B. ustawodawstwo weterynaryjne I fitosanitarnePobieranie 0.82 Mb.
Strona1/8
Data01.05.2016
Rozmiar0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
B. USTAWODAWSTWO WETERYNARYJNE I FITOSANITARNE

I. USTAWODAWSTWO WETERYNARYJNE


1. 31964 L 0432: Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. P 121 z 29.7.1964, str. 1977) ostatnio zmieniona i zaktualizowana przez:


 • 31997 L 0012: Dyrektywa Rady 97/12/WE z dnia 17.3.1997 r. (Dz.U. L 109 z 25.4.1997, str. 1).

oraz następnie zmieniona przez:
 • 31998 L 0046: Dyrektywa Rady 98/46/WE z dnia 24.6.1998 r. (Dz.U. L 198 z 15.7.1998, str. 22),

 • 32000 D 0504: Decyzja Komisji 2000/504/WE z dnia 25.7.2000 r. (Dz.U. L 201 z 9.8.2000, str. 6),

 • 32000 L 0015: Dyrektywa 2000/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.4.2000 r. (Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 34),

 • 32000 L 0020: Dyrektywa 2000/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.5.2000 r. (Dz.U. L 163 z 4.7.2000, str. 35),

 • 32001 D 0298: Decyzja Komisji 2001/298/WE z dnia 30.3.2001 r. (Dz.U. L 102 z 12.4.2001, str. 63),

 • 32002 R 0535: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2002 z dnia 21.3.2002 r. (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 22),

 • 32002 R 1226: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2002 z dnia 8.7.2002 r. (Dz.U. L 179 z 9.7.2002, str. 13).

(a) W artykule 2 litera p) dodaje się następujące tiret:
  „ – Republika Czeska: kraj

 • Estonia: maakond

 • Cypr: επαρχία (district)

 • Łotwa: rajons

 • Węgry: megye

 • Malta: –

 • Polska: powiat

 • Slovenia: območje

 • Słowacja: kraj”.

(b) W załączniku B.4.2. dodaje się następujące punkty:


„16. Republika Czeska:

Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136, 165 03 Praha 6; Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56 A, 621 00 Brno

17. Estonia:

Ravimiamet, Ravila 19, 50411 Tartu;

18. Cypr:

Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των Ζώων, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 1417 Λευκωσία, (National Reference Laboratory for Animal Health Veterinary Services,

CY 1417 Nicosia);
19. Łotwa:

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs, Lejupes iela 3, LV-1076 Rīga;

20. Litwa:

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, J.Kairiūkščio g. 10, LT-2021 Vilnius;

21. Węgry:

Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (ÁOGYTI), Pf. 318., Szállás u. 7., HU-1475 Budapest;

22. Malta:

Institute of the supplying country;

23. Polska:

Laboratorium Zakładu Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57, PL-24-100 Puławy;

24. Słowenia:

Nacionalni veterinarski inštitut, Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana;

25. Słowacja:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, SK – 949 01 Nitra.”.


(c) W załączniku C.4.2, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następującą pozycję:
„REPUBLIKA CZESKA

Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc”


oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:
„ESTONIA

Instytut kraju będącego dostawcą”


oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:
„CYPR

Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των Ζώων,

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 1417 Λευκωσία

National Reference Laboratory for Animal Health Veterinary Services

CY-1417 Nicosia
ŁOTWA

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs, Lejupes iela 3, LV-1076 Rīga


LITWA

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, J.Kairiūkščio g. 10, LT-2021 Vilnius"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:
„WĘGRY

Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (ÁOGYTI), Pf. 318., Szállás u. 7., HU-1475 Budapest


MALTA

Instytut kraju będącego dostawcą”


oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:
„POLSKA

Laboratorium Zakładu Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57, PL 24 100 Puławy”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:
„SŁOWENIA

Nacionalni veterinarski inštitut, Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana


SŁOWACJA

Štátny veterinárny ústav, Pod dráhami 918, SK - 960 86 Zvolen”


(d) W rozdziale II.A.2 załącznika D dodaje się następujące litery:
„(p) Republika Czeska: Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 24/136, 165 03 Praha 6
(q) Estonia: Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Kreutzwaldi 30,

51006 Tartu

(r) Cypr: Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των Ζώων,

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 1417 Λευκωσία

National Reference Laboratory for Animal Health Veterinary Services, CY-1417 Nicosia

(s) Łotwa: Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs Lejupes iela 3 LV - 1076 Rīga

(t) Litwa: Nacionalinė veterinarijos laboratorija, J.Kairiūkščio g. 10, LT - 2021 Vilnius

(u) Węgry: Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Pf. 2., Tábornok u. 2., HU - 1581 Budapest

(v) Malta: Instytut kraju dostawcy
(w) Polska: Laboratorium Zakładu Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,

PL - 24-100 Puławy

(x) Słowenia: Nacionalni veterinarski inštitut, Gerbičeva 60,

SI - 1000 Ljubljana

(y) Słowacja: Štátny veterinárny ústav, Pod dráhami 918,

SK - 960 86 Zvolen”  2. 31964 L 0433: Dyrektywa Rady 64/433/EWG w sprawie warunków zdrowotnych przy produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa (Dz.U. P 121 z 29.7.1964, str. 2012) ostatnio zmieniona i zaktualizowana przez:


 • 31991 L 0497: Dyrektywa Rady 91/497/EWG z dnia 29.7.1991 r. (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 69).
  oraz następnie zmieniona przez:
 • 31992 L 0005: Dyrektywa Rady 92/5/EWG z dnia 10.2.1992 r. (Dz.U. L 57 z 2.3.1992, str. 1),

 • 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21), • 31995 L 0023: Dyrektywa Rady 95/23/WE z dnia 22.6.1995 r. (Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 7).(a) W załączniku I rozdział XI punkt 50 litera a), pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:
„– w górnej części, inicjały kraju wysyłającego, pisane wielkimi literami (to jest jedne z następujących): B – CZ – DK – D – EE – EL – E – F – IRL – I – CY – LV – LT – L – HU – MT – NL – A – PL – P – SI – SK – FIN – S – UK,

po których następuje weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu.”.


(b) W załączniku I rozdział XI punkt 50 litera a), drugie tiret otrzymuje brzmienie:
„ – w dolnej części, jeden z następujących zestawów symboli: CEE – EØF – EWG – EOK – EEC – EEG – ETY – EHS [CZ+SK] – EMÜ [EE] – EEK [LV] – EEB [LT] – EGK [HU] – KEE [MT] – EGS [SI];”,
(c) W załączniku I rozdział XI punkt 50 litera b), trzecie tiret otrzymuje brzmienie:
„– w dolnej części, jeden z następujących zestawów symboli: EEC – CEE – EWG – EEG – EØF – EOK – ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB – EGK – KEE – EGS.

Wysokość liter musi wynosić co najmniej 0,8 cm a cyfr co najmniej 1 cm.

Znak weterynaryjny może, dodatkowo, zawierać wskazanie urzędowego lekarza weterynarii, który przeprowadził badanie mięsa.”.
3. 31971 L 0118: Dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie na rynek świeżego mięsa drobiowego (Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23) ostatnio zmieniona i zaktualizowana przez:


 • 31992 L 0116: Dyrektywa Rady 92/116/EWG z dnia 17.12.1992 r. (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 1).

oraz następnie zmieniona przez:
 • 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),
 • 31994 L 0065: Dyrektywa Rady 94/65/WE z dnia 14.12.1994 r. (Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10),

 • 31997 L 0079: Dyrektywa Rady 97/79/WE z dnia 18.12.1997 r. (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31).

(a) W załączniku I rozdział XII punkt 66 litera a), pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:


„– w górnej części, symbol kraju wysyłającego, pisany wielkimi literami (jeden z następujących): B – CZ – DK – D – EE – EL – E – F – IRL – I – CY – LV – LT – L – HU – MT – NL – A – PL – P – SI – SK – FIN – S – UK”.
(b) W załączniku I rozdział XII punkt 66 litera a), trzecie tiret otrzymuje brzmienie:
„– w dolnej części, jeden z następujących zestawów symboli: EEC – CEE – EWG – EEG – EOK – EØF – ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB – EGK – KEE – EGS. Wysokość liter musi wynosić co najmniej 0,2 cm.”.
4. 31972 L 0461: Dyrektywa Rady 72/461/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem (Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 24) zmieniona przez:


  — 31973 L 0358: Dyrektywa Rady 73/358/EWG z dnia 19.11.1973 r. (Dz.U. L 326 z 27.11.1973, str. 17),

  — 31974 L 0387: Dyrektywa Rady 74/387/EWG z dnia 15.7.1974 r. (Dz.U. L 202 z 24.7.1974, str. 36),

  — 31975 L 0379: Dyrektywa Rady 75/379/EWG z dnia 24.6.1975 r. (Dz.U. L 172 z 3.7.1975, str. 17),

  — 31977 L 0098: Dyrektywa Rady 77/98/EWG z dnia 21.12.1976 r. (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 81),

  — 31978 L 0054: Dyrektywa Rady 78/54/EWG z dnia 19.12.1977 r. (Dz.U. L 16 z 20.1.1978, str. 22),

  — 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

  — 31980 L 1099: Dyrektywa Rady 80/1099/EWG z dnia 11.11.1980 r. (Dz.U. L 325 z 1.12.1980, str. 14),

  — 31982 L 0893: Dyrektywa Rady 82/893/EWG z dnia 21.12.1982 r. (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 57),

  — 31983 L 0646: Dyrektywa Rady 83/646/EWG z dnia 13.12.1983 r. (Dz.U. L 360 z 23.12.1983, str. 44),

  — 31984 L 0336: Dyrektywa Rady 84/336/EWG z dnia 19.6.1984 r. (Dz.U. L 177 z 4.7.1984, str. 22),

  — 31984 L 0643: Dyrektywa Rady 84/643/EWG z dnia 11.12.1984 r. (Dz.U. L 339 z 27.12.1984, str. 27),

  — 31985 L 0322: Dyrektywa Rady 85/322/EWG z dnia 12.6.1985 r. (Dz.U. L 168 z 28.6.1985, str. 41),

  — 31985 R 3768: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3768/85 z dnia 20.12.1985 r. (Dz.U. L 362 z 31.12.1985, str. 8),

  — 31987 D 0231: Decyzja Rady 87/231/EWG z dnia 7.4.1987 r. (Dz.U. L 99 z 11.4.1987, str. 18),

  — 31987 L 0064: Dyrektywa Rady 87/64/EWG z dnia 30.12.1986 r. (Dz.U. L 34 z 5.2.1987, str. 52),

  — 31987 L 0489: Dyrektywa Rady 87/489/EWG z dnia 22.9.1987 r. (Dz.U. L 280 z 3.10.1987, str. 28),

  — 31989 L 0662: Dyrektywa Rady 89/662/EWG z dnia 11.12.1989 r. (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13),

  — 31991 L 0266: Dyrektywa Rady 91/266/EWG z dnia 21.5.1991 r. (Dz.U. L 134 z 29.5.1991, str. 45),

  — 31991 L 0687: Dyrektywa Rady 91/687/EWG z dnia 11.12.1991 r. (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 16),

  — 31992 L 0118: Dyrektywa Rady 92/118/EWG z dnia 17.12.1992 r. (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49),

  — 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).


W załączniku punkt 2, trzecie tiret otrzymuje brzmienie:
„– w dolnej części, jeden z następujących zestawów symboli: CEE – EØF – EWG – EOK – EEC – EEG – ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB – EGK – KEE – EGS.”
5. 31977 L 0096: Dyrektywa Rady 77/96/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie badań świeżego mięsa wieprzowego na włośnie (trichinella spiralis) przed przywozem z państw trzecich (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 67) zmieniona przez:


 • 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str.17),

 • 31983 L 0091: Dyrektywa Rady 83/91/EWG z dnia 7.2.1983 r. (Dz.U. L 59 z 5.3.1983, str. 34),

 • 31984 L 0319: Dyrektywa Komisji 84/319/EWG z dnia 7.6.1984 r. (Dz.U. L 167 z 27.6.1984, str. 34),

 • 31985 R 3768: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3768/85 z dnia 20.12.1985 r. (Dz.U. L 362 z 31.12.1985, str. 8),

 • 31989 L 0321: Dyrektywa Komisji 89/321/EWG z dnia 27.4.1989 r. (Dz.U. L 133 z 17.5.1989, str. 33),

 • 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

– 31994 L 0059: Dyrektywa Komisji 94/59/WE z dnia 2.12.1994 r.(Dz.U. L 315 z 8.12.1994, str. 18).

(a) W załączniku III punkt 2 drugie tiret otrzymuje brzmienie:


„– pod literą „T”, jeden z następujących zestawów symboli: CEE, EEG, EWG, EØF, EOK, EEC, ETY, EHS, EMÜ, EEK, EEB, EGK, KEE, lub EGS. Wysokość liter musi wynosić co najmniej 0,4 cm.”.(b) W załączniku III punkt 5 drugie tiret otrzymuje brzmienie:
„– pod literą „T”, jeden z następujących zestawów symboli: CEE, EEG, EWG, EØF, EOK, EEC, ETY, EHS [CZ+SK], EMÜ [EE], EEK [LV], EEB [LT], EGK [HU], KEE [MT], lub EGS [SI]. Wysokość liter musi wynosić co najmniej 0,2 cm.”.
6. 31977 L 0099: Dyrektywa Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów mięsnych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85) zmieniona przez:


 • 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str.17),

 • 31980 L 0214: Dyrektywa Rady 80/214/EWG z dnia 22.1.1980 r. (Dz.U. L 47 z 21.2.1980, str. 3),

 • 31985 L 0327: Dyrektywa Rady 85/327/EWG z dnia 12.6.1985 r. (Dz.U. L 168 z 28.6.1985, str. 49),

 • 31985 L 0328: Dyrektywa Rady 85/328/EWG z dnia 20.6.1985 r. (Dz.U. L 168 z 28.6.1985, str. 50),
 • 31985 L 0586: Dyrektywa Rady 85/586/EWG z dnia 20.12.1985 r. (Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str. 44),

 • 31985 R 3768: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3768/85 z dnia 20.12.1985 r. (Dz.U. L 362 z 31.12.1985, str. 8),

 • 31987 R 3805: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3805/87 z dnia 15.12.1987 r. (Dz.U. L 357 z 19.12.1987, str. 1),

 • 31988 L 0658: Dyrektywa Rady 88/658/EWG z dnia 14.12.1988 r. (Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 15),

 • 31989 L 0227: Dyrektywa Rady 89/227/EWG z dnia 21.3.1989 r. (Dz.U. L 93 z 6.4.1989, str. 25),

 • 31989 L 0662: Dyrektywa Rady 89/662/EWG z dnia 11.12.1989 r. (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13),

 • 31992 L 0005: Dyrektywa Rady 92/5/EWG z dnia 10.2.1992 r. (Dz.U. L 57 z 2.3.1992, str. 1),

 • 31992 L 0045: Dyrektywa Rady 92/45/EWG z dnia 16.6.1992 r. (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 45),

 • 31992 L 0116: Dyrektywa Rady 92/116/EWG z dnia 17.12.1992 r. (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 1),

 • 31992 L 0118: Dyrektywa Rady 92/118/EWG z dnia 17.12.1992 r. (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49),

 • 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

 • 31995 L 0068: Dyrektywa Rady 95/68/WE z dnia 22.12.1995 r. (Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 10),

 • 31997 L 0076: Dyrektywa Rady 97/76/WE z dnia 16.12.1997 r. (Dz.U. L 10 z 16.1.1998, str. 25).  (a) W załączniku B rozdział VI punkt 4 litera a) podpunkt (i), pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

„– powyżej: symbol składający się z litery lub liter kraju wysyłającego, drukowanymi wielkimi literami, to jest: B – CZ – DK – D – EE – EL – E – F – IRL – I – CY – LV – LT – L – HU – MT – NL – AT – PL – P – SI – SK – FI – S – UK, po którym następuje weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, lub też zakładu przepakowywania zgodnie z decyzją 94/837/WE, i tam gdzie jest to konieczne, towarzyszący mu numer kodu oznaczający typ produktu, dla którego zakład uzyskał zezwolenie,”
  (b) W załączniku B rozdział VI punkt 4 litera a) podpunkt (i), drugie tiret otrzymuje brzmienie:

„– poniżej: jeden z następujących zestawów symboli: CEE – EØF – EWG – EOK – EEC – EEG –ETY – EHS [CZ+SK] – EMÜ [EE] – EEK [LV] – EEB [LT] – EGK [HU] – KEE [MT] – EGS [SI];”
  (c) W załączniku B rozdział VI punkt 4 litera a) podpunkt (ii), trzecie tiret otrzymuje brzmienie:

„– poniżej: jeden z następujących zestawów symboli: CEE – EØF – EWG – EOK – EEC – EEG –ETY – EHS – EMÜ – EEK – EEB – EGK – KEE – EGS;”


7. 31979 D 0542: Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa (Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15) zmieniona przez:
— 31979 D 0560: Decyzja Komisji 79/560/EWG z dnia 4.5.1979 r. (Dz.U. L 147 z 15.6.1979, str. 49),

— 31984 D 0134: Decyzja Komisji 84/134/EWG z dnia 2.3.1984 r. (Dz.U. L 70 z 13.3.1984, str. 18),

— 31985 D 0473: Decyzja Komisji 85/473/EWG z dnia 2.10.1985 r. (Dz.U. L 278 z 18.10.1985, str. 35),

— 31985 D 0488: Decyzja Komisji 85/488/EWG z dnia 17.10.1985 r. (Dz.U. L 293 z 5.11.1985, str. 17),

— 31985 D 0575: Decyzja Rady 85/575/EWG z dnia 19.12.1985 r. (Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str.  28),

— 31986 D 0425: Decyzja Komisji 86/425/EWG z dnia 29.7.1986 r. (Dz.U. L 243 z 28.8.1986, str. 34),

— 31989 D 0008: Decyzja Komisji 89/8/EWG z dnia 14.12.1988 r. (Dz.U. L 7 z 10.1.1989, str. 27),

— 31990 D 0390: Decyzja Komisji 90/390/EWG z dnia 16.7.1990 r. (Dz.U. L 193 z 25.7.1990, str. 36),

— 31990 D 0485: Decyzja Komisji 90/485/EWG z dnia 27.9.1990 r. (Dz.U. L 267 z 29.9.1990, str. 46),

— 31991 D 0361: Decyzja Komisji 91/361/EWG z dnia 14.6.1991 r. (Dz.U. L 195 z 18.7.1991, str. 43),

— 31992 D 0014: Decyzja Komisji 92/14/EWG z dnia 17.12.1991 r. (Dz.U. L 8 z 14.1.1992, str. 12),

— 31992 D 0160: Decyzja Komisji 92/160/EWG z dnia 5.3.1992 r. (Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 27),

— 31992 D 0162: Decyzja Komisji 92/162/EWG z dnia 9.3.1992 r. (Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 30),

— 31992 D 0245: Decyzja Komisji 92/245/EWG z dnia 14.4.1992 r. (Dz.U. L 124 z 9.5.1992, str. 42),

— 31992 D 0376: Decyzja Komisji 92/376/EWG z dnia 2.7.1992 r. (Dz.U. L 197 z 16.7.1992, str. 70),

— 31993 D 0099: Decyzja Komisji 93/99/EWG z dnia 22.12.1992 r. (Dz.U. L 40 z 17.2.1993, str. 17),

— 31993 D 0100: Decyzja Komisji 93/100/EWG z dnia 19.1.1993 r. (Dz.U. L 40 z 17.2.1993, str. 23),

— 31993 D 0237: Decyzja Komisji 93/237/EWG z dnia 6.4.1993 r. (Dz.U. L 108 z 1.5.1993, str. 129),

— 31993 D 0344: Decyzja Komisji 93/344/EWG z dnia 17.5.1993 r. (Dz.U. L 138 z 9.6.1993, str. 11),

— 31993 D 0435: Decyzja Komisji 93/435/EWG z dnia 27.7.1993 r. (Dz.U. L 201 z 11.8.1993, str. 28),

— 31993 D 0507: Decyzja Komisji 93/507/EWG z dnia 21.9.1993 r. (Dz.U. L 237 z 22.9.1993, str. 36),

— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

— 31994 D 0059: Decyzja Komisji 94/59/WE z dnia 26.1.1994 r. (Dz.U. L 27 z 1.2.1994, str. 53),

— 31994 D 0310: Decyzja Komisji 94/310/WE z dnia 18.5.1994 r. (Dz.U. L 137 z 1.6.1994, str. 72),

— 31994 D 0453: Decyzja Komisji 94/453/WE z dnia 29.6.1994 r. (Dz.U. L 187 z 22.7.1994, str. 11),

— 31994 D 0561: Decyzja Komisji 94/561/WE z dnia 27.7.1994 r. (Dz.U. L 214 z 19.8.1994, str. 17),

— 31995 D 0288: Decyzja Komisji 95/288/WE z dnia 18.7.1995 r. (Dz.U. L 181 z 1.8.1995, str. 42),

— 31995 D 0322: Decyzja Komisji 95/322/WE z dnia 25.7.1995 r. (Dz.U. L 190 z 11.8.1995, str. 9),

— 31995 D 0323: Decyzja Komisji 95/323/WE z dnia 25.7.1995 r. (Dz.U. L 190 z 11.8.1995, str. 11),

— 31996 D 0132: Decyzja Komisji 96/132/WE z dnia 26.1.1996 r. (Dz.U. L 30 z 8.2.1996, str. 52),

— 31996 D 0279: Decyzja Komisji 96/279/WE z dnia 26.2.1996 r. (Dz.U. L 107 z 30.4.1996, str. 1),

— 31996 D 0605: Decyzja Komisji 96/605/WE z dnia 11.10.1996 r. (Dz.U. L 267 z 19.10.1996, str. 29),

— 31996 D 0624: Decyzja Komisji 96/624/WE z dnia 17.10.1996 r. (Dz.U. L 279 z 31.10.1996, str. 33),
— 31997 D 0010: Decyzja Komisji 97/10/WE z dnia 12.12.1996 r. (Dz.U. L 3 z 7.1.1997, str. 9),

— 31997 D 0160: Decyzja Komisji 97/160/WE z dnia 14.2.1997 r. (Dz.U. L 62 z 4.3.1997, str. 39),

— 31997 D 0736: Decyzja Komisji 97/736/WE z dnia 14.10.1997 r. (Dz.U. L 295 z 29.10.1997, str. 37),

— 31998 D 0146: Decyzja Komisji 98/146/WE z dnia 6.2.1998 r. (Dz.U. L 46 z 17.2.1998, str. 8),

— 31998 D 0594: Decyzja Komisji 98/594/WE z dnia 6.10.1998 r. (Dz.U. L 286 z 23.10.1998, str. 53),

— 31998 D 0622: Decyzja Komisji 98/622/WE z dnia 27.10.1998 r. (Dz.U. L 296 z 5.11.1998, str. 16),

— 31999 D 0228: Decyzja Komisji 1999/228/WE z dnia 5.3.1999 r. (Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 77),

— 31999 D 0236: Decyzja Komisji 1999/236/WE z dnia 17.3.1999 r. (Dz.U. L 87 z 31.3.1999, str. 13),

— 31999 D 0301: Decyzja Komisji 1999/301/WE z dnia 30.4.1999 r. (Dz.U. L 117 z 5.5.1999, str. 52),

— 31999 D 0558: Decyzja Komisji 99/558/WE z dnia 26.7.1999 r. (Dz.U. L 211 z 11.8.1999, str. 53),

— 31999 D 0759: Decyzja Komisji 1999/759/WE z dnia 5.11.1999 r. (Dz.U. L 300 z 23.11.1999, str. 30),

— 32000 D 0002: Decyzja Komisji 2000/2/WE z dnia 17.12.1999 r. (Dz.U. L 1 z 4.1.2000, str. 17),

— 32000 D 0162: Decyzja Komisji 2000/162/WE z dnia 14.2.2000 r. (Dz.U. L 51 z 24.2.2000, str. 41),

— 32000 D 0209: Decyzja Komisji 2000/209/WE z dnia 24.2.2000 r. (Dz.U. L 64 z 11.3.2000, str. 22),

— 32000 D 0236: Decyzja Komisji 2000/236/WE z dnia 22.3.2000 r. (Dz.U. L 74 z 23.3.2000, str. 19),

— 32000 D 0623: Decyzja Komisji 2000/623/WE z dnia 29.9.2000 r. (Dz.U. L 260 z 14.10.2000, str. 52),

— 32001 D 0117: Decyzja Komisji 2001/117/WE z dnia 26.1.2001 r. (Dz.U. L 43 z 14.2.2001, str. 38),


  — 32001 D 0731: Decyzja Komisji 2001/731/WE z dnia 16.10.2001 r. (Dz.U. L 274 z 17.10.2001, str. 22).

W Załączniku część I skreśla się pozycje dotyczące następujących krajów:


Republika Czeska,

Estonia,


Cypr,

Łotwa,


Litwa,

Węgry,


Malta,

Polska,


Słowenia,

Republika Słowacka.


8. 31982 D 0733: Decyzja Rady 82/733/EWG z dnia 18 października 1982 r. w sprawie wykazu zakładów w Węgierskiej Republice Ludowej zatwierdzonych do wywozu świeżego mięsa do Wspólnoty (Dz.U. L 311 z 8.11.1982, str. 10) zmieniona przez:
— 31982 D 0961: Decyzja Komisji 82/961/EWG z dnia 23.12.1982 r. (Dz.U. L 386 z 31.12.1982, str. 51),

— 31983 D 0219: Decyzja Komisji 83/219/EWG z dnia 22.4.1983 r. (Dz.U. L 121 z 7.5.1983, str. 26),

— 31984 D 0234: Decyzja Komisji 84/234/EWG z dnia 4.4.1984 r. (Dz.U. L 120 z 5.5.1984, str. 22),

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna