Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki



Pobieranie 247.74 Kb.
Strona1/7
Data03.05.2016
Rozmiar247.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Akademia Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki

w Katowicach
INFORMATOR

dla kandydatów na studia

w roku akademickim

2015/2016

Katowice, 4 maja 2015 r.

(wydanie drugie)


Opracowanie – Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich na podstawie:

 • art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);

 • § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188 z późn. zm.);

 • uchwały Nr AR001-21-V/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016;

 • uchwały Nr AR001-23-V/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w latach 2015-2017;

 • uchwały Nr AR001-4-IV/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym w roku akademickim 2015/2016.

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 dotyczy rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia.

Informacje udzielane są również bezpośrednio, telefonicznie i pocztą email przez Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich, tel. (32) 207 51 21, 207 53 57,


e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl

Adres uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, www.awf.katowice.pl




Spis treści

KIERUNKI I FORMY STUDIÓW 4

Tryb studiów stacjonarnych i koszty kształcenia 5

Tryb studiów niestacjonarnych i koszty kształcenia 5

STYPENDIA I DOM STUDENTA 6

REKRUTACJA NA STUDIA 7

Zasady ogólne 7

Wymagane dokumenty 8

Punkty za maturę i świadectwo 10

Egzamin maturalny (tzw. „nowa matura”) 10

Egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”) 10

Międzynarodowa Matura 10

Świadectwa uzyskane za granicą 11

Dodatkowe kryterium 11



Kierunek fizjoterapia 12

Kim będziesz po ukończeniu studiów? 12

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia 13

Terminy rekrutacji 13

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia 13



Rekrutacja na studia stacjonarne 14

Terminy rekrutacji 15

Rekrutacja na studia niestacjonarne 16

Terminy rekrutacji 16

Kierunek wychowanie fizyczne 17

Kim będziesz po ukończeniu studiów? 17

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia 18

Etapy postępowania kwalifikacyjnego i punktacja 18

Sprawdzian sprawności fizycznej 18

Terminy rekrutacji 27

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia 28



Terminy rekrutacji 28

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne 29

Kim będziesz po ukończeniu studiów? 29

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia 29

Terminy rekrutacji 30

Kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 31

Kim będziesz po ukończeniu studiów? 31

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia 32

Terminy rekrutacji 32

Kierunek turystyka i rekreacja 33

Kim będziesz po ukończeniu studiów? 33

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia 34

Terminy rekrutacji 35

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia 35



Terminy rekrutacji 35

Kierunek zarządzanie 36

Kim będziesz po ukończeniu studiów? 36

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia 37

Terminy rekrutacji 37

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia 38



Terminy rekrutacji 38


KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, przyjmuje kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 na niżej wymienione kierunki, specjalności, poziomy i formy kształcenia w ramach określonych przez Senat limitów miejsc.


Kierunek fizjoterapia stacjonarne i niestacjonarne:

 • 3-letnie studia pierwszego stopnia,

 • 2-letnie studia drugiego stopnia – tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia.


Kierunek wychowanie fizyczne:

 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia; od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z czterech specjalności: wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne i przyroda, wychowanie fizyczne i edukacja lub rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;

 • 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia; od drugiego semestru studiów student wybiera jedną z pięciu specjalności: wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; wychowanie fizyczne i trening sportowy, wychowanie fizyczne i taniec, wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej/asystent osoby niepełnosprawnej lub funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku.


Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne 3-letnie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych jest zgłoszenie się minimum 36 osób); od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z dwóch specjalności: zarządzanie kryzysowe lub policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.
Kierunek turystyka i rekreacja stacjonarne i niestacjonarne:

 • 3-letnie studia pierwszego stopnia; od czwartego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: pilot wycieczek lub rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną;

 • 2-letnie studia drugiego stopnia; od drugiego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: turystyka aktywna lub trener osobisty.


Kierunek zarządzanie stacjonarne i niestacjonarne:

 • 3-letnie studia pierwszego stopnia, o specjalnościach:

 • zarządzanie sportem;

 • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią;

 • zarządzanie stresem w biznesie;

 • zarządzanie usługami zdrowotnymi;

 • 2-letnie studia drugiego stopnia, o specjalnościach:

Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i obejmuje: semestr zimowy i semestr letni; dwie sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych: zimową, zamykającą semestr zimowy i letnią, zamykającą semestr letni; wakacje zimowe, wiosenne i letnie.




Tryb studiów stacjonarnych i koszty kształcenia


Zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku. Program studiów zawiera również praktyki zawodowe oraz obozy szkoleniowe, które mogą być realizowane również w soboty i niedziele.

Kształcenie na studiach stacjonarnych jest bezpłatne, pod warunkiem terminowego zaliczania semestrów. Odpłatne są zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce, w przypadku powtarzania przedmiotu, powtarzania semestru, powtarzania związanego ze wznowieniem studiów po skreśleniu z listy studentów. Studenci pokrywają także niektóre opłaty związane z pobytem na obozach szkoleniowych, np. koszty zakwaterowania, wyżywienia, korzystania z wyciągów narciarskich. Odpłatne są również usługi edukacyjne nieobjęte planem studiów na podstawowym kierunku studiów, takie jak studiowanie dodatkowych przedmiotów, usługi edukacyjne związane z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji.

Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Opłaty mogą być wpłacane w ratach.

Tryb studiów niestacjonarnych i koszty kształcenia


Zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy odbywają się przede wszystkim w soboty i niedziele. Wyjątkiem są zajęcia kliniczne na studiach niestacjonarnych kierunek fizjoterapia, które odbywają się według indywidualnych harmonogramów dla poszczególnych grup w dniach roboczych.

Kształcenie na studiach niestacjonarnych jest odpłatne. Studenci zobowiązani są uiszczać opłatę semestralną, skalkulowaną w oparciu o koszty związane z prowadzeniem studiów. Odpłatne są też zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Studenci pokrywają także niektóre opłaty, związane z pobytem na obozach szkoleniowych, np. koszty zakwaterowania, wyżywienia, korzystania z wyciągów narciarskich. Odpłatne są również usługi edukacyjne nieobjęte planem studiów na podstawowym kierunku studiowania, takie jak studiowanie dodatkowych przedmiotów, usługi edukacyjne związane z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji.

Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Opłaty mogą być wpłacane w ratach.



  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna