Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział HumanistycznyPobieranie 32.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar32.3 Kb.
Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Humanistyczny

Gramatyka 8a

30-071 Kraków

e-mail: tomaslyk@wp.pl

TOMASZ MASŁYK

Ż Y C I O R Y S

WYKSZTAŁCENIE
13.05.2008

Doktor Nauk Humanistycznych – praca doktorska „Aktywność obywatelska w społeczeństwie informacyjnym. Perspektywa socjologiczna” obroniona w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber


10.1999 – 06.2003

Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego


10.1994 – 06.1999

Studia magisterskie w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności „socjologia gospodarki i badania rynku”. Praca magisterska „System partyjny w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Efekt konfliktu społecznego czy konfliktu elit?” obroniona 23.06.1999

Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak

PUBLIKACJE
Tomasz Masłyk, Marcin Kocór, „The political beliefs of Poles and their party affiliation. An expression of socio-political cleavages?” [w:] H. Kubiak, J. J. Wiatr (eds.) Between Animosity and Utility. Political Parties and Their Matrix, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000

Tomasz Masłyk, „Internet jako medium redefinicji i komunikowania znaczeń”, Kultura Popularna, nr 3/2003, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Akademica”, Warszawa 2003

Tomasz Masłyk, recenzja pracy W. Jachera „Zagadnienia pracy u św. Tomasza z Akwinu”, Humanizacja pracy 2-3, 2004, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2004

Tomasz Masłyk, „Poglądy Polaków na kwestie gospodarcze a ich afiliacje polityczne”, [w:] Sławomir Partycki (red.) Człowiek a rynek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004

Tomasz Masłyk, Ewa Zawisza-Masłyk „Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej – diagnoza szkolna” [w:] J. Kuźma, J. Morbitzer (red.) Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

Tomasz Masłyk, „Pomiędzy państwem a rynkiem. Religijność a postawy Polaków wobec porządku gospodarczego”, [w:] S. Partycki (red.) Religia a gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005

Tomasz Masłyk, „Pomiędzy informacją a wiedzą. Internet w procesie dydaktycznym szkoły wyższej”, [w:] L. H. Haber (red.) Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005

Tomasz Masłyk, „Kreda czy laptop? Rola Internetu w nauczaniu akademickim” [w:] J. Morbitzer (red.) Komputer w edukacji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska, „Włączeni i wykluczeni. Użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim” [w:] E. Jurczyńska – McCluskey, M. S. Szczepański (red.) Równi i równiejsi. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na tle zróżnicowań europejskich i amerykańskich, Bielsko Biała – Tychy 2005

Tomasz Masłyk, „Postawy Polaków wobec ustroju politycznego i partii politycznych oraz Unii Europejskiej i NATO” [w:] J. Królikowska (red.) Problemy społeczne w grze politycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006

Tomasz Masłyk, „Internet – elektroniczny asystent? Nauczyciele akademiccy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego”, [w:] L. H. Haber, M. Niezgoda (red.) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Tomasz Masłyk, „Demokracja deliberatywna a Internet” [w:] M. Szpunar (red.) Media a polityka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007

Tomasz Masłyk, „Cyfrowy podział w świetle obywatelskiego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym” [w:] A. Siwik (red.) Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007

Tomasz Masłyk, „Cyberprzestrzeń a obywatelska deliberacja” [w:] A. Szewczyk, E. Krok (red.) Fenomen Internetu, Hogben, Szczecin 2008

Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska „Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym” [w:] L. H. Haber, S. Jędrzejewski (red.) Co łączy, co dzieli Polaków czyli Społeczeństwo Informacyjne w działaniu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008

Tomasz Masłyk, „Zróżnicowany świat sieci – charakter działań podejmowanych przez użytkowników Internetu” [w:] L. H. Haber, A. Siwik (red.) Od robotnika do internauty, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008

Tomasz Mastyk, „Samoocena uczniów szkół zawodowych a perspektywa pracy” [w:] D. Walczak-Duraj (red.) Wartości i postawy młodzieży polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009

Tomasz Masłyk, „Zaufanie a społeczny i gospodarczy rozwój społeczeństw” [w:] S. Partycki (red.) E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009

DOŚWIADCZENE DYDAKTYCZNEWstęp do socjologii (WZiKS UJ)

Socjologia organizacji (WZiKS UJ)

Kultura organizacji (WZiKS UJ)

Psychologia społeczna (WNSS AGH)

Komunikacja interpersonalna (WNSS AGH)

Statystyka (WNSS AGH)

Metody i techniki badań socjologicznych (WNSS AGH)

Elementy zaawansowanej analizy danych (WNSS AGH)

Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (WNSS AGH)

Psychologia i socjologia kierowania (WMN AGH)

DOŚWIADCZENE ZAWODOWE: udział w projektach badawczych

Akademia Górniczo-Hutnicza: współpraca stała od 2003


 • „Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne”

(WNSS AGH)


 • „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski”

(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Centrum Doradztwa Strategicznego: współpraca stała od 2001


 • "Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego"

(Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)


 • "Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach"

(Urząd Miasta Skierniewice)


 • "Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy"

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)


 • "Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego (MMSP)"

(Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach)


 • "Indeks Gotowości Rynkowej” - nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR)"

(Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)


 • Opracowanie analizy społeczno-gospodarczej, analizy potencjału turystycznego, analizy preferencji mieszkańców dotyczących priorytetów strategii rozwoju obszaru objętego projektem "Partnerstwo Północnej Jury" w ramach Programu Pilotażowego Leader+

(Urząd Gminy Janów)


 • Badania społeczne dotyczące percepcji miejsca i zróżnicowania postaw wobec proponowanych zmian, dotyczących rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego w ramach rewitalizacji centrum Będzina

(Urząd Miasta Będzina)


 • Przeprowadzenie ewaluacji programów: "Dotacja na usługi informacyjno-doradcze" oraz "Dotacja na inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości"

(Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)


 • Badania społeczne: badanie wizerunku miasta Bełchatowa, badanie potrzeb młodzieży Bełchatowa, badanie zadowolenia z usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Bełchatowa

(Urząd Miasta Bełchatowa)


 • Przeprowadzenie ilościowych badań opinii publicznej z zakresu gospodarki odpadami w Krakowie (Urząd Miasta Krakowa)
 • "Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw"

(Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Instytut Studiów Strategicznych: 2006


 • Ocena projektów realizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu SpołecznegoPolish Market Review Ltd: 2002-2004


 • Rynek IT w Polsce

(Data Group)


(PMR)

Referat Oświaty Urzędu Miasta w Zakopanem: 2003


 • „Diagnoza sytuacji szkolnej w oparciu o wywiady kwestionariuszowe z uczniami, rodzicami i kadrą nauczycielską w gimnazjach gminnych Zakopanego”

(Urząd Miasta Zakopane)
HTA Consulting: 2002-2003


 • Analiza efektywności kosztowej. Porównawcza analiza efektywności kombinacji salmeterolu i flutikazonu z wybranymi opcjami w leczeniu astmy oskrzelowej

(GlaxoSmithKline Pharmaceuticals)

Małopolska Agencja Reklamowa „Galicja”: 2001-2002


 • Przyczyny rezygnacji abonentów z usług świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A.

(TP S.A.)

 • Satysfakcja nowych klientów Telekomunikacji Polskiej S.A. z poziomu obsługi w Biurach Obsługi Klienta i podczas instalacji telefonu

(TP S.A.)

 • Percepcja reklam Telekomunikacji Polskiej S.A. umieszczanych na tablicach reklamowych w windach budynków mieszkalnych

(TP S.A.)

Studio Badań Marketingowych „Profile”: 1999 – 2003


 • „Komunikacja tramwajowa w największych miastach Polski”

(Alstom Konstal S.A.)


 • Percepcja nowej marki

(CHIO Polska)


 • Percepcja nowej marki

(Okocim S.A.)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna