrać, w zależności od zainteresowań, różne kursy, na których poznasz najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych;

 • dzięki punktom kredytowym (ECTS) poszerzyć swoją wiedzę studiując na innych wydziałach (w ramach programu MOST) lub na innych uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+);

 • kształcić umiejętności, takie jak kreatywność, komunikacja interpersonalna, planowanie i organizacja pracy, sztuka negocjacji i podejmowania decyzji, które możesz wykorzystać w wielu zawodach;

 • dzięki współpracy z doradcą metodycznym z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli możesz uczestniczyć w konferencjach i warsztatach dla nauczycieli;

 • opanować język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

 • korzystać ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej, pracowni komputerowych i bezprzewodowego dostępu do Internetu;

 • rozwijać swoje zainteresowania w ramach Studenckich Kół Naukowych;

 • skorzystać z systemu stypendiów socjalnych i naukowych;

 PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studenci kierunku agrobiologia mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • jako doradcy w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i in.

 • w stacjach i firmach hodowlanych, firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem biologicznym (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy); w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych

 • jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biologii i ochrony środowiska (np. stacjach hodowli i kwarantanny roślin)

 • jako eksperci w pracowniach, laboratoriach np. w przemyśle spożywczym

 • jako specjaliści w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie,

 • w nauce (rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie),

 • w państwowych i prywatnych laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych

 • w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu rolniczego,

 • w jednostkach projektowych zajmujących się produkcją rolną

 • w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości w rolnictwie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna