Akademia ignatianum w krakowiePobieranie 173.29 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar173.29 Kb.AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA


01. Kierunek studiów oraz jednostka prowadząca moduł

Rok akademicki:

2013/2014

Kierunek studiów:

Filozofia

Profil studiów:

 • profil ogólnoakademicki

 • profil praktyczny

Forma studiów:

 • studia stacjonarne

 • stadia niestacjonarne

Stopień studiów:

 • studia pierwszego stopnia

 • studia drugiego stopnia

Specjalność / specjalności:

---Wydział:

Wydział Filozoficzny

Instytut:

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych


02. Moduł Kształcenia

Nazwa modułu:

Język łaciński

Język modułu:

Język polski, język łaciński

Nazwa modułu:

w języku angielskim:Latin

Uczelniany kod modułu:

LL

Kategoria modułu:

(zaznaczyć właściwe)
 • moduł obligatoryjny

moduł fakultatywny

 • moduły ogólnouczelniane

 moduł „Praca dyplomowa”

 moduł kierunkowy

 moduły specjalnościowe i specjalizacyjne

 moduły swobodnego wyboru

 moduł „Praktyka zawodowa”

 moduły uzupełniające • nauki podstawowe

 nauki inne

Liczba punktów ECTS:

9

Kod dziedziny w systemie ECTS:

090 (języki obce i filologie)

095 (filologia klasyczna)Rok studiów:

I, II

Semestr studiów:

1-4


Sposób realizacji zajęć:

(zaznaczyć właściwe) • zajęcia tradycyjne (np. audytoryjne, tablicowe, konwersatoryjne)

 zajęcia on-line (blended learning oraz e-learning, m-learning)

 zajęcia terenowe (np. praktyki, wizyty studyjne)03. Koordynator modułu i osoby prowadzące kurs

Koordynator modułu

(osoba odpowiedzialna za Kartę):mgr Joanna Zubel, joannazubel@gmail.com

Osoby

prowadzące moduł:Wykład:
Ćwiczenia:

dr Teresa Wnętrzak, wnetrzakt@o2.pl04. Rozliczenie godzinowo-punktowe

Forma zajęć:

Wykłady

(W)


Ćwiczenia,

Lektorat,

Laboratorium

komputerowe

(Ć)


Konwersatorium

(K)


Seminarium

(S)


Zajecia praktyczne

(warsztaty, projekt, praktyka, trening)

(P)


Razem

Liczba godzin kontaktowych (a):
120


120

Liczba godzin kontaktowych w formie konsultacji (b):

1

Liczba godzin kontaktowych ogółem (c = a+b)

121

Liczba godzin bezkontaktowych (d):

104

Łączna liczba godzin (suma) (e = c + d):

225

Procentowy stosunek liczby godzin kontaktowych ogółem do łącznej liczby godzin

(f = c/e * 100 [%]):

53%

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:

(Uwaga: 1 punkt ECTS można przyznać za 25 h pracy przeciętnego studenta)905. Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS (tzw. Bilans ECTS)

Forma aktywności

Średnia liczba godzin

przeznaczona nazrealizowane aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

121

-udział w wykładach
-udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, seminariach, laboratoriach

120

-konsultacje („przeciętnego” studenta z prowadzącym)

1

Samodzielna praca studenta (godziny bez udziału nauczyciela akademickiego), w tym:

104

-przygotowanie się do zajęć (w tym studiowanie zalecanej literatury)

60

-przygotowanie się do kolokwiów

20

-przygotowanie się do egzaminu pisemnego/ustnego z przedmiotu

20

-przygotowanie raportu, sprawozdania
-przygotowanie prezentacji

4

-przygotowanie dyskusji
-przygotowanie eseju
-przygotowanie projektu pisemnego lub ustnego (innego niż powyżej)
-inne niż powyżej, jakie? …………………………………………………………………………………
Łączna suma godzin kontaktowych oraz bezkontaktowych (pracy własnej studenta):

22506. Wymagania wstępne

Moduły wprowadzające

---


Inne wymagania:

Student posiada wiedzę ogólną o języku ojczystym na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Opanował podstawowe umiejętności związane z nauką języków obcych, posługuje się terminologią gramatyczną, rozpoznaje formy morfologiczne, tworzy wypowiedzi w języku polskim.07. Opis modułu kształcenia / kursu akademickiego

Skrócony opis

modułu / kursu:Celem lektoratu jest:

 1. Doprowadzenie do opanowania przez studentów języka łacińskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstu łacińskiego w warstwie leksykalnej i składniowej.

 2. Zapoznanie studentów z językiem łacińskim w takim stopniu, aby mogli rozumieć i tłumaczyć oryginalne teksty łacińskie, inskrypcje, napisy, sentencje i cytaty pochodzące z różnych okresów historycznych.

 3. Nabycie sprawności językowej z łaciny winno umożliwić studentowi poznanie i rozumienie oryginalnych sformułowań, w które ujęto treści ważne dla dziejów kultury śródziemnomorskiej.

 4. Ułatwienie studentom nauki języków obcych i doskonalenie ogólnej sprawności językowej; uczenie jasnego i precyzyjnego formułowania myśli.

 5. Ułatwienie rozumienia terminologii współczesnej opartej na języku łacińskim.

 6. Wykorzystywanie języka łacińskiego do lepszego zrozumienia zjawisk językowych zachodzących w polszczyźnie i innych językach nowożytnych.

 7. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami historii kultury starożytnej Grecji i Rzymu; dostrzeżenie związków tej kultury i języka łacińskiego z kulturą i językami współczesnymi.

8. Przedstawienie kultury antycznej jako podstawy kulturowej współczesnej Europy.


Course summary:

The aim of the course is to:


 1. Acquaint students with Latin in terms of lexis and syntax.

 2. Acquaint students with Latin to such a degree that they would be able to comprehend and interpret original Latinate texts, inscriptions, captions, sentences and quotations derived from various historical periods.

 3. Develop students’ linguistic skill so that they know and understand original texts containing elements which are significant for the history of Mediterranean culture.

 4. Facilitate students’ foreign language study and shape general linguistic skill; teach clear and accurate ideas formulating.

 5. Facilitate comprehending contemporary terminology based on Latin.

 6. Prepare students for using Latin for better understanding of linguistic phenomena occurring in Polish as well as in other modern languages.

 7. Introduce basic notions in the history of ancient Greece and Rome; make students aware of the connections between the language and culture and contemporary languages.

 8. Introduce ancient culture as a base for contemporary European culture.

08. Efekty Kształcenia

Wiedza:

EK1: Student rozpoznaje formy morfologiczne : formy fleksyjne rzeczowników deklinacji I-V, przymiotników deklinacji I-III, zaimków, liczebników głównych i porządkowych, przysłówków; stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków; stronę czynną i bierną czasowników we wszystkich czasach w indikatiwie i koniunktiwie; formy odczasownikowe. Zna funkcje semantyczne powyższych form morfologicznych i zastosowanie składniowe.
EK2: Student identyfikuje charakterystyczne dla języka łacińskiego konstrukcje składniowe: szyk zdania; struktura składniowa zdania w stronie czynnej i biernej; funkcje składniowe i semantyczne rzeczownika w poszczególnych przypadkach; funkcje składniowe i semantyczne nieosobowych form czasownika (infinitivus, participium, gerundium); konstrukcje składniowe jak accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, accusativus duplex, nominativus duplex, dativus possessivus, coniugatio periphrastica activa, coniugatio periphrastica passiva, ablativus absolutus; składnia nazw miast; consecutio temporum; zdania podrzędne z indikatiwem i koniunktiwem.

EK3: Student dokonuje transformacji gramatycznych: odmienia rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki; stopniuje przymiotniki i przysłówki; tworzy formy czasownikowe w czasach głównych i historycznych, w trybach, stronach i liczbach; dokonuje transformacji gramatycznych w zakresie konstrukcji składniowych.

EK4: Student wymienia wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach; dostrzega związki języka łacińskiego z językiem polskim; wyjaśnia etymologię wyrazów w języku polskim opierając się o leksykę łacińską.

EK5: Student wskazuje najważniejsze osiągnięcia kultury antycznej.Umiejętności:


EK6: Student dokonuje samodzielnego przekładu na język polski prostego tekstu łacińskiego , korzystając ze słownika łacińsko- polskiego, oddaje w przekładzie ogólny charakter i funkcję tłumaczonego tekstu; znajduje właściwe polskie odpowiedniki leksykalne dla łacińskich wyrazów i struktur; stosuje poprawne techniki przekładu; redaguje przekład spójny i poprawny stylistycznie.

EK7: Student rozumie współczesną terminologię opartą na językach klasycznych; tworzy wypowiedzi z wykorzystaniem popularnych łacińskich terminów z różnych dziedzin, np. literatury, filozofii, historii sztuki, architektury, biologii, medycyny.

EK8: Posługuje się słownikami i podręcznikami gramatyki w pracy nad przekładem i analizą tekstów łacińskich.

EK9: Wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu kultury antycznej do sporządzenia przekładu; redaguje komentarz do tłumaczonego tekstu, na podstawie dokonanego przekładu wskazuje i objaśnia związki kultury antycznej z kultura współczesną, zwłaszcza polską.

EK10: Dostrzega antyczne źródła konkretnych zjawisk naszej cywilizacji i kultury.

EK11: Wyjaśnia związek ponadczasowych wartości antyku z kulturą polską w dziełach sztuki nowożytnej i współczesnej (malarstwo, rzeźba, architektura).

EK12: Dostrzega ślady tradycji antycznej we współczesności (święta, obyczaje, kalendarz, polityka, sport, szkoła, rozrywka, koncepcje urbanistyczne).

EK13: Wykorzystuje wiedzę o języku łacińskim i kulturze antycznej do czytania i interpretacji tekstu literackiego – np. topografia Rzymu w Quo vadis, toposy antyczne w literaturze, mitologia grecko- rzymska i symbolika mitologiczna w konkretnych dziełach malarstwa, rzeźby, architektury.

EK14: Rozumie aktualne wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne wykorzystując wiedzę o świecie starożytnym.

EK15: Wykorzystuje język łaciński do lepszego zrozumienia zjawisk językowych zachodzących w języku polskim i innych językach nowożytnych.

EK16: Posiada umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli, kształci samodzielność intelektualną i porządkowanie pracy umysłowej.


Kompetencje społeczne:

(Postawy)EK17: Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych, w związku z czym rozumie potrzebę dalszego i ciągłego rozwoju swych kompetencji w zakresie fachowym i ogólno humanistycznym.

EK18: Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

EK19: Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech. Respektuje prawo innych do głoszenia poglądów odmiennych.

EK20: Okazuje zrozumienie i empatię wobec świata i wartości ludzi żyjących w czasach rozwoju cywilizacji starożytnych.

EK21: Podejmuje skutecznie pracę w zespole na różnych stanowiskach. Kieruje małym zespołem i przyjmuje odpowiedzialność za efekty jego pracy.

EK22: Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia i postaw determinowane różnym podłożem kulturowym.

09. Treści kształcenia (treści programowe)

Lp.

Tematyka zajęć i odpowiadająca im forma zajęć

Opis szczegółowy bloków tematycznychLiczba godzin

(W)

(Ć)

(K)

(S)

(P)

T01

Alfabet łaciński. Alfabet zachodniogrecki jako źródło pochodzenia alfabetu łacińskiego. Wymowa i akcent w języku łacińskim. Zasady czytania tekstu łacińskiego. Zarys dziejów języka łacińskiego. Indoeuropejskie pochodzenie łaciny. Łacina a języki romańskie. Rozmieszczenie języków romańskich w Europie a przebieg granic Imperium Romanum.

Współczesny zasięg zastosowania alfabetu łacińskiego.


4


T02

Temat i końcówka czasownika. Koniugacje 1-4; indicativus, infinitivus praesentis activi singularis i pluralis; imperativus. Formy podstawowe czasownika. Zaimki osobowe; zaimek zwrotny.

Budowa zdania pojedynczego; orzeczenie czasownikowe; infinitivus jako dopełnienie.


4


T03

Deklinacja I (-a) rodzaju żeńskiego. Wyjątki rodzaju męskiego deklinacji I. Przymiotniki rodzaju żeńskiego.

Słowo posiłkowe esse. Orzeczenie imienne. De lingua Latina. Italia felix. Incolae Italiae. Sicilia heri et hodie.


4


T04

Rzeczowniki i przymiotniki deklinacji II (-o) rodzaju męskiego i nijakiego. Pluralia tantum. De schola Romana.

Wychowanie i nauczanie w Rzymie. Stoickie zasady wychowania i stosunków w rodzinie.


4


T05

Konstrukcja składniowa accusativus cum infinitivo (ACI) z infinitiwem praesentis activi.

Budowa zdania ze składnią ACI. Technika tłumaczenia zdań ze składnią ACI. De doctrinis ex Graecia acceptis.

Kultura i nauka w starożytności. Rozwój nauk przyrodniczych, matematyki, astronomii, geografii. Aleksandria jako centrum naukowe świata hellenistycznego. Sławni uczeni i ich osiągnięcia.

4


T06

Indicativus imperfecti activi czasowników koniugacji 1-4 oraz czasownika esse.
2


T07

Indicativus futuri i activi czasowników koniugacji 1-4 oraz czasownika esse. De bello Troiano.

Wiadomości o Homerze. Treść Iliady. Postacie bohaterów eposu.


4


T08

Verba composita z esse. Czasowniki possum, prosum.

De Troiae exitio. Treść Odysei Homera.
3


T09

Passivum- pierwsza grupa czasów: praesens, imperfectum, futurum I indicatvi. Accusativus duplex. Nominativus duplex.

Konstrukcja składniowa nominativus cum infinitivo (NCI).


3


T10

Tłumaczenie tekstów z formami passivum. Ablativus auctoris.

Igrzyska sportowe; rodzaje, program igrzysk w Grecji i w Rzymie.


2


T11

Participium perfecti passivi. Dativus possessivus.

De Romulo et Remo. Mitologia rzymska; fabuła mitów założycielskich Rzymu. Mit jako inspiracja dzieł literackich i malarstwa.
4


T12

Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II activi czasowników koniugacji I-IV oraz czasownika esse. De scriptoribus Romanis.

Najwybitniejsi autorzy literatury rzymskiej.4


T13

Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II passivi czasowników koniugacji I-IV .
4


T14

Deklinacja III, typ spółgłoskowy, samogłoskowy, mieszany. Przymiotniki deklinacji III.

Składnia imion miast. O nazwiskach rzymskich.


7


T15

Zaimek qui, quae,quod; zaimki wskazujące is,ea,id; idem,eadem,idem. Zdania względne; połączenia względne zdań. De Herculis laboribus. Czym jest mit? Mity greckie i rzymskie; motywy mitologiczne w sztuce.

Pozostałe zaimki wskazujące: ille,illa,illud; ipse,ipsa,ipsum; iste,ista,istud; hic,haec,hoc.


6


T16

Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego deklinacji IV. Wyjątki rodzaju żeńskiego deklinacji IV. Odmiana rzeczownika domus.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego deklinacji V. De exercitu victore. De re publica Romana.

Dom rzymski – rekonstrukcja jego budowy, opisy literackie.

4


T17

Participium futuri activi. Infinitivus futuri activi.

Coniugatio periphrastica activa.

ACI z infinitiwem futuri.

Zdania z ACI z bezokolicznikami czasu teraźniejszego, przeszłego I przyszłego strony czynnej I biernej.


6


T18

Coniunctivus praesentis, imperfecti activi, passivi. Coniunctivus w zdaniu głównym ( w funkcji znaczeniowej). Zdania podrzędne celowe i dopełnieniowe z orzeczeniem w koniunktiwie. De Themistocle. De Caio Iulio Caesare et de piratis

Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti activi, passivi.


6


T19

Zdania warunkowe: modus realis, potentialis, irrealis.

Consecutio temporum – następstwo czasów.6


T20

Participium praesentis activi. Ablativus Absolutus.

Ćwiczenia translacyjne.


8


T21

Gerundium.

Participium futuri passivi – Gerundivum.

Coniugatio periphrastica passiva. Dativus auctoris.

7


T22

Stopniowanie regularne I nieregularne przymiotników. Tworzenie I stopniowanie przysłówków.

Genetivus partitivus. Ablativus comparatiwus.


6


T23

Verba anomala: volo,nolo, malo; eo, fero, fio.

Verba deponentia et semideponentia.

Verba defectiva.

6


T24

Zdania podrzędne z orzeczeniem w koniunktiwie (czasowe z cum historicum, przyczynowe, skutkowe).
6


T25

Liczebniki główne i porządkowe 1-1000. Cyfry rzymskie. Zapisywanie dat słowne systemem rzymskim i nowożytnym. Kalendarz rzymski. Łacińskie nazwy dni tygodnia i miesięcy.
610. Metody i środki dydaktyczne

Metody nauczania:

Wykład informacyjny, objaśnienie, analiza gramatyczna tekstu, tłumaczenie tekstu, analiza merytoryczna tekstu łacińskiego w oryginale lub w przekładzie, pokaz – prezentacja, film dydaktyczny, projekt zespołowy lub indywidualny.

Środki dydaktyczne:

Podręczniki, teksty drukowane, teksty elektroniczne (WWW.thelatinlibrary.com), obrazy, mapy, ekran I projektor multimedialny, laptop, film, nagranie dźwiękowe.


11. Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Status formalny zaliczenia:

(zaznaczyć właściwe) • ocena końcowa

 zaliczenie bez oceny

Oceny cząstkowe

(oceny formujące):Testy gramatyczne i leksykalne oraz sprawdziany translacyjne po każdym rozdziale; przygotowywanie się do zajęć; aktywny udział w zajęciach. Zrealizowanie projektu zespołowego lub indywidualnego w formie prezentacji z komentarzem. Napisanie krótkiego eseju. Testy z kultury antycznej.

Zasady wyliczenia oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych

(ocena końcowa):Średnia ważona ocen cząstkowych.Kryteria oceny końcowej

Na ocenę 2.0

Brak podstawowych umiejętności określonych w efektach kształcenia.

Na ocenę 3.0

Na podstawie systemu punktów kumulacyjnych student uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów łącznie z wszystkich przewidzianych i podlegających ocenom cząstkowym zadań.

Na ocenę 3.5

Na podstawie systemu punktów kumulacyjnych student uzyskał co najmniej 68% możliwych do zdobycia punktów łącznie z wszystkich przewidzianych i podlegających ocenom cząstkowym zadań.

Na ocenę 4.0

Na podstawie systemu punktów kumulacyjnych student uzyskał co najmniej 76% możliwych do zdobycia punktów łącznie z wszystkich przewidzianych i podlegających ocenom cząstkowym zadań.

Na ocenę 4.5

Na podstawie systemu punktów kumulacyjnych student uzyskał co najmniej 84% możliwych do zdobycia punktów łącznie z wszystkich przewidzianych i podlegających ocenom cząstkowym zadań.


Na ocenę 5.0

Na podstawie systemu punktów kumulacyjnych student uzyskał co najmniej 93% możliwych do zdobycia punktów łącznie z wszystkich przewidzianych i podlegających ocenom cząstkowym zadań.12. Macierz realizacji modułu

Efekt Kształcenia

(dla modułu)Odniesienie danego efektu Kształcenia modułu do szczegółowych efektów zdefiniowanych dla programu studiów (tzw. efektów kierunkowych)

Siła, z jaką przyjęty efekt kształcenia (modułowy) realizuje efekty zdefiniowane dla kierunku (kierunkowe)

(+), (++), (+++)Sposób weryfikacji efektów kształcenia

(należy uzupełnić w oparciu o pkt. 11 „Sposoby oceny i kryteria zaliczenia modułu)EK1

K1_W02

K1_U03+

++


Testy gramatyczne

Kartkówki

Sprawdziany translacyjne


EK2

K1_W10

K1_U03++

+++


Testy gramatyczne

Sprawdziany translacyjneEK3

K1_W10

K1_U03++

+++


Testy gramatyczne

Kartkówki

Odpowiedzi na zajęciach


EK4

K1-W03

K1_W10


K1_U03


+++

++


+++

Wypowiedzi w dyskusjach

Prace pisemne z kultury antycznejEK5

K1_W01

K1_W04


K1_W12


+

+

+Wypowiedzi w dyskusjach

Testy z kultury antycznejEK6


K1_U01

K1_U02


K1_U03


+++

++


+++


Sprawdziany translacyjne

Aktywny udział w pracy z tekstem na zajęciachEK7


K1_W02

K1_W03


K1_U05


+

+++


+++


Wypowiedzi w dyskusjach

Przygotowanie prezentacji z kultury antycznej z komentarzemEK8


K1_U01

K1_U02


K1_U05


+++

++


+++


Praca z tekstem na zajęciach

Sprawdziany translacyjneEK9


K1_W01

K1_W02


K1_U02

K1_U03+

+

+++++


Aktywny udział w pracy z tekstem na zajęciach

Egzamin obejmujący przekład tekstuEK10

K1_W04

K1_W06


K1_W10


+

+

++
Wypowiedzi w dyskusjach

Prezentacja z komentarzemEK11

K1_W06

K1_K07+

+++Wypowiedzi w dyskusjach

Prezentacja z komentarzemEK12

K1_W06

K1_W12+

+


Wypowiedzi w dyskusjach

Testy z kultury antycznejEK13

K1_W06

K1_W10


K1_U02


+

++

++
Wypowiedzi w dyskusjach

Prezentacja z kultury antycznej z komentarzemEK14

K1_W06

K1_W10


K1_U08

K1_K07+

++


++

+++Wypowiedzi w dyskusjach

Napisanie esejuEK15

K1_W02

K1_W10


K1_U02


+

++


++


Prace pisemne z kultury antycznej

esej


EK16

K1_W02

K1_U05


K1_U08

K1_K01


K1_K03


+

+++


++

+++


+


Wypowiedzi na zajęciach

Esej


Prezentacja z komentarzem

EK17

K1_K01

K1_K02


K1_K03


+++

+++


+


Wypowiedzi na zajęciach

Obserwacja postępów studenta na podstawie ocen z testów i poziomu odpowiedzi ustnychEK18

K1_K01

K1_K03+++

+


Obserwacja postępów studenta ; oceny z testów i odpowiedzi na zajęciach

EK19

K1_U05

K1_K05+++

+


Wypowiedzi na zajęciach

Kultura prowadzenia dyskusjiEK20

K1_W06

K1_W12


K1_U02

K1_K07+

+

+++++


Wypowiedzi studenta na zajęciach i w pracach pisemnych

EK21

K1_U04

K1_U08+++

++


Praca w grupie na zajęciach

Zrealizowanie projektu grupowego w formie prezentacji

Udział w realizacji Programu Antycznego na Dzień Języków Obcych w uczelni


EK22

K1_W04

K1_W06


K1_U02

K1_K06+

+

+++

Wypowiedzi na zajęciach i w pracach pisemnych13. Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:


Podręcznik:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, PORTA LATINA Nova, Wydawnictwo Szkolne PWN 2012O.

Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, JĘZYK ŁACIŃSKI, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wiele wydań.

Słownik łacińsko – polski, red. J. Korpanty
Literatura uzupełniająca:


Zeszyt ćwiczeń:

E. Wolanin, AD ASTRA – ćwiczenia z języka łacińskiego, Kraków 2008.

E. Starek, SALVE – ćwiczenia z języka łacińskiego, Gdańsk 2010.

A. Krajczyk, D. Kubica, PRIMA VIA – wstępna nauka języka łacińskiego – ćwiczenia, Wrocław 2006.Teksty literackie:

www.thelatinlibrary.com

Kultura antyczna:

A. W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie 2010.

L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999.

Z. Kubiak, Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003.

J. C. Fredouille, G. Rachel, Cywilizacje śródziemnomorskie. Leksykon, Wydawnictwo „Książnica, Katowice 2007.

Ph. Matyszak, Rzym za pięć denarów dziennie, Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 2007.

L. Zerbini, Starożytne miasto rzymskie. Historia i życie codzienne, Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 2008.
Zatwierdzenie Karty Modułu Kształcenia do realizacji:


Kraków, dnia

(miejscowość, data)
(podpis koordynatora modułu)
(podpis dziekana)


Przyjmuję do realizacji:

(data i podpisy wszystkich prowadzących moduł w danym roku akademickim)
z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna