Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (aip) – koncepcjaPobieranie 57.03 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar57.03 Kb.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) – koncepcja


Cele:

 • stworzenie warunków i miejsc pracy dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów

 • inspiracja współpracy środowiska naukowego i gospodarczego

Uczestnicy:

 • studenci ostatnich lat

 • absolwenci

 • doktoranci

 • pracownicy naukowi, naukowo-techniczni i techniczni uczelni

Zakłada się, że w AIP będą umieszczane przedsięwzięcia realizowane zarówno przez studentów/absolwentów, jak i przez zespoły mieszane (np. studenci + pracownicy naukowi).

Zakłada się, że w początkowej fazie uruchamiania AIP, jego oferta będzie skierowana do uczestników z Politechniki Gdańskiej, w dalszym etapie zostaną nawiązane kontakty z innymi Uczelniami Trójmiasta w celu zaproszenia studentów do działalności w AIP (integracja całego środowiska akademickiego Trójmiasta).Wykonawcy:

 • Biuro Transferu Technologii - BTT (aplikacja, koordynacja, zarządzanie)

 • Samorząd Studencki (promocja)

 • pracownicy PG + partnerzy zewnętrzni (strona internetowa, Komisja Ewaluacyjna, program szkoleniowy, narzędzia i obsługa bazy danych)

Koncepcja struktury AIP:

AIP będzie się składać z dwóch podstawowych elementów, obsługujących wczesne fazy cyklu życia przedsięwzięcia:preinkubatora – obsługującego przedsięwzięcie na etapie projektowania i wstępnego wdrażania, do momentu powołania podmiotu gospodarczego (spin-off)

inkubatora – obsługującego firmy „spin-off” założone przez studentów lub pracowników Uczelni w z góry ustalonym okresie inkubacji

W fazie rozruchowej AIP (prawdopodobnie 2-4 cykli inkubacji), inkubowane przedsięwzięcia będą umieszczane w pomieszczeniach poszczególnych Wydziałów, które zostaną od nich „wydzierżawione” po kosztach własnych. Tym samym AIP będziać działać w rozproszeniu (rys. 1). Zaletą powyższego rozwiązania jest jego wysoka elastyczność oraz najniższy możliwy koszt utrzymania (brak powierzchni zbędnych). Jednocześnie rozwiązanie to ma pozytywne oddziaływanie wewnętrzne, gdyż Wydziały mogą okresowo pozbyć się swoich zbędnych powierzchni na rzecz AIP.

W fazie dojrzałej (rys.2) AIP posiadać będzie własne pomieszczenia przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie nie wyklucza możliwości okresowego dzierżawienia poszczególnych pomieszczeń, w zależności od potrzeb, od jednostek organizacyjnych uczelni.
Preinkubator


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Preinkubator (AIP-P) będzie dawał możliwość bezpiecznego rozwinięcia pomysłu na działalność na etapie badań i wdrożenia. Uczestnicy – pomysłodawcy tworzą Grupę Inicjatywną (GI), która, po zaakceptowaniu przedsięwzięcia zawiera z PG umowę preinkubacji (więcej – w dalszej części).

Grupa Inicjatywna może otrzymać od PG pomoc w postaci: • wynajmu pomieszczeń biurowych z wyposażeniem – po kosztach PG

 • obsługi finansowo-księgowej – nieodpłatnie

 • obsługi prawnej – nieodpłatnie

 • dostępu do mediów – po kosztach PG

 • dostępu do telefonów – po kosztach PG

 • dostępu do Internetu – po kosztach PG

 • dostępu do warsztatów i laboratoriów – po kosztach PG

 • prawa do wykorzystywania logo PG

 • możliwości umieszczenia informacji na stronie BTT

 • inne (administracja, ochrona praw własności intelektualnej, PWI)

PG zawiera z GI umowę cywilnoprawną, regulującą zasady współpracy w ramach AIP - na okres 6 miesięcy (w szczególnych przypadkach – do 12 miesięcy).

W okresie preinkubacji GI kładzie w swych działaniach nacisk na (w zależności od stanu zaawansowania przedsięwzięcia): • pogłębienie znajomości rynku

 • rozwój produktu/usługi

 • promocję produktu/usługi

W okresie preinkubacji stroną umów jest PG/BTT. GI wchodzi w skład AIP zarządzanego przez lub będącego częścią BTT.

Wybór projektów do preinkubatora


Do preinkubatora zakwalifikowane zostaną te GI, które:

 • złożą w terminie określonym w konkursie projekt spełniający formalne kryteria konkursu (np. wstępne badania, biznes plan itd.)

 • zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacyjną (KE)

 • zostaną zakwalifikowane przez KE (GI, które w poprzedniej edycji konkursu uzyskały pozytywne oceny, ale nie zostały zakwalifikowane, mogą ponownie zgłaszać swoje projekty do konkursu, zaznaczając, że projekt uzyskał już wcześniej ocenę KE – bez ponownego rozpatrywania projektu)

Projekty zgłaszane do preinkubatora powinny mieć charakter:

 • komercyjny, skierowany na wdrożenie w gospodarce (biznes plan podlegający ocenie przez KE musi zakładać samofinansowanie w okresie preinkubacji)

 • szkoleniowo-edukacyjny, skierowany na środowisko akadmickie i gospodarkę (biznes plan musi zakładać samofinansowanie przedsięwzięcia)

PG powoła Komisję Ewaluacyjną (skład 3-6 osób, 2 członków stałych, pozostali – specjaliści z dziedzin, których projekt dotyczy), która przyjmie określony standard oceny projektów

W zależności od oceny projektu KE zaproponuje odpowiedni okres trwania „Umowy Preinkubacji” (umowa może zostać zerwana przez PG w przypadku działalności GI niezgodnej z nią, w szczególności – w przypadku nieuiszczania należnych PG opłat, sprzecznego z prawem wykorzystania PWI bądź wykorzystywania majątku PG niezgodnie z przeznaczeniem).Prawa Własności Intelektualnej


PWI stanowić będą jeden z zasadniczych filarów działalności AIP. Zostanie opracowany szczegółowy regulamin dotyczący PWI.

W regulaminie tym zostaną szczegółowo zdefiniowane: • stan początkowy PWI wnoszonych przez poszczególnych członków GI

 • zasady i tryb ochrony wygenerowanych PWI

 • zasady zarządzania wygenerowanymi PWI

 • prawa i obowiązki twórców

 • zasady i tryb przekazywania PWI po okresie preinkubacji

 • zasady zachowania tajemnicy przemysłowej i handlowej w trakcie preinkubacji i po wyjściu z preinkubatora


Opracowanie projektów do Preinkubatora


Zakłada się, że będą zgłaszane projekty powstałe na podstawie przemyślanych działań; niektóre z nich będą miały w momencie zgłaszania pewną wartość komercyjną.

Należy założyć, że część ciekawych pomysłów nie zostanie zgłoszonych do konkursu z powodu braku umiejętności pomysłodawców w dziedzinie: • opracowywania projektów spełniających określone wymagania

 • pisania biznes planów

 • finansów i prawa

 • ogólnego braku doświadczenia gospodarczego

 • innych

oraz, że część pomysłów zostanie przygotowana nieprawidłowo, niezgodnie z przyjętymi standardami.

Aby wyeliminować/ograniczyć ten problem podjęte będą następujące działania: • promocja AIP zawierająca precyzyjną informację, na podstawie której GI przystępować będą do projektowania działalności

 • aktywizacja (poprzez Samorząd Studencki oraz Stowarzyszenie Absolwentów PG) kontaktów między pomysłodawcami a WZiE (studenci, pracownicy, koła naukowe) oraz bardziej doświadczonymi kolegami – członkami SAPG

Ten rodzaj współpracy jest korzystny, ponieważ: • pomysłodawca (być może – kolega z innego Wydziału) otrzyma dawkę wiedzy – wzbogacenie intelektualne, konsolidacja środowiska akademickiego

 • osoba wspomagająca przygotowanie projektu – j.w.; rodzi się pole dla tworzenia grup consultingowych, które mogą funkcjonować w AIP

 • pomysłodawca + członek SAPG – konsolidacja międzypokoleniowa środowiska, potencjalne wspomaganie ze strony starszych i doświadczonych kolegów z PG, zwiększenie szansy promocji i komercjalizacji pomysłu, aktywizacja kontaktów nauka-gospodarka

W efekcie: możliwe będzie wytworzenie sprawnie funkcjonującego modelu współpracy wewnątrz PG (a w przyszłości wewnątrz środowiska akademickiego), opartego o działania studentów i pracowników.

Przepływ informacji w AIP

rodzaje informacji: • informacja o konkursie (BTT/AIP)

 • informacja o projektach (zgłaszający)

 • informacje między pomysłodawcami a grupą wspomagającą opracowanie projektu

 • informacja o rezultatach konkursu

 • informacje między BTT/AIP a członkami KE

 • zaproszenie do negocjacji warunków „umowy preinkubacyjnej”

 • informacja o nowej GI w preinkubatorze (BTT/AIP na stronie internetowej)

przepływ informacji:

 • od PG do BTT/AIP

  • finansowe

  • prawne

  • PWI

 • od GI do BTT/AIP

  • informacja o umowie do zawarcia

  • raport z działalności

  • aktualizacja biznes planu (jeśli konieczna)

  • sprawy prawne

  • krytyczne potrzeby

  • sprawy dot. majątku/wyposażenia

  • sprawy dot. PWI

  • sprawy dot. informacji zewnętrznej (w tym promocja)

 • od BTT/AIP na zewnątrz

  • lista GI i tematów (opis działalności)

   • problemy adresowane na zewnątrz

   • możliwości inwestycyjne w stosunku do działalności prowadzonej przez GI

   • zapotrzebowanie na kapitał i współpracę z podmiotami zewnętrznymi

  • mailing powyższych tematów do jednostek działających w sieci (inne inkubatory itp.)

  • historia dokonań

Rysunek 3 (poniżej) prezentuje główne kanały współpracy poszczególnymi jednostkami uczelni a BTT/AIP.


Rysunek 4 (poniżej) prezentuje główne kanały współpracy BTT/AIP oraz inkubowanych podmiotów z otoczeniem gospodarczym.


INKUBATOR

„Firma Inkubowana” (FI) – firma powstała z przekształcenia GI lub powstała jako „spin-off”, może otrzymać od PG pomoc w postaci: • wynajmu pomieszczeń biurowych z wyposażeniem – po kosztach PG +

 • obsługi finansowo-księgowej – odpłatnie (do ustalenia - stawki preferencyjne)

 • obsługi prawnej – odpłatnie (do ustalenia - stawki preferencyjne)

 • dostępu do mediów

 • dostępu do telefonów – po kosztach PG

 • dostępu do Internetu – po kosztach PG

 • dostępu do warsztatów i laboratoriów – po kosztach PG +

 • prawa do wykorzystywania logo PG (odpłatnie)

 • możliwości umieszczenia informacji na stronie BTT (odpłatnie)

 • inne (administracja, transport itp. – po kosztach PG; ochrona PWI: opłaty urzędowe – proporcjonalnie do udziału we współwłasności, koszty opracowania dokumentacji - stawki preferencyjne do 75% rabatu)

PG (lub jednostka zarządzająca inkubatorem, posiadająca osobowość prawną) zawiera z FI „umowę inkubacji”, regulującą zasady współpracy w ramach AIP - na okres 12-18 miesięcy (w szczególnych przypadkach – do 24 miesięcy). Dodatkowo strony zawierają umowę dotyczącą korzystania z PWI (w szczególności – wygenerowanych w okresie inkubacji wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych).

W okresie inkubacji FI kładzie w swych działaniach nacisk na (w zależności od stanu zaawansowania przedsięwzięcia): • rozwój produktu/usługi

 • maksymalizację zyskuWybór projektów do inkubatora


Do inkubatora zakwalifikowane zostaną (można wprowadzić wewnętrzny ogranicznik, np. terminy konkursów, ze względu na dostępne zasoby) te GI, które po okresie preinkubacji zamierzają prowadzić działalność w inkubatorze oraz wcześniej założone firmy „spin-off”, które:

 • złożą w terminie określonym w konkursie projekt spełniający formalne kryteria konkursu (np. wstępne badania, biznes plan itd.)

 • zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacyjną (KE)

 • zostaną zakwalifikowane przez KE (GI oraz firmy „spin-off”, które w poprzedniej edycji konkursu uzyskały pozytywne oceny, ale nie zostały zakwalifikowane, mogą ponownie zgłaszać swoje projekty do konkursu, zaznaczając, że projekt uzyskał już wcześniej ocenę KE – bez ponownego rozpatrywania projektu)

Projekty zgłaszane do preinkubatora powinny mieć charakter:

 • komercyjny, skierowany na wdrożenie w gospodarce (biznes plan podlegający ocenie przez KE musi wykazać samofinansowanie w okresie inkubacji)

 • szkoleniowo-edukacyjny, skierowany na środowisko akadmickie i gospodarkę

PG powoła Komisję Ewaluacyjną (skład 3-6 osób, 2 członków stałych, pozostali – specjaliści z dziedzin, których projekt dotyczy), która przyjmie określony standard oceny projektów.

W zależności od oceny projektu KE zaproponuje odpowiedni okres trwania „Umowy Inkubacji” (umowa może zostać zerwana przez PG w przypadku działalności FI niezgodnej z umową, w szczególności – w przypadku nieuiszczania należnych PG opłat, sprzecznego z prawem wykorzystania PWI bądź wykorzystywania majątku PG niezgodnie z przeznaczeniem).


Prawa Własności Intelektualnej (PWI)

PWI stanowić będą jeden z zasadniczych filarów działalności AIP. Zostanie opracowany szczegółowy regulamin dotyczący PWI.

W regulaminie tym zostaną szczegółowo zdefiniowane:


 • zasady transferu PWI z GI do FI

 • zasady i tryb ochrony PWI wygenerowanych w okresie inkubacji

 • zasady zarządzania wygenerowanymi PWI

 • prawa i obowiązki twórców

 • zasady i tryb przekazywania PWI po okresie inkubacji

 • zasady zachowania tajemnicy przemysłowej i handlowej w trakcie inkubacji i po wyjściu z inkubatoraOpracowanie projektów do Inkubatora


Zakłada się, że będą zgłaszane projekty powstałe na podstawie przemyślanych działań; niektóre z nich będą miały już w momencie zgłaszania pewną wartość komercyjną.

Należy założyć, że część ciekawych pomysłów nie zostanie zgłoszonych do konkursu z powodu braku umiejętności pomysłodawców w dziedzinie: • opracowywania projektów spełniających określone wymagania

 • pisania biznes planów

 • finansów i prawa

 • ogólnego braku doświadczenia gospodarczego

 • innych

oraz, że część pomysłów zostanie przygotowana nieprawidłowo, niezgodnie z przyjętymi standardami.

Aby wyeliminować/ograniczyć ten problem należy: • udzielić precyzyjnej informacji, na podstawie której GI i firmy „spin-off” przystępować będą do projektowania działalności

 • zaktywizować (poprzez Samorząd Studencki, SAPG) kontakty między pomysłodawcami a WZiE (studenci, pracownicy, koła naukowe) oraz bardziej doświadczonymi kolegami – członkami SAPG

Ten rodzaj współpracy powinien przynieść efekty, ponieważ:

 • pomysłodawca (być może – kolega z innego Wydziału) otrzyma dawkę wiedzy – wzbogacenie intelektualne, konsolidacja środowiska akademickiego

 • osoba wspomagająca przygotowanie projektu – j.w.; rodzi się pole dla tworzenia grup consultingowych, które mogą funkcjonować w AIP

 • pomysłodawca + członek SAPG – konsolidacja międzypokoleniowa środowiska, potencjalne wspomaganie ze strony starszych i doświadczonych kolegów z PG, zwiększenie szansy promocji i komercjalizacji pomysłu, aktywizacja kontaktów nauka-gospodarka

W efekcie: możliwe będzie wytworzenie funkcjonującego modelu współpracy wewnątrz PG, opartego o działania studentów i pracowników.
Przepływ informacji w AIP

rodzaje informacji: • informacja o konkursie (BTT)

 • informacja o projektach (zgłaszający)

 • informacje między pomysłodawcami a grupą wspomagającą opracowanie projektu

 • informacja o rezultatach konkursu

 • informacje między BTT a członkami KE

 • zaproszenie do negocjacji warunków „umowy inkubacyjnej”

 • informacja o nowej FI w inkubatorze (BTT na stronie internetowej)

przepływ informacji:

 • od PG do BTT

  • finansowe

  • prawne

  • PWI

 • od FI do BTT

  • informacja o umowie do zawarcia

  • raport z działalności

  • aktualizacja biznes planu (jeśli konieczna)

  • sprawy prawne

  • krytyczne potrzeby

  • sprawy dot. majątku/wyposażenia

  • sprawy dot. PWI

  • sprawy dot. informacji zewnętrznej (w tym promocja)

 • od BTT na zewnątrz

  • lista FI i tematów (opis działalności)

   • problemy adresowane na zewnątrz

   • możliwości inwestycyjne w stosunku do działalności prowadzonej przez GI

   • zapotrzebowanie na kapitał i współpracę z podmiotami zewnętrznymi

  • mailing powyższych tematów do jednostek działających w sieci (inne inkubatory itp.)

  • historia dokonań

Rysunek 3 (str. 7) prezentuje główne kanały współpracy poszczególnymi jednostkami uczelni a BTT/AIP, rysunek 4 (str. 8) prezentuje główne kanały współpracy BTT/AIP oraz inkubowanych podmiotów z otoczeniem gospodarczym.


Działania promocyjne AIP

W ramach promocji AIP zostaną przygotowane i upowszechnione ulotki oraz plakaty informujące o uruchomieniu Inkubatora oraz zawierające informacje skierowujące do źródeł danych niezbędnych do skutecznej aplikacji. Materiały te zostaną rozpowszechnione wśród studentów i pracowników PG oraz na największych uczelniach Trójmiasta.Jednocześnie zostanie opracowana strona internetowa zawierająca informacje niezbędne do skutecznej aplikacji oraz narzędzia wymiany danych i komunikacji grupowej. Strona ta będzie platformą wymiany informacji między wnioskodawcami i AIP/BTT oraz między AIP/BTT i otoczeniem gospodarczym poprzez:

 • prezentację funkcjonujących w AIP przedsięwzięć

 • umożliwienie skorzystania z bazy danych o istniejących rozwiązaniach chronionych, będących własnością/współwłasnością PG

 • umożliwienie przesłania zapytania ofertowego dotyczącego kompetencji będących w dyspozycji uczelni i AIP

 • umożliwienie skorzystania z bazy danych o rozwiązaniach/technologiach dostępnych w innych ośrodkach akademickich i transferu technologii (np. Akcelerator Technologii UŁ,

Porównanie kategorii pomocy w Preinkubatorze oraz InkubatorzeKategoria pomocy

Preinkubator

Inkubator

wynajem pomieszczeń biurowych z wyposażeniem

po kosztach PG

po kosztach PG +

obsługa finansowo-księgowa

nieodpłatnie

odpłatnie (stawki preferencyjne)

obsługa prawna

nieodpłatnie

odpłatnie (stawki preferencyjne)

dostęp do mediów

po kosztach PG

po kosztach PG

dostęp do telefonów

po kosztach PG

po kosztach PG

dostęp do Internetu

po kosztach PG

po kosztach PG

dostęp do warsztatów i laboratoriów

po kosztach PG

po kosztach PG + (stawki preferencyjne)

prawo do wykorzystywania logo PG

nieodpłatnie

odpłatnie

możliwość umieszczenia informacji na stronie BTT

nieodpłatnie

odpłatnie (stawki preferencyjne)

inne (administracja, transport itp.)

po kosztach PG

po kosztach PG

ochrona PWI

nieodpłatnie

opłaty urzędowe – proporcjonalnie do współwłasności, opracowanie dokumentacji patentowej – stawki urzędowe z rabatem do 75%


Założenia dotyczące realizacji projektu

Zakłada się, że progam pilotażowy AIP zostanie uruchomiony na przełomie czerwca i lipca’2004 oraz, że będzie trwał (faza pilotażowa) 18 miesięcy – jeden okres inkubacji.

Program pilotażowy będzie finansowany przez Wnioskodawcę (PG) oraz ze źródeł zewnętrznych (dotacja Min. Gospodarki).

W kosztorysie przedstawiono wydatki „zewnętrzne” – zakłada się, że część działań zostanie wykonana w ramach działalności Wnioskodawcy.

Wydatki finansowane z dotacji zostaną poniesione najpóźniej do końca października’2004.
Lista działań:


 • opracowanie materiałów promocyjnych AIP

 • druk materiałów promocyjnych AIP

 • dystrybucja materiałów promocyjnych AIP

 • opracowanie informacji o AIP (wersja elektroniczna)

 • mailing informacji o AIP

 • opracowanie strony internetowej AIP

 • budowa baz danych AIP (istniejące chronione rozwiązania, kompetencje naukowe Uczelni, przedsięwzięcia funkcjonujące w AIP, adresy kontrahentów i potencjalnych kontrahentów)

 • opracowanie narzędzi obsługi baz danych + automatyczna komunikacja ze środowiskiem gospodarczym

 • opracowanie standardów umowy preinkubacji i inkubacji

 • opracowanie standardów umowy dzierżawy pomieszczeń i sprzętu

 • opracowanie standardu ewaluacji projektów w fazie preinkubacji i inkubacji

 • opracowanie regulaminu składania wniosków i działania Komisji Ewaluacyjnej

 • opracowanie regulaminu dotyczącego ochrony PWI

 • negocjacja warunków dzierżawy pomieszczeń od jednostek organizacyjnych Uczelni

 • adaptacja/remont pomieszczeń

 • zakup i instalacja podstawowego sprzętu biurowego w AIP


Działania finansowane ze środków MGPiPS.

Do sfinansowania z dotacji przewidziano: • opracowanie materiałów promocyjnych AIP – zostanie zorganizowany konkurs na ulotkę i plakat promujący działalność AIP; planowany koszt – nagroda dla zwycięzcy (rzeczowa lub finansowa)

 • druk materiałów promocyjnych AIP – nie wymaga komentarza; zgodne z warunkami konkursu

 • opracowanie informacji o AIP (wersja elektroniczna) – dotyczy doraźnej i długookresowej promocji działalności AIP

 • opracowanie strony internetowej AIP – zadaniem strony jest komunikacja ze środowiskiem gospodarczym i stała promocja AIP

 • budowa baz danych AIP (istniejące chronione rozwiązania, kompetencje naukowe Uczelni, przedsięwzięcia funkcjonujące w AIP, adresy kontrahentów i potencjalnych kontrahentów) – wymienione bazy danych pozwolą efektywnie zarządzać Inkubatorem, umożliwiając natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji

 • opracowanie narzędzi obsługi baz danych + automatyczna komunikacja ze środowiskiem gospodarczym – narzędzia obsługi baz danych umożliwią sprawną komunikację ze środowiskiem gospodarczym oraz między podmiotami działającymi w AIP; narzędzia te, umieszczone na stronie internetowej, pozwolą na zbudowanie platformy wymiany informacji między przedsiębiorstwami a Uczelnią oraz umożliwią dostęp w jednym miejscu do kompleksowej informacji o kompetencjach i ofercie PG i podmiotów działających w AIP z jednej strony, a także pozyskiwaniu wiedzy na temat potrzeb sfery gospodarczej oraz zamówień od przedsiębiorstw – z drugiej strony

 • zakup i instalacja podstawowego sprzętu biurowego w AIP – Biuro Transferu Technologii, jako jednostka zarządzająca AIP powinno być wyposażone w podstawowy sprzęt (którego aktualnie nie posiada), umożliwiający pracę dodatkowej osobie, która zostanie zatrudniona we wrześniu’2004Kosztorys realizacji projektu
Spodziewane efekty przeprowadzenia programu pilotażowego.
Harmonogram realizacji projektu

P
olitechnika Gdańska – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
- -


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna