Arb/ / / / Piaseczno, dniaPobieranie 26.18 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.18 Kb.
ARB/........./........./........./......... Piaseczno, dnia .........................................

.......................................................

(osoba upoważniona przez inwestora)

.......................................................

.......................................................

(adres z kodem)

Starosta Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno


WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wnioskodawca:

..........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(adres inwestora: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zaświadczenia o samodzielności następującego lokalu:

typ:

lokal mieszkalny / lokal o innym przeznaczeniu, wykorzystywany na:

........................................................................................................................................

(Uwaga: należy podkreślić właściwy typ lokalu)


nr lokalu:

........................................................................................................................................

kondygnacja:

........................................................................................................................................

adres budynku:

........................................................................................................................................

(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)działka ewidencyjna nr:

........................................................................................................................................

obręb ewidencyjny:

........................................................................................................................................

jednostka ewidencyjna:

........................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, po zapoznaniu się z pouczeniem na drugiej stronie druku, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali do wyżej wymienionego lokalu przynależą, jako części składowe, (zgodnie z art. 47 §1 ustawy z 24 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) następujące pomieszczenia:

 1. piwnica (komórka lokatorska) pokazana na załączonym rzucie kondygnacji nr .......... ,

 2. pomieszczenie magazynowe pokazane na rzucie kondygnacji nr ........... ,

 3. garaż pokazany na kopii mapie zasadniczej lub planie zagospodarowania terenu,

Do wniosku o zaświadczenie dołączam:

 1. rzut lokalu (w dwóch egz.), podpisany przez osobę posiadającą uprawnienie budowlane, z określeniem:

 1. podstawowych wymiarów pomieszczeń,

 2. opisów pomieszczeń (np.: przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka, ustęp),

 3. podstawowego wyposażenia kuchni, łazienki, ustępu,

 1. rzut właściwej kondygnacji budynku (w dwóch egz.)z zaznaczonym usytuowaniem lokalu,

 2. rzuty pomieszczeń przynależnych (w dwóch egz.) z podstawowymi wymiarami,

 3. rzuty właściwych kondygnacji budynku (w dwóch egz.) z zaznaczonymi pomieszczeniami przynależnym,

 4. kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z oznaczonym budynkiem, w którym znajduje się lokal,

 5. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na użytkowanie obiektu lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 6. oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że przedstawiony na rzutach lokal oraz sposób jego użytkowania jest zgodny z pozwoleniem na budowę lub innym dokumentem wydanym w trybie ustawy prawo budowlane,

 7. dokument potwierdzający uprawnienia budowlane osoby podpisującej rzuty lokali i oświadczenie, o którym mowa w p. 7.

 8. w przypadku lokali użytkowych – dowód wpłaty opłaty skarbowej w wys. 17 zł od zaświadczenia.

......................................................................

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)WYJAŚNIENIA


 1. Samodzielny lokal mieszkalny musi spełniać warunki zawarte w Rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)

Rozdział 7

Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

§ 90. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a ponadto wymagania określone w niniejszym rozdziale.

§ 91. Mieszkanie, z wyjątkiem jedno- i dwupokojowego, powinno być przewietrzane na przestrzał lub narożnikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegającym przebudowie, a także mieszkania wyposażonego w wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

§ 92. 1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.

2. Kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wyposażone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy.

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a także usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp.

4. Ustęp wydzielony należy wyposażyć w umywalkę.

§ 93. 1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,

2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.

3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.

§ 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:

1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby - 2,2 m,

2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób - 2,7 m,

3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym - 1,8 m,

4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym - 2,4 m.

2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.

§ 95. 1. Kształt i wymiary przedpokoju powinny umożliwiać przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

2. Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwężenia do 0,9 m na długości korytarza nie większej niż 1,5 m.


 1. Pomieszczenie techniczne lub gospodarcze musi spełniać warunki zawarte w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
 1. Garaż dla samochodów osobowych musi spełniać warunki zawarte w Rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
 1. Samodzielny lokal użytkowy (tzn. nie będący mieszkaniem, pomieszczeniem gospodarczym lub technicznym) musi spełniać szczegółowe warunki zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), jak i innych przepisach mających zastosowanie, w zależności od przeznaczenia lokalu.


POUCZENIE

Art 2. ust 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) stwierdza:

Do lokalu mogą przynależeć, jako części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".

Art. 47 §1 ustawy z 24 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stwierdza:Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
Oznacza to, że piwnica, strych, komórka, garaż są pomieszczeniami przynależnymi do samodzielnego lokalu, gdy wynika to bezpośrednio z umowy przedwstępnej, stosunku zobowiązaniowego, uchwały Wspólnoty mieszkaniowej, uchwały spółdzielni mieszkaniowej lub innego dokumentu przenoszącego prawa własności do przedmiotowego lokalu.

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piasecznotel. 022 756-61-63, fax. 022-737-11-58


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna