Analiza finansowa – wzory Analiza pionowa aktywówPobieranie 22.27 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar22.27 Kb.
Analiza finansowa – wzory
Analiza pionowa aktywów
1/ Struktura aktywów

aktywa trwałe/ aktywa ogółem

aktywa obrotowe / aktywa ogółem
2/ Wykorzystanie aktywów

wskaźnik produktywności aktywów:

przychody ogółem / przeciętny stan aktywów ogółem
wskaźnik produktywności trwałych aktywów rzeczowych i wartości niematerialnych i prawnych:

przychody ze sprzedaży towarów i produktów / przeciętny stan trwałych aktywów rzeczowych i wartości niematerialnych i prawnych


wskaźnik obrotowości zapasów:

przychody ze sprzedaży towarów i produktów / przeciętny stan zapasów


wskaźnik obrotowości należności:

przychody ze sprzedaży brutto / przeciętny stan należności


3/ Analiza stanu technicznego majątku i polityki inwestycyjnej
wskaźnik zużycia aktywów trwałych:

umorzenie aktywów / wartość brutto aktywów trwałych umarzalnych


Wskaźnik intensywności inwestycji:

Inwestycje netto w rzeczowym majątku trwałym / rzeczowe aktywa trwałe brutto


Wskaźnik pokrycia nakładów inwestycyjnych:

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych / inwestycje netto w rzeczowym majątku trwałymAnaliza pionowa pasywów

1/ Wskaźniki struktury pasywów


kapitał własny / zobowiązania
kapitał stały / suma pasywów
zobowiązania długoterminowe / suma pasywów
zobowiązania krótkoterminowe / suma pasywów
wskaźnik natężenia rezerw = kapitały rezerwowe i zapasowe / kapitał udziałowy (akcyjny)
wskaźnik samofinansowania = kapitały rezerwowe i zapasowe z zysku / kapitał własny

2/ Wskaźniki wykorzystania kapitałów


wskaźnik szybkości obrotu pasywów:

przychody ogółem / średni stan pasywów


wskaźnik szybkości obrotu kapitału własnego:

przychody ogółem / średni stan kapitału własnego


wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań:

(zużycie materiałów + koszt sprzedanych towarów) / średni stan zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.Analiza pozioma bilansu

Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe (z rezerwami)


I. stopnie pokrycia aktywów trwałych
I stopień pokrycia:

Kapitał własny / aktywa trwałe


II stopień pokrycia:

Kapitał stały / aktywa trwałe


III stopień pokrycia:

Kapitał stały / (aktywa trwałe + aktywa obrotowe długookresowo związane).


II. Analiza płynności finansowej

I stopień płynności (gotówkowa)

Inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe
II stopień płynności (płynność szybka):

(inwestycje krótkoterminowe +należności krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe


III stopień płynności (płynność bieżąca):

aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe


Kapitał pracujący = kapitał stały – aktywa trwałe = aktywa obrotowe –zobowiązania krótkoterminowe
Zapotrzebowanie na kapitał pracujący = zapasy + należności + rozliczenia międzyokresowe czynne – zobowiązania nieoprocentowane
Rachunek wyników
wynik neutralny: wynik z działalności finansowej + wynik z operacji nadzwyczajnych.
EBIT – zysk przed odliczeniem kosztów finansowych i opodatkowania
Bilans banku
Współczynnik wypłacalności:

Fundusze własne netto/ aktywa ważone ryzykiemAnaliza wskaźnikowa dostosowana do bankowego rachunku wyników


  1. wskaźniki aktywów

ROA = zysk netto / średnie aktywa

Przychody odsetkowe / średnie aktywa

Przychody odsetkowe / aktywa pracujące

Koszty odsetkowe / średnie aktywa

Koszty odsetkowe / pasywa oprocentowane

Koszty odsetkowe / aktywa pracujące

Marża odsetkowa / średnie aktywa

Marża odsetkowa / aktywa pracujące

Przychody pozaodsetkowe / średnie aktywa

Koszty działania banku / średnie aktywa

Utworzone rezerwy celowe / średnie aktywa


  1. Wskaźniki dochodu

Marża odsetkowa / wynik na działalności bankowej

Przychody pozaodsetkowe netto / wynik na działalności bankowej

Koszty działania banku / wynik na działalności bankowej

Zysk netto / wynik na działalności bankowej

Podatek / wynik na działalności bankowej

Utworzone rezerwy celowe / wynik na działalności bankowej  1. Wskaźniki kapitału

ROE = zysk netto / kapitał własny

Przychody / kapitał własny

Koszty / kapitał własny

Formuła:


ROE = (zysk netto / wynik na działalności bankowej) * (wynik na działalności bankowej / aktywa) * (aktywa / kapitał własny)

Rentowność

  • Rentowność sprzedaży

Współczynnik marży = zysk netto / przychód ze sprzedaży

  • Rentowność aktywów

ROA = zysk netto /suma aktywów (śr.)

- Rentowność kapitałów

zysk na działalności operacyjnej / (kapitał własny + zobowiązania oprocentowane)

- Rentowność kapitału własnego

ROE = zysk netto / kapitał własny (śr.)
Formuła du Ponta :

ROE = zysk netto / przychody ze sprzedaży x przychody ze sprzedaży/kapitał własny

= zysk netto / przychody ze sprzedaży x przychody ze sprzedaży/suma aktywów x suma aktywów/kapitał własny =współczynnik marży x obrotowość aktywów x struktura pasywów

Wzór na efekt dźwigni finansowej (statyczny)


Z = (rA – iD) (1-T)

Z – zysk netto

r- rentowność aktywów (przed odsetkami i opodatkowaniem)

i – stopa odsetkowa

D – kapitał obcy oprocentowany

T – stopa opodatkowania

KW – kapitał własny
ROE = Z/KW =( r(KW+D)*(1-T)- (1-T)* i * D) / KW = r*(1-T) + D/KW(r- i)*(1-T)

Stopień działania dźwigni finansowej :

(ROE – r*(1-T)) / (r *(1-T))= ROE/(r *(1-T))– 1
Próg rentowności : Z=0 czyli V = F/(P-C)

Dźwignia operacyjna :

% zmiany zysku operacyjnego/% zmiany sprzedaży

Dźwignia finansowa (w sensie dynamicznym) :

% zmiany ROE / % zmiany zysku operacyjnego

Dźwignia połączona :

% zmiany ROE / % zmiany sprzedaży

Obligacje – wartość obecna

- dla obligacji zerokuponowej (dyskontowej): WBO = N/(1+r)n  • dla obligacji kuponowej (z odsetkami): WBO = K1/(1+r) + K2/(1+r)2+ ...+ (Kn+N)/(1+r)n

Gdzie:

r – wymagana stopa rentowności

Ki – odsetki w roku i

N – nominalna wartość obligacji


Rentowność obligacji (Yield to Maturity) :

CEM = K1/(1+YTM) +K2/(1+YTM)2+K3/(1+YTM)3+...+ (Kn+N)/(1+YTM)n

Gdzie :

CEM – cena emisyjna obligacji (z uwzględnieniem dyskonta)


Dywidendowy model wyceny akcji - przypadek: wzrost dywidendy według stopy g

C0 = D1/(r-g)

gdzie:

C0 – cena zakupu akcjiD1 – dywidenda w pierwszym roku

g- przewidywana stopa wzrostu dywidendy

r – oczekiwana stopa zwrotu z akcji
Koszt kapitału własnego gromadzonego przez emisję akcji zwykłych


  • według modelu wzrostu dywidendy

rkw = (D1/C0-W)+g)

gdzie W – koszt emisji i dystrybucji na 1 akcję


Koszt kapitału własnego gromadzonego w wyniku akcji uprzywilejowanych (o stałej dywidendzie)

rkwu = Du/(C0 –W)gdzie Du – stała dywidenda


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna