Autorska Pracownia Urbanistyczna planPobieranie 0.58 Mb.
Strona1/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PSZCZYNA.

-tekst-

- kwiecień’ 2011-

Autorska Pracownia Urbanistyczna PLAN

mgr inż. arch. Bogdan Chaber

43-300 Bielsko-Biała

ul. Powstańców Śląskich 6/111
Autor prognozy:

mgr inż. Magdalena Skowron


SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ OPISOWA

 1. Wstęp i aspekty prawne sporządzania prognozy. str.5

 2. Cel i przedmiot sporządzenia projektu zmiany studium. str. 6

 3. Stan istniejący środowiska ..............................................................................................str. 7

 4. Aktualne zagospodarowania terenu Gminy Pszczyna...... str.29

  5. Informacje o zawartości i głównych celach projektu zmiany „Studium...” str.33

 1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji studium.................str.44

 2. Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu zmiany studium..............................................................................................................................str.46

  8. Stan środowiska na obszarach objętych znacznym oddziaływaniem ...............................str.46

 1. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, istotne z punktu widzenia projektu zmiany studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu zmiany studium................................................................................................................................str. 48

  10. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko..................................... str. 59

 1. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu zmiany studium …………………………………………………………………………………...str.66

  12. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany studium wraz z uzasadnieniem ich wyboru, opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru....................................................................................................................................str. 69

  13. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.............................str.70

14. Informacja o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania.................................................................................str.70

15. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko .......................str.71

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym............................................. .........................str.71

17. Informacja o uwzględnieniu w prognozie informacji zawartych w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z projektem zmiany studium ....................................................................................................str.72

18. Wykorzystane materiały...................................................................................................str.72

CZĘŚĆ GRAFICZNA
Mapa nr 1 - Mapa ocen i waloryzacji Gminy Pszczyna, Wpływ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na środowisko

Zagrożenia środowiska”


Mapa nr 2 - Mapa ocen i waloryzacji Gminy Pszczyna, Wpływ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na środowisko

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”

  1. Wstęp i aspekty prawne sporządzania prognozy.Podstawą prawną opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczyna” jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Treść oraz zakres prognozy jest zgodny z art. 51 i 52 niniejszej Uchwały oraz z określonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie zakresem i stopniem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Niniejsza Prognoza zawiera:

1) informacje o zawartości, głównych celach projektu zmiany studium oraz aspekty prawne opracowania prognozy;

2) analizę stanu istniejącego środowiska;

3) analizę istniejących problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia realizacji

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4) odniesienie do celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,

wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz opis sposobów, w jakich te cele zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;

5) oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko;

6) przyjęte rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub minimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu;

7) analizę rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych;

8) część graficzną zawierającą mapy kierunków oraz uwarunkowań zmian w zagospodarowaniu gminy oraz walorów i zagrożeń środowiska wynikających z projektowanego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna.2. Cel i przedmiot sporządzenia projektu zmiany studium.

Procedurę sporządzania zmian studium określają zapisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca’2003 r., Dz.U. z 2003 r. nr 80.

Celem sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna” jest określenie polityki przestrzennej, poprzez zmianę przeznaczenia i zagospodarowania terenów, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami i zamirzeniami inwestycyjnymi.

Ustalenia studium mają na celu realizację zapisów zrównoważonego rozwoju gminy z uwzględnieniem obszarów szczególnie cennych przyrodniczo mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców, poprzez: tworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych, określenie zasad rozwoju i modernizacji układu komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej.

Przedmiotem zmiany studium jest obszar całej gminy Pszczyna.

Dokumentami obowiązującymi na terenie gminy Pszczyna są: • Zminana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczyna

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszczyna przyjęty Uchwałą nr 586/2001 Rady Miasta Pszczyna z 26 kwietnia 2001 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Piasek przyjęty Uchwałą nr XXXIV/310/25 Rady Miasta Pszczyna z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectw Ćwiklice i Rudołtowice.

 • Drobne (punktowe) zmiany planów;

W roku 2009 dla całego obszaru gminy Pszczyna sporządzone zostało opracowanie ekofizjograficzne, w którym przeanalizowano i rozpoznano: • charakterystykę, diagnozę stanu oraz funkcjonowania środowiska,

 • zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, ich ochrony i użytkowanie,

 • źródła szkodliwych oddziaływań i ich skutków dla środowiska,

 • uwarunkowania ekofizjograficzne i przyrodnicze,

 • powiązania przyrodnicze z terenami otaczającymi,

 • odporność środowiska na degradację i jego zdolność do regeneracji.

W roku 2010 zostało sporządzone „Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczyna, obejmujace tereny przylegające do Zbiornika Łąka, w obrębach Brzeźce, Poręba, Wisła Wielka i Łąka w Gminie Pszczyna”.


W projekcie zmiany studium wyznaczono tereny o różnym przeznaczeniu, definiując dla nich podstawowe i uzupełniające funkcje oraz użytkowanie. Tereny te zostały przedstawione na rysunku studium.  3. Stan istniejący środowiska.

Większość danych w tym rozdziale zaczerpnięto z opracowania ekofizjograficznego obejmującego teren gminy Pszczyna (2009), opracowania ekofizjograficznego obejmującego teren przylegający do Zbiornika Łąka (2010), Programu ochrony środowiska dla gminy Pszczyna (2004), aktualnych danych GUS oraz informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska na analizowanym terenie.3.1. Położenie i morfologia terenu.

Gmina Pszczyna zajmująca powierzchnię około174 km2 położona jest w województwie Śląskim, w obrębie makroregionu Kotliny Oświęcimskiej, mezoregionu Równiny Pszczyńskiej. Równina Pszczyńska to część Kotliny Oświęcimskiej usytuowana pomiędzy Doliną Górnej Wisły i Wyżyną Katowicką. Jest to równina piaszczysta zajęta w znacznej części przez bór sosnowy (Lasy Pszczyńskie). Obszar gminy zlokalizowany jest w obrębie Doliny Wisły w powiecie pszczyńskim, do którego należą także gminy: Goczałkowice – Zdrój (graniczy z gminą Pszczyna od południa), Kobiór (od północy), Miedźna ( od wschodu), Pawłowice (od zachodu) oraz gmina Suszec (od północnego – zachodu).

Gminę Pszczyna tworzą miasto Pszczyna oraz sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka. Przez gminę przebiegają południkowo ważne szlaki komunikacyjne tj. linia kolejowa (ralacji Warszawa – Katowice – Bielsko – Biała oraz połączenie z Żorami i Rybnikiem) oraz droga szybkiego ruchu. Obecność drogi krajowej nr 1 zapewnia Pszczynie połączenie z autostradą A – 4. Drogi wojewódzkie nr 931, 933 i nr 935 zapewnią połączenie z projektowaną obecnie autostradą A – 1, która będzie głównym ciągiem komunikacyjnym północ – południe (Gdańsk – Warszawa – Katowice – Rybnik – granica państwa w Gorzycach).

3.2. Budowa geologiczna i zasoby naturalne
Gmina położona jest w południowej części Województwa Śląskiego, w części zapadliska przedkarpackiego, a jej budowa geologiczna charakteryzuje się udziałem utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i karbońskich.

Utwory Karbońskie reprezentowane przez piaskowce łaziskie i orzeskie. Piaskowce łaziskie w postaci piaskowców różnoziarnistych, miejscami zlepieńców zlokalizowane są w części połnocnej gminy na wschód od uskoku Kryry. Przewarstwione są mułowcami i iłowcami oraz pokładami węgla dużej grubości o miąższości od 3 do 5 m. Warstwy orzeskie natomiast występują ponizej łaziskich w postaci piaskowców z przewagą łupków. Piaskowce ilaste są drobnoziarniste. Pokłady węgla o miąższości 2,0 m są rozstrzepione i tworzą pakiety o małych grubościach.

Utwory trzeciąrzędowe położone są na karbonie o miąższości około 40 – 100 m. Tworzą je iły pylaste, szare i margliste z przewwarstwieniami piasków, lokalnie żwirów i zlepieńców, tworząc warstwy przepuszczalne.

Utwory czwartorzędowe w postaci holoceńskich utworów rzecznych oraz utworów plejstoceńskich związanych z akumulacją lodowcową. W spągu zalegają gliny morenowe,

przewarstwione seriami piasków z wkładkami żwirów (piaski fluwioglacjalne). W stropie czwartorzędu występują piaski drobno i średnioziarniste z przewartwieniami glin i pyłów. W miejscach obniżeń starszego podłoża mogą występować warstwy z przewagą żwirów. Miąższość czwartorzędu wynosi od 10 od 40 m.

Udokumentowane złoża: 1. Złoże iłów „Łąka” - zlokalizowane w zachodniej części gminy, eksploatowane z koncesją numer OŚ.V.4 – 8510/11/98 wydaną w grudniu 1998 roku. Właścicielem złoża jest Henryk Maślorz Powierzchnia terenu górniczego wynosi około 15000 m2. Teren przyległy do złoża ma charakter nieużytków.

 2. Złoże surowców ilastych „Stara Wieś” - zlokalizowane w północnej części gminy, w rejonie Starej Wsi, koncesja nr Ek.V.1.4.-8510/11/96 - obecnie nie eksploatowane, ważność koncesji upłynęła 31 grudnia 2006 r. /przeprowadzona została rekultywacja w kierunku sportowo-rekreacyjnym./

 3. Złoża węgla kamiennego i metanu

  1. KWK Silesia eksploatowane na podstawie koncesji numer 162/94 przez Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp. z o. o.

  2. Kobiór-Pszczyna,

  3. Pawłowice rej., Międzyrzecz,

  4. Ćwiklice-Międzyrzecz-Bieruń,

  5. Ćwiklice, (złoże rozpoznane wstępnie),

  6. Studzienice,

  7. Silesia Głęboka (metan pokładów węgla), eksploatowane na podstawie koncesji numer 195/93.

 4. Złoże torfu leczniczego (borowiny)”Rudołtowice” - zlokalizowane na terenie gminy Goczałkowice - Zdrój, eksploatowane na podstawie koncesji numer 90/92, przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój.

 5. Złoże wód leczniczych (solanki) - eksploatowane przez Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój.

Tereny i obszary górnicze:

 1. Teren górniczy KWK Silesia (Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp. z o. o.),

Przyjmowanie działań profilaktycznych jako podstawową metodą ochrony poszczególnych elementów środowiska przed uciążliwościami i zagrożeniami wywołanymi działalnością górniczą (ochrona powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, ochrona przed hałasem, i wibracjami oraz odpadami).

a) Obszar i teren górniczy „Rudołtowice” – na którym wydobywany jest torf leczniczy – borowina (Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Goczałkowice – Zdrój.), 1. Obszar i teren górniczy „Łąka” - zlokalizowane w zachodniej części gminy złoże iłów (Zakład Górniczy H. Maślorz), (nr 10-12/1/1a),

 2. Obszar górniczy „Łąka II” (nr 10-12/2/124),

d) Obszar i teren górniczy Goczałkowice – zdrój – złoże wód leczniczych eksploatowane przez Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Goczałkowice Zdrój,
Eksploatacja złóż na podstawie obowiązujących koncesji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 26, poz. 96 z późn. zm.) oraz aktualnych projektów zagospodarowania złóż.

Tereny górnicze powinny być objęte stałym monitoringiem, głównie pod kątem wielkości osiadań oraz przepływów wody. Zakres monitoringu powinien być określony w projekcie zagospodarowania złoża, na podstawie którego uzyskuje się koncesję.


3.3. Gleby.

Gmina Pszczyna charakteryzuje się występowaniem gleb typu lessowego, urodzajnymi, dobrze magazynującymi wodę. Ich charakter jest konsekwencją procesów glebotórczych na bazie wyjściowego materiału skalnego oraz erozyjnej działalności cieków wodnych. Znaczna część gleb na tych obszarach to gleby o wysokiej klasie bonitacji (kl.III). Położenie gminy na obszarach oddziaływania górniczego sprawia, iż te tereny cechują się dużymi zniekształceniami, na których powstają leje depresyjne i zalewiska.Jakość gleb

Degradacja gleb może być powodowana zarówno czynnikami naturalnymi (tj. procesy erozyjne, dopływ toksycznych składników, zakwaszenie gleb, naruszenie równowagi chemicznej, wahania poziomu wód gruntowych, zmianami klimatu oraz szaty roślinnej, czy spadek jakości próchnicy) jak i antropogenicznymi (emisje pyłów i gazów, motoryzacja, spalanie odpadów i śmieci, osady ściekowe o nieodpowiedniej w stosunku do norm zawartości pierwiastków, nawozy sztuczne, preparaty ochrony roślin czy kwaśne deszcze).

Okręgowa stacja chemiczno – rolnicza w Gliwicach w latach 2005 – 2008 przebadała 6413 próbek glebowych z użytków rolnych zlokalizowanych na terenie powiatu pszczyńskiego. Z badań wynika, iż gleby gminy Pszczyna charakteryzuja się najkorzystniejszymi warunkami edeficznymi do realizacji funkcji rolniczej, do których zalicza się m. In. Zasobność w składniki pokarmowe, tlen i wodę, ilość próchnicy, czy pH.

Tab. 1. Gleby


Udział gleb

Gleby kwaśne

Gleby wymagające wapnowania

Gleby wymagające nawożenia zwiazkami fosforu

Gleby wymagające nawożenia związkami potasu

Gmina Pszczyna

55 %

42 %

19 %

47 %

Powiat Pszczyński

70 %

62 %

36 %

57 %

W latach 2002 – 2004 Państwowy Instytut Geologigiczny w Warszawie przeprowadził analizę jakościową gleb w rejonie Pszczyńskim. Badania wykazały, iż gleby te spełniają standardy jakościowe obowiązujące dla Grupy A - wymagania dla obszarów chronionych (Ustawa o ochronie przyrody i Ustawa prawo wodne). Analiza obejmowała badanie zawartości metali: arsenu, baru, chromu, cynku, kadmu, kobaltu, , miedzi, niklu, ołowiu, i rtęci. Wartości były dwukrotnie wyższe od wartości przeciętnych (median) notowanych dla gleb obszarów niezabudowanych.3.4. Tereny osuwiskowe.
Na terenie gminy wyznaczono następujące obszary:

  1. obszary predysponowane do wystąpienia ruchów masowych – oznaczone na rysunku studium symbolami 1 - 18 OSp;

  2. obszary zagrożone ruchami masowymi – oznaczone na rysunku studium symbolami 1-4 OS.


3.5. Klimat.

Województwo Śląskie leży w zasięgu pięciu krain należących do dwóch typów klimatycznych. Fragment południowy środkowej części województwa, który obejmuje m.in. Gminę Pszczyna jest zaliczany do typu klimatów podgórskich nizin i kotlin. Zaznaczają się tu wpływy kontynentalne, charakteryzujące się wzrostem amplitudy rocznej temperatury powietrza w kierunku wschodnim.

Gmina Pszczyna leży w obrębie Kotliny Oświęcimskiej. Średnia roczna temperatura wynosi około 7ºC. Misiącem najcieplejszym jest lipiec, natomiast najchłodniejszym styczeń. Okres wegetacjny wynosi od 210 – 220 dni. Średnie roczne opady kształtują się w granicach 700 – 800 mm rocznie, a pokrywa śnieżna zalega przez około 60 – 70 dni w roku. Na obszarze gminy występują wiatry słabe i bardzo słabe, 48 % dni w roku wyróżnia się wiatry wiejące z zachodu (prędkość wiatru od 2,4 do 2,9 m/s. Wyróżnia się także tzw okresy ciszy stanowiące około 19 % dni w roku.
3.6. Warunki wodne.
3.6.1. Wody powierzchniowe

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna