Antropologiaspo ł eczno – kulturowawyk ł a dPobieranie 63.66 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar63.66 Kb.


A N T R O P O L O G I A S P O Ł E C Z N O – K U L T U R O W A
W y k ł a d
socjologia na Wydziale Humanistycznym AGH

30 godzin, II rok, I semestr roku 2009/2010, studia stacjonarne


Termin i miejsce odbywania się zajęć: Poniedziałki C-2, s. 29, 14:15-15:45

Prowadzący wykład: Janusz Mucha (jmucha@post.pl)

Dyżury wykładowcy: Po 18:00-19:00 oraz Wt 13:55-14:55, D13, p. 207

P R O G R A M W Y K Ł A D U
1. Wstęp do przedmiotu

a. podejście modernistyczne i postmodernistyczne w antropologii

b. socjologia a antropologia

c. omówienie programu i wymagań

2. Centralne zagadnienia antropologii społeczno-kulturowej

a. zakres antropologii

b. dziedziny antropologii wedle klasycznych schematów

c. metody badań antropologicznych i ich uwikłania

d. podstawowe kategorie pojęciowe antropologii

e. znaczenie teorii w antropologii


3. Człowiek i jego rodowód

a. hipotezy na temat antropogenezy

b. etapy rozwoju hominidów

c. paleolit, neolit

d. produkcja, dystrybucja i konsumpcja jako problemy badawcze antropologii
4. Rodzina, małżeństwo, pokrewieństwo

a. typy małżeństw i rodzin

b. grupy pochodzenia – wstęp
5. System pokrewieństwa, Cd.

a. grupy pochodzenia -- kontynuacja

b. pokrewieństwo jako system symboliczny

c. pokrewieństwo fikcyjne


6. Grupy płci

a. płeć i społeczeństwo

b. różnice między płciami

c. homoseksualizm

d. interakcje między płciami
7. Grupy wieku

a. wiek i społeczeństwo

b. dzieciństwo jako kategoria kulturowa

c. rytuały przejścia

8. Systemy symboliczne. Kultura i język

a. uczenie się i tworzenie pojęć

b. symbole i znaki

c. struktura języka

d. komunikacja niewerbalna

9. Religia i magia

a. problem definiowania religii

b. narracja w religii

c. rytuał i magia w religii
10. Społeczna organizacja religii

a. specjaliści religijni

b. typy organizacji religijnych

c. typy religii

d. „niewidzialna religia”

11. Rytuały, mity, legendy, opowieści ludowe

a. rytuał i mit

b. istota mitu

c. legendy i opowieści ludowe

12. Kultura i jednostka

a. jednostka ludzka a ograniczenia kulturowe

b. podstawowy typ osobowości, osobowość modalna, osobowość statusowa

c. socjalizacja dzieci

d. kultura a zaburzenia umysłowe


13. Etniczność

a. pojęcie etniczności i grupy etnicznej

b. pojęcie grupy mniejszościowej

c. dominacja etniczna i jej mechanizmy

d. główne "teorie asymilacji"
14. Proces zmiany społeczno-kulturowej.

a. czynniki zmiany społeczno-kulturowej

b. zmiana kulturowa w społeczeństwie tradycyjnym i reakcje na nią

c. typy wstępnego kontaktu społeczeństw tradycyjnych z nowoczesnością

d. kierowana zmiana społeczna

e. pojęcie współczesności

f. zanikanie społeczeństw niepaństwowych

g. skutki industrializacji

h. życie zbiorowości tradycyjnych w nowoczesnym mieście
15. "Antropologia współczesności". Zakończenie.

W y m a g a n i a
1. Zadaniem tego kursu (składającego się z wykładu oraz ćwiczeń -- ten konkretny program dotyczy tylko wykładu, ale kurs obejmuje treści wykład, ćwiczeń oraz podręcznika) jest przede wszystkim wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. Dlatego też, choć uczęszczanie na wykłady nie jest obowiązkowe, to dokładna znajomość ich treści będzie sprawdzana podczas testu. Samodzielnej interpretacji problemów służyć ma swoboda wypowiedzi i zadawania pytań podczas wykładu, po nim oraz w trakcie dyżurów. Ta swoboda uzależniona będzie oczywiście od dostępnego czasu. Trudne pytania będą mile widziane.

2. N I C nie jest przymusowe podczas tego kursu, w tym i zaliczenie go. Ocena egzaminacyjna będzie zależna od wyników sprawdzianu końcowego. Każdy student ma jednak prawo do przedstawienia do połowy listopada 2009 roku propozycji „projektu specjalnego”, którego jedynym ograniczeniem wstępnym jest to, aby nie miał on wpływu na rozliczanie studenta z jakiegokolwiek innego przedmiotu czy jakiejkolwiek innej formy zajęć kiedykolwiek i gdziekolwiek. Reszta podlega negocjacji, ale inicjatywa musi wyjść od studenta. Warunkiem wstępnym zaliczenia całego kursu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. Końcowa ocena z przedmiotu jest wypadkową ocen z egzaminu i z ćwiczeń, w proporcji mniej więcej 60 do 40 procent.

3. Sprawdzian końcowy będzie pisemny. Proszę się przygotowywać korzystając z treści wykładu, oraz książek z zestawu ˙"A".

4. Jeżeli studentowi będzie brakował tylko JEDEN punkt do oceny dostatecznej z egzaminu, z ćwiczeń ma ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną w pierwszym terminie, i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników egzaminu, to może liczyć na dodatkowy sprawdzian. Podobnie, wątpliwości dotyczące oceny ostatecznej mogą być rozstrzygnięte na korzyść studenta po odpowiednim dodatkowym sprawdzeniu wiedzy, o ile student zgłosi się osobiście na pierwszy zdefiniowany wyżej dyżur.

5. Wykłady być może nie będą się odbywać systematycznie. Jeśli wykładowca nie będzie mógł być w Krakowie w jakiś konkretny poniedziałek, to wcześniej uprzedzi o tym studentów i wykład odbędzie się w innym terminie.


L I T E R A T U R A

Zestaw "A"

Barnard, Alan. 2006. ANTROPOLOGIA. Warszawa: PIW.

Barth, Fredrik, Andre Gingrich, Robert Parkin i Sydel Silverman. 2007. ANTROPOLOGIA. JEDNA DYSCYPLINA, CZTERY TRADYCJE: BRYTYJSKA, NIEMIECKA, FRANCUSKA I AMERYKAŃSKA. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Hann, Chris. 2008. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA. Kraków: WUJ.

Reichholf, Josef H. 1992, ZAGADKA RODOWODU CZŁOWIEKA. NARODZINY CZŁOWIEKA W GRZE SIŁ Z PRZYRODĄ, Warszawa: PWN.

Zestaw "B": opracowania przydatne przy wyborze literatury do recenzji czy esejów
Abgrall, Jean-Marie. 2005. SEKTY. MANIPULACJA PSYCHOLOGICZNA. Gdańsk: GWP.

Agamben, Georgio. 2006. PROFANACJE. Warszawa: PIW.

ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, pod redakcją Marioli Flis i Andrzeja K. Palucha, 1985, Warszawa: PWN.

ANTROPOLOGIA WOBEC ZMIAN. ZMIANA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ, pod redakcją Elżbiety Tarkowskiej. 1995, Warszawa: IFiS PAN.

Appadurai, Arjun. 2005. NOWOCZESNOŚĆ BEZ GRANIC. KULTUROWE WYMIARY GLOBALIZACJI. Kraków: Universitas.

Armstrong, Karen. 2005. KRÓTKA HISTORIA MITU. Kraków: Znak.

Barker, Chris. 2005, STUDIA KULTUROWE. TEORIA I PRAKTYKA. Kraków: UJ.

Benedyktowicz, Zbigniew. 2000, PORTRETY „OBCEGO”. OD STEREOTYPU DO SYMBOLU. Kraków: UJ.

Blum, Deborah. 2000, MÓZG I PŁEĆ. O BIOLOGICZNYCH RÓŻNICACH MIĘDZY KOBIETAMI A MĘŻCZYZNAMI., Warszawa: Prószyński i S-ka.

Boruta, Mirosław. 2008. NAZWISKO. TOŻSAMOŚĆ I WIĘZI RODZINNE. Kraków: WN AP.

Boswell, John. 2006. CHRZEŚCIJAŃSTWO, TOLERANCJA SPOŁECZNA I HOMOSEKSUALIZM. GEJE I LESBIJKI W EUROPIE ZACHODNIEJ OD POCZĄTKU ERY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DO XIV WIEKU, Kraków: Nomos.

Bowie, Fiona. 2008. ANTROPOLOGIA RELIGII. WPROWADZENIE. Kraków: WUJ.

Brocki, Marcin. 2001. JĘZYK CIAŁA W UJĘCIU ANTROPOLOGICZNYM. Wrocław: Astrum.

Buchowski, Michał. 1986, MAGIA. JEJ FUNKCJE I STRUKTURA, Poznań: UAM.

----. 1993, MAGIA I RYTUAŁ, Warszawa: Instytut Kultury.

----. 2004. ZROZUMIEĆ INNEGO. ANTROPOLOGIA RACJONALNOŚCI. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

---- i Wojciech Bursza. 1992, O ZAŁOŻENIACH INTERPRETACJI ANTROPOLOGICZNEJ, Warszawa: PWN.

Burszta, Wojciech. 1986, JĘZYK A KULTURA W MYŚLI ETNOLOGICZNEJ, Wrocław: PTL.

----. 1992, WYMIARY ANTROPOLOGICZNEGO POZNANIA KULTURY, Poznań: UAM.

----. RÓŻNORODNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ. ANTROPOLOGIA JAKO KULTUROWA REFLEKSYJNOŚĆ. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

---- i Waldemar Kuligowski. 2005. SEQUEL. DALSZE PRZYGODY KULTURY W GLOBALNYM ŚWIECIE. Warszawa: Muza.

Certeau, Michel de. 2008. WYNALEŹĆ CODZIENNOŚĆ. SZTUKI DZIAŁANIA. Kraków: WUJ.

Chłopek, Maciej. 2005. BIKINIARZE. PIERWSZA POLSKA SUBKULTURA. Warszawa: Żak.

Chmielewski, Piotr. 1988, KULTURA I EWOLUCJA, Warszawa: PWN.

Cohn, Norman. 2007. W POGONI ZA MILENIUM. MILANERYSTYCZNI BUNTOWNICY I MISTYCZNI ANARCHIŚCI ŚREDNIOWIECZNI. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Colovic, Ivan. 2001. POLITYKA SYMBOLI. ESEJE O ANTROPOLOGII POLITYCZNEJ. Kraków: Universitas.

Czeremski, Maciej. 2009. STRUKTURA MITÓW. W STRONĘ METONIMII. Kraków: NOMOS.

Czykwin, Elżbieta. 2007, STYGMAT SPOŁECZNY, Warszawa: WN PWN.

Dant, Tim. 2007, KULTURA MATERIALNA W RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. WARTOŚCI, DZIAŁANIA, STYLE ŻYCIA. Kraków: UJ.

Declerck, Patrick. 2004, ROZBITKOWIE. RZECZ O PARYSKICH KLOSZARDACH, Warszawa: Muza.

Donnan, Hastings i Thomas M. Wilson. 2007. GRANICE TOŻSAMOŚCI, NARODU, PAŃSTWA. Kraków: UJ.

Dudzik, Wojciech. 2005. KARNAWAŁY W KULTURZE. Warszawa: Sic!

ETNOLOGIA POLSKA MIĘDZY LUDOZNAWSTWEM A ANTROPOLOGIĄ, pod redakcją Aleksandra Posern-Zielińskiego. 1995, Warszawa: KNE PAN.

Flis, Mariola. 1988, TEORIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ W ANTROPOLOGII FUNKCJONALNEJ, Wrocław i inne: Ossolineum.

----. 2000, ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA RADCLIFFE’A-BROWNA. Z WYBOREM PISM. Kraków: NOMOS.

FRANCUSKA ANTROPOLOGIA KULTUROWA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, pod redakcją Agnieszki Chwediuk i Adama Pomiecińskiego. 2008. Warszawa: WN PWN.

Freedberg, David. 2005. POTEGA WIZERUNKÓW. STUDIA Z HISTORII I TEORII ODDZIAŁYWANIA. Kraków: UJ.

Gądecki, Jacek. 2005. ARCHITEKTURA I TOŻSAMOŚC. RZECZ O ANTROPOLOGII ARCHITEKTURY. Złotoria: Wydawnictwo Rolewski.

Głażewska, Ewa. 2005. PŁEĆ I ANTROPOLOGIA. KULTUROWA KONCEPCJA PŁCI W UJĘCIU MARGARET MEAD. Toruń: CEE.

Grad, Jan i Hanna Mamzer (red.). 2004. KARNAWALIZACJA. TENDENCJE LUDYCZNE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

GRZECZNOŚĆ NA KRAŃCACH ŚWIATA. 2007. Pod redakcją Małgorzaty Marcjanik. Warszawa: WAiP.

Hastrup, Kirsten. 2008. DROGA DO ANTROPOLOGII, MIEDZY DOŚWIADCZENIEM A TEORIĄ. Kraków: UJ.

Herzfeld, Michael. 2004. ANTROPOLOGIA. PRAKTYKOWANIE TEORII W KULTURZE I SPOŁECZEŃSTWIE. Kraków: UJ.

----. 2005. ZAŻYŁOŚĆ KULTUROWA. POLITYKA SPOŁECZNA W PAŃSTWIE NARODOWYM. Kraków: UJ.

Horodecka, Amelia. 2002. MITOLOGICZNY ŚWIAT REKLAM. Kraków: NOMOS.

Jacyno, Małgorzata. 2007. KULTURA INDYWIDUALIZMU. Warszawa: WN PWN.

Jerzak-Gierszewska Teresa. 1995, RELIGIA A MAGIA, Poznań: Humaniora.

Jędrzejewski Marek. 2001. SUBKULTURY A PRZEMOC. Warszawa: Żak.

Kaniowska Katarzyna. 999, OPIS – KLUCZ DO ZROZUMIENIA KULTURY, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Kempny, Marian. 1988, WYMIANA I SPOŁECZEŃSTWO, Wrocław i inne: Ossolineum.

Kieckhefer, Richard. 2001. MAGIA W ŚREDNIOWIECZU. Kraków: Universitas.

Kimura, Doreen. 2006. PŁEĆ I POZNANIE. Warszawa: PIW.

Kostera, Monika. 2005. ANTROPOLOGIA ORGANIZACJI. METODOLOGIA BADAŃ TERENOWYCH. Warszawa: WN PWN.

Krajewski, Marek. 2005. KULTURY KULTURY POPULARNEJ. Poznań: UAM.

Krzak, Zygmunt. 2007. OD MATRIARCHATU DO PATRIARCHATU. Warszawa: TRIO.

Kula, Marcin. 2003. RELIGIOPODOBNY KOMUNIZM. Kraków; NOMOS.

Kuligowski, Waldemar. 2001, ANTROPOLOGIA REFLEKSYJNA. O RZECZYWISTOŚCI TEKSTU. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kuligowski, Waldemar. 2007. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI. WIELE ŚWIATÓW, JEDNO MIEJSCE. Kraków: Universitas.

KULTURA GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCI MARGINALNYCH. 2005. Pod redakcja Leona Dyczewskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

KULTUROWY WYMIAR PRZEMIAN ˙SPOŁECZNYCH, pod redakcją AldonyJawłowskiej, Mariana Kempnego i Elżbiety Tarkowskiej, 1993, Warszawa: IFiS PAN.

Kuper, Adam. 1987, MIĘDZY CHARYZMĄ A RUTYNĄ, Łódź: WŁ.

----. 2005. KULTURA. MODEL ANTROPOLOGICZNY. Kraków: UJ.

Kurczewski, Jacek. 2006. PRZECIW-OBYCZAJE. Warszawa: Trio.

Kwak, Anna. 2005. ROZINA W DOBIE PRZEMIAN. MAŁŻEŃSTWO I KOHABITACJA. Warszawa: Żak.

Litwiniszyn, Aldona. 1998. MAGIA MAGII. Kraków: Drukrol.

Lubaś, Marcin. 2003. ROZUM I ETNOGRAFIA. PRZYCZYNEK DO KRYTYKI ANTROPOLOGII POSTMODERNISTYCZNEJ. Kraków: NOMOS.

Łaciak, Beata. 2005. OBYCZAJOWOŚĆ POLSKA CZASU TRANSFORMACJI. Warszawa: Trio

Łuczeczko, Paweł. 2006. ZROZUMIEĆ WŁASNĄ KULTURĘ. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI W POLSCE. Kraków: NOMOS.

Mach, Zdzisław. 1989a, KULTURA I OSOBOWOŚĆ W ANTROPOLOGII AMERYKAŃSKIEJ, Kraków-Warszawa: PWN.

----. 1989b, "Główne nurty współczesnej antropologii brytyjskiej", w: Gellner 1989 (Zestaw ˙"C"), ss. 87-219.

Mathews, Gordon. 2005. SUPERMARKET KULTURY. KULTURA GLOBALNA A TOŻSAMOŚĆ JEDNOSTKI. Warszawa: PIW.

Mączak, Antoni. 1994, KLIENTELA, Warszawa: Semper.

Mencel, Andrzej. 2006, WYOBRAŹNIA ANTROPOLOGICZNA. PRÓBY I STUDIA. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

MITOLOGIE ˙POPULARNE. SZKICE Z ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI, pod redakcją Dariusza Czai, 1994, Kraków: Universitas.

Modzelewski, Karol. 2004. BARBARZYŃSKA EUROPA. Warszawa: Iskry.

Mucha, Janusz. 2005. OBLICZA ETNICZNOŚCI. Kraków: NOMOS.

Nola, Alfonso di. 2006. TRYUMF SMIERCI. ANTROPOLOGIA ŻAŁOBY. Kraków: Universitas.

NOWI MĘŻCZYŹNI. ZMIENIAJĄCE SIĘ MODELE MĘSKOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE, pod redakcją Małgorzaty Fuszary. 2008. Warszawa: Trio.

OBYCZAJE W POLSCE. OD ŚREDNIOWIECZA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH. 2006. Pod redakcją Andrzeja Chwalby. Warszawa: WN PWN.

Olszewska-Dyoniziak, Barbara. 1991, CZŁOWIEK, ˙KULTURA, OSOBOWOŚĆ. WSTĘP DO KLASYCZNEJ ANTROPOLOGII KULTURY, Kraków: Universitas.

----. 1996, ZARYS ANTROPOLOGII KULTURY, Kraków: UJ, rozdziały I-IV.

Paleczny, Tadeusz. 1997. KONTESTACJA. FORMY BUNTU WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. Kraków: Nomos.

Parkes, Colin Murray, Puttu Laungani i Bill Young (red.). 2001. PRZEMIJANIE W KULTURACH. OBYCZAJE ŻAŁOBNE, POCIESZENIE I WSPARCIE. Wrocław: Astrum.

Piotrowski, Przemysław. 2003. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE. ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE. Warszawa: Żak.

PRAKTYKI CIELESNE. 2006, pod redakcja Jacka M. Kurczewskiego, Beaty Łaciak, Aleksandry Herman, Dominiki Dzido, Aleksandry Suflidy. Warszawa: Trio.

Rancew-Sikora, Dorota. 2007. ANALIZA KONWERSACYJNA JAKO MERTODA BADANIA ROZMÓW CODZIENNYCH. Warszawa: TRIO.

Rappaport, Roy A. 2007. RYTUAŁ I RELIGIA W ROZWOJU LUDZKOŚCI. Kraków: Nomos.

Rega, Artur. 2001. CZŁOWIEK W ŚWIECIE SYMBOLI. ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA MIRCEI ELIADEGO. Kraków; Nomos.

RELIGIA-SYSTEM-EWOLUCJA. 2006, pod redakcją Izabeli Trzcińskiem. Kraków: Nomos.

Rothenbuhler, Eric W. 2003. KOMUNIKACJA RYTUALNA. OD ROZMOWY CODZIENNEJ DO CEREMONII MEDIALNEJ. Kraków: UJ.

ROZKOSZNA ZARAZA. O RZĄDACH MODY I KONSUMPCJI. 2007, pod redakcją Tomasza Szlendaka i Krzysztofa Pietrowicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

RYTUAŁ. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ. 2006, pod redakcją Mariana Filipiaka i Macieja Rajewskiego. Lublin: UMCS.

Said, Edward W. 1991, ORIENTALIZM, Warszawa: PIW.

Smith, John Maynard i Eors Szathmary. 2000. TAJEMNICE PRZEŁOMÓW EWOLUCJI. OD NARODZIN ŻYCIA DO POWSTANIA MOWY LUDZKIEJ. Warszawa: PWN.

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA. STANOWISKA I KONTROWERSJE, pod redakcją Elżbiety Tarkowskiej, 1992, Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Stomma, Ludwik. 1986, ANTROPOLOGIA KULTURY WSI POLSKIEJ XIX W., Warszawa: Pax.

Storey, John. 2003. STUDIA KULTUROWE I BADANIA KULTURY POPULARNEJ. Kraków: UJ.

Strinati, Dominic. 1998. WPROWADZENIE DO KULTURY POPULARNEJ. Poznań: Zysk i S-ka.

Stringer Christopher i Robin McKie. 1999, AFRYKAŃSKI EXODUS. POCHODZENIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Sulima, Roch. 2000, ANTROPOLOGIA CODZIENNOŚCI. Kraków: UJ.

SYMBOLE I SYMBOLIKA, 1991, pod redakcją Michała Głowińskiego, Warszawa: Czytelnik.

Szafrański, Adam A. 2000. „NOWA ANTROPOLOGIA” WOBEC DAWNIEJSZYCH KONCEPCJI RELIGII MAGII. Kraków: NOMOS.

Szlendak, Tomasz. 2002. ARCHITEKTONIKA ROMANSU. Warszawa: Oficyna Naukowa.

----. 2005. LENIWE MASKOTKI, REKINY NA SMYCZY. W CO KULTURA KONSUMPCYJNA PRZEMIENIŁA MĘŻCZYZN I KOBIETY. Warszawa: Jacek Santorski i AW.

Szyjewski, Andrzej. 2001. ETNOLOGIA RELIGII. Kraków: NOMOS.

Szyjewski, Andrzej. 2005. SZAMANIZM. Kraków: WAM.

Szynkiewicz, Sławoj. 1992, POKREWIEŃSTWO. STUDIUM ETNOLOGICZNE, Warszawa: UW.

ŚWIAT CZŁOWIEKA – ŚWIAT KULTURY. ANTOLOGIA TEKSTÓW KLASYCZNEJ ANTROPOLOGII, pod redakcją Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper. 2007. Warszawa: WN PWN.

Tambiah, Stanley Jeyaraja. 2007. MAGIA, NAUKA, RELIGIA A ZAKRES RACJONALNOŚCI. Kraków: UJ

Tokarska-Bakir, Joanna. 2000. OBRAZ OSOBLIWY. HERMENEUTYCZNA LEKTURA ŹRÓDEŁ ETNOGRAFICZNYCH. WIELKIE OPOWIEŚCI. Kraków: Universitas.

Tokarska-Bakir, Joanna. 2008. LEGENDY O KRWI. ANTROPOLOGIA PRZESĄDU. Warszawa: WAB.

TRADYCJA WYNALEZIONA, pod redakcją Erica Hobsbawma i Terence’a Rangera. 2008. Kraków: UJ.

Tyrała, Radosław. 2005, O JEDEN TAKSON ZA DUŻO. RASA JAKO KATEGORIA SPOŁECZNIE PROBLEMATYCZNA. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Urry, John. 2007. SPOJRZENIE TURYSTY. Warszawa: WN PWN.

Waligórski, Andrzej. 1973. ANTROPOLOGICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA, Warszawa: PWN.

Wedel, Janine R. 2007. PRYWATNA POLSKA. Warszawa: Trio.

Wierciński, Andrzej. 1994, MAGIA ˙I ˙RELIGIA. SZKICE ˙Z ˙ANTROPOLOGII RELIGII, Kraków: NOMOS.

Willis, Paul. 2005, WYOBRAŹNIA ETNOGRAFICZNA. Kraków: UJ.

Woźnicki, Andrzej. 1994, W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA PIERWOTNEGO, Lublin: KUL.

Wrzesińska, Alicja. 2005. MWANA ZNACZY DZIECKO. Z AFRYKAŃSKICH TRADYCJI EDUKACYJNYCH. Warszawa: Dialog.

Yoshino, Etosu. 1997. POLSCY CHŁOPI W XX WIEKU. PODEJŚCIE MIKRO-DESKRYPTYWNE. Warszawa: Semper.

Zadrożyńska, Anna. 2001. TARGOWISKO RÓŻNOŚCI. SPOJRZENIE NA KULTURĘ WSPÓŁCZESNĄ. Warszawa: Twój Styl.

----. 2004. DAMY I GALANCI. O POLSKICH ZWYCZAJACH TOWARZYSKICH. Warszawa: Twój Styl.

ZAŁOŻENIA TEORII ASYMILACJI, 1980. Pod redakcją Hieronima Kubiaka i Andrzeja K. Palucha. Wrocław i inne: Ossolineum.

ZANIKAJĄCE GRANICE. ANTROPOLOGIZACJA NAUKI I JEJ DYSKURSÓW. 2009. Pod redakcją Adama Pomiecińskiego i Sławomira Sikory. Poznań: Biblioteka Telgte.

Ząbek, Maciej. 2007. BIALI I CZARNI. POSTAWY POLAKÓW WOBEC AFRYKI I AFRYKANÓW. Warszawa: DiG.


Zestaw "C": teksty klasyczne. Przykłady
Aries, Phillipe. 1995, HISTORIA DZIECIŃSTWA, Gdańsk: Marabut.

Barthes, Rolad. 1999, IMPERIUM ZNAKÓW, Warszawa: KR

----. 2000, MITOLOGIE, Warszawa: KR

Benedict, Ruth. 1966, WZORY KULTURY, Warszawa: PWN.

----.1999, CHRYZANTEMA I MIECZ. WZORY KULTURY JAPOŃSKIEJ, Warszawa: PIW.

Bourdieu, Pierre. 2007. SZKIC TEORII PRAKTYKI. POPRZEDZONY TRZEMA STUDIAMI NA TEMAT ETNOLOGII KABYLÓW. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.

Campbell, Joseph. 2007. POTĘGA MITU. Kraków: Znak.

Cassirer, Ernst. 2006. MIT PAŃSTWA. Warszawa: IFiS PAN.

Clifford, James. 2000, KŁOPOTY Z KULTURĄ, Warszawa: KR.

Douglas, Mary. 2004. SYMBOLE NATURALNE. ROZWAŻANIA O KOSMOLOGII. Kraków: UJ.

----. 2007. CZYSTOŚĆ I ZMAZA, Warszawa: PIW.

----. 2007a. UKRYTE ZNACZENIA. WYBRANE SZKICE ANTROPOLOGIOCZNE. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Eliade, Mirce. 1970, SACRUM, MIT, HISTORIA, Warszawa: PIW.

----. 1993, KOWALE I ALCHEMICY, Warszawa: Aletheia.

----. 1994, SZAMANIZM I ARCHAICZNE TECHNIKI EKSTAZY, Warszawa: PWN.

----. 1996, SACRUM I PROFANUM, Warszawa: KR.

----. 1997, INICJACJA, OBRZĘDY, STOWARZYSZENIA TAJEMNE, Kraków: ZNAK.

Evans-Pritchard, Edward E. 2007. RELIGIA NUERÓW, Kęty: Marek Derewecki.

----. 2008. CZARY, WYROCZNIE I MAGIA U AZANDE, Warszawa: PIW.

Frazer, James Georgie. 1971, ZŁOTA GAŁĄŹ, Warszawa: PIW.

Geertz, Clifford. 2000, DZIEŁO I ŻYCIE. ANTROPOLOG JAKO AUTOR, Warszawa: KR.

----. 2003a. ZASTANE ŚWIATŁO. ANTROPOLOGICZNE REFLEKSJE NA TEMATY FILOZOFICZNE. Kraków: Universitas.

----. 2003b, CLIFFORD GEERTZ – LOKALNA LEKTURA, pod redakcją Doroty Wolskiej i Marcina Brockiego, Kraków: UJ.

----. 2005. WIEDZA LOKALNA. DALSZE ESEJE Z ZAKRESU ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ. Kraków: UJ.

----. 2005a. INTERPRETACJA KULTUR. WYBRANE ESEJE. Kraków: UJ.

----. 2006. NEGARA. PAŃSTWO-TEATR NA BALI W XIX WIEKU. Kraków: UJ.

Gellner, Ernest. 1989, MIĘDZY FILOZOFIĄ A ANTROPOLOGIĄ, pod redakcją Andrzeja Flisa, Lublin: UMCS.

----. 1991, NARODY I NACJONALIZM, Warszawa: PIW.

----. 1997, POSTMODERNIZM, ROZUM I RELIGIA, Warszawa: PIW.

Gennep, Arnold van. 2006. OBRZĘDY PRZEJŚCIA. SYSTEMATYCZNE STUDIUM CEREMONII. Warszawa: PIW.

Girard, Rene. 1987. KOZIOŁ OFIARNY. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

----. 1992. DAWNA DROGA KTÓRĄ KROCZYLI LUDZIE NIEGODZIWI. Warszawa: Spacja.

----. 1993. SACRUM I PRZEMOC. Poznań: Brama.

----. 2006. POCZĄTKI KULTURY. Kraków: Znak.

Goody, Jack. 2006. LOGIKA PISMA A ORGANIZACJA SPOŁECZEŃSTWA. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Halbwachs, Maurice. 1969, SPOŁECZNE RAMY PAMIĘCI, Warszawa: PWN.

Hall, Edward T. 1978, UKRYTY WYMIAR, Warszawa: PIW.

----. 1984, POZA KULTURĄ, Warszawa: PWN.

----. 1987, BEZGŁOŚNY JĘZYK, Warszawa: PIW.

Hannerz, Ulf. 2006. ODKRYWANIE MIASTA. ANTROPOLOGIA OBSZARÓW MIEJSKICH. Kraków: UJ.

----. 2006a. POWIĄZANIA TRANSNARODOWE. KULTURA, LUDZIE, MIEJSCA, Kraków: UJ

Hubert Henri i Marcel Mauss. 2005. ESEJ O NATURZE I FUNKCJI OFIARY. Kraków: Nomos.

Introvigne, Massimo. 2005. POWRÓT MAGII. Kraków: WAM.

Jacobson, Roman. 1989, W POSZUKIWANIU ISTOTY JĘZYKA, Warszawa: PIW.

Kroeber, Alfred. 1973, ISTOTA KULTURY, Warszawa: PWN.

Leach, Edmund i Algirdas Julien Greimas. 1989, RYTUAŁ I NARRACJA, Warszawa: PWN.

Levi-Strauss, Claude. 1964, SMUTEK TROPIKÓW, Warszawa: PWN.

----. 1968, TOTEMIZM, Warszawa: PWN.

----. 1969, MYŚL NIEOSWOJONA, Warszawa: PWN.

----. 1985, DROGI MASEK, Łódź: WŁ.

----. 1993, SPOJRZENIE Z ODDALI, Warszawa: PIW.

----. 2000, ANTROPOLOGIA STRUKTURALNA, Warszawa: KR.

Linton, Ralph. 1975, KULTUROWE PODSTAWY OSOBOWOŚCI, Warszawa: PWN.

Maffesoli, Michel. 2008. CZAS PLEMION. SCHYŁEK INDYWIDUALIZMU W SPOŁECZEŃSTWACH PONOWOCZESNYCH. Warszawa: WN PWN.

Malinowski, Bronisław. DZIEŁA, Warszawa: PWN.

Mauss, Marcel. 1973, SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA, Warszawa: PWN.

Mead, Margaret. 1978, KULTURA I TOŻSAMOŚĆ, Warszawa: PWN.

----. 1986, TRZY STUDIA, Warszawa: PIW.

Radcliffe-Brown, Alfred Reginald. 2006, WYSPIARZE Z ANDAMANÓW. STUDIA Z ANTROPOLOGII SPOŁECZNEJ, Kety: Wydawnictwo Marek Derewecki.

Sahlins, Marshall. 2007. JAK MYŚLĄ „TYBYLCY”. O KAPITANIE COOKU, NA PRZYKŁAD. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Sapir, Edward. 1978, KULTURA, JĘZYK, OSOBOWOŚĆ, Warszawa: PIW.

Turner, Victor. 2005. GRY SPOŁECZNE, POLA I METAFORY. SYMBOLICZNE DZIAŁANIE W SPOŁECZEŃSTWIE. Kraków: UJ.

----. 2006. LAS SYMBOLI. ASPEKTY RYTUAŁÓW U LUDU NDEMBU, Kraków: NOMOS.

Whorf, Benjamin Lee. 1982, JĘZYK, MYŚL I RZECZYWISTOŚĆ, Warszawa: PIW.


23092009©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna