AkademiaPedagogikiSpecjalne j i m. MariiGrzegorzewskie j Wydział Nauk PedagogicznychPobieranie 11.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.3 Kb.

A k a d e m i a P e d a g o g i k i S p e c j a l n e j

i m. M a r i i G r z e g o r z e w s k i e j

Wydział Nauk Pedagogicznych

u l. S z c z ę ś l i w i c k a 40, 02 -353 WarszawaWarszawa, dnia …………. 201.… roku


......................................................................

imię i nazwisko

......................................................................

nr albumu

......................................................................

rok studiów, kierunek, forma

......................................................................

nr telefonu komórkowego lub domowegoPan


dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

Dziekan

Wydziału Nauk Pedagogicznych

P o d a n i e

Zwracam się z uprzejma prośbą o .................................................................................................................................... .............................................................................................……………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
Z poważaniem
……………………………….

podpis studenta
ADNOTACJA DZIEKANATU

................................................

...............................................

data i podpis
DECYZJA DZIEKANA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.....................................

data i podpis Dziekana
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Zapoznałam/em się z decyzją ……………………………………………………………

data i podpis studenta


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna