Animatorzy I Animatorki Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim I krapkowickim” nr pokl. 07. 02. 02-16-007/09Pobieranie 40.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar40.56 Kb.

Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”
nr POKL.07.02.02-16-007/09

Program Operacyjny Kapitał LudzkiPriorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie nr POKL.07.02.02-16-007/09

pn. „Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Projekt skierowany jest do osób i podmiotów ekonomii społecznej, które już funkcjonują w obszarze ekonomii społecznej, a także do tych, którzy pragną zakładać podmioty ekonomii społecznej lub w przyszłości planują działać w sektorze ekonomii społecznej. Zapraszamy do projektu również te osoby, które zamierzają systematycznie budować potencjał kapitału ludzkiego i organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej oraz te osoby, które budują potencjał podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatów: nyskiego, prudnickiego i krapkowickiego.

Głównym celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej
oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim.


Cel projektu zrealizowany zostanie poprzez:

 • Dostarczenie szerokiej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej

 • Dostarczenie wiedzy/podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej

 • Dostarczenie doradztwa dla wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomii społecznej

 • Integrowanie SES, inicjowanie współpracy podmiotów ekonomii społecznej i partnerów lokalnych, promocję dobrych praktyk z sektora ekonomii społecznej

 • Wykreowanie min. 54 Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim.

Grupa docelowa projektu – uczestnicy projektu:

 1. Uczestnikami projektu w zakresie działań szkoleniowo – doradczych tzn. cyklu szkoleń, wizyty studyjnej, doradztwa grupowego i forum mogą zostać osoby, spełniające kryteria:

 1. Pracownicy, zgłoszeni przez podmioty ekonomii społecznej i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego z:

  • spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych,

  • warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej,

  • Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,

  • NGO-s, w tym stowarzyszeń i fundacji działających w sektorze ekonomii społecznej, niedziałające w celu osiągnięcia zysku

  • podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 o pożytku publicznym i wolontariacie tj.:

   1. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
    o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

   2. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Podmioty Ekonomii Społecznej muszą funkcjonować i mieć siedzibę/oddział na terenie jednego
z trzech powiatów: nyskiego, prudnickiego i krapkowickiego - województwa opolskiego.

 1. Osoby fizyczne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej
  i wspierać rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz sektora ekonomii społecznej zamieszkałe,
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie jednego z trzech powiatów: nyskiego, prudnickiego
  i krapkowickiego - województwa opolskiego - pkt 3.2.c wniosku o dofinansowanie projektu
  nr POKL.07.02.02-16-007/09
 1. Uczestnikami projektu w zakresie działań promocyjnych i partnerskich tzn. konferencji otwierającej projekt, trzech spotkań informacyjno-rekrutacyjnych pn. „Powiatowe spotkania z ES” oraz trzech forum mogą zostać osoby, spełniające kryteria:

 1. Pracownicy, zgłoszeni przez instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej tzn.:

  • instytucji rynku pracy, tj.: publicznych służb zatrudnienia, ochotniczych hufców pracy, instytucji dialogu społecznego, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych i instytucji partnerstwa lokalnego

  • instytucji pomocy społecznej, tj.: regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej

  • instytucji integracji społecznej, tj. organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej


Instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej muszą funkcjonować mieć siedzibę/oddział na terenie jednego z trzech powiatów: nyskiego, prudnickiego i krapkowickiego - województwa opolskiego.

Rekrutacja uczestników do projektu
prowadzona jest od 1.03.2010 roku do 5.07.2010 roku
przez Fundację Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu - Partnera Projektu


Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia i informacja o projekcie dostępne są do pobrania
na stronie internetowej projektu: www.animatorzyes.partners.net.pl


lub w Biurze Projektu: Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”

Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole, tel/fax 077/ 441 12 29, 506 160 982,
email
: info@dobroczynca.org

I etap rekrutacji

  • akcja informacyjno – promocyjna i akcja ulotkowo – plakatowa

  • akcja informacyjno – promocyjna w powiecie nyskim, prudnickim i krapkowickim poprzez spotkania bezpośrednie Partnera z instytucjami i osobami z grupy docelowej

  • wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu pocztą elektroniczną i tradycyjną

  • informacje o projekcie rozpowszechniane na www.animatorzyes.partners.net.pl

  • artykuły prasowe, TV

  • akcja ulotkowo – plakatowa w powiecie nyskim, prudnickim i krapkowickim wśród grupy docelowej w projekcie.


II etap rekrutacji

 • działania informacyjno rekrutacyjne

 • realizacja 3 spotkań informacyjno – rekrutacyjnych pt. „Powiatowe Spotkania z Ekonomią Społeczną” - po 1 potkaniu w każdym z trzech powiatów, w terminie: 28-30.04.2010r.

 • akcja informacyjno – promocyjna – rekrutacyjna w powiecie nyskim, prudnickim
  i krapkowickim oraz kolejne spotkania bezpośrednie Partnera z instytucjami i osobami
  z grupy docelowej

 • wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu pocztą elektroniczną i tradycyjną

 • artykuły prasowe, TV

 • akcja ulotkowo – plakatowa w powiecie nyskim, prudnickim i krapkowickim wśród grupy docelowej w projekcie

 • oraz dalsza wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji pisemnej o projekcie skierowana do wszystkich potencjalnych uczestników projektu

Udział uczestnika lub uczestników z instytucji, organizacji, podmiotu ekonomii społecznej do projektu – zgłaszany będzie na pisemnym formularzu zgłoszeniowym do projektu przeznaczonym dla instytucji, organizacji, podmiotu. Formularz taki będzie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, instytucji, organizacji oraz przez osoby zgłaszane do projektu. Dodatkowo instytucja zobowiązana jest do załączenia kserokopii KRS.

Udział osoby fizycznej zgłaszany będzie na pisemnym formularzu zgłoszeniowym do projektu przeznaczonym dla osoby fizycznej z załączonym oświadczeniem przeznaczonym dla osoby fizycznej. Dokumenty te podpisywane będą przez osobę fizyczną zgłaszającą się do projektu. Dodatkowo osoba fizyczna zgłaszająca się do udziału w projekcie zobowiązana jest do dostarczenia kserokopii dowodu osobistego.
Informacje o projekcie i rekrutacji do projektu, formularze zgłoszeniowe uczestnictwa
w projekcie dostane są do pobrania na stronie projektu
www.animatorzyes.partners.net.pl,
lub w Biurze Projektu: Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”

Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole, tel/fax 077/ 441 12 29, 506 160 982

email: info@dobroczynca.org
III etap rekrutacji
Analiza i kwalifikacja zgłoszeń potencjalnych uczestników do projektu
i powiadamianie ich o zakwalifikowaniu.

Analizę i kwalifikację zgłoszeń uczestników do projektu przeprowadzi trzyosobowa Komisja powołana przez Partnera. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie:   • zgromadzonych formularzy zgłoszeniowych wraz z kserokopią dowodu osobistego,
    a w przypadku instytucji również kserokopią KRS,

   • z uwzględnieniem statusu uczestników określonym w pkt. 3.2.1 wniosku
    o dofinansowanie,

   • z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn, która w założeniach projektu została ustalona na poziomie 60% kobiet i 40% mężczyzn.

Przy kwalifikacji uczestników do projektu nie będą brane pod uwagę takie kryteria jak wiek, rasa, stopień niepełnosprawności. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej kwalifikacji uczestników do projektu w dn. 1.06.2010 r. tzn. w dniu zakończenia naboru na potencjalnych uczestników projektu. Po zakończeniu kwalifikacji Partner przekaże do Wnioskodawcy sporządzony protokół i kserokopię wszystkich zgromadzonych formularzy zgłoszeniowych (potwierdzoną za zgodność z oryginałem). Następnie w dn. 1.06.2010 r. Specjalista ds. promocji, rekrutacji dokona podziału uczestników na trzy grupy szkoleniowe, sporządzi protokół z przeprowadzonej kwalifikacji grupowej i przekaże go Wnioskodawcy.Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria udziału w projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc, wówczas zadecyduje data zgłoszenia formularza uczestnika projektu, status uczestników określonym w pkt. 3.2.1 wniosku o dofinansowanie oraz zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn, która w założeniach projektu została ustalona na poziomie 60% kobiet i 40% mężczyzn. Osoby, które z powodu braku wolnych miejsc nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zostaną wpisane na specjalnie utworzoną listę rezerwową - maksymalnie 15 osób. Lista rezerwowa może być uzupełniana na bieżąco do dnia 5.07.2010r., ponieważ uczestnik, który do tego czasu przystąpi do projektu ma szansę ukończyć 5 modułów szkoleniowych). W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy głównej, możliwe będzie zakwalifikowanie w jej miejsce osoby z listy rezerwowej. Osoba ta powiadomiona zostaje wówczas o zakwalifikowaniu do projektu telefonicznie i pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

W ramach projektu zapraszamy Szanownych Państwa
do uczestnictwa w następujących działaniach:


 • Spotkania Informacyjno – rekrutacyjne pn. „Powiatowe spotkania z ES” – 3 spotkania (1 spotkanie – powiat nyski, 1 spotkanie – powiat prudnicki, 1 spotkanie – powiat krapkowicki) – minimum 120 os.– działanie realizowane przez Partnera

 • Konferencja otwierająca projekt– minimum 90 os. – działanie realizowane przez Partnera

 • Szkolenia dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej - 96 godz. szkoleniowych – 6 zjazdów dwudniowych – 3 grupy średnio po 20 os. łącznie 60 os. – działanie realizowane przez Wnioskodawcę

 • Sesje szkoleniowe odbywać się będą w formie dwudniowych sesji wyjazdowych do hoteli
  na terenie województwa opolskiego

 • Zapewniamy uczestnikom nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych ekspertów/trenerów partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej oraz zorganizowany transport dla wszystkich uczestników projektu do miejsca szkolenia


Po ukończeniu minimum pięciu modułów szkoleniowych z cyklu szkoleń uczestnik projektu otrzymuje Certyfikat Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej • Animatorzy i Animatorki ES z wizytą studyjną w Byczynie – 3 wyjazdy dla trzech grup szkoleniowych – łącznie 60 osób – działanie realizowane przez Partnera

 • Doradztwo grupowe dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej -16 godz. szkoleniowych – 3 usługi doradcze przeznaczone dla uczestników z powiatów: nyski, prudnicki i krapkowicki – łącznie 60 osób – działanie realizowane przez Wnioskodawcę

 • Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych, czyli Animatorzy i Animatorki ES
  w działaniu
  – 3 fora w powiatach po 50 os. – łącznie 150 os. – działanie realizowane przez Partnera

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie.


Wnioskodawca Projektu nr POKL.07.02.02-16-007/09


Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
w Krakowie, 31 -123 Kraków ul. Krupnicza 8/3a

Biuro Wnioskodawcy: ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów, Kontakty: tel/fax: (032) 753 89 49

e-mail: biuromcp@partners.net.pl, www.partners.net.plP
Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"

Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole,
tel/fax. (077) 441 12 29, tel. 506 160 982, tel. 505287466, e-mail: info@dobroczynca.org ,


www.dobroczynca.org

artner Projektu


Biuro projektu nr POKL.07.02.02-16-007/09
Fundacja Pomocy dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”

Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole, tel/fax 077/ 441 12 29, 506 160 982

email: info@dobroczynca.org www.animatorzyes.partners.net.pl

Biuro Projektu: 45-040 Opole, pl. Kopernika 4/6a. tel/fax. 077 4411229, 506160982, e-mail: info@dobroczynca.org

Instytucja Pośrednicząca


Wnioskodawca Projektu
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa

Partners Network w Krakowie

Ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 KrakówBiuro Wnioskodawcy

ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów

Kontakt: tel/fax: (032) 753 89 49

e-mail: biuromcp@partners.net.pl

www.partners.net.pl


Partner Projektu
Fundacja Pomocy Dzieciom

"Bądź Dobroczyńcą"

Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole

tel/fax. (077) 441 12 29, tel. 506 160 982, tel. 505287466

e-mail: info@dobroczynca.org ,www.dobroczynca.org
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna