Azart-sat sp z o o. Ul. Komedy Trzcińskiego 12 58-506 Jelenia Góra koncesja nr tk-0021/11Pobieranie 50.64 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar50.64 Kb.PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 14 marca 2011 r.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Ul. Komedy Trzcińskiego 12

58-506 Jelenia Góra


KONCESJA

Nr TK-0021/11

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1 - 3 i art. 38a i art. 40 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr TVK 0082/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. AZART-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Komedy Trzcińskiego 12 oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 49/11 z dnia 8 lutego 2011 r., po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie postanowień pkt. II niniejszej koncesji

postanawia się


 1. Udzielić AZART-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zwanej dalej Koncesjonariuszem, koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Lokalna AZART-SAT” w sieciach telewizji kablowej.

 2. Program będzie rozpowszechniany na obszarze objętym następującymi sieciami kablowymi:
Lp.

Nazwa Operatora

Zarządzającego sieciąLokalizacja stacji czołowej zasilającej sieć

Nr z rejestru przeds. telekomunika-cyjnych

1.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Plac Piłsudskiego 1

Bolesławiec9282

2.

AZART-SAT Sp. z o.o.

143G

Tomaszów Bolesławiecki9282

3.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Ul. Asnyka 32

Nowogrodziec9282

4.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Osiedle Leśne 10

Trzebień


9282
 1. Program będzie rozpowszechniany nie mniej niż 1 godzinę na tydzień.

Koncesjonariusz jest obowiązany uzyskać zgodę Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji na skrócenie czasu rozpowszechniania programu.

 1. Program będzie oznaczony na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji.

 2. Program będzie miał charakter wyspecjalizowany lokalny – informacyjny tzn będzie dostarczał bieżących informacji z życia miasta Bolesławca oraz okolicznych miejscowości, będzie promował wydarzenia kulturalne i oświatowe jak również sztukę lokalną ludową i polską, włączał się w lokalne inicjatywy społeczne, będzie relacjonował imprezy kulturalne i sportowe z terenu miasta i okolic oraz będzie prezentował działalność instytucji samorządowych i europejskich mających wpływ na życie mieszkańców Bolesławca.

 3. Program będzie realizował zadania telewizji określone w art. 1 ust. 1 ustawy
  o radiofonii i telewizji w szczególności w zakresie dostarczania informacji użytecznych dla społeczności lokalnej.

 4. Audycje realizujące lokalny wyspecjalizowany – informacyjny - charakter programu, określony w pkt. V koncesji, będą stanowić łącznie nie mniej
  niż 70% czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, w godz. 6-23. Za podstawę obliczania udziału w programie audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu przyjmuje się pełny czas nadawania programu (tj. łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży).

 5. Do audycji i przekazów realizujących zadania lokalne programu nie zalicza się: płatnych elementów programu, autopromocji programu, wypowiedzi prezenterów
  i ich rozmów z widzami na tematy inne niż lokalne.

 6. Tematyka lokalna realizowana w audycjach m.in. wymienionych w punkcie
  VII. ma stanowić nie mniej niż 50% tygodniowego czasu nadawania programu.

 7. Program tworzony i realizowany lokalnie, z uwzględnieniem audycji wytworzonych z użyciem informacji i materiału dźwiękowego i wizualnego uzyskanego na danym terenie przez lokalnych dziennikarzy czy twórców - będzie zajmować nie mniej
  niż 50% czasu nadawania programu.

 8. Program Koncesjonariusza w tygodniowym czasie nadawania nie może zawierać więcej niż 50% audycji i innych przekazów nie wytworzonych
  przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnionych
  lub rozpowszechnianych równocześnie w programie innego nadawcy.

 9. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15% dziennego czasu nadawania programu i więcej niż 12 minut w ciągu godziny.

 10. Koncesjonariusz jest obowiązany rozpocząć rozpowszechnianie programu nie później niż 1 miesiąc od dnia otrzymania niniejszej koncesji.

 11. Koncesja wygasa z dniem 13 marca 2021 r.

 12. Koncesjonariusz jest obowiązany powiadomić Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nabyciu praw majątkowych do środków masowego przekazu, a w szczególności akcji, udziałów lub innych uprawnień kapitałowych w spółkach posiadających tytuły prasowe, rozpowszechniających programy radiowe, telewizyjne lub prowadzących agencje prasowe, nabyciu, wydzierżawieniu lub uzyskaniu innego prawa majątkowego do przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej prowadzącej taką działalność.

Informacje o powyższych okolicznościach należy dostarczyć na piśmie w terminie
14 dni od dnia, w którym dana okoliczność wystąpiła.

 1. Koncesjonariusz jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprawozdania finansowego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

 2. W związku z prowadzoną działalnością Koncesjonariusz obowiązany jest
  do przestrzegania przepisów prawa, które wynikają z przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, w tym w szczególności ustaw regulujących zagadnienia wskazane w art. 3, 6 ust. 2 pkt 10, 16b, 37.

 3. Koncesjonariusz zapewni dobrą jakość techniczną sygnału będącego nośnikiem programu.

 4. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 3.822 (słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote).

 5. Uprawnienia wynikające z koncesji nie mogą być przeniesione na inny podmiot.

W przypadku łączenia, podziału czy innego rodzaju przekształceń spółek handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), uprawnienia te mogą przejść na inny podmiot powstały w wyniku przekształceń o jakich mowa powyżej, za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

UZASADNIENIE
Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie AZART-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy
ul. Komedy Trzcińskiego 12. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia 2010 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374706.

Udziałowcami Koncesjonariusza są: Krystyna Burchardt – 50% udziałów, Alicja Burchardt –Kubów 25% udziałów, Paulina Burchardt-Białkowska – 25% udziałów.

Zgodnie z art. 59 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) oraz art. 40b ustawy o radiofonii i telewizji, a także § 5 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 41) w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, Koncesjonariusz jest obowiązany do informowania Przewodniczącego KRRiT o zmianach w strukturze własnościowej w ciągu 14 dni od ich powstania.

AZART-SAT Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach kablowych w dniu 2 grudnia 2010 r. (wniosek nr TVK0082/10).Wnioskodawca wystąpił o koncesję na rozpowszechnianie programu o charakterze wyspecjalizowanym – informacyjnym, który będzie realizowany poprzez dostarczanie bieżących informacji z życia miasta Bolesławca oraz okolicznych miejscowości, promowanie wydarzeń kulturalnych i oświatowych, promocji sztuki lokalnej, ludowej i polskiej, włączanie się w lokalne inicjatywy społeczne, relacje wszelkich imprez kulturalnych i sportowych z terenu miasta i okolic oraz prezentowanie działalności instytucji samorządowych i europejskich mających wpływ na życie mieszkańców Bolesławca.

Wnioskodawca zadeklarował nadawanie programu, w wymiarze co najmniej 1 godziny
na tydzień.

Wnioskodawca zadeklarował udział w rocznym czasie nadawania programu audycji wytworzonych przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami w wysokości 60%.

Ustawa o radiofonii i telewizji precyzuje w art. 6 ust. 1, iż Krajowa Rada zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. Wykonanie tego zadania przez organ regulacyjny wymaga zastosowania środków adekwatnych do sytuacji na rynku mediów, w oparciu o przyznane KRRiT kompetencje rangi konstytucyjnej oraz ustawowej. W szczególności, określanie szczegółowej zawartości programowej ma na celu zapewnienie różnorodności programu radiowego czy telewizyjnego na określonym terenie.

Krajowa Rada wychodzi z założenia, że stan prawny de lege lata daje możliwość
do skonkretyzowania zapisów programowych w oparciu o analizę sytuacji na rynku medialnym i konieczność zapewnienia dywersyfikacji zawartości programowej rozpowszechnianych audycji i programów. Brak zdecydowanego działania KRRiT na tym poziomie oznaczałby w praktyce deregulację określonych fragmentów rynku, co mogłoby zagrozić otwartemu i pluralistycznemu charakterowi radiofonii i telewizji, a w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, co stałoby
w sprzeczności z postanowieniem art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z art. 13 ustawy
o radiofonii i telewizji nadawcy programów radiowych i telewizyjnych kształtują emitowane programy samodzielnie i odpowiadają za ich treść. Ten przepis ustawy daje nadawcom -
w granicach wyznaczonych prawem - swobodę w kształtowaniu programu. Zarazem Krajowa Rada, poprzez koncesjonowanie programów, otrzymała od ustawodawcy ważne narzędzia wpływu na kształt rynku medialnego, a także w pewnej mierze - z zachowaniem samodzielności nadawców - na charakter i zawartość tych programów, zgodnie
z konstytucyjnie opisanym interesem odbiorców. Poprzez te uprawnienia KRRiT określa liczbę i rozmieszczenie działających na terenie kraju prywatnych stacji radiowych
i telewizyjnych, a także stwarza ramy do określenia charakteru i zawartości nadawanych programów. Celem tych działań jest stworzenie możliwie szerokiej i wartościowej oferty programowej i zapewnienie odbiorcom tym samym wielorakiego wyboru.

Prawo i wręcz obowiązek określania przez KRRiT koncesyjnych wymogów programowych wynikają z obowiązku troski o pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji; obowiązku określania, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadawców (art. 6 ust. 2 u.r.t.), a także określania w koncesji tzw. „innych warunków wykonywania działalności przez nadawców” jeśli jest to niezbędne dla wykonania przepisów u.r.t. (art. 37 ust. 2). Normy dotyczące szczególnych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej w celu należytej ochrony interesu publicznego zawierają również przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Organ koncesyjny, zgodnie z przepisem  


art. 48 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Jednocześnie jest zobowiązany do przekazania każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółowej informacji o warunkach wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji (patrz także art. 51 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wpisywanie w koncesjach obowiązków programowych nie ogranicza samodzielności nadawców w zakresie tworzenia programu. Samodzielność nadawcy realizowana jest w ramach wyznaczonych przepisami prawa, to jest zgodnie m.in. z art. 1 ust.1 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Zapisy koncesji dotyczące programu mają na celu realizację zadań telewizji określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji w konkretnych warunkach działania nadawców. Zapisy programowe w koncesjach określają tylko ogólne zakresy zagadnień, które powinny znaleźć miejsce w programie. Nadawca ma natomiast całkowitą swobodę w wyborze sposobu realizacji tych zagadnień: doboru szczegółowych zagadnień, rodzajów i form audycji, poprzez które będzie je realizował, czasu trwania tych emisji i ich miejsca w programie itp. W tym zakresie KRRiT nie dokonywała i nie dokonuje żadnych regulacji.

Zadaniem polityki koncesyjnej KRRiT jest zapewnienie, z uwzględnieniem warunków rynkowych, takiego charakteru programów lokalnych. Określone poniżej zasady tej polityki w odniesieniu do radia i telewizji lokalnej oraz programów rozpowszechnianych w sieciach kablowych służą realizacji tego celu i nadaniu praktycznego wymiaru określonym wyżej wymogom w postaci zapisów koncesyjnych.

AZART-SAT Sp. z o.o. wystąpiła o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w następujących sieciach kablowych:
Lp.

Nazwa Operatora

Zarządzającego sieciąLokalizacja stacji czołowej zasilającej sieć

Nr z rejestru przeds. telekomunika-cyjnych

1.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Plac Piłsudskiego 1

Bolesławiec9282

2.

AZART-SAT Sp. z o.o.

143G

Tomaszów Bolesławiecki9282

3.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Ul. Asnyka 32

Nowogrodziec9282

4.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Osiedle Leśne 10

Trzebień


9282

5.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Ul. Leśna 2

Kowary


9282

6.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Ul. Nadrzeczna 8

Karpacz


9282

7.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Ul. Szkolna 1

Piechowice9282

8.

AZART-SAT Sp. z o.o.

Ul. Włókniarzy 8

Mysłakowice9282

W dniu 13 grudnia 2010 r. AZART-SAT Sp. z o.o. nadesłała pismo z prośbą wykreślenia z wniosku o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telewizji kablowej miejscowości Kowary, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice.

Sposób rozpowszechniania programu określony w pkt. II koncesji został zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowieniem z dnia 18 lutego 2011r.

W dniu 14 marca 2011 r. AZART-SAT Sp. z o.o. poinformowała Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że akceptuje postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 lutego 2011 r.Wnioskodawca wystąpił o udzielenie koncesji na okres 10 lat.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznając AZART-SAT Sp. z o.o. koncesję kierowała się określonymi w ustawie o radiofonii i telewizji kryteriami oceny wniosku, a w szczególności kryteriami zawartymi w art. 36. Krajowa Rada dokonując oceny wniosku stwierdziła brak przesłanek negatywnych określonych w art. 36 ust. 2 u.r.t.Wnioskodawca wykazał, że dysponuje możliwościami finansowymi niezbędnymi
do finansowania, tworzenia i rozpowszechniania programu.
Termin wygaśnięcia koncesji ustalono na dzień 13 marca 2021 r.
Opłata za udzielenie koncesji wynosi 3.822 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote).
1.000 + 0,45 x 6.272 = 3.822 zł
Kwotę opłaty obliczono zgodnie z § 1 ust. 1 w związku z § 7 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji
na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 153, z późn. zm.) oraz art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przyjmując za podstawę liczbę 6.272 indywidualnych odbiorców programu.

Opłatę należy uiścić w terminie do 13 maja 2011 r. na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:


NBP O/O w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2011 r. postanowiła podjąć uchwałę Nr 49/11 o udzieleniu koncesji dla AZART-SAT Sp. z o.o. na rozpowszechnianie programu w sieciach tvk z pominięciem pkt 13 procedury dotyczącej postępowania o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sieci telewizji kablowej tj. wysłuchań wnioskodawców.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jan DworakOtrzymują:

1. AZART-SAT Sp. z o.o.

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

3. a/aTK-0021/11-

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna