Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktycznyPobieranie 278.42 Kb.
Strona11/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

MEDYCYNA KATASTROFSTUDIUM MEDYCYNY KATASTROF

Warszawa, ul. Ks. Trojdena 2 tel. sekret. 822-64-10 w. 2 lub 3Kierownik Zakładu: dr n.med. Radosław Ziemba
Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n.med. Radosław Ziemba


Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: 25 godz. (wykłady – 13, ćwiczenia – 3, seminaria - 9)

Dodatkowe zajęcia fakultatywne 20 godz.: wtorek i czwartek 14.00 – 16.00 (konsultacje)

Godziny przyjęć w sprawach studenckich: poniedziałek i czwartek 12.00 – 14.00.

Miejsce odbywania zajęć ul. Księcia Trojdena 2CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU


Celem nauczania jest:

 • wprowadzenie studentów w zagadnienia podstawowych wyróżników medycyny katastrof i zagrożeń cywilizacyjnych (broń masowego rażenia)

 • opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach szczególnych

 • przedstawienie zasad planowania i organizacji akcji ratunkowej na przykładzie wybranej katastrofy

 • wprowadzenie studentów w podstawy prawno – administracyjne związane z:

1. bezpieczeństwem publicznym

2. krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym

3. systemem państwowego ratownictwa medycznego, systemem ratownictwa ekologicznego i chemicznego oraz wodnego i górskiego, ratownictwa w komunikacji morskiej, lotniczej i drogowej, ratownictwa górniczego, bezpieczeństwa publicznego podczas klęsk żywiołowych, bezpieczeństwa jądrowego;


 • przedstawienie metod przeciwdziałania zagrożeniom bioterroryzmem oraz wysiłki dyplomatyczne i polityczne w przeciwdziałaniu proliferacji broni biologicznej i bioterroryzmowi,

 • opanowanie przez studentów zagadnień związanych z możliwymi kierunkami rozwoju broni biologicznej oraz współczesnej diagnostyki wirusologicznej,

 • opanowanie przez studentów algorytmu postępowania lekarza pierwszego kontaktu w przypadku zagrożenia bioterroryzmem, systemu powiadamiania i współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, szpitalem i pogotowiem, zasad postępowania z pacjentem mającym kontakt z podejrzanym materiałem biologicznym,

 • opanowanie przez studentów zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym (kobietom w ciąży, dzieciom, rannym, chorym i niepełnosprawnym), ograniczonymi siłami i środkami służby zdrowia, bardzo często w prymitywnych warunkach, pod presją stresu i krótkiego czasu,

 • zapoznanie studentów z systemami, których celem jest zmniejszenie śmiertelności, kalectw, następstw urazów we wszystkich sytuacjach (katastrofach, wypadkach masowych), w których występują masowe straty sanitarne.

Objęte programem zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną.


PROGRAM NAUCZANIA
Tematy wykładów

 1. Medycyna katastrof jako nauka

 2. Profilaktyka i postępowanie z ofiarami ataku bioterrorystycznego w warunkach szczególnych

 3. Zasady segregacji medycznej

 4. Choroba popromienna

 5. Organizacja ochrony zdrowia w systemie obronnym kraju

 6. Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego w stanach nadzwyczajnych

 7. Konwencje Genewskie. Zasady współpracy i pomocy międzynarodowej w katastrofach

 8. Zadania i struktura organizacyjna systemu obrony cywilnej RP

 9. Rola pierwszej pomocy w systemie leczniczo ewakuacyjnym

 10. Zadania i struktura organizacyjna systemu leczniczo-ewakuacyjnego

 11. Toksykologia w wypadkach i katastrofach

 12. Bioterroryzm jako szczególny rodzaj katastrofy.


Tematy ćwiczeń

 1. Problemy psychologiczne i psychopatologiczne ofiar nagłych zdarzeń i katastrof

 2. Ekologia, ekorozwój: pojęcia, cele i zadania

 3. Postępowanie w strefie skażenia chemicznego

 4. Postępowanie w zagrożeniach skażeniem promieniotwórczym

 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

 6. Podejmowanie decyzji w sytuacji katastrofy

 7. Schemat powiadamiania i współpracy w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną

 8. Algorytm postępowania obowiązujący ratownika medycznego w przypadku zagrożenia bioterroryzmem


Tematy seminariów:

 1. Bioterroryzm – podstawowe definicje i pojęcia, detekcja i identyfikacja ataku biologicznego i perspektywy ich rozwoju

 2. Główne zagrożenia epidemiologiczne i ekologiczne związane z bioterroryzmem: wąglik, ospa prawdziwa, dżuma, wirusowe gorączki krwotoczne, botulizm, tularemia, bruceloza, gorączka Q, T-2 mikotoksyny, rycyna-próba użycia jako broni biologicznej

 3. Sposoby i drogi transportu substancji chemicznych, organizacja ośrodków przemysłu chemicznego w Polsce

 4. Zjawiska fizyczne zachodzące podczas katastrofy jądrowej, awarii, wypadku radiacyjnego, choroba popromienna

 5. Organizacja akcji ratunkowej na przykładzie wybranej katastrofy. Konstrukcja planu zabezpieczenia wypadku masowego i katastrofy


ZASADY I METODY OCENY WYNIKÓW

Zajęcia dla studentów I Wydziału Lekarskiego VI roku rozpoczynają się od godziny 8.00 do 10.30, przez 4 dni w 12 godzinnym bloku ćwiczeniowym.

Lista obecności sprawdzana jest codziennie na początku i na końcu zajęć.

Zaliczenie: kolokwium z oceną, odbywa się w ostatnim dniu zajęć.LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA


 1. Organizacja zabezpieczenia medycznego katastrof i stanów nagłych” – skrypt BG AM

 2. Jan Stawski „Choroba popromienna” – skrypt dla studentów – BG AM

 3. Medycyna Katastrof” – Maciej Latalski i Gabriel Majewski - BG AM

 4. Bioterroryzm” – zasady postępowania lekarskiego – K. Chomiczewski, J. Kocik, M. T. Szkoda, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

 5. Medycyna, dydaktyka, wychowanie” – kwartalnik AM w W-wie rok XXXIV – nr 3-4/2002

 • Istota i zakres działań medycyny katastrof” – lek. med. Radosław Ziemba

 • Poczucie bezpieczeństwa ekologicznego podstawa ochrony zdrowia człowieka” – lek. med. Radosław Ziemba

 • Bioterroryzm – istota zjawiska” – lek. med. Radosław ZiembaMEDYCYNA RODZINNA
Zakład Medycyny Rodzinnej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n.med. Kazimierz Wardyn


Kierownik przyjmuje studentów we wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00 w Zakładzie Medycyny Rodzinnej, ul. Banacha 1a, blok F, I piętro, tel. 5992190
Odpowiedzialna za nauczanie: dr n. med. Katarzyna Życińska

Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Banacha 1a, blok F, I piętro, tel. 5992190


Wymiar zajęć: Zajęcia są prowadzone w semestrze letnim i obejmują: 6 godzin seminariów (w semestrze letnim), 19 godzin ćwiczeń. Zajęcia w bloku jednotygodniowym, zakończone egzaminem testowym.
Miejsce odbywania zajęć: zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00 Zakładzie Medycyny Rodzinnej (ul. Banacha 1a), Oddziale Klinicznym Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych (ul. Stępińska 19/25) oraz we wskazanych praktykach lekarza rodzinnego, przedszkolu/ domu dziecka.
Program nauczania

Tematy seminariów

 1. Wprowadzenie do medycyny rodzinnej – pryncypia, zasady organizacji i funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego

 2. Najczęstsze jednostki chorobowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie – w praktyce lekarza rodzinnego

 3. Prewencja, rozpoznawanie oraz leczenie chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia układu krążenia oraz choroby nowotworowe). Edukacja pacjentów.

 4. Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym. Ból jako problem w praktyce lekarza rodzinnego (bóle stawów, problemy reumatologiczne)

 5. Najczęstsze problemy zdrowotne wieku dziecięcego (gorączka, biegunka, wymioty, kaszel i infekcje). Badania profilaktyczne, szczepienia.

 6. Badania dodatkowe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady zlecania (z uwzględnieniem ich dostępności) oraz interpretacji


Ćwiczenia

W trakcie ćwiczeń w praktyce lekarza rodzinnego studenci zapoznają się z funkcjonowaniem praktyki, uczestniczą w przyjmowaniu pacjentów w gabinecie (w tym w punkcie szczepień – kwalifikacja do szczepień oraz badania profilaktyczne), a także w wizycie domowej u chorego pacjenta oraz w wizycie z położną lub pielęgniarką środowiskową. Studenci doskonalą umiejętność badania pacjenta ( w tym badania ginekologicznego, otoskopowego, oftalmoskopowego, spirometrycznego, badania per rectum).

Ćwiczenia w zakresie komunikacji – studenci poznają rodzaje komunikacji i sposoby ich poprawy, omawiane są problemy empatii, jatropatogenii, intymności i inne (z zastosowaniem techniki „odgrywania ról”, „symulowanych pacjentów”. Ćwiczenia w przedszkolu/domu dziecka – studenci zapoznają się ze specyfiką opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym i przedszkolnym, procedurami profilaktycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych), Kartą Praw Dziecka, modelem funkcjonowania instytucji opiekuńczych i zasadami ich współpracy z lekarzem rodzinnym.

Cele nauczania


 • zapoznanie studentów z pryncypiami medycyny rodzinnej, zasadami organizacji i funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego

 • doskonalenie umiejętności komunikacji z pacjentem, zbierania wywiadu, badania fizykalnego, interpretacji wyników badań dodatkowych, prowadzenia dokumentacji lekarskiej

 • motywacja do wyboru specjalizacji z medycyny rodzinnej


Kontrola i ocena wyników nauczania

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach (potwierdzony wpisami w indywidualnej karcie zajęć) oraz zdanie egzaminu z zakresu wiedzy przekazanej podczas ćwiczeń, seminariów, zawartej w zalecanym piśmiennictwie. Egzamin ma formę egzaminu pisemnego testowego, obywa się w ostatnim dniu, po zakończeniu bloku ćwiczeniowego.


Literatura zalecana:

 1. Latkowski B., Lukas W.(red.): Medycyna Rodzinna. PZWL 2005

 2. Bożkowa K., Sito A. (red.): Opieka zdrowotna nad rodziną, PZWL 2003

 3. Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL 2004

 4. BarańskiJ, Waszynski E, Steciwko A.: Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2004

 5. Czasopismo: „Polska Medycyna Rodzinna” – wybrane artykuły

 6. Czasopismo „Essentia Medica” – wybrane artykuły

 7. Czasopismo „Lekarz Rodzinny” – wybrane artykuły

 8. Czasopismo „Problemy Medycyny Rodzinnej” – wybrane artykuły


MEDYCYNA RATUNKOWA
ZAKŁAD MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Warszawa , ul. Lindley’a 4 tel. 502 13 23

E-mail: med_ratunkowa@wp.pl
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki
Wymiar zajęć: 3 x 90 min., zajęcia w blokach jednotygodniowych (seminaria i ćwiczenia – 5 x 135 min.).

Zajęcia odbywają się w Studium Medycyny Katastrof przy ul. Księcia Trojdena 2


CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU
Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności podejmowania szybkich i wysokospecjalistycznych działań leczniczych w sytuacjach nagłego zagrożenia życia.

Procedury te to podtrzymywanie i stabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybka identyfikacja i geneza nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego następstw i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia chorego. Dla podejmowania tych działań niezbędne jest poznanie patofizjologii nagłych zagrożeń życia, niezależnie od ich natury, opanowanie podstaw technik specjalistycznych, postępowań klinicznych, umiejętność stosowania nowości techniki medycznej. Istotnym elementem integrującym przedstawiane postępowanie jest opanowanie koordynacji i zachowanie priorytetów w działaniach zespołowych - zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, zwłaszcza w obliczu zdarzeń masowych lub katastrof.


WYKŁADY (2x45 min)

Stan ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie. Bioterroryzm –

prof. dr hab. A. Zawadzki

2. Zasady postępowania w nagłych przypadkach medycznych - dr R.Jureczko

3. Stany nagłe będące następstwem urazów - dr A. Pietrzak
ĆWICZENIA
DZIEŃ 1
Seminarium Założenia algorytmu ALS ERC - prof. dr hab. med. A. Zawadzki

Łańcuch przeżycia według standardu ERC - dr A. Pietrzak

Przyczyny zatrzymania krążenia i oddychania - dr T. Jureczko

Ćwiczenia Resuscytacja według algorytmu BLS ERC
DZIEŃ 2
Seminarium Drożność dróg oddechowych i wentylacja - dr M. Gołoś

Uniwersalny algorytm postępowania ALS - dr M. JureczkoĆwiczenia Udrażnianie dróg oddechowych i techniki wentylacji.
DZIEŃ 3
Seminarium Rozpoznawanie zaburzeń rytmu.

Monitorowanie EKG - dr R. Jureczko

Defibrylacja elektryczna serca - dr M. Gołoś

Ćwiczenia Scenariusze resuscytacji według algorytmu ALS.
DZIEŃ 4
Seminarium Leki stosowane w standardzie ALS ERC - dr M. Gołoś

Zaburzenia rytmu doprowadzające do nzk. - dr R. JureczkoSprawdzian praktyczny na podstawie symulowanego scenariusza.
DZIEŃ 5
Seminarium Zatrzymanie krążenia w szczególnych sytuacjach - dr M. Gołoś

Postępowanie po skutecznej resuscytacji - dr A. PietrzakSprawdzian teoretyczny – test. Zaliczenie ćwiczeń.
ZASADY I FORMY OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Zaliczenie praktyczne odbywa się w przedostatnim dniu bloku na podstawie symulowanego scenariusza. W następnym dniu odbywa się sprawdzian teoretyczny, w postaci testu (max 120 pkt, zalicza 96 pkt, tj. 80%). Negatywna ocena z egzaminu praktycznego wyklucza udział studenta w egzaminie testowym.

LITERATURA ZALECANA
 1. Medycyna ratunkowa”- L. Pousada , H.H. Osborn , D. B. Levy; Wyd. pol. pod red. J. Jakubaszki; Urban & Partner , Wrocław

 2. Medycyna ratunkowa” - S.H. Plantz , J.N. Adler; Wyd. pol. pod red. J. Jakubaszki; Urban & Partner, Wrocław 2000

3. European Resuscitation Council Guidelines 2001, Advanced Life Support Course
KOŁO NAUKOWE
W roku 2002 powstało Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej dla I Wydziału Lekarskiego, którego opiekunem jest dr Robert Jureczko. Członkiem zwyczajnym SKN Medycyny Ratunkowej może zostać każdy student II – VI roku I i II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Główne zadania koła to poszerzanie wiedzy członków w zakresie szeroko pojętej medycyny ratunkowej, współpraca w działalności naukowej i klinicznej Zakładu Medycyny Ratunkowej, zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych, współpraca z różnego rodzaju służbami ratowniczymi.

Jednym z celów Koła jest popularyzacja wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej w społeczeństwie.Sposobem realizacji tych zadań jest :

 • organizacja i prowadzenie szkoleń dla studentów w zakresie podstawowych / BLS / i zaawansowanych /ALS / czynności ratujących życie;

 • współpraca z podobnymi jednostkami w kraju i za granicą w celu wymiany wiedzy , doświadczeń, umiejętności oraz pomysłów na dalszą działalność;

 • inicjowanie i prowadzenie szkoleń, lub współuczestnictwo w organizacjach propagujących naukę udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa;

 • ewentualna współpraca z Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie;

 • uczestnictwo w dyżurach na oddziałach ratunkowych szpitali, udział w ich pracach naukowych;

 • odbywanie szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów (współpraca ze Szkołą Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, GOPR, WOPR, Państwową Strażą Pożarną);

 • współpraca z Grupami Ratownictwa Specjalnego – szkolenia w zakresie zabezpieczenia katastrof, postępowania w przypadku klęsk żywiołowych;

 • wyjazdy na obozy letnie i zimowe połączone z poszerzeniem wiedzy.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna