Akademia górniczo – hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Humanistyczny Studia Podyplomowe Praktyczna Psychologia Kierowania I NegocjacjiPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/6
Data10.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA im. Stanisława Staszica

Wydział Humanistyczny

Studia Podyplomowe

Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji

30-071 Kraków ul. Gramatyka 8a tel. 012-6174285

Program i plan Studiów Podyplomowych
wraz z wykazem wykładowców


Wydziału Humanistycznego
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie


Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji

VI edycja
rok akademicki 20012/13
inauguracja 6 X 2011
SPIS TREŚCI

 1. Założenia Studiów
3
 1. Program studiów
4 - 5
 1. Wykaz wykładowców
6
 1. Dane biograficzne wykładowców

4.1. Dr hab. Ignacy S. Fiut

4.2. Dr Andrzej Augustynek

4.3. 4.4. Dr Łucja Kapralska

4.5. Dr Ewa Matłosz-Mamak

4.6. Dr Piotr Wroński

4.7. Mgr Dorota Tomaszewska

4.8. Mgr Anna Gola


 1. Ramowe treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów

5.1 Psychologia Kierowania

5.2. Przywództwo

5.3. Budowanie zespołu

5.4. Negocjacje, mediacja, manipulacja

5.5 Psychologia Negocjacji

5.6. Komunikacja Interpersonalna

5.7. Komunikacja Medialna

5.8. Oddziaływania na publiczność

5.9. Samopoznanie i Autoprezentacja

5.10. Kreatywność w pracy zawodowej

5. 11. Prezentacje biznesowe

5. 12. Integracja5.13. Asertywność
5.14. Osobowość człowieka współczesnego
5.15. Metody i techniki Public Relations
5.16. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
5,17. Nowe metody Psychologii Biznesu
5.18. Praca końcowa

6. Sylwetka absolwenta
7 - 13
7
8
9
10
11
12
13
14 - 30
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 1. Założenia Studiów
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie przeprowadzi V edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci każdego typu szkół wyższych. Są one adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej wiedzy w kontaktach z innymi ludźmi, w kierowaniu firmą i podległym personelem, prowadzeniem negocjacji oraz organizowaniu własnej kariery zawodowej.
Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej, technik PR, kierowania zespołem ludzi i własną karierą, technik negocjacji, rozwijania własnych zasobów w zakresie asertywności, kreatywności, liderowania i odporności na stres.
Zdobyta na studiach wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o swoje interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych.
Program obejmuje 220 godzin zajęć realizowanych po polsku w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w sobotę 6 października 2012 roku o godz. 9,00 i zakończą się w maju 2013. Zajęcia odbywać się będą w salach przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) od godz. 9 00 do 17 00. W semestrze zimowym planujemy, że zajęcia odbędą się w następujących terminach: 6 - 7 X, 20 – 21 X, 1 – 2 XII, 5 – 6 I, 2 – 3 II, 16 – 17 II.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zajęć, przygotowanie prac zaliczeniowych oraz obrona pracy dyplomowej. Słuchacze SP z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji mogą korzystać z biblioteki WH AGH. Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH.
Koszt udziału wynosi 3 500 zł. Wpłat można dokonać w nieoprocentowanych ratach na konto nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: opłata za studia podyplomowe WH AGH nr: 720 430 6297 - VI – edycja Psychologia Kierowania i Negocjacji Stadia Podyplomowe WH AGH. Wniosek o fakturę na każdą z wpłat prosimy zgłaszać do Dyrektora Administracyjnego WH AGH lub Kierownika Studiów w ciągu 7 dni od jej dokonania.
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc lub do 5 X 2012 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
. Wymagane dokumenty do zapisu:
 1. Zgłoszenie (formularz do pobrania ze strony internetowej studiów)
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kopia dowodu wpłaty (po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe).
Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:
 • Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 376011, oraz pocztą elektroniczną: aaugust@agh.edu.pl).
 • Dyrektor Administracyjny WH AGH mgr inż. Zbigniew Lankosz tel. 12 6174380
lub e-mail: lankosz@poczta.fm,


2. Program Studiów

1. Psychologia Kierowania

x

Przedmiot

Prowadzący

Wykład

Warsztaty

Forma zaliczenia

ECTS

Semestr

1

Psychologia Kierowania

Dr A. Augustynek

10

-

Praca zal. i Egzamin

6

II

2

Przywództwo

Mgr D. Tomaszewska

-

20

Praca zaliczeniowa

5

I

3

Budowanie zespołu

Dr P. Wiroński

-

10

Praca zaliczeniowa

2

II

4

Nowe metody Psychologii Biznesu

Mgr Anna Gola

-

10

Praca zaliczeniowa

3

II

2. Negocjacje

x

Przedmiot

Prowadzący

Wykład

Warsztaty

Forma zaliczenia

ECTS

Semestr

1

Negocjacje, mediacja, manipulacja

Dr A. Augustynek

10

5

Praca zaliczeniowa

5

I

2

Psychologia Negocjacji

Dr E. Matłosz - Mamak

-

30

Praca zal. i Egzamin

6

I/II


3. Komunikacja

x

Przedmiot

Prowadzący

Wykład

Warsztaty

Forma zaliczenia

ECTS

Semestr

1

Komunikacja Interpersonalna

Dr A. Augustynek – wykład

Dr E. Matłosz – Mamak - warsztaty

5

10

Praca zaliczeniowa

3

II

2

Komunikacja Medialna

Prof. dr hab. I. Fiut

5

-

Obecność

1

II

3

Oddziaływania na publiczność

Prof. dr hab. I. Fiut

5

-

Obecność

1

II


4. Rozwój możliwości własnych na współczesnym polskim rynku pracy

x

Przedmiot

Prowadzący

Wykład

Warsztaty

Forma zaliczenia

ECTS

Semestr

1

Samopoznanie i Autoprezentacja

Dr A. Augustynek

-

15

Praca zaliczeniowa

4

I

4

Kreatywność w pracy zawodowej

Mgr D. Tomaszewska

-

10

Grupowa praca zal.

3

II

4

Prezentacje biznesowe

Mgr D. Tomaszewska

-

10

Obecność

3

II


5. Przedmioty uzupełniające

x

Przedmiot

Prowadzący

Wykład

Warsztaty

Forma zaliczenia

ECTS

Semestr

1

Integracja (w grupach warsztatowych)

Dr E. Matłosz – Mamak,

-

10

Obecność

1

I

2

Asertywność

Dr E. Matłosz - Mamak

-

10

Obecność

1

I

2

Osobowość człowieka współczesnego

Dr A. Augustynek

10

-

Obecność

1

I

3

Metody i techniki Public Relations

Dr Ł. Kapralska

10

5

Praca zaliczeniowa

4

II

5

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Dr A. Augustynek
10

Obecność

1

I

6

Praca dyplomowa (seminarium)

Dr A. Augustynek

-

10

Złożenie i obrona

10

II
Łącznie godzin

55

165

Ilość punktów ECTS

60

x3. Lista wykładowców

 • Prof. dr hab. Ignacy Fiut, AGH

 • Dr Andrzej Augustynek, AGH

 • Dr Łucja Kapralska, AGH

 • Dr Ewa Matłosz – Mamak, AWF

 • Dr Piotr Wiroński – Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

 • Mgr Dorota Tomaszewska, właściciel firmy szkoleniowej Eikon

 • Mgr inż. Anna Gola, m. innymi Dyrektor Personalny Grupy Kapitałowej AGEO Sp. z o.o., certyfikowany coach ICC.


4. Dane biograficzne wykładowców

4.1. Dr hab. Ignacy S. Fiutprofesor filozofii w AGH od 1997 roku. Ur. 1949 rok w Nowym Sączu. Absolwent biologii (1972) i filozofii (1977) UJ. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Społecznych w AGH w roku 1975. Doktoryzował się w roku 1984 pod kierownictwem prof. dr hab. W. Stróżowskiego nt. „Heglowska i Heideggerowska koncepcja negacji”. W roku 1992 odbył staż naukowy w Austriackiej Akademii Nauk, gdzie przygotował rozprawę habilitacyjną nt. „Filozofii ewolucyjnej Konrada Z. Lorenza”, którą obronił w roku 1996 w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1990 - 1998 kierował w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ Pracownią Analizy Zawartości Prasy i uczestniczył w pracach redakcji „Zeszytów Prasoznawczych”. Obecnie kieruje Katedrą Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

Autor książek: Człowiek według Alberta Camusa. Studium antropologii egzystencjalnej (1993), Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza. Studium problemowe i historyczne (1994), Światy poetów. Szkice literacko-filozoficzne z lat 1980-1996 (1996), Negacja i Niebyt. Ujecie systemowe Georga W. F. Hegla i Martina Heideggera (1997), Filozofia – media – ekologia (1998), ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku (1999), Ekofilozofia. Geneza i problemy (2003), Media@Internet (2006) i Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy (2008).

Pod jego redakcją ukazały się kolejne tomy rocznika: Idee i Myśliciele. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Komisji Prasoznawczej PAU, Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od roku 1990 jest członkiem redakcji „Nowej Krytyki. Czasopisma Filozoficznego”, od 2005 roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego „ Forum Myśli Wolnej”, a od 2007 jest członkiem redakcji miesięcznika „Gazeta Kulturalna”.4.2. Dr Andrzej Augustynek ur. w 1948 roku

Wykształcenie:

Psychologia - Uniwersytet Jagielloński (1972).

Doktorat z psychologii klinicznej w 1977 (UJ).Przebieg pracy zawodowej:

1972 - 1987 adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1988 - 1992 adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

1992 – nadal adiunkt Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

1993 – 1998 AWF w Krakowie adiunkt – (wykłady z psychiatrii)

2005 – nadal Politechnika Rzeszowska – wykładowca psychologii lotniczej.Zainteresowania naukowe i pozanaukowe:

Hipnoza, sugestia, psychoterapia, uzależnienia, pamięć, negocjacje, art-rock, fantastyka, narty, eksploracja raf koralowych, koszykówka, tenis stołowy. Wyczynowo uprawiam szybownictwo.Dorobek Naukowy.

 • 9 samodzielnych książek i współautorstwo 3 tekstów zwartych

 • 38 recenzowane publikacje naukowe

Funkcje pełnione w AGH

 • 2000 – nadal Kierownik Pracowni Psychologicznej WH AGH

 • 1998 – 2004 kierownik Studium Negocjacji i Public Relations Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH (12 edycji)

 • 2007 – nadal Kierownik Studiów Podyplomowych WH AGH z Praktycznej Psychologii Kierowania i Negocjacji

Dodatkowe informacje

Od 1980 roku jest biegłym sądowym. W 1982 założył Ośrodek Psychologiczno Psychiatryczny, w którym prowadzi hipnoterapię uzależnień i nerwic. Od 2006 roku współpracuje z Matanoja Institute of London, jako superwizor ich psychoterapeutów działających w Polsce.
4.4. Dr Łucja Kapralska, socjolog

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Kulturowej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą etniczności i ostatnio społecznego świata Internetu. Jest autorką książki Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna kresów południowo –wschodnich w II RP (wyd. NOMOS, Kraków 2000) oraz około 50 publikacji, głównie z zakresu problematyki etnicznej i socjologii Internetu.

Interesuje się przemianami, jakie zachodzą w społeczeństwie pod wpływem Internetu oraz zbiorowościami zaistniałymi na styku świata realnego i wirtualnego.

Drugi obszar jej zainteresowań to komunikacja w biznesie, zwłaszcza Public Relations. Jest autorką artykułów dotyczących tego zagadnienia, prowadzi wykłady ćwiczenia i warsztaty z tego przedmiotu.

W czasie zajęć dydaktycznych kładzie nacisk na stronę praktyczną zagadnienia. Pomocą w tym są doświadczenia nabyte w czasie prowadzenia firmy badawczej Badania socjologiczne, badania marketingowe, sondaże robiącej badania rynku (1998- 2002) oraz sprawowania funkcji dyrektora biura organizacyjnego „Stowarzyszenia Sezony Teatralne i Baletowe” w Krakowie, zajmującego się organizacja corocznych festiwali teatralnych ( 2003 - 2006).

Inne działania - od października 2002 do 2008 (dwie kadencje) – jest członkiem Rady Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH, od października 2002- 2005 członek Senatu Akademii Górniczo – Hutniczej. W chwili obecnej dr Kapralska jest kierownikiem Studium Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej (od 2006 r.) . Współautorka wniosku AGH Fabryka Inżynierów, który wygrał konkurs wniosków Europejskiego Funduszu Społecznego MNiSZW.


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna