Anna rutkowska nauczycielka historii I wiedzy o społeczeństwie gimnazjum nr 5 w płocku modyfikacja programu nauczaniaPobieranie 167.56 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar167.56 Kb.

ANNA RUTKOWSKA


NAUCZYCIELKA HISTORII

I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA

HISTORII DLA KL. I-III GIMNAZJUM


WZBOGACENIE O ELEMENTY DZIENNIKARSTWA I HISTORII REGIONALNEJ

TERMIN TEALIZACJI : LATA 2005-2008

Kwalifikacje nauczyciela: Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

DZIENNIKARZ TO CZŁOWIEK, KTÓRY MUSI COŚ WIEDZIEĆ O WSZYSTKIM, A WSZYSTKO O CZYMŚ”


ZAŁOŻYNIA OGÓLNE:


Innowacja pedagogiczna ma charakter modyfikacji programu nauczania historii przez wprowadzenie elementów dziennikarstwa oraz rozbudowanej ścieżki regionalnej.

Adresowana jest do uczniów klas I-III gimnazjum o ugruntowanych zainteresowaniach humanistycznych. Przewidywana jest do realizacji w formie

1 godziny tygodniowo (w kl. I i III z podziałem uczniów na grupy) dołączonej do

2 godzin przeznaczonych na realizację standardowego programu nauczania.

Oparta jest na szeroko pojętej korelacji międzyprzedmiotowej zakładającej współpracę z nauczycielami języka polskiego, plastyki, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Została opracowana w formie dokumentu zawierającego założenia ogólne, cele

kształcenia, treści programowe oraz rozkład materiału dla klas I- III.

Zakłada wzbogacenie wiedzy uczniów o najważniejsze wydarzenia w dziejach Płocka i regionu w okresie od powstania miasta do współczesności.

Przewiduje wykorzystywanie źródeł historycznych, literackich i szeroko rozumianych mediów ( prasa, radio, telewizja) do tworzenia różnych form pracy dziennikarskiej tj. artykuł ( informacyjny, problemowy, polemiczny), komentarz, felieton, reportaż społeczny, recenzja, esej, debata , publicystyka wizualna (karykatura), audycja radiowa, wywiad z postacią historyczną i współczesną.

Autorka innowacji zakłada rozwinięcie współpracy z: • Redakcją „ Nowego Tygodnika Płockiego”, Radiem „ Puls”( wizyty w redakcji oraz spotkania z dziennikarzami, publikacja materiałów dostarczonych przez młodzież ) i Telewizją „ Tele- Top”

 • uczestnikami warsztatów dziennikarskich w LO im Władysława Jagiełły

 • klasą dziennikarską w Gimnazjum nr 4 w Płocku

Po rozpoznaniu preferencji i zainteresowań uczniów przewiduje:

 • wydawanie okazjonalnej gazetki szkolnej

 • publikowanie twórczości młodzieży na szkolnej stronie internetowej

 • prowadzenie programów informacyjnych w szkolnym radiowęźle

 • zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do siedziby Telewizji Polskiej w Warszawie oraz na plan popularnego serialu telewizyjnego

CELE DYDAKTYCZNE :
 1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi formami życia społecznego przeszłych pokoleń, a także z funkcjonowaniem społeczeństwa demokratycznego.

 2. Wzbudzenie poczucia własnej wartości poprzez wpajanie szacunku do tradycji regionalnej, ojczystej i europejskiej.

 3. Kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i opinii na forum publicznym.

 4. Wpajanie nawyku poprawnego komunikowania się z wykorzystaniem zasad ortografii, interpunkcji i składni.

 5. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

 6. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technik informatycznych.

 7. Kształtowanie zdolności formułowania wypowiedzi z wykorzystaniem podstaw warsztatu dziennikarskiego.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Treści programowe zostały opracowane w oparciu o następujące pozycje:


 1. „ Dzieje Płocka”

 2. Przewodnik turystyczny „ Płock i okolice”

 3. S. Bortnowski „ Warsztaty dziennikarskie”, Warszawa 2003, Wydawnictwo „ Stentor ”( dop. do użytku szkolego)

 4. Z. Kłakówna, I. Steczko, K. Wiatr „ Sztuka pisania”, Kraków 2004,

Wydawnictwo Edukacyjne.( dop. do użytku szkolnego)
TREŚCI PROGRAMOWE W ZAKRESIE REALIZACJI ŚCIEŻKI REGIONALNEJ:

 1. Przełomowe wydarzenia w dziejach Płocka i regionu od powstania miasta do współczesności.

 2. Zabytkowe obiekty Płocka wzniesione w różnych stylach architektonicznych.

 3. Wybitni obywatele miasta i regionu.

TREŚCI PROGRAMOWE W ZAKRESIE REALIZACJI ELEMENTÓW DZIENNIKARSTWA: 1. Podstawy warsztatu pracy dziennikarza.

 2. Gatunki dziennikarskie.

 3. Metody i techniki badań społecznych.

 4. Tworzenie tytułów, nadtytułów i śródtytułów.

 5. Zasada odwróconej piramidy w informacji.

 6. Budowanie konspektu wypowiedzi.

 7. Tworzenie portretu psychologicznego bohatera.

 8. Wywiad jako rozmowa kierowana.

 9. Analizowanie i ocena wywiadu- tworzenie notatki informacyjnej, wiadomości sensacyjnej, szkicu do portretu.

 10. Recenzja czyli między informacją a krytyką.

 11. Przekształcanie recenzji na tekst sprawozdawczy.

 12. Dyskusja punktowana- przygotowanie do polemiki.

 13. Artykuł problemowy w formie rozprawki.

 14. Portret postaci jako wstęp do reportażu.

 15. Tworzenie reporterskiej relacji z podróży.

 16. Reportaż społeczny.

 17. Publicystyka wizualna ( karykatura).

 18. Tworzenie felietonu inspirowanego rysunkami prasowymi.

 19. Różne rodzaje felietonu jako formy wypowiedzi literackiej.

 20. Analizowanie treści reklamacji.

 21. Opracowanie referatu.

 22. Redagowanie tekstu o charakterze argumentacyjnym.

 23. Formułowanie stanowiska, tworzenie konspektu i rozwijanie eseju według planu.

 24. Debata polityczna i społeczna.

 25. Audycja radiowa.

 26. Reportaż telewizyjny.

PRZYKŁADY LITERATURY WYKORZYSTYWA-

NEJ WE FRAGMENTACH DO REALIZACJI INNOWACJI DZIENNIKARSKIEJ

( Kolejność według epok historycznych)
 1. Biblia ( Księga Rodzaju)

 2. B. Prus „ Faraon”, „ Z legend dawnego Egiptu”

 3. J. Parandowski „ Mitologia grecka”

 4. Homer „ Iliada” i „ Odyseja”

 5. Swetoniusz „Żywoty cezarów”

 6. P. Jasienica „Polska Piastów”

 7. „ Kronika Galla Anonima”

 8. H. Sienkiewicz „ Krzyżacy” i „ Potop”

 9. J. Ch. Pasek „ Pamiętniki”

 10. A. Zahorski „ Naczelnik w sukmanie”

 11. „ Mazurek Dąbrowskiego”

 12. A. Mickiewicz „ Pan Tadeusz”

 13. S. Żeromski „ Syzyfowe prace”

 14. J. Piłsudski „ Rok 1920”

 15. M. Białoszewski „ Pamiętnik powstania warszawskiego”

 16. S. Grzesiuk „ Pięć lat kacetu”

 17. M. Mikeln „ Stalin”

 18. Z. Brzeziński „ Wielkie bankructwo“

 19. S. Kowalski „ Narodziny III Rzeczypospolitej”

 20. M. Kallas „ Historia usrroju Polski X- XX w.”

Wykorzystane zostaną także publikacje prasowe z „ Polityki”, „Wprost”, „Gazety Wyborczej”, „ Przekroju”, „Newsweeka” ,Filmu”, „Dziewczyny”,

„ Brawo” i innych, a także programy telewizyjne („ Sprawa dla reportera”,

‘ Debata”, „ Co tą Polską ?”, „Ekspres reporterów”....) oraz audycje radiowe.


METODY I TECHNIKI PRACY:


1. Dyskusja

2. „Burza mózgów”

3. Debata

4. Praca w małych grupach

5. Praca z tekstem historycznym, literackim, prasowym oraz środkami audiowizualnymi.

6. Projekt.


METODY OCENY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:
Oceny, które uzyska uczeń klasy o zmodyfikowanym programie nauczania zostaną włączone do zakresu oceniania przedmiotu – historia.

Autorka innowacji zakłada ocenianie prac historycznych opracowanych w oparciu o wiedzę z zakresu podstaw dziennikarstwa. W ocenie tych prac uwzględniane zostaną następujące elementy: • uchwycenie cech gatunku dziennikarskiego

 • zgodność kompozycyjna

 • poprawność faktograficzna, stylistyczna i ortograficzna

 • pomysłowość i zaangażowanie

 • wprowadzenie elementów graficznych

 • korzystanie z technik informatycznych

ROZKŁAD MATERIAŁU W ZAKRESIE REALIZACJI INNOWACJI DZIENNIKARSKIEJ W KLASACH I-III

DZIAŁ

LP

JEDNOSTKA TEMATYCZNA

CELE NAUCZANIA W UJĘCIU OPERACYJNYM

PAMIĘTA

ROZUMIE

UMIE

PODSTAWY

WARSZTATU DZIENNIKARZA1

T: Warsztat pracy dziennikarza

1.Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię

2.Warsztat dziennikarza:


  1. archiwum

  2. b)informatorzy

  3. autorytety

  4. kontakty towarzyskie

3. Siedem przykazań kontaktu

* pojęcia: archiwum, retoryka, kontakty interpersonalne

* znaczenie istnienia pracy archiwalnej w zawodzie dziennikarza

* rolę kontaktów interpersonalnych* podać podstawy warsztatu dziennikarskiego

* w sposób poprawny zbierać i archiwizować informacje


2

.


T: Ogólna charakterystyka gatunków dziennikarskich

 1. artykuł

 2. felieton

 3. dyskusja

 4. reportaż

 5. esej

 6. gawęda

 7. karykatura
* pojęcia: felieton, reportaż, fotomontaż

* rodzaje gatunków dziennikarskich* różnice między gatunkami dziennikarskimi

* znaczenie podziału dziennikarstwa na specjalności* odróżnić gatunki dziennikarskie

* nazwać tekst dziennikarski


3.

T: Metody i techniki badań społecznych.

 1. Cele badań społecznych

 2. Poziomy pomiaru badawczego

 3. Temat badań

 4. Sporządzanie ankiety

* pojęcia: ankieta, cecha zmienna i stała

* zasady tworzenia ankiet* znaczenie ankiet jako jednego z narzędzi pracy dziennikarskiej

* sporządzić wzór ankiety sondażowej

4.

T: Odpowiedzialność cywilna i karna dziennikarzy.

 1. Tajemnica dziennikarska

 2. Granice wolności prasy

 3. Prawa i obowiązki dziennikarzy

* zasady ochrony danych osobowych

* prawa i obowiązki dziennikarzy* konieczność zachowania tajemnicy zawodowej

* wymienić ograniczenia wolności prasy
5.

T: Jak tworzyć informację prasową?

 1. Wstęp artykułu odpowiadający na pytanie kto? co? kiedy?

dlaczego ? jak?

2. Rozwinięcie , zakończenie, puenta
* zasady konstruowania informacji prasowej

* konieczność zachowania właściwej konstrukcji tekstu

* wykorzystać w praktyce sposoby konstruowania wstępu do artykułu
6.

T: Notatka informacyjna.

 1. Cztery punkty rozwinięcia tematu:

 • omówienie

 • wyjaśnienie

 • odwołanie się do autorytetów

 • komentarz

* punkty rozwinięcia informacji prasowej

* zasady tworzenia komentarza* zasadę używania zrozumiałego dla odbiorcy języka

* rozwinąć informację prasową

* skonstruować krótki komentarzWPRAWKI

7.

T: Zasady tytułowania tekstów.

 1. Reguła zwięzłości

 2. Stylistyka tytułów

 3. Klasyfikacja

 4. Ćwiczenia w tytułowaniu

* klasyfikację tytułów

* zasady tworzenia tytułów: równoważniki zdań, pojedyncze wyrazy, zdania pojedyncze i złożone

* opatrzyć tytułem informację prasową, radiową i telewizyjną
8 i 9

T: Ćwiczenia w tytułowaniu artykułów prasowych

 1. Rodzaje tytułów:

  1. informacyjne

  2. komentujące

  3. apelujące

  4. tajemnicze

  5. poetyckie

  6. aluzyjne

10.

T: Jak zapowiadać teksty?

 1. Wypunktowanie najważniejszych informacji

 2. Streszczenie tekstu

 3. Cytat wypowiedzi autorytetu

 4. Prezentacja postaci

T: Śródtytuły w tekście

 1. Ćwiczenia w tworzeniu akapitów opisowych

 2. Nadtytuły w tekście publicystycznym
* sposoby zapowiadania tekstu

* możliwości rozwinięcia tytułu będącego zapowiedzią tekstu publicystycznego

* podać możliwości zachęcenia czytelnika do sięgnięcia po tekst publicystycznyT: Zasada odwróconej piramidy w informacji

 1. Rozpoczynanie tekstu lidem czyli kwintesencją informacji

 2. rozwinięcie i komentarz

 3. Podsumowanie

* znaczenie pojęcia lid w prasie, radiu i telewizji

* informacja prosta, rozwinięta, własna, agencyjna, komunikat policyjny, sądowy, obwieszczenie władz* zasady konstruowania tekstu według „ odwróconej piramidy’

* wyodrębnić lid w informacjiT: Ćwiczenia w tworzeniu informacji prasowej na podstawie tekstu literackiego i historycznego
T: Gdy informacja staje się artykułem informacyjnym

 1. Równoważność zdarzeń i faktów

 2. Pośpiesz informacyjny

 3. Konkretne dane

 4. Jasność wypowiedzi

* o zasadach przekształcania informacji prasowej w artykuł informacyjny

* metody budowania artykułu informacyjnego

* przekształcić lid w krótki artykuł informacyjnyT: Artykuł w formie sprawozdania

 1. Opis konkretnego wydarzenia- zebrania, imprez sportowych lub kulturalnych

 2. Sprawozdawczość sportowa

 3. Przekształcanie słownictwa mówionego w pisane

* zasady poprawnego konstruowania sprawozdania

* sposoby przekształcania słownictwa mówionego w pisane* różnice miedzy przekazem mówionym i pisanym

* napisać sprawozdanie z imprezy kulturalnej lub sportowejT: Ćwiczenia w tworzeniu sprawozdań w formie poważnej oraz żartobliwej

Np. Jak zmagałeś się z....

Moje czytanie.....

T: Artykuł problemowy w formie rozprawki

 1. Zasady budowy rozprawki:

a) wstęp- rozwinięcie- zakończenie

b) teza- argumenty- wnioski* zasady budowy artykułu problemowego

* konieczność tworzenia artykułu problemowego z uwzględnieniem podanych zasad

* przedstawić zarys artykułu problemowego w postaci prezentacji tezy, argumentów i wnioskówT: Ćwiczenia w odróżnianiu powierzchowności i wnikliwości w tworzeniu artykułów problemowych

1. Analiza artykułów w różnych gazetach – od prasy codziennej po miesięczniki
WYWIAD
T: Wywiad jako gatunek dziennikarski

 1. Siedem przykazań kontaktu:

 • uśmiech

 • kontakt wzrokowy

 • pozycja otwarta

 • dotyk ręki

 • aprobata wypowiedzi

 • zyskanie akceptacji

 1. Sposoby rozpoczynania wywiadu:

 • anegdota

 • teza- pytanie

 • cytat

 • informacja
* sposoby rozpoczynania wywiadu jako rozmowy kontrolowanej

* znaczenie właściwej postawy rozmówcy dla uzyskania prawdziwych informacji

* przygotować wywiad z osobą historyczną bądź współczesnąT; Wywiad jako rozmowa kierowana

 1. Tytułowanie wywiadu

 2. Zebranie informacji

 3. Elastyczność rozmowy

 4. Autoryzacja

* podstawowe wyróżniki wywiadu-

elastyczność, dążenie do prawdy, autoryzacja* zasady rozmowy kierowanej

* przeprowadzić wywiad z wybraną postaciąT: Ćwiczenia w przygotowywaniu wywiadów z wybranymi bohaterami historycznymi lub literackimi
T: Dyskusja punktowana jako przygotowanie do polemiki prasowej

 1. Zasady dyskusji punktowanej

 2. Dyskusja na wybrane tematy społeczno- kulturalne i polityczne

* zasady dyskusji punktowanej

* konieczność stosowania się do reguł dyskusji

* dyskutować z zachowaniem zasadT: „ Debata telewizyjna” – przykład programu opiniotwórczego

 1. Cechy debaty:

 • aktualność tematu

 • znaczenie poruszanego problemu

 • różnice poglądów

 • odpowiednia argumentacja

 • dobór osób dyskutujących

* j w

j w

* argumentować ,szanować odmienność poglądówT: Polemika jako udział w sporze toczącym się w prasie ( list do redakcji)

 1. Zadania polemiki;

 • przeciwstawianie się opiniom

 • likwidowanie rozbieżności

 • wskazanie słabych stron

 • wykazanie swoich racji
* rodzaje stylizacji w polemice

* zadania polemiki jako forum dyskusyjnego

* sformułować list do redakcji w ważnej dla siebie sprawie

RECENZJA
T: Recenzja – forma oceny dzieła artystycznego

 1. Budowa recenzji;

 • omówienie sztuki (problematyka)

 • ocena pracy reżysera i scenografa

 • gra aktorów
* zasady tworzenia recenzji

* znaczenie recenzji jako materiału krytycznego bądź reklamowego

* napisać poprawną recenzję sztuki teatralnej lub przedstawienia szkolnegoT: Ćwiczenia w recenzowaniu

filmów, wystaw i sztuk teatralnych
T: Reklama prasowa, radiowa i telewizyjna

 1. Rola reklamy w obrocie handlowym

 2. Cechy reklamy

 3. Tworzenie autorskich haseł reklamowych

* cechy reklamy

* znaczenie reklamy w rozwoju przedsiębiorczości

* sformułować treść reklamy

* wykonać plakat reklamujący kampanie społeczną

T: Komentarz prasowy

 1. Zasady konstrukcji:

 • brak podkreśleń

 • zwięzły styl

 • ironia i złośliwość

 • zakończenie wnioskiem lub pytaniem

 • oddzielenie od tekstu publicystycznego* sposoby tworzenia komentarza

* konieczność komentowania wydarzeń teraz i w przeszłości

* odróżnić komentarz od artykułu publicystycznego lub informacjiT: Ćwiczenia w przekształcaniu informacji w komentarz

1. Tworzenie komentarza do wybranych tematów –np.

„ Historia Dedala i Ikara”

„ Prometeusz ukarany”j w

j w

j w

FELIETON
T: Felieton jako forma wypowiedzi literackiej

 1. Zadania felietonu;

 • interpretujące

 • opisowe

 • oceniające

 1. Rodzaje felietonów:

 • asocjacyjny

 • dyskursywny

 • fabularny

 • udramatyzowany

* nazwiska wybitnych felietonistów

(Kisielewski, Słonimski, Lipski, Prus)* dowolność w tworzeniu kompozycji felietonu ( brak reguł i zasad tworzenia)

* wyróżnić rodzaje felietonów

* skomponować felieton w formie graficznej

T: Tytuł w felietonie

 1. Przypomnienie zasad tytułowania

 2. Specyfika tytułowania felietonów ( zabawne, aluzyjne, zagadkowe, karykaturalne)

* zasady tytułowania felietonów

* rolę felietonu jako środka wyrazu

* nadawać felietonom tytuły adekwatne do treściT: Kompozycja felietonu

 1. Brak reguł prezentowania treści

 2. Przechodzenie od szczegółu do uogólnienia

 3. Stosowanie porównań, powtórzeń, pytań retorycznych

* cechy felietonu

* podstawy kompozycji felietonu

* wskazać w tekście cechy felietonuT: Przygotowanie do pisania felietonu

 1. Naśladowanie stylu felietonowego

 2. Dopisywanie puenty do przeczytanych tekstów

 3. Wyszukiwanie treści dowcipnych, ośmieszających, oceniających i wyrażeń potocznych

j w

j w

j wT: Podejmujemy próbę tworzenia felietonu

1. Szkic felietonu na podstawie tytułu prasowego, lub literackiegoj w

j w

j w

T: Prezentujemy życie szkoły w felietonowym zwierciadle

 1. Felieton ilustrowany w formie plakatu – np. „ Portret pierwszaka i absolwenta”

 2. „ Sportowiec i szkolne chucherko”

* szczegóły dotyczące kompozycji felietonu

* konieczność umieszczenia puenty dla podkreślenia wagi tematu

* przedstawić felieton w formie graficznej

REPORTAŻ
T: Źródła informacji reportera

 1. Serwis agencyjny

 2. Współpracownicy

 3. Osobiste kontakty

 4. Zawiadomienia i zaproszenia

 5. Listy i telefony czytelników

 6. Informacje policji i straży miejskiej
* zasady pozyskiwania informacji przez reporterów

* znaczenie reportażu jako środka społecznego wyrazu

* wyróżnić reportaż spośród innych materiałów prasowych
T: Tematyka reportażu. Charakterystyka gatunku.

 1. Wydarzenia z życia

 2. interwencje

 3. Sprawozdania z uroczystości

j w

j w

* wskazać główne cechy reportażu
T: Sposoby rozpoczynania reportażu- przedstawienie postaci

 1. Anatomia portretu

 2. Próba przekształcenia charakterystyki postaci w portret

* sposoby tworzenia portretu postaci

* anatomię portretu

* przekształcić krótką charakterystykę w portretT: Tworzymy portret postaci

 1. Budowa portretu wybranej postaci historycznej lub literackiej

 2. Przekształcanie not biograficznych w portrety
*j w

j w

* sporządzić portret bohatera literackiego lub postaci historycznejT: Konstrukcja reportażu

 1. Dłuższa forma wypowiedzi

 2. Podkreślenie wagi problemu

 3. Stosowanie dialogów i cytatów

 4. Wykorzystywanie dokumentów i źródeł

 5. Stosowanie puenty o wydźwięku społecznym bądź politycznym
* cechy reportażu

* rolę opisów i erudycji dziennikarskiej w tworzeniu reportażu

* wskazać charakterystyczne cechy gatunkuT: Przekształcanie rozprawki i charakterystyki postaci w reportaż

 1. Wybór dowolnych postaci literackich np. z „ Krzyżaków” , „ Syzyfowych prac” , „ Pana Tadeusza”

 2. Próba stworzenia reportażu o targowiskach miejskich
j w

j w

j wT: Reportaż społeczny

1. Próba przedstawienia w formie pisemnej wybranego reportażu TV z programu „ Ekspres reporterów” lub „ Interwencja”j w

j w

* zastosować posiadane informacje dotyczące reportażuT: Problemy autorów reportaży


 1. Konieczność ciągłego podróżowania

 2. Zagrożenie zdrowia i życia

 3. Agresywne zachowanie ludzi

 4. Konieczność bycia obiektywnym

Rodzaje uczestnictwa- obserwacja uczestnicząca, wywoływanie zdarzeń, odtwarzanie

* rodzaje reportaży

* trudności związane z wykonywaniem zawodu reportera

* wyróżnić reportaże, których autorzy byli obserwatorami lub odtwórcami zdarzeńT: Reportaż telewizyjny

 1. Analiza wybranych reportaży TV

 2. Próba napisania scenariusza reportażu

* nazwy najlepszych programów reporterskich

* znaczenie TV jako środka oddziaływania na społeczeństwo

* stworzyć szkic reportażu TVT: Reportaż radiowy

 1. Odtwarzanie wybranych reportaży radiowych – analiza treści, tematu i tytułu)

 2. Próba napisania w grupach scenariusza reportażu radiowego

* nazwiska znanych reporterów radiowych

* znaczenie środków technicznych w pracy reportera

* przygotować krótki reportaż radiowy z użyciem magnetofonu bądź dyktafonuT: Retoryka- sztuka pięknego przemawiania

 1. Etapy przygotowania wypowiedzi:

– zbieranie materiału

 • skomponowanie wypowiedzi

 • wprowadzenie ozdobników językowych

 • dobór stylu

 • poprawność językowa

* etapy przygotowania wystąpienia

* zasady poprawności językowej

* wygłosić 5 minutowe przemówienie sławiące bądź krytykujące wybraną postać historyczną
T: Społeczne kampanie reklamowe

 1. Przygotowywanie w grupach plakatów i haseł o wydźwięku:

 • antyalkoholowym

 • antynikotynowym

 • antynarkotykowym

2. Sporządzenie szkicu społecznej reklamy TV

* o znaczeniu reklamy dla kształtowania świadomości społecznej

* znaczenie reklamy jako środka oddziaływanie

* sporządzić szkic reklamy społecznej w formie plakatu lub scenariuszaT: Sądy wartościujące w recenzji

 1. Wydźwięk recenzji

 • pochlebny

 • napastliwy

 • ostry

 • szyderczy

2. Ćwiczenia w tworzeniu recenzji do filmów „ Gladiator”, „ Troja”

* różne rodzaje recenzji

*


* rolę recenzji jako reklamy lub antyreklamy

* napisać recenzję filmu

ESEJ
T: Esej jako gatunek literacki?

 1. Cechy eseju:

 • subiektywny punkt widzenia autora

 • dowcip i erudycja

 • intelektualizowanie informacji

 • swoboda wypowiedzi

 • używanie cytatów i sentencji

2. Analiza eseju – wyszukiwanie cech gatunku


* nazwiska wybitnych eseistów

* cechy eseju

* odnaleźć cechy gatunkuT: Rozwijanie eseju według planu

 1. Gromadzenie materiału

 2. Selekcjonowanie zgromadzonych pomysłów

 3. Tworzenie konspektu wypowiedzi

j w

j w

* napisać szkic esejuT: Próba napisania eseju na wybrany temat

 • „ Poznaje się tylko to , co się oswoi”

 • „ Nie ma rzeczy doskonałych”

 • „ Niczym to państwo, co jednemu służy”

j w

j w

j w

KARYKATURA
T: Publicystyka wizualna_ karykatura

 1. Cechy karykatury:

 • deformacja rzeczywistości

 • walory dydaktyczne

 • trafianie do wyobraźni

 • świadome uwypuklanie cech

 • spotęgowanie widzenia problemu i ośmieszanie go

2. Tworzenie karykatury wybranego aktora lub sportowca np. na podstawie „ Szpilek”

* rolę karykatury jako formy przekazu treści

* cechy karykatury

* przedstawić karykaturę wybranej postaci i zaopatrzyć ją komentarzemT: „ Wszystko na sprzedaż” czyli granice intymności w TV

 1. Moralność w mediach

 2. Gra symulacyjna „ Jak wykreować telewizyjnego idola?”

 3. Człowiek jako przedmiot reklamy

* zasady tworzenia programów reality show

* znaczenie mediów w kształtowaniu wizerunku polityków, artystów i uczestników programów naturalistycznych

* stworzyć wizerunek postaci medialnejT: Fenomen polskich seriali

 1. Cechy serialu;

 • osadzenie w rodzimych realiach

 • bliski związek z życiem codziennym

 • podobieństwo losów bohaterów i realnych ludzi
* cechy serialu

* fenomen popularności serialiPozostałe zajęcia zostaną wykorzystane na  1. spotkania z dziennikarzami w szkole

  2. wizyty w redakcjach

  3. konkursy

  4. przygotowywanie gazetki szkolnej

  5. zbieranie informacji do szkolnego radiowęzła

  6. ćwiczenie umiejętności nabytych podczas zajęć

  7. wyjścia do teatru, kina , galerii i muzeum

TEMATYKA ZAJĘĆ Z ZAKRESU HISTORII REGIONALNEJ
 1. Pochodzenie nazwy Płock. Legendy związane z miastem.

 2. Średniowieczne zabytki Płocka.

 3. Płock w okresie sprawowania władzy książęcej przez Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.

 4. Płockie zabytki późnego średniowiecza.

 5. Życie codzienne w Płocku w okresie średniowiecza.

 6. Średniowieczne opactwo w Czerwińsku jako przykład cennego zabytku w okolicach Płocka.

 7. Zamek rycerski w Oporowie. Średniowieczna architektura obronna.

 8. Klasycystyczne zabytki Płocka.

 9. Szlakiem Zygmunta Padlewskiego.

 10. Dzieje Żydów w Płocku.

 11. Zbiory Muzeum Mazowieckiego jako przykład sztuki secesji.

 12. Wybitni Płocczanie.

 13. Płock w czasie I wojny światowej. Honorowi obywatele miasta.

 14. Losy Płocczan podczas II wojny światowej.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna