Aminoglikozydy pochodne naturalnePobieranie 35.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.2 Kb.
AMINOGLIKOZYDY

 • pochodne naturalne

  • streptomycyna

  • neomycyna

  • gentamycyna

  • sisomycyna

  • kanamycyna

  • tobramycyna

 • pochodne półsyntetyczne

  • netilmycyna

  • amikacyna

  • dibekacyna

Aminoglikozydy I generacji

streptomycyna

paromomycyna

neomycyna

kanamycyna

Aminoglikozydy II generacji

gentamycyna

netylmycyna

sisomycyna

tobramycyna

amikacynaAminoglikozydy III generacji

daktynomycyna

sepamycyna

Mechanizm działania

Działanie bakteriobójcze polega na zakłócaniu syntezy białek bakteryjnych, w tym tych, które wchodzą w skład błony komórkowej. • Antybiotyki te wiążą się w sposób trwały z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego, zajmując miejsce A (akceptor aminoacylowy) i w ten sposób zakłócają interakcję kodonu (w mRNA) z antykodonem obecnym w tRNA w rybosomie.

 • W konsekwencji prowadzi to do zaburzenia odczytu informacji genetycznej i zahamowania syntezy białek bakteryjnych..

 • Transport leku jest aktywny i zachodzi przy udziale tlenu i energii. Ulega zatem zahamowaniu w warunkach beztlenowych i przy niskim pH.

 • Przenikanie do komórki bakteryjnej ulega nasileniu w obecności związków blokujących biosyntezę ściany - np. antybiotyków β-laktamowych.

 • Z tego względu aminoglikozydy i β-laktamy wykazują synergizm działania. W wyższych stężeniach aminoglikozydy mogą również bezpośrednio uszkadzać błonę komórkową bakterii.

ZAKRES DZIAŁANIA;

bakterie Gram ujemne, zwłaszcza pałeczki duru, czerwonki, okrężnicy (Escherichia coli), krztuśca, tularemii, ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) i innych

prątki gruźlicy (najwyższą aktywność ma streptomycyna);

Gronkowce, paciorkowce (synergizm z β-laktamami poprzez zwiększenie ich przepuszczalności), np. leczenie zapalenia wsierdzia.

Aminoglikozydy, ze względu na dużą siłę działania, ale też znaczną toksyczność, stosuje się do leczenia ciężkich zakażeń.

Wskazania:


 • gruźlica,

 • zapalenie opon mózgowych,

 • zapalenie dróg moczowych i żółciowych,

 • zapalenie wsierdzia,

 • dżuma, tularemia,

 • zakażenia pałeczkami ropy błękitnej,

 • zakażenia dróg pokarmowych (czerwonka, dur)

 • wyjaławianie przewodu pokarmowego przed zabiegami chirurgicznymi.

Antybiotyki z tej grupy źle wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Natomiast absorpcja po podaniu domięśniowym jest znakomita.

W organizmie przechodzą wyłącznie do płynu pozakomórkowego.

Przenikają łatwo do mleka ale słabo do płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu śródgałkowego i kości.

Silnie wnikają do narządów miąższowych i gromadzą się w nich (wykazują tropizm narządowy - wybiórcze wiązanie się z receptorami).

Nie ulegają w ustroju człowieka biotransformacji. Są wydalane przez nerki z moczem oraz przez wątrobę z żółcią, w stanie niezmienionym.

Mogą się kumulować w organizmie, jeśli pacjent choruje na niewydolność nerek.Działania niepożądane

 • Ototoksyczność - uszkodzenie ucha wewnętrznego –uszkadzają komórki rzęskowe błędnika, powodują zahamowanie produkcji białka intensywnie syntetyzowanego w uchu wewnętrznym, co powoduje zaburzenia słuchu i równowagi.

 • Antybiotyki te są bardziej niebezpieczne dla niemowląt i ludzi w wieku starczym.

 • Nefrotoksyczność- uszkadzają komórki miąższu nerek, przyczyną jest bezpośrednie działanie endotoksyn powstałych z rozbitych bakterii. Następuje również martwica kanalików nerkowych.

 • Uszkodzenie to występuje najczęściej po 5 – 7 dniu leczenia (wskaźnikiem jest wynik badania moczu). Objawy te są odwracalne, po odstawieniu leku następuje regeneracja kanalików.

 • działanie kuraropodobne - mogą wywołać blok nerwowo – mięśniowy na etapie synapsy.

 • Wynika to z ich właściwości stabilizowania błony komórkowej i zmniejszania wrażliwości płytki motorycznej na acetylocholinę (Ach), uwalniają acetylocholinę z zakończeń nerwowych.

 • Najsilniejsze działanie kuraropodobne wykazują: streptomycyna, neomycyna, kanamycyna

Układ krążenia - w związku z działaniem błonowym aminoglikozydów wywierają działanie depresyjne na serce, wpływają na ciśnienie krwi, zmniejszają też rzut serca.

 • Układ pokarmowy - powodują uszkodzenie śluzówki jamy ustnej powodując nadżerki i owrzodzenia. Uszkadzając kosmki jelitowe antybiotyki mogą wywołać zespół złego wchłaniania, np. neomycyna stosowana kilka dni doustnie wzmaga wydalanie z kałem Na+, K+, azotu i tłuszczów. Poza tym aminoglikozydy upośledzają wchłanianie witaminy A, D i B. Powodują też obniżenie cholesterolu w ustroju.

 • Wpływ na płód - aminoglikozydy dobrze przenikają przez łożysko, mogą powodować uszkodzenie słuchu u płodu.

 • W przypadku aminoglikozydów obserwuje się efekt poantybiotykowy.

 • Działanie niszczące na drobnoustroje utrzymuje się jeszcze przez pewien czas po wydaleniu leku z ustroju.

MAKROLIDY

starszej generacji, często zwane I generacji;

  • erytromycyna

nowszej generacji, często zwane II generacji;

  • azytromycyna

  • roksytromycyna

  • klarytromycyna

  • josamycyna

  • spiramycyna

antybiotyki makrolidowe – grupa antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym.

 • Nazwa pochodzi od słow makro (duży) i oligo (lakton), ponieważ czasteczki tych antybiotyków mają 12-16 atomowy rdzeń laktonowy.

 • Najstarszym i wzorcowym makrolidem jest erytromycyna.

Mechanizm działania

 • Działanie makrolidów związane jest z wiązaniem się z podjednostką 50S rybosomu bakterii, unieczynnianiem tRNA powodującym przedwczesne zakończenie syntezy łańcucha peptydowego (zahamowanie translokacji peptydylotransferazy).

Zakres działania

 • bardzo szeroki i obejmuje wszystkie bakterie tlenowe i beztlenowe, inne niż Enterobacteriaceae (wyjątkiem jest aktywność azytromycyny wobec Shigella) i Pseudomonas aeruginosa, a ponadto zachowuje aktywność wobec Chlamydia, Toxoplasma gondii, Bordetella pertussis.

 • Jako jedne z niewielu antybiotyków są skuteczne wobec bakterii atypowych, nie posiadających własnej ściany komórkowej lub żyjących wewnątrz komórek gospodarza.

Zastosowanie

 • Najwyższe stężenie tych antybiotyków jest w miąższu płuca, śluzówce i wydzielinie drzewa oskrzelowego stąd skuteczność w leczeniu zakażeń dróg oddechowych. Stosowane również skutecznie w leczeniu nietypowych zakażeń dróg moczowo-płciowych.

 • Stosowane są również w leczeniu zakażeń pałeczką krztuśca, kiły, błonicy, trądziku oraz zakażeń przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane

 • reakcje nadwrażliwości, głównie wysypki, pokrzywka

 • uszkodzenie wątroby – cholestaza (estolan erytromycyny i.v.)

 • nudności i wymioty (erytromycyna)

 • zaburzenia słuchu (erytromycyna i.v.)

 • zaburzenia rymu serca – torsade de pointes


Ketolidy

Telitromycin

Spektrum

 • Gram+ tlenowe, aktywna także wobec szczepów opornych na makrolidy, w tym Strep. pneumoniae, niektóre Gram- (M. cathrarralis, H. influenzae)

 • Bakterie atypowe

Ketolidy-telitromycyna

Farmakokinetyka:

 • dość dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, metabolizowana w wątrobie (CYP450), wydalana przez nerki

Jest zarejestrowana do leczenia:

 • pozaszpitalnego zapalenia płuc i niektórych zakażeń spowodowanych przez szczepy oporne na beta-laktamy i (lub) makrolidy

Działania niepożądane:

 • zaburzenia funkcji wątroby

 • wydłużenie odstępu QT

 • miastenia gravis

 • rzadko: zaburzenia widzenia i utraty przytomności

LINKOZAMIDY

grupa antybiotyków bakteriostatycznych.

linkomycyna − antybiotyk naturalny, produkowany przez bakterie z rodzaju Streptomyces lincolnensis

klindamycyna − półsyntetyczna pochodna linkomycynyMechanizm działania:

 • Łączą się z podjednostką 50S rybosomu bakteryjnego i blokują zawarte w niej białko L16 oraz miejsce akceptorowe (miejsce A). Uniemożliwiają w ten sposób przyłączanie się kolejnych aminokwasów do powstającego łańcucha peptydowego

 • W wyższych stężeniach linkozamidy mogą działać również bakteriobójczo.

 • Makrolidy oraz chloramfenikol, ze względu na fakt, że działają w ten sam sposób mogą osłabiać (antagonizować) działanie linkozamidów.

Zakres działania:

 • Linkozamidy są skuteczne w walce z bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi beztlenowcami.

 • Działają na niektóre pierwotniaki: Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii

 • Nie działają na Gram-ujemne tlenowce (np. Shigella, Salmonella, Proteus).

Wskazania:

 • zakażenia układu oddechowego i tkanek miękkich beztlenowcami

 • błonica

 • posocznica gronkowcowa

 • zapalenie szpiku kostnego

 • w stomatologii (np. ropnie okołozębowe, po ekstrakcjach zębów)

Działania niepożądane

 • Najczęstszym działaniem niepożądanym są biegunki.

 • Mogą też spowodować wtórne zakażenia przewodu pokarmowego bakteriami Clostridium difficile- rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

 • Niekiedy mogą wywoływać reakcje uczuleniowe- zespół Stevensa-Johnsona , zaburzenia czynności watroby, zmiany w obrazie krwi lub podrażnienie w miejscu podania.


TETRACYKLINY-grupa antybiotyków o szerokim spektrum działania, pierwotnie otrzymywana ze szczepów promieniowca Streptomyces aureofaciens.

Mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy białka (poprzez blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych) i zaburzaniu procesów energetycznych w komórkach bakteryjnych.

 • podawane drogą doustną, niektóre dożylnie; dobrze penetrują do narządów i tkanek (tkanka płucna, płyn otrzewnowy),

 • mają dobrą penetrację do ośrodkowego układu nerwowego po podaniu drogą doustną, co ma istotne znaczenie w leczeniu zakażeń Borrelia burgdorferi (borelioza).

 • Tetracykliny dzieli się na:

 • naturalne

  • chlorotetracyklina (chlorotetracyclinum)

  • tetracyklina (tetracyclinum)

  • oksytetracyklina (oxytetracyclinum)

półsyntetyczne:

 • doksycyklina

 • minocyklina

 • rolitetracyklina

 • metacyklina

Łatwo przenikają do tkanek, przenikają także przez barierę łożyskową do płodu.

 • W 30-35% wiążą się z białkami krwi, a okres półtrwania t0,5 wynosi około 8 godzin.

 • Rozkładają się w organizmie, wydalane są głównie przez nerki oraz częściowo z żółcią. Postać niezmieniona w moczu wynosi około 20%.

Tetracykliny charakteryzują się szerokim spektrum obejmującym bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, chlamydie (np. Chlamydophila pneumoniae), riketsje i krętki.

Zastosowanie

Tetracykliny stosuje się między innymi w leczeniu: • trądziku młodzieńczego,

 • nieswoistego zapalenia cewki moczowej,

 • boreliozy, dżumy, brucelozy,

 • nieswoistych zakażeń dróg oddechowych,

 • zapaleń w obrębie miednicy mniejszej i promienicy.

Działania niepożądane:

 • Wywołują nadwrażliwość do wstrząsu włącznie. Objawy dotyczą najczęściej skóry, obrzęki, stany zapalne, wysypki skórne, również zapalenie spojówek, podwyższenie temperatury. Stosowanie tetracyklin uwrażliwia skórę na promienie UV wywołujące fotodermatozy. W czasie kuracji tetracyklinami nie należy przebywać na słońcu albowiem może występować pigmentacja skóry, odpadają paznokcie szczególnie przy równoczesnym stosowaniu leków psychotropowych.

Możliwe działania niepożądane obejmują:

 • hepatotoksyczność - objawem jest żółtaczka i wzrost stężenia enzymów wątrobowych. Przyczyną jest stłuszczenie wątroby.

 • Po zakończeniu leczenia objawy często cofają się. Objawy występują częściej przy stosowaniu starych tetracyklin, a także u osób, u których uszkodzona jest funkcja nerek oraz u kobiet ciężarnych.

 • nefrotoksyczność – mogą powodować uszkodzenia nerek (w mniejszym stopniu niż aminoglikozydy).

 • Dotyczy to też trzustki, mogą wywołać ostry stan zapalny.

 • zaburzenia żołądkowo–jelitowe - w przewodzie pokarmowym powodują obniżenie flory saprofitycznej doprowadzając do awitaminozy B12, nadważenie bakteriami patogennymi (mogą wywołać dury oraz zakażenia grzybicze).

 • Mogą powodować stany zapalne błon śluzowych przewodu pokarmowego, co objawia się pieczeniem przy spożywaniu pokarmów kwaśnych.

  • Nie należy stosować tetracyklin z produktami nabiałowymi, gdyż leki te chętnie łączą się z jonami wapnia, glinu, żelaza (chelatowanie) i tracą swoja aktywność biologiczną.

  • Kompleksy te są również niewchłanialne z przewodu pokarmowego.

 • działanie na szpik - mogą wpływać na szpik kostny powodując niedokrwistość aplastyczną i eozynofilię.

 • Również wpływają na proces krzepnięcia, albowiem łącząc się z jonami wapnia zubożają ustrój w czynnik IV krzepnięcia krwi.

 • OUN: u niemowląt mogą powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego, co uwidacznia się w postaci uwypuklenia ciemiączka oraz wymioty mózgowe, drżenie mięśniowe, drgawki, uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego (jest to zespół rzekomego guza mózgu).

 • Mogą również powodować brązowe zabarwienie spojówek.

 • Tetracykliny powodują upośledzenie zapamiętywania.

 • płytka motoryczna – mogą powodować w niewielkim stopniu hamowanie jej funkcji. Szczególnie widoczne jest to u chorych na miastenię i u nich nasilają się objawy chorobowe. Objawy te znoszone są poprzez podanie wapnia.

 • działanie na kości, zęby – kompleks Ca2+–tetracyklina odkłada się w kościach (szczególnie w kościach długich) i powoduje powstawanie locus minoris resistentie (punkty zmniejszonego oporu → dają patologiczne złamania), a także upośledza wzrost kości.

 • Kompleks ten odkłada się także w zębach powodując brunatnoszare zabarwienie oraz ułatwiają proces próchniczy.

 • Istotnym przeciwwskazaniem jest przyjmowanie tetracyklin w trakcie ciąży, lub też u dzieci poniżej 12 roku życia.

 • Składnik czynny powoduje także brunatne przebarwienia zębów właśnie u dzieci. (Przebarwienia powstają na skutek powstania kompleksu tetracyklino-wapniowo-fosforanowego).

 • Tetracykliny bardzo dobrze przenikają przez łożysko do płodu wywołując zmiany kostne i w zawiązkach zębów.

 • wykazują działanie teratogenne i mitogenne. Leki te są bezwzględnie przeciwwskazane w trakcie ciąży.

 • zespół Fanconiego – występuje u dzieci, u których podano przeterminowane tetracykliny. Pod wpływem światła, powietrza i wilgoci leki rozkładają się z powstawaniem związków szkodliwych, które uszkadzają przede wszystkim nerki. Zespół ten może wystąpić po miesiącu od zaprzestania kuracji.

 • Leki z tej grupy reagują z jonami wapnia tworząc nierozpuszczalne i nieaktywne kompleksy.

 • Z uwagi na to nie należy ich przyjmować razem z preparatami zawierającymi wapń (np. środkami zobojętniającymi kwas żołądkowy) oraz pożywieniem bogatym w ten składnik, np. z mlekiem, przetworami mlecznymi, orzechami, rybami.

 • Ich skuteczność jest także osłabiana poprzez spożywanie pokarmów zawierających dużo jonów wapnia, magnezu, żelaza i glinu.

 • Należy pamiętać, że w takim wypadku podanie leku powinno nastąpić przynajmniej 1 godzinę przed posiłkiem, lub 2 godziny po.

 • Najczęściej podawane dawki to 0,25-0,5 g co 6 godzin.

 • W przypadku tych antybiotyków stosuję się tzw. dawkę uderzeniową, czyli pierwsze podanie zazwyczaj w dwukrotnej wartości dawki cyklicznej.

 • Tetracykliny działają antagonistycznie z cefalosporynami i penicylinami.

 • Tetracykliny są silnymi wypieraczami innych leków połączonych z innymi białkami powodując zaburzenia krzepnięcia, mają wpływ na stężenie glukozy we krwi, na leki przeciwpadaczkowe, osłabiają efekt doustnych leków antykoncepcyjnych.

 • Opóźniają ewentualne odrzucenie przeszczepów.

Glicylocykliny

Tigecyklina

Spektrum:

 • oporne na tetracykliny Gram + tlenowe (Staph., Strep, Enterococci)

 • szczepy wielolekooporne (Enterococcus faecalis – VRE, Enterococcus faecium - VRE)

 • szczepy wywołujące zakażenia wewnątrzszpitalne (Enterobacteriacae, Acinetobacter baumannii , Stenotrophomonas maltophilia )

 • bakterie atypowe, beztlenowce


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna