Archiwizacja i kompresja danych ArchiwizacjaPobieranie 17.99 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar17.99 Kb.
Archiwizacja i kompresja danych
Archiwizacja jest to tworzenie kopii zapasowych istotnych danych w celu za­bezpieczenia się przed możliwością ich utraty. Proces ten polega na przeniesieniu (lub skopiowaniu) plików na zewnętrzne nośniki informacji o dużej trwałości i pojemności.

Kompresja danych

Archiwizacja jest zwykle połączona z kompresją danych w celu zminimalizo­wania kosztów eksploatacji. Technologia ta umożliwia zmniejszenie objętości plików bez utraty istotnych, z punktu widzenia użytkownika, informacji. Oczy­wiście, musi istnieć możliwość przywrócenia tak "spakowanych" danych do pier­wotnej postaci - proces ten nazywa się dekompresją.


Kompresja jest również stosowana w urządzeniach do wymiany danych: faksach, modemach, telefonach komórkowych, w łączności satelitarnej oraz do transmisji danych w sieciach, w szczególności w Internecie. Stosuje się ją także w telewi­zji cyfrowej, cyfrowym wideo, cyfrowych aparatach fotograficznych.
Rodzaje kompresji. W zależności od rodzaju danych stosujemy: kompresję ilo­ściową - bezstratną oraz kompresję jakościową - stratną. W pierwszym przypadku wielokrotne kompresje i dekompresje nie powodują utraty żadnej, nawet najmniejszej, części informacji. Metoda ta jest najczęściej stosowana do redukcji ilości przesyłanych danych i przy kompresowaniu typowych plików komputerowych, np. wykonywalnych, gdzie utrata nawet jednego bitu może uniemożliwić lub zmienić działanie całego programu. Kompresja jakościowa jest najczęściej stosowana do zapisu danych multimedial­nych. Mamy w niej do czynienia z minimalizacją objętości, kosztem świadomej utraty części mniej istotnych danych.

Skuteczność różnych algorytmów kompresji jest zależna od rodzaju pakowanych danych. Na rynku istnieje duży wybór takich aplikacji, potocznie zwanych "pa­kerami". W zależności od przyjętej metody i użytych opcji dane po kompresji mogą mieć większy lub mniejszy rozmiar. Do oceny skuteczności kompresji sto­suje się współczynnik kompresji, który jest miarą stosunku rozmiaru pliku pier­wotnego do jego rozmiaru po kompresji.


Proces zapisu danych według określonej metody nazywa się kodowaniem. Przy­wracanie pierwotnej

postaci zapisu nosi miano dekodowania.Kompresja polega w uproszczeniu na zastosowaniu odpowiednich algorytmów kodowania, które - wyszukując w zbiorze danych często powtarzające się znaki lub ich ciągi, zastępują je uproszczonym zapisem, zajmującym znacznie mniej miejsca. Kodowanie redukuje więc liczbę koniecznych do przesłania bitów da­nych w stosunku do pierwotnej postaci. Oczywiście, każdy program kompresu­jący musi zawierać procedury umożliwiające odtworzenie pierwotnej wersji pliku.

Archiwizacja

Programy archiwizujące, zwane popularnie "archiwizatorami", "pakerami" lub "kompresorami", należą do grupy programów narzędziowych przeznaczonych do umieszczania plików w archiwach i odtwarzania zapisanych w nich informacji. Wiele takich programów ma swój własny format i algorytm kompresji przezna­czony dla różnych typów danych.

Obecnie standardowym formatem kompresji plików (zwłaszcza w Internecie) jest ZIP, ale można również spotkać wiele innych popularnych formatów archi­wów, np. ACE, LZA, ZOO, ARJ, GZ, TAR.

Archiwizacja danych w programie RAR
Coraz większą popularnością cieszy się rosyjski program archiwizujący RAR, który zapisuje skompresowane pliki w formatach RAR i ZIP.

Program występuje w licznych wersjach dostosowanych do różnych systemów. Jedną z nich (typu shareware) można pobrać ze strony internetowej http://mem­bers.elysium.pl/morris/programslrar/ lub http://www.rarlab.com/.

Polska wersja programu w systemie Windows, tj. WinRAR (3.20 beta 4 PL), za­wiera prosty graficzny interfejs w postaci rozwijanych menu: głównego oraz kontekstowego. Najważniejsze polecenia są dostępne na pasku narzędziowym w formie czytelnych ikon. Sposób obsługi poleceń programu za pomocą myszy czy klawiatury, wykonywania typowych zadań, np. zaznaczania, kasowania i zapisu plików, jest typowy dla programów "okienkowych”.
Rozpakowywanie archiwum. Program WinRAR umożliwia rozpakowanie pli­ków nie tylko w formatach RAR i ZIP, ale także archiwów zapisanych m. in. w formatach ARJ, ACE czy GZ.

Wykonanie dekompresji archiwum jest bardzo proste. Należy otworzyć archi­wum i zaznaczyć obiekty (pliki, foldery) przeznaczone do rozpakowania. Klik­nięcie na przycisku Wypakuj do, znajdującym się w górnej części okna progra­mu, lub naciśnięcie kombinacji klawiszy [Alt]+E otwiera okno dialogowe Ścieżka i opcje wypakowania. W oknie powinniśmy wybrać folder docelowy i ewentualnie ustawić kilka dodatkowych opcji. Naciśnięcie przycisku OK uru­chamia proces dekompresji, podczas którego jest wyświetlane okno zawierające wskaźnik postępu całego procesu. Po zakończeniu rozpakowywania (bez błę­dów) WinRAR powróci do głównego okna, natomiast w przypadku wystąpienia błędów zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.Archiwa ciągłe. WinRAR tworzy także archiwa "ciągłe". W archiwach tego ty­pu wszystkie kompresowane dane są połączone w jeden zbiór. W wielu przy­padkach zwiększa to stopień kompresji, np. przy "pakowaniu" dużej liczby ma­łych plików Wtedy jednak wydłuża się czas wypakowania określonego pliku z takiego archiwum, ponieważ algorytm musi przebrnąć przez wszystkie wcześniejsze pliki nim będzie w stanie rozpakować wybrany przez nas zbiór. Wykorzystanie tej metody wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli jeden z pli­ków w archiwum ciągłym zostanie uszkodzony, to rozpakowanie dalszych, znaj­dujących się za nim plików, będzie niemożliwe.

Archiwa SFX. Wiele programów archiwizujących (w tym RAR) umożliwia two­rzenie samorozpakowujących się archiwów SFX (skrót SFX pochodzi od angiel­skiego terminu "SelF-eXtracting" - samorozpakowujący się). Zwykle archiwum takie ma rozszerzenie .exe, jak zwykły plik wykonywalny. Zawiera program

dekompresujący, służący do wypakowania danych po uruchomieniu pliku. Archiwa SFX są wygodne w przypadku dystrybu­cji własnych programów lub do przeka­zywania danego archiwum osobie, która nie posiada określonego archiwizera.Kompresja danych w określonych for­matach. WinRAR zawiera specjalne al­gorytmy kompresji plików tekstowych, dźwiękowych, graficznych oraz plików wykonywalnych.

Archiwa wieloczęściowe. Aby przechować duże archiwa na wielu nośnikach, powinniśmy zastosować metodę archiwizacji z podziałem na woluminy. Archi­wum takie składa się z kilku plików o określonych rozmiarach. Tego typów zbio­rów nie można modyfikować (tzn. doda­wać, aktualizować i usuwać plików).

Archiwizacja danych programem BigSpeedZipper
Program BigSpeedZipper kompresuje pliki w formacie ZIP.

Podobnie jak WinRAR pozwala na używanie różnych metod kompresji.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna