Aktywizacja nieaktywnych przyszłość agencji zatrudnieniaPobieranie 53.21 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar53.21 Kb.
Aktywizacja nieaktywnych - przyszłość agencji zatrudnienia
konferencja zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego. Warszawa, 7 listopada 2012 r.Wybór literatury polskiej i zagranicznej 2000-2012

ze zbiorów

Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego


Agencje zatrudnienia
Literatura polska

1. Agencja pracy tymczasowej / Franciszek Małysz // Prawo Pracy. - 2007, nr 6, s. 14-18.

2. Agencja pracy tymczasowej / Tomasz Niedziński // Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych. - 2002, nr 7, s. 6-7.

Uregulowania w polskim prawie pracy dot. zawierania umów z pracownikami czasowymi.

3. Agencja pracy tymczasowej czy zwykła firma IT? / Renata Brajer-Marczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2006, nr 2, s. 43-47.

Prezentacja firmy rekrutującej kadry branży informatycznej.

4. Agencja pracy tymczasowej jako podmiot zatrudniający : praca magisterska / Magdalena Anna Pędziwiatr ; pod kier. dra hab. Zbigniewa Górala ; Uniwersytet Łódzki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2006. - 196 k.

5. Agencje pracy niepewnej / Marcin Wujczyk // Atest. - 2007, nr 8, s. 24-25.

Naruszanie prawa pracy przez agencje pracy tymczasowej.

6. Agencje pracy tymczasowej - trójstronny charakter zatrudnienia / Ewa Drzewiecka // Monitor Prawa Pracy. - 2004, nr 2, s. 44-48.

7. Agencje zatrudnienia : zmiany w przepisach / Mirosław Brodowski // Służba Pracownicza. - 2006, nr 6, s. 1-4.

8. Agencje zatrudnienia 2007 r. : informacja z działalności agencji zatrudnienia / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa, 2008. - 66 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

9. Agencje zatrudnienia 2008 r. : informacja z działalności agencji zatrudnienia / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2009. - 67 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

10. Agencje zatrudnienia 2009 r. / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2010. - 79 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

11. Agencje zatrudnienia w Polsce / Mirosław Brodowski // Służba Pracownicza. - 2011, nr 5, s. 9-12.

12. Agencje zatrudnienia w procesach ograniczania bezrobocia / Lidia Kuczewska, Sławomir Tajer // Handel Wewnętrzny. - 2009, nr 6, s. 46-53.

13. Agencyjna praca tymczasowa : regulacje unijne / Paweł Korzyński // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2005, nr 3/4, s. 62-67.

14. Agencyjna praca tymczasowa - trendy europejskie, uwarunkowania, sytuacja w Polsce : rozprawa doktorska / Paweł Korzyński ; pod kier. prof. dr hab. Marty Juchnowicz ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. - Warszawa : SGH, 2007. - 259 k.

15. Cudzoziemcy, agencje zatrudnienia, praktyki i staże / Jarosław Cichoń // Inspektor Pracy. - 2011, nr 4, s. 12-14.

Zmiana przepisów związanych z legalnością zatrudnienia, w tym zwłaszcza dotyczące zatrudnienia cudzoziemców oraz zasad prowadzenia agencji zatrudnienia.

16. Czas na pracę na czas // Personel i Zarządzanie. - 2003, nr 12, wkł. Temat Numeru, s. 15-40.

17. Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce : stan aktualny i perspektywy rozwoju : praca magisterska / Iga Nurzyńska ; pod kier. nauk. doc. dr. Antoniego Ludwiczyńskiego ; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. - Warszawa, 2009. - 113 k.

18. Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2010 r. / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2011. - 72 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

19. Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2011 r. / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2012. - 76 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

20. Istota metodyki procesów rekrutacji i selekcji w agencjach pracy tymczasowej / Katarzyna Snopkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 216, ser. Nauki o Zarządzaniu, nr 8, s. 242-253.

21. Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy / Jarosław Pichla // Polityka Społeczna. - 2008, nr 2, s. 14-19.

22. Pośrednictwo w zatrudnieniu - outsourcing i agencja pracy czasowej / Agata Gawrońska-Juźwik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2003, nr 52, s. 13-14.

Outsourcing i agencja pracy czasowej jako nietypowe formy zatrudnienia.

23. Pracownicy agencji pracy tymczasowej : case study / Ilona Fijałkowska // Humanizacja Pracy. - 2008, nr 2, s. 37-47.

24. Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy / Anna Reda. - Poznań : Ars boni et aequi, 2011. - 149 s.

Pracodawca użytkownik jako odbiorca świadczenia pracy tymczasowej.

25. Prawa i obowiązki agencji i pracodawcy użytkownika / Helena Wicher // Inspektor Pracy. - 2007, nr 7/8, s. 20-23.

26. Prawne aspekty zatrudniania pracowników w agencjach pracy tymczasowej / Piotr Wojciechowski // Inspektor Pracy. - 2002, nr 12, Dodatek Tematyczny, nr 5, 7 s.

27. Pytania na czasie : raport ZAPT [Związku Agencji Pracy Tymczasowej] o pracy tymczasowej w Polsce / Anna Kalfas // Personel Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 118-119.

28. Relacje między "agencją pracy czasowej" i przedsiębiorcą-użytkownikiem we Francji / Dariusz Makowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2001, z. 1/2, s. 75-95.

29. Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata, Jarosław Pichla ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2007. - 210 s. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).

30. Rozwój mimo barier : rynek pracy tymczasowej w Polsce - według Związku Agencji Pracy Tymczasowej / Krzysztof Polak // Personel i Zarządzanie. - 2006, nr 6, s. 36, 38.

31. Transgraniczne zatrudnianie pracowników / Tomasz Major (red.) [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - 327 s. - (Prawo dla Firm).

32. Trzeba zabezpieczyć interesy i agencji, i pracowników tymczasowych / Mirosław Brodowski ; rozm. Krzysztof Polak // Personel i Zarządzanie. - 2004, nr 6, s. 34-35.

Rozm. z głównym specjalistą w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy nt. funkcjonowania ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

33. Umowa z agencją pracy tymczasowej / Ewa Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2012, nr 18, s. 12-13.

34. Zatrudnianie pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej w świetle międzynarodowego prawa pracy / Dariusz Makowski // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2003, T. 68, s. 53-65.

35. Zatrudnianie pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej w świetle prawa wspólnotowego / Dariusz Makowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2003, nr 7, s. 13-17.

36. Zatrudnianie pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej / Monika Frączek // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2003, nr 12, s. 14-16.

Korzyści wynikające z ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 166, poz. 1608).

37. Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny / Magdalena Paluszkiewicz. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - 322, [1] s. - (Monografie Lex).


Literatura zagraniczna

38. Agency work and the idea of dual employership : a comparative perspective / Luca Ratti // Comparative Labor Law Journal. - 2009, vol. 30, nr 4, s. 835-874.

Praca agencyjna a idea bycia podwójnym pracodawcą: perspektywa porównawcza.

39. Baby steps toward the regulation of temporary help agency employment in Canada / Timothy J. Bartkiw // Comparative Labor Law Journal. - 2009, vol. 31, nr 1, s. 163-206.

Dziecięce kroczki w kierunku regulacji agencji zatrudnienia czasowego w Kanadzie.

40. Career formation and utilization of temporary agency workers / Naomi Shimizu // Japan Labor Review. - 2009, nr 4, s. 72-92.

Formowanie kariery i wykorzystanie pracowników agencji zatrudnienia czasowego.

41. Contracting-out employment services : temporary agency work in Germany / Elke J. Jahn, Wolfgang Ochel // Journal of European Social Policy. - 2007, nr 2, s. 125-138.

Kontraktowanie usług zatrudnienia: agencje pracy tymczasowej w Niemczech.

42. Double agents : both sides of the employment agency story / Noelle Murphy // IRS Employment Review. - 2006, nr 859, s. 42-45.

Podwójni agenci: opowieść o agencjach zatrudnienia z dwóch punktów widzenia.

43. Human resource solutions : dimensions of employers' use of temporary agency labour in the UK / Celia Stanworth, Janet Druker // Personnel Review. - 2006, nr 2, s. 175-190.

Sposoby na zasoby ludzkie : rozmiary korzystania przez pracodawców z agencji pracy tymczasowej w Wielkiej Brytanii.

44. The impact of organisational change on public sector employees implementing the UK Government's "Back to work" programme / Kay Greasley, Paul Watson, Shilpa Patel // Employee Relatations. - 2009, nr 4-5, s. 382-397.

Wpływ zmian organizacyjnych związanych z implementacją brytyjskiego rządowego programu "powrót do pracy" na pracowników sektora publicznego.

45. Job security concern among temporary agency workers in Japan / Akiko Ono // Japan Labor Review. - 2012, nr 3, s. 30-58.

Bezpieczeństwo zatrudnienia wśród zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej w Japonii.

46. Jobseekers and gatekeepers : the role of the private employment agency in the placement of the unemployed / Anne Gray // Work, Employment and Society. - 2002, nr 4, s. 655-674.

Rola prywatnych agencji pośrednictwa pracy w zatrudnianiu bezrobotnych.

47. Make-or-buy decisions regarding temporary agency work - an empirical analysis of the decision process and expected effects / Dorothea Alewell, Sven Hauff // The International Journal of Human Resource Management. - 2011, nr 13-15, s. 3127-3145.

„Robić czy kupić” decyzje odnośnie agencji pracy tymczasowej - empiryczna analiza procesów procesu decyzji i oczekiwanych rezultatów.

48. A note on immigrant representation in temporary agency work and self-employment in Sweden / Pernilla Andersson Joona, Eskil Wadensjö // Labour. - 2008, nr 3, s. 495-507.

Uwagi nt. reprezentacji imigrantów w agencjach pracy tymczasowej i samozatrudnieniu w Szwecji.

49. Off OHS regulatory challenges posed by agency workers : evidence from Australia / Richard Johnstone, Michael Quinlan // Employee Relations. - 2006, nr 3, s. 273-289.

Wymagania stawiane agencjom wynajmu pracowników przez nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy: przypadek Australii.

50. On the job and co-worker commitment of Dutch agency workers and permanent employees / Nicole Torka, Brigit Schyns // The International Journal of Human Resource Management. - 2010, nr 7-9, s. 1307-1322.

Zaangażowanie w pracę i na rzecz współpracowników pracowników holenderskich agencji pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na stałe.

51. Private employment agencies, temporary agency workers and their contribution to the labour market / International Labour Organization. Sectoral Activities Programme. - Geneva : ILO, 2009. - IX, 58 s.

Prywatne agencje pracy, agencje pracy tymczasowej i ich udział w rynku pracy.

52. Report of the discussion : workshop to promote ratification of the private employment agencies convention, 1997 (no. 181), Geneva, 20-21 October 2009 / International Labour Organization. Sectoral Activities Programme. - Geneva : ILO, 2010. - III, 29 s.

Raport z dyskusji : warsztaty w celu promowania ratyfikacji konwencji dot. prywatnych agencji zatrudnienia z 1997 r.

53. The role of temporary agency work in different industrial relations systems - a comparison between Germany and the USA / Lars W. Mitlacher // British Journal of Industrial Relations. - 2007, nr 3, s. 581-606.

Rola agencji zatrudnienia czasowego w różnorodnych systemach pracy - porównanie pomiędzy Niemcami a USA.

54. The role of temporary help agency employment on Temp-to-Perm transistions / Catalina Amuedo-Dorantes, Miguel A. Malo, Fernando Muñoz-Bullón // Journal of Labor Research. - 2008, nr 2, s. 138-161.

Wpływ agencji pomocy w zatrudnieniu czasowym na proces przechodzenia od zatrudnienia czasowego do zatrudnienia stałego.

55. Temporary? Agency workers in Israel / Shelley Wallach // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. - 2008, nr 3, s. 423-444.

Pracownik czasowy? Agencje zatrudnienia czasowego w Izraelu.

56. Temporary agency workers and their psychological contracts / Sven Svensson, Lars-Erik Wolvén // Employee Relations. - 2010, nr 1-2, s. 184-199.

Pracownicy zatrudniani przez agencje pracy czasowej a ich kontrakty psychologiczne.

57. Temporary agency workers' human resource management and willingness to work / Tomoyuki Shimanuki // Japan Labor Review. - 2009, nr 4, s. 42-71.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w agencjach zatrudnienia czasowego a gotowość do pracy.

58. Transnational temporary agency work : how much equality does the equal treatment principle provide? / Monika Schlachter // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. - 2012, nr 2, s. 177-197.

Ponadnarodowe agencje pracy tymczasowej: w jaki sposób równość gwarantuje zasadę równego traktowania?
Pośrednictwo pracy

Literatura polska

1. Dobre praktyki w pośrednictwie pracy : innowacyjne projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy / Adam Bejda [i in.] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2009. - 127 s. - (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; z. 1).

2. Dobre praktyki w pośrednictwie pracy : doświadczenia urzędów pracy / Anna Janikowska [i in.] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2012. - 140 s. - (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; z. 4).

3. Dobre praktyki w pośrednictwie pracy : działania podejmowane i realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy / Roksana Ciesielska [et al.] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2010. - 108 s. - (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; z. 2).

4. Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży : doświadczenia z projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" : publikacja pokonferencyjna / pod red. Ewy Giermanowskiej, Joanny Kotzian. - Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2011. - 244 s.

5. Pośrednictwo pracy w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 223 s.

6. Realizacja przez urzędy pracy staży dla bezrobotnych : identyfikacja dobrych praktyk : raport podsumowujący wyniki badania sondażowego / Artur Janiszewski, Dawid Piechociński ; ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. - Warszawa : MPiPS, 2012. - 81 s.

7. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Wyd. 2, zm. i popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 431 s.

8. Wszystko o pośrednictwie pracy : stan prawny na 24 grudnia 2007 r. / Sylwia Gortyńska // Poradnik Gazety Prawnej. - 2008, nr 2, s. 38-42.
Literatura zagraniczna

9. Betriebliche Beschäftigungssicherung durch interne Personalvermittlung / Gernot Mühge // WSI Mitteilungen. - 2011, nr 2, s. 69-75.

Zakładowe zapewnienie zatrudnienia przez wewnętrzne pośrednictwo personalne.

. The development of a system for preparing and analyzing transcripts on vocational counseling and job introduction / Jun Kayano // Japan Labor Review. - 2008, nr 2, s. 159-173.

Rozwój systemu przygotowywania i analizowania zapisów sesji poradnictwa zawodowego i prezentacji ofert pracy.

. Job matching, wage dispersion and unemployment / Dale T. Mortensen [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - XII, 205 s.

. Measuring matching efficiency using the public employment service agency in Japan / Masaru Sasaki // Japan Labor Review. - 2011, nr 3, s. 78-94.

Pomiary efektywności kojarzenia pracownika z pracodawcą z wykorzystaniem danych z publicznych agencji zatrudnienia w Japonii.

. Unemployed job seekers' access to interactive service work / Anne Marie Cullen // Employee Relations. - 2011, nr 1, s. 64-80.

Dostęp bezrobotnych poszukujących pracy do interaktywnych usług w dziedzinie zatrudnienia.


Aktywizacja zawodowa

Literatura polska

1. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych / pod red. Adama Bartoszka i Urszuli Swadźby. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2012. - 346 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2893).

2. Aktywizacja, rozwój, integracja - ku niezależnej starości / red. nauk. Zofia Szarota. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - 151 s. - (Biblioteka Gerontologii Społecznej ; t. 2).

3. Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia. Dobre praktyki z Włoch. T. 1 / Cecylia Sadowska-Snarska (red.), Anna Augustyn, Elwira Skibicka-Sokołowska. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2011. - 80 [2] s.

4. Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE / Marcin Podkański // Polityka Społeczna. - 2012, nr 5/6, s. 11-19.

5. Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Grażyna Spytek-Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2010. - 223, [1] s.

6. Aktywizacja zawodowa wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie : badania ankietowe / Gabriela Wronowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 168, t. 2, s. 445-456.

7. Aktywność gospodarcza osób bezrobotnych w Szczecinie w latach 2007-2009 / Beata Bieszk-Stolorz // Przegląd Organizacji. - 2011, nr 3, s. 48-51.

8. Aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku życia w województwie podlaskim / [red. nauk. Łukasz Kutyło ; aut. Michał Jabłoński i in.]. - Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy, 2011. - 381 s.

9. Bariery aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Aleksandra Polak-Sopińska // Atest. - 2012, nr 3, s. 4-6.

10. Bariery w aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych - rola lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną / Jolanta Walusiak-Skorupa// Praca i Zdrowie. - 2011, nr 12, s. 24-26.

11. Centra integracji społecznej w 2010 roku : instytucje aktywnej integracji społecznej / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej. - Warszawa, 2011. - 70 s.

12. Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacji bezrobotnych w świetle badań empirycznych / Rafał Muster // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 20-26.

13. Diagnoza działań osób aktywnie poszukujących pracy w województwie łódzkim. Umiejętności zawodowe - teoria a praktyka : wyniki badań w województwie łódzkim : praca zbiorowa / red. Marcin Karolak ; [aut.] Anna Bruzda [et al.] ; Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. - Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy, 2010. - 92 s.

14. Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników w grupie wiekowej 50+ / Czesław Szmidt, Lucyna Żochowska, Małgorzata Skrzek-Lubasińska // Personel i Zarządzanie. - 2012, nr 7, s. 58-60.

15. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. - 251 s.

16. Historia sukcesu - aktywizacja zawodowa osób 50 plus w Niemczech / Jadwiga Nadolska // Dialog. - 2011, nr 4, s. 55-64.

17. Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej = Soziale Integration als Herausforderung für die Sozialpolitik und Sozialarbeit / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp. - Warszawa : Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego ; Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2012. - 366, [1] s.

18. Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. nauk. Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ;Warszawa : IPiSS, 2011. - 462 s.

19. Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 23-37.

20. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ : raport końcowy / red. nauk. Czesław Szmidt ; Akademia Leona Koźmińskiego. - Warszawa, 2012. - 416 s.

21. Lokalne strategie aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / pod red. Renaty Wielgos-Struck ; Uniwersytet Rzeszowski. Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej. - Rzeszów : Indygo, 2012. - 267 s.

22. Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2, s. 23-28.

23. Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej / red. nauk. Kazimiera Wódz [i in.]. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - 249 s. - (Problemy Pracy Socjalnej).

24. Organizacja i czas trwania stażu dla bezrobotnych / Ewa Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2011, nr 23, s. 12-13.

25. Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2011. - 202, [1] s.

26. Papierowe skrzydła : rzecz o spójnej polityce aktywizacji / Arkadiusz Karwacki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - 346 s.

27. Polityka aktywizacji w Polsce : usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej / red. Mirosław Grewiński, Marek Rymsza ; Wyższa Szkoła Pedgogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2011. - 342 s. - (Nowa Polityka Społeczna ; 3).

28. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : Difin, 2010. - 318 s.

29. Praca poza wyuczonym zawodem - aktywizacja czy degradacja kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy / Adam Bartoszek // Humanizacja Pracy. - 2009, nr 6, s. 79-101.

30. Problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Renata Biernat // Humanizacja Pracy. - 2010, nr 1/2, s. 69-82.

31. Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009 / pod red. Bogusławy Urbaniak i Justyny Wiktorowicz. - Łódź : [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego], 2011. - 221 s.

32. Regulacje rynku pracy i ich wpływ na aktywność zawodową społeczeństwa / Małgorzata Gawrycka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 111, s. 191-204.

33. Rynek pracy a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych / Magdalena Paczula // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 3, s. 117-119.

34. Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych / Adriana Politaj // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 113, s. 721-730.

35. Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów / Antoni Dral // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2010, nr 12, s. 24-31.

36. Szkolenie jako element wspierający pracowników w wieku powyżej 50 lat w świetle projektu Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ / Izabela Kołodziejczyk-Olczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 223, s. 107-116.

37. Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu / Ewa Staszewska. - Stan prawny na 1 lipca 2012 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - 283 s. - (Monografie).

38. Wsparcie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+ z funduszy europejskich na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) / Renata Lisowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 168, t. 1, s. 401-412.

39. Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / pod red. Doroty Kotlorz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011. - 638 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).


Literatura zagraniczna

40. Accompagnement dans et vers l'emploi : profits et pertes dans les Structures d'Insertion par l'Activité Économique / Melaine Cervera, Hervé Defalvard // Travail et Emploi. - 2009, nr 119, s. 51-62.

Pomoc w zatrudnianiu i ukierunkowaniu zatrudnienia: zyski i straty przy wprowadzaniu do zawodu poprzez aktywizację ekonomiczną.

41. Activating the unemployed - directions and divisions in Europe / Patrizia Aurich // European Journal of Social Security. - 2011, nr 3, s. 294-316.

Aktywizacja bezrobotnych - kierunki i podziały w Europie.

42. Activation des chômeurs et modernisation du service public de l'emploi : les inflexions du régime français d'activation / Mathieu Béraud, Anne Eydoux // Travail et Emploi. - 2009, nr 119, s. 9-21.

Aktywizacja bezrobotnych i modernizacja państwowych służb zatrudnienia: nadwyrężenie francuskiego systemu aktywizacji.

43. An activation program as a stick to job finding / Brian Krogh Graversen, Jan C. van Ours // Labour. - 2011, nr 2, s. 167-181.

Program aktywizacji jako zachęta do poszukiwania pracy.

44. The European Social Fund and domestic activation policies : Europeanization mechanisms / Gert Verschraegen, Bart Vanhercke, Rika Verpoorten // Journal of European Social Policy. - 2011, nr 1, s. 55-72.

45. From a beautiful swan to an ugly duckling : the renewal of Danish activation policy since 2003 / Henning Jørgensen // European Journal of Social Security. - 2009, nr 4, s. 337-367.

Od pięknego łabędzia do brzydkiego kaczątka: odnowienie duńskiej polityki aktywizacji od 2003 r.

46. Have welfare-to-work programs improved over time in putting welfare recipients to work? / David Greenberg, Philip K. Robins // Industrial and Labor Relations Review. - 2011, vol. 64, nr 5, s. 910-920.

Czy można poprawiać programy powrotu do pracy osób będących na zasiłkach, aby zwiększyć ich efektywność?

47. Labour market activation policies for the long-term ill - a sick idea? / Antoinette Hetzler // European Journal of Social Security. - 2009, nr 4, s. 369-401.

Aktywizująca polityka rynku pracy dla osób długookresowo chorych - chora idea?

48. Older workers and active ageing in France : the changing early retirement and company approach / Bénédicte Gendron // International Journal of Human Resource Management. - 2011, nr 4-6, s. 1221-1231.

Starsi pracownicy a aktywne starzenie się we Francji: zmiany we wczesnych emeryturach i podejściu firm.49. Welfare institutions and the mobilization of consent : Union responses to labour market activation policies in France and the Netherlands / Daniel Clegg, Christa van Wijnbergen // European Journal of Industrial Relations. - 2011, nr 4, s. 333-348.

Instytucje państwa socjalnego a mobilizacja społeczna: odpowiedź związków na politykę aktywizacji rynku pracy we Francji i Holandii.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna