Akademia muzyczna im feliksa nowowiejskiego Wydzia ł Instrumentaln yPobieranie 31.64 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar31.64 Kb.


akademia muzyczna im. feliksa nowowiejskiego

W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n y


Nazwa przedmiotu:

Chór Akademicki

Kod przedmiotu:

F2. 2_K1/1._a.07/1

F2. 2_K1/1._a.07/2

F2. 2_K1/1._ b.08

F2. 2_K1/1._ c.07

F2. 2_K1/1._ d.07

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział InstrumentalnyRok akademicki:

2012/2013

Nazwa kierunku: InstrumentalistykaForma studiów:

Stacjonarne II stopnia

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Specjalność:

Gra na instrumencie - Akordeon, Gitara, Fortepian, Organy, Klawesyn

Rok / semestr:

1-2 / I - IV

Język przedmiotu:

polski

Forma zajęć:

Wykłady

Wymiar zajęć:

2 godz./tydzień

Koordynator przedmiotu
Prowadzący zajęcia

Według przydziału na bieżący rok akademicki

Cele przedmiotu

Rozwijanie umiejętności śpiewu a'vista w wielogłosie

Rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w pracy w zróżnicowanych składach wokalnych, pod kierunkiem dyrygentaPrzyswojenie pewnej liczby partii chóralnych w dziełach wokalnych i wokalno - instrumentalnych 

Wymagania wstępne

brakEFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Student, który zaliczył przedmiot powinien:

Kod efektu kierun-kowego

Wiedza (W)

01

posiada znajomość ogólnego repertuaru chóralnego i związanych z nim tradycji wykonawczych

K_W01

Umiejętności (U)

01

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do współtworzenia koncepcji artystycznych w chórze

K_U01

02

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych i po­siada umiejętność współdziałania z innymi artystami w chórze

K_U06

03

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli w zespołach różnego typu

K_U07

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU

  1. Rozśpiewanie, ćwiczenia głosowe

  2. Wprowadzenie podstaw prawidłowej emisji głosu

  3. Praca nad intonacją

  4. Praca w zestawieniach dwugłosowych

  5. Praca w zestawieniach czterogłosowychMetody kształcenia

  1. Rozwiązywanie zadań artystycznych

  2. Praca w grupach

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Zaliczenie po każdym semestrze
Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium ustne, realizacja zleconego zadania,

Wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca
W każdym semestrze chór ogólnoszkolny przygotowuje nowy program - utwory na chór a'capella i na chór z towarzyszeniem orkiestry itp.:

Henryk Mikolaj Górecki Miserere (a'capella),

Henryk Mikolaj Górecki Symfonia Kopernikowska (z tow. Orkiestry symfonicznej),

Feliks Nowowiejski, Psalm 136 Ojczyzna (z tow. Orkiestry symfonicznej).


NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin

120

Liczba punktów ECTS

4

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci przygotowani są do wszechstronnej, samodzielnej działalności koncertowej jako soliści, kameraliści, muzycy orkiestrowi i akompaniatorzy. Powinna cechować ich wysoko rozwinięta osobowość artystyczna oraz indywidualność w tworzeniu, realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych. Przygotowani są również do  pracy pedagogicznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz. 2120 z 2004 r.). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna