BEŁchatów- będków – Budziszewice – Czarnocin – grabica – gorzkowice- gomunice- ksawerów- kamieńSK– moszczenica – pabianice- rozprza- rzgów- tuszyn – Ujazd- wolaPobieranie 2.15 Mb.
Strona1/28
Data06.05.2016
Rozmiar2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

BEŁCHATÓW- Będków – Budziszewice – Czarnocin – GRABICA – GORZKOWICE- GOMUNICE- KSAWERÓW- KAMIEŃSK– MOSZCZENICA – PABIANICE- Rozprza- RZGÓW- TUSZYN – Ujazd- wola krzysztoporska - PABIANICELOKALNA STRATEGIA

ROZWOJU
LGD „BUD-UJ RAZEM”


Czerwiec 2011BEŁCHATÓW- Będków – Budziszewice – Czarnocin – GRABICA – GORZKOWICE- GOMUNICE- KSAWERÓW- KAMIEŃSK– MOSZCZENICA – PABIANICE- Rozprza- RZGÓW- TUSZYN – Ujazd- wola krzysztoporska - PABIANICE 1

LOKALNA STRATEGIA 2

ROZWOJU
LGD „BUD-UJ RAZEM” 2


Czerwiec 2011 2

Wstęp 6

I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej
za realizację LSR 7


1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 7

2. Opis procesu budowania partnerstwa 9

3. Charakterystyka członków LGD oraz partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD 11

4. Struktura Rady - ciała decyzyjnego, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 13

5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 17

6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego LGD 27

7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów
w realizacji operacji 29


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania składa się z partnerów społeczno gospodarczych
i publicznych. Członkami oraz partnerami LGD są osoby zaangażowane w rozwój obszaru objętego LSR. Doświadczenie członków i partnerów LGD zostało szerzej opisane
w załączniku nr 7. 29


Rozdział II 30

Definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem
jego wewnętrznej spójności 30


III. Analiza SWOT dla obszaru objętego Strategią, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 68

IV. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 70

V. Określenie misji LGD 92

VI. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 93

VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych
w ramach LSR przedsięwzięć 100


VIII. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych
w ramach LSR przedsięwzięć 105


IX. Procedura wyboru operacji przez LGD 106

X. Budżet LGD dla każdego roku realizacji LSR 121

XI. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 128

II. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 136

XIV. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 139

XV. Planowane działania, przedsięwzięcia i operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR 145

XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu
i obszarów wiejskich 153


XVII. Informacja o załącznikach 155

Rozdział II 228

Koordynator biura 228

Rozdział III 228

Pracownicy Biura 228


Wstęp

Program Leader obejmuje szereg instrumentów wspierających przemiany obszarów wiejskich w kierunku rozwoju wielofunkcyjnego i poprawy standardu życia. Rozsądnie skonstruowana strategia pozwoli lokalnej grupie działania na rozwój zasobów ludzkich, wzrost aktywności ludności, ogólnej świadomości, co do możliwości gospodarowania na obszarach wiejskich. Odpowiedzialność za rozwój na terenie gmin Bełchatów, Będków, Budziszewice, Czarnocin, Grabica, Gorzkowice, Gomunice, Ksawerów, Kamieńsk, Moszczenica, Pabianice, Rozprza, Rzgów, Tuszyn , Ujazd i Wola Krzysztoporska wzięli na siebie przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.


Z uwagi na zdiagnozowane uwarunkowania rozwoju obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM”, realizację LSR oparto o jak najlepsze wykorzystanie posiadanych walorów naturalnych
i kulturowych, w powiązaniu z rozwojem w sferze społeczno-gospodarczej i społecznej.
W perspektywie długofalowej podejmowane działania powinny zmierzać
do zrównoważonego rozwoju obszaru LGD oraz poprawy jakości życia mieszkańców osiągając efekt synergii. Przeprowadzona diagnoza wskazała, jakie obszary powinny być stymulowane w pierwszej kolejności. Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i zdywersyfikowania działalności gospodarstw rolnych. Zauważalne jest zbyt duże powiązanie źródła uzyskiwania dochodów z rolnictwem. Ogromny potencjał terenu LGD, w sferze rozwoju funkcji turystycznej oraz zachowanie dla kolejnych pokoleń przyjaznego środowiska pracy, rekreacji i wypoczynku wymaga jednak budowania specjalistycznej oferty turystycznej w oparciu o walory środowiska przyrodniczego
oraz tradycje i zwyczaje.

Dążenie na omawianym terenie do integracji społecznej na wysokim poziomie


oraz do upowszechniania nowych technologii, w tym dostępu do Internetu zapewne wpłynie na aktywizację mieszkańców i przyczyni się do realizacji większej ilości projektów współfinansowanych z UE.


Przedstawiona Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) została opracowana przez społeczność lokalną, przy uwzględnieniu założeń osi 3 i 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 oraz lokalnych potrzeb i uwarunkowań.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna