Alalia (zaburzenie mowy)Pobieranie 33.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.68 Kb.
ALALIA (ZABURZENIE MOWY)
Alalia jest to rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu jeszcze przed opanowaniem mowy, z zachowaniem prawidłowego słuchu. Nazywanie alalii afazją wrodzoną jest niepoprawne gdyż

afazja jest z definicji zatraceniem zdolności mowy u osoby wcześniej się nią posługujących. Jeśli uszkodzenie korowych struktur nastąpiło jeszcze przed początkiem mowy dziecka, mamy do czynienia nie z afazją, lecz z alalią. Odróżnienie alalii od afazji może być trudne i wymaga przeprowadzenia dokładnej anamnezy i badania neurologicznego, a czasem dłuższej obserwacji logopedycznej dziecka. Charakteryzuje ją zwykle dostateczny rozwój umysłowy, dobra ruchomość narządów mowy oraz prawidłowy słuch fizjologiczny. Dziecko jednak nie mówi w ogóle, posługuje się gestami, krzykami i onomatopejami lub kilkoma wyrazami z własnego słownika, zrozumiałymi tylko dla najbliższego otoczenia. 

Dziecko nie jest w stanie także powtarzać. Taka niemota może trwać do siódmego roku życia (alalia prosta) lub nawet do czternastego roku życia (alalia złożona).

Starsze dziecko przyswaja sobie coraz więcej wyrazów i wymowa może stawać się coraz bardziej poprawna. Alalia, tak jak inne wady i zaburzenia mowy częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek .


Dzieci alaliczne są niekiedy trudne w obcowaniu, bywają zahamowane ruchowo lub nadpobudliwe, złośliwe i agresywne w stosunku do młodszych i słabszych, oraz unikają kontaktów z otoczeniem. Zdarza się , że rodzice są niesprawiedliwi wobec swoich dzieci i nie zdają sobie sprawy z ich trudności. Trudno im wyobrazić sobie, że dziecko nie może wymówić prostego słowa. Niejednokrotnie uważają, że jest ono uparte i stosują wobec niego kary. To powoduje u dziecka odruchy obronne w postaci płaczu, agresji lub działań złośliwych.
W sytuacji gdy rodzice nie mogą porozumieć się ze swoimi dziećmi, kiedy ich pociechy nie reagują na kierowane do nich pytania i wypowiedzi kary nie mogą być stosowane. Należy spokojnie obserwować dziecko. Braki w rozumieniu mowy często kompensowane są u nich dobrą spostrzegawczością wzrokową i dobrą pamięcią miejsca. Dziecko utrzymuje kontakt z otoczeniem za pomocą gestów

i mimiki. Zdarza się, że automatycznie powtórzy zasłyszany wyraz, nie rozumiejąc jego znaczenia. Po zebraniu takich spostrzeżeń, należy udać się logopedy, który będzie wiedział, jak dziecku pomóc.Alalię charakteryzuje: 

 • Dostateczny rozwój umysłowy

(jeżeli jest upośledzenie, to wtórne spowodowane brakiem mowy).

 • Dobra ruchomość narządów mowy.

 • Prawidłowy słuch fizjologiczny

(chociaż w alalii percepcyjnej może być obniżenie słyszalności).

 • Dziecko nie mówi w ogóle (głównie w alalii motorycznej).

 • Posługuje się gestami, krzykami, onomatopejami lub kilkoma wyrazami

z własnego słownika.

 • Dziecko nie jest w stanie powtarzać.

Jak już było powiedziane alalia może trwać do siódmego, a nawet do czternastego roku życia stopniowo przechodząc w dyslalię. Dziecko rehabilitowane coraz rzadziej używa gestów i onomatopei, przyswaja sobie coraz więcej wyrazów, wymowa staje się coraz bardziej poprawna. 

Trudne jest określenie przyczyn alalii. Przypuszcza się, że mogą to być:  • uszkodzenia mózgu spowodowane urazem porodowym , zapaleniem mózgu i opon mózgowych,

 • zatrzymaniem się w rozwoju pewnych struktur korowych,

 • urazy czaszki przed rozwojem mowy.

Rozróżnia się dwie zasadnicze formy alalii :

Jednak najczęściej występują zaburzenia typu mieszanego z przewagą jednej

z nich.
Alalia percepcyjna

Zwana też recepcyjną, impresywną, słuchoniemotą sensoryczną, głuchotą słowną, częściej spotykana nazwa to alalia sensoryczna.

Występuje rzadko, bywa rozpoznawana mylnie jako głuchota lub oligofrenia,

z powodu braku reakcji dziecka na kierowane do niego pytania i wypowiedzi. Kontakt z otoczeniem utrzymuje dziecko za pomocą gestów i mimiki. Zdarza się, że dziecko powtórzy automatycznie posłyszany wyraz, nie rozumiejąc jego sensu. Alalia percepcyjna może przechodzić w dyslalię percepcyjną, której może towarzyszyć :

amuzja - czyli trudności w rozpoznawaniu i śpiewaniu słyszanych melodii.

 

Rozumienie w alalii sensorycznej : • bardzo ograniczone,

 • możliwość posługiwania się mową przewyższa możliwość rozumienia,

 • w pewnym stopniu - rozumienie zależne jest od stopnia zainteresowania

i zaangażowania emocjonalnego dziecka tematem czy sytuacją,

 • odpowiedzi bywają bezsensowne lub ich brak ,

 • niekiedy powtarza mechanicznie pytanie czy polecenie,

 • rozumienie ułatwia powtórzenie wypowiedzi oraz powolne mówienie - proste, krótkie zdania (złożone ze znajomych słów).

 Mówienie w alalii sensorycznej :

 • gesty i miny używane są często,

 • niekiedy występują odpowiedzi słowne ,

 • potrafi za pomocą gestów i min odtworzyć całe sytuacje i sceny,

 • rysunek jest pewnym sposobem wypowiadania się [czasami towarzyszy mu skąpy komentarz słowny],

 • słownictwo [względnie bogate, przeważają w nim rzeczowniki i czasowniki]

 • dziecko mówi dość dużo, ale jego wypowiedzi są niezrozumiałe, nie stanowią sensownej całości,

 • powtarza wyrazy dość dobrze (robi to mechanicznie, bez zrozumienia),

 • głoski wymawia prawidłowo, ale wyrazy zniekształca ,

 • w różny sposób wypowiada ten sam wyraz, zapewne z powodu braku wzorca słuchowego,

 • nie poprawia się, nie szuka prawidłowego brzmienia,

 • używa krótkich zdań lub równoważników zdań.

 

Rodzaje wymówień i błędów :

Onomatopeje : [szczekać – Au].

Własne słownictwo : [kot – kicia].

Paralalie werbalne : [czytać – pisać].

Paralalie głoskowe : [mówi – wówi].

Wstawki : [ryba – tryba].

Elizje : kotek – kote ; otek].

Metatezy (przestawki) : [most – smot].

Agramatyzmy : [nie uwzględnia form odmiany wyrazów].
Alalia sensoryczna przechodzi w dyslalię, dziecko nie potrafi jeszcze wymawiać poprawnie wyrazów, mowa jego jest agramatyczna, ale zasób słów rozumianych zwiększa się . Może mieć trudności w znajdowaniu wyrazów potrzebnych

w danej sytuacji z powodu niedokształcenia słuchu fonematycznego, duże trudności sprawia mu identyfikowanie głosek różniących się tylko jedną cechą dystynktywną [np. s – ś]. 

 

Alalia i dyslalia ekspresywna : 

Dla alalii i dyslalii ekspresywnej [zwanej też ruchową, rozwojową lub motoryczną] charakterystyczne jest dobre rozumienie mowy, a jeżeli jest ono zaburzone, to w mniejszym stopniu niż mówienie. Natomiast utrudnione może być rozumienie długich i złożonych zdań. Zaburzeniom mowy o charakterze motorycznym dużego stopnia może towarzyszyć ogólna niesprawność motoryczna lub tylko niezręczność w wykonywaniu precyzyjnych ruchów. Opóźniony może być początek chodzenia, trudności w odtwarzaniu usłyszanej melodii. Dyslalia może występować w różnym stopniu, a w dyslalii dużego stopnia dziecko posługuje się zaledwie kilkoma głoskami (są to najczęściej samogłoski „a” , „o” oraz spółgłoski „t”, „d”), ma też trudności z wymową grup spółgłoskowych oraz sylab zamkniętych.

 

Rozumienie w alalii ekspresywnej [motorycznej] :


 • w zasadzie jest dosyć dobre,

 • jedynie trudności występują, gdy wyraz użyto w nowym związku frazeologicznym, dotychczas nie znanym dziecku (np. nogi stołu).

 


Mówienie w alalii ekspresywnej [motorycznej] :

 • Gesty używane tylko w początkowej fazie rozwoju mowy. Dziecko ruchami rąk w sposób plastyczny i precyzyjny określa funkcje przedmiotów, które znikają w miarę rozwoju słownictwa.

 • Słownictwo w początkowej fazie ubogie, ograniczone do kilku określeń onomatopeicznych lub do kilku wyrazów "własnych". 

 • Trudności w zapamiętaniu wzorca ruchowego wyrazu, które przejawiają się:

  1. zapominaniem artykulacji wyrazów już znanych;

  2. zniekształcaniem wyrazów pomimo umiejętności artykułowania wszystkich głosek;

  3. dzieleniem wyrazów na sylaby dla ułatwienia sobie ich wymowy;

  4. wymówieniem cichym, jakby próbnym przygotowaniem się do wymówienia głośnego;

  5. poszukiwaniem właściwego wzorca ruchowego wyrazu, poprawianiem się.

 • Artykulacja - liczba wymawianych głosek jest ograniczona, najczęściej są to: t, d, b, m, n, l oraz samogłoski .

 • Występują paralalie głoskowe :

substytucje - [krowa – trowa]

wstawki - [ucho – chucho]

elizje – [łódka – łuka]

metateza – [lampa – mlapa]

asymilacje - [motyl – motym]

poszukiwania - [Jacek - La-cek, Jasiek].  • Agramatyzm - w początkowej fazie mowy jest zupełny brak form odmiany wyrazów, wypowiedzi są ograniczone do jednego wyrazu. 

 

Różnice między zaburzeniami w alalii motorycznej a sensorycznej: 
I. Alalia motoryczna

 • Dziecko rozumie, a nie mówi .

 • Rozumie nazwy przedmiotów, czynności, a ma trudności z rozumieniem relacji jakie zachodzą między przedmiotami.

 • Występuje rozumienie sytuacyjne.

 • Wzorca ruchowego szukają słuchem.

 • Realizację wyrazu ułatwiają sobie dzieleniem na sylaby.

 • Nie ma u tych dzieci zespołów neurologicznych (prawidłowy zapis EEG).

 • Dzieci te nie gaworzą, są milczące w czasie zabawy, cicho płaczą.

 • Intelektualnie rozwijają się prawidłowo.

 • Postęp w mówieniu zależy od ciężkości zaburzenia (czasem zaczynają mówić w 3-4 roku życia, często jednak nie mogą wymówić samogłoski bez ćwiczeń) .

 • Bardzo dobrze piszą ze słuchu, szybko się uczą czytania.

 • W najcięższej postaci - dziecko wypowiada tylko element słowa, głoski , za każdym razem inaczej.

 • W okresie przedszkolnym jako symptomy występują:
  - mała sprawność aparatu artykulacyjnego,
  - słaba sprawność manualna,
  - zaburzenia koordynacji oddychania z fonacji.
  - bardzo trudne jest określanie stosunków przestrzennych.

 • Oprócz trudności w artykulacji dziecko ma kłopoty z jedzeniem (ślinienie).

 

 

II. Alalia sensoryczna • Dzieci nie mają trudności w łączeniu głosek w większe całości - wyrazy.

 • Zniekształcają wyraz, ale nie poprawiają się ze względu na brak wzorców słuchowych.

 • W czasie jednej wypowiedzi dany wyraz może być inaczej wymawiany.

 • Mając trudności w mówieniu wykorzystują gesty i mimikę.

 • Występują duże trudności w rozumieniu.

 • Zapamiętanie i różnicowanie nowego zespołu dźwiękowego wymaga bardzo dużego wysiłku i długiej pracy.

 • Dzieci te gaworzą, mają dużą wokalizację.

 • W wieku 3-4 lat nie reagują na swoje imię , nie nazywają osób z otoczenia

 • nie mówią, bo nie rozumieją.

 • Często występują rozbieżności wyników między badaniem audiometrycznym , a badaniem orientacyjnym.

 • Cechy zachowań dzieci:
  - bardzo dobrze reagują na muzykę,
  - źle reagują na nowe osoby,
  - szybko przyporządkowują nazwy przedmiotom i uczą się czytać

nie rozumiejąc treści,
- opóźnione reakcje na mowę.

 
Postępowanie logopedyczne w alalii i afazji 

Z dzieckiem alalicznym postępuje się podobnie jak z dzieckiem afatycznym o podobnym charakterze zaburzeń. Postępowanie logopedyczne jest długotrwałe i stanowi część składową kształtowania całej osobowości dziecka.
Przebieg reedukacji :


 • Indywidualne zajęcia rozwojowe w celu przyspieszenia rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych dzieci :
  - uwagi, pamięci, spostrzegawczości, myślenia,
  - naukę mówienia i rozumienia,
  - naukę czytania, pisania i liczenia,
  - gimnastykę i rytmikę,
  - zajęcia artystyczno - techniczne.

 • Nawiązanie kontaktu z dzieckiem pełnego życzliwości, zaufania, wytworzenie tej atmosfery również w przedszkolu i domu .

 • Częste przebywanie dziecka z rówieśnikami.

 • Metody należy dostosować do możliwości psychofizycznych dziecka.

 

W alalii motorycznej i sensorycznej jeżeli dziecko nie mówi, to reedukację zaczyna się od elementów najprostszych, od uczenia słuchowego rozróżniania, przez  próby  wymawiania dźwięków naturalnych, lecz odpowiadających pewnym głosom (np. usypianie lalki - aaa, syczenie węża - sss), a następnie przez  przechodzenie do łatwiejszych wyrazów.


Nie możemy zmuszać dziecka do mówienia, ani do powtarzania. Zacznie mówić dopiero wtedy, gdy będzie kojarzyć konkretne wyrazy z odpowiednimi przedmiotami lub czynnościami . Należy wzbudzać u dziecka chęć do mówienia oraz zainteresowanie mową, a przede wszystkim rozwijać rozumienie mowy. Wykorzystujemy w tym celu zabawy, gry, inscenizacje, barwne ilustracje.

Materiał wyrazowy powinien być odpowiednio dobrany pod względem stopnia trudności. Początkowo wymagania winny być niewielkie, ale stopniowo i bardzo ostrożnie je zwiększamy. Systematyczną pracę rozpoczynamy jak najwcześniej, choć często jest to trudne przed 5 rokiem życia dziecka. Wykorzystujemy dodatkowo wzrok i czucie, zarówno u dzieci z zaburzeniami w nadawaniu

i odbiorze mowy. Znaczenie wyrazów wyjaśniamy dziecku z zaburzeniami percepcji mowy za pomocą gestów i ilustracji. Jak najwcześniej włączamy do reedukacji naukę pisania i czytania, gdyż te umiejętności pozwolą utrwalić osiągnięte wyniki w mówieniu i rozumieniu mowy.
Dzieci alaliczne i afatyczne mają duże trudności w uczeniu się. Proces uczenia się następuje bardzo powoli. W dalszym ciągu jednak wymagają systematycznych ćwiczeń w celu usuwania wszelkich wad artykulacyjnych.

LITERATURA

1. Balejko A. Zaburzenia mowy u młodzieży szkolnej, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze,1973

2. Bogdanowicz M. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym . Warszawa 1991

3. Demel G. Wady wymowy . Warszawa

4. Kaczmarek L. Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977

5. Kordyl Z.: Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa 1968, PWN.

6. Nowak J. E.: Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz 1993, PWN.

7. Styczek I.: Logopedia, Warszawa 1983, PWN.

8. Władysław Pitak: Afazja utrata znajomości mowy. Warszawa


 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli wśród dzieci objętych pomocą znajdują się również dzieci z alalią, którym pragniemy zbudować pomoc systemową poprzez : • Terapię logopedyczną

 • Integrację Sensoryczną (SI)

 • Terapię Pedagogiczną z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

i Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 • Muzykoterapię

 • Współpracę i wsparcie rodziców

 • Współpracę z placówkami (np. przedszkolami i szkołami do których uczęszczają dzieci)

Opracowała :

Iwona Borkowska (logopeda)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna