Bartosz korabiewski gleboznawstwo II rok licencjatuPobieranie 367.47 Kb.
Strona5/8
Data10.05.2016
Rozmiar367.47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

AZOT – N

Materiał budulcowy białek, również witamin, nukleotydów, kwasów nukleinowych, alkaloidów, chlorofilu. Pobudza wzrost nadziemnych części roślin nadając im zielona barwę. Niedostateczna ilość azotu powoduje żółknięcie liści, karłowacenie roślin, słabe wykształcenie systemu korzeniowego.

Azot dostaje się do gleby z resztkami roślinnymi, nawozami, poprzez opady i wskutek wiązania wolnego azotu z powietrza. 99% azotu znajduje się w formie organicznych związków azotowych, głównie wchodzących w skład substancji organicznych. Rośliny mogą wykorzystywać jedynie azot w postaci jonów NH4+ i NO3-

Związki azotowe mogą być mineralne i organiczne. Jedne przechodzą w drugie na drodze trzech procesów:

amonifikacji

nitryfikacji (utlenienie amoniaku do kwasu azotowego)

denitryfikacji

F O S F O R - P


 • buduje komórki

 • bierze udział w procesie oddychania organizmów żywych

 • w glebie występują zarówno związki organiczne (z resztek roślin) jak i mineralne

 • fosfor związków mineralnych występuje w glebie w połączeniu z wapniem, żelazem, glinem, magnezem i manganem

 • jego głównym źródłem jest trudno rozpoznawalny fluoroapetyt

 • formą dostępną jest kwas ortofosforowy h2PO4-


P O T A S – K


WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEBY

Sorpcja – zdolność gleby do zatrzymywania i pochłaniania różnych składników, w tym jonów i cząstek

Zjawiska z nią związane to ZJAWISKA SORPCYJNE
Gleba jest tworem zatrzymującym w porach wodę, parę, gazy, drobnoustroje, jony, molekuły.
Bacon – sorpcja gleby to zdolność do odsalania i filtrowania

Giedrojc – badał zjawiska sorpcji. Stwierdził, że sorpcja zależy od najbardziej rozdrobnionej części fazy stałej. Jest to KOMPLEKS SORPCYJNY. W jego składzie wyróżnił:


 • części mineralne – odpowiadają frakcji iłu koloidalnego – minerały ilaste

 • części organiczne – próchnica

 • części organiczno – mineralne


KS = h + i (KS = humus + ił)

warstwa dyfuzyjna- jony mogą z niej swobodnie wychodzić do roztworu glebowego, z roztworu przechodzi tyle samo kationów


Jądro miceli


Giedroje wyróżnił następujące rodzaje sorpcji:
 1. mechaniczną

Polega na zatrzymywaniu w przestworach glebowych cząstek stałych z zawiesiny (drobnoustrojów). Wielkość tej sorpcji zależy od składu granulometrycznego, porowatości gleb, budowy i miąższości gleby.

 1. fizyczną

powoduje zatrzymanie przez glebę całych molekuł pary wodnej, CO2, O2, amoniaku (...). uwarunkowane jest siłami napięcia powierzchniowego między poszczególnymi fazami gleby. Z nią związane jest powstanie wody higroskopowej w glebie, zagęszczanie się roztworów wokół fazy stałej gleby oraz koagulacja koloidów. Sorpcja fizyczna jest zjawiskiem powierzchniowym

 1. wymienną (fizykochemiczną)

Wymiana między jonami z roztworu glebowego, o jonami z KS i powstawanie łatwo rozpuszczalnych soli

Sorpcja wymienna kationów (Ca2+, Mg2+,K+,Na+,NH4+ - o charakterze zasadowym; H+, Al3+ - nadają kwaśny charakter glebom)


Przykład

Nawozy sztuczne: saletra amonowa dysocjuje na kation i anion NH4NO3

Dzięki KS kationy mogą być zabezpieczone przed wymywaniem


KS


KS

sól rozpuszczalna
NH4

do roztworu
Ca2+ + NH4 + Ca(NO3)2

Powstaje saletra wapniowa, która jest solą rozpuszczalną. Rośliny pobierają Ca2+ jak i 2NO3 jako składnik pokarmowy.
 1. chemiczną

to powstawanie w glebie nierozpuszczalnych związków wskutek reakcji chemicznych zachodzących w roztworze glebowym lub pomiędzy KS a roztworem glebowym.

Ca2+ Na


KSKS
Ne
Ca2++Na2CO3 + CaCO3


faza ciekłafaza stała

sól nierozpuszczalna
2Na+CO3

korzyści – zabezpieczenie przed wymywaniem wapnia

minusy – skład w takiej formie (soli nierozpuszczalnej) są niedostępne dla roślin


 1. biologiczną

Sorbentami są żywe organizmy. Pobieranie składników pokarmowych przez rośliny i drobnoustroje. Wraz z sorpcją chemiczną chroni niektóre jony przed wymywaniem z gleb lekkich, magazynuje i stopniowo udostępnia roślinom. Powoduje też przemieszczanie pewnych jonów przez korzenie z warstw głębszych i ich akumulacji w warstwach powierzchniowych. Wielkość sorpcji można wyrazić ilościowo (ilość jonów zasorbowanych na 100 g gleby)
Pojemność sorpcyjna gleby – sumaryczna ilość wszystkich kationów jakie jest w stanie pochłonąć 100g gleby – wyrażone w miligramorównoważnikach, np.

montmorylonit – 150

kaolinit – 3-15
T= S+H

S- suma kationów metali o charakterze zasadowym

H- jony wodorowe obecne w KS

1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna