Bibliografia dr Zbigniewa Franciszka Zaniewskiego We wcześniejszych publikacjach: Zbigniew ZaniewskiPobieranie 31.46 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar31.46 Kb.
http://autonom.edu.pl
Bibliografia dr Zbigniewa Franciszka Zaniewskiego

We wcześniejszych publikacjach: Zbigniew Zaniewski


(wersja robocza)
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2007 r.

Autor: Mirosław Rusek (mirrusek@onet.poczta.pl)


Nota biograficzna: Dr Zbigniew Zaniewski jest profesorem w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz dyrektorem Ośrodka Badań Społecznych tej Uczelni (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 4). Kieruje również oddziałem warszawskim Stowarzyszenia Oświatowców Polskich oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Jest wieloletnim wykładowcą w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, autorem koncepcji programu i współkierującym Podyplomowymi Studiami Zarządzania Personelem w tej uczelni. W ramach działalności naukowo-dydaktycznej prowadzi zajęcia i badania z teorii systemów autonomicznych, a w tym z cybernetycznej teorii charakteru. Jest promotorem prac z zakresu zarządzania personelem, autorem kompleksowych taryfikatorów kwalifikacyjnych (wdrażanych w przemyśle), oryginalnej metody opisu stanowisk pracy – InPOST, opracowanej na podstawie cybernetycznej teorii charakteru.

Od dwudziestu lat specjalizuje się w praktycznych zastosowaniach cybernetycznej teorii charakteru i teorii systemów autonomicznych, przede wszystkim w samopoznaniu predyspozycji zawodowych oraz zarządzaniu personelem, kształcąc w tej dziedzinie m.in. słuchaczy szkół menadżerskich.

Pracę doktorską bronił z tematu Geneza i przyczyny przestępczości w świetle teorii systemów autonomicznych, przygotował rozprawę habilitacyjną pt. „Psychospołeczne uwarunkowania aktywności twórczej człowieka. Ujęcie systemowe”, wykorzystując szeroko dorobek TSA i CTC.

Jest autorem prac: Podstawy interdyscyplinarnej teorii czynników kryminogennychMenadżer to charakter, będących wskazaniem możliwości zastosowań praktycznych cybernetycznej teorii charakteru i teorii systemów autonomicznych w tych, tak przecież różnych, dziedzinach, a także autorem i współautorem wielu raportów badawczych i dziesiątków artykułów dotyczących przedstawionej problematyki.

W przygotowaniu są następujące prace tego Autora: Słownik cybernetycznej teorii charakteru, Kompleksowy system kadrowy w przedsiębiorstwie oraz (...) Prawa zachowań ludzkich.

Jesienią 1996 roku, w (...) Ośrodku Badań Społecznych zostało uruchomione dwuletnie specjalistyczne seminarium cybernetycznej teorii charakteru w zarządzaniu personelem.

Źródło notki: Zaniewski Z., 1996, Status teoretyczno-metodologiczny teorii systemów autonomicznych. Wyd. SOP Zarząd Główny, LELIWA, Warszawa, ostatnia strona okładki.
Dr Zbigniew Zaniewski wykładowca w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkim oraz interdyscyplinarnej teorii osobowości. Prowadzi warsztaty małej przedsiębiorczości. Autor wielu publikacji i książek.

Źródło noty: http://www.zakrety.com/pracownicy.html


Biografia Zbigniewa Zaniewskiego w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Zaniewski
Drogi Czytelniku, ten wykaz bibliografii powstał w wyniku przeglądu publikacji dostępnych w księgarniach, bibliotekach, a także notek bibliograficznych w książkach i artykułach Zbigniewa Franciszka Zaniewskiego i innych autorów. Jeżeli zauważysz jakąś nieścisłość w poniższych notkach, znasz lub znajdziesz nowe publikacje tego autora, napisz o tym do mnie na podany adres: mirrusek@poczta.onet.pl.
Legenda:

Notki wytłuszczoneto te publikacje, do których dotarłem osobiście.

Notki niewytłuszczone – pozycje bibliografii znane mi tylko ze źródeł pośrednich.

??? – oznaczają braki informacji.

( ) – w nawiasach podałem własny komentarz.

Dla większej czytelności pogrubiłem nazwy i numery czasopism.
Możliwość zakupienia książek Zbigniewa Franciszka Zaniewskiego:

Książka nr [7] – Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa w Poznaniu: http://www.gkn-prus.com.pl/index.php, wcześniej sprzedawali również książkę nr [6].


Najważniejsze zmiany od ostatniej aktualizacji 25.06.2006 r.:

Nowe książki nr [1]; zmodyfikowane noty książek nr [4]; nowe artykuły nr [1-5, 7, 9, 14-16, 20, 22, 23]; nowa kategoria „Opracowania popularnonaukowe” [1-5]; nowa kategoria „Publikacje zwarte przygotowywane do druku (luty 2007 r.)” [1-6]; nowa kategoria „Przygotowane do druku (artykuły)” [1]; publikacje wątpliwe nr [].


To zmiany wprowadzone na podstawie CV Zbigniewa Franciszka Zaniewskiego z lutego 2007 r.!!!
Książki:

 1. Zaniewski Z., 1989, Aktywność twórcza. Ujęcie systemowe. ASW, Warszawa. Maszynopis pracy doktorskiej. (Porównaj 3 – uwaga M. R.).

 2. Zaniewski Z., 1989, Podstawy interdyscyplinarnej teorii czynników kryminogennych. Cz. 1. Wyd. Akademia Spraw Wewnętrznych, Instytut Nauk Społeczno-Politycznych, Warszawa, ss. 129.

 3. Zaniewski Z., 1989, Aktywność twórcza (ujęcie systemowe). Wyd. ???, Warszawa, ss. ???.

 4. Zaniewski Z., 1994, Menedżer to charakter. Wyd. CDKK TNOiK, Warszawa, ss. ???.

 5. Zaniewski Z., 1996, Status teoretyczno-metodologiczny teorii systemów autonomicznych. Wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Zarząd Główny, „Leliwa”, Warszawa, ss. 39. (Status TSA na szerokim tle metodologicznym!!! – uwaga M. R.).

 6. Zaniewski Z. F., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy: (spojrzenie interdyscyplinarne). Wyd. popr. i uzup., Wyd. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa, ss. 349. (W oparciu o teorię systemów autonomicznych, autor ją rozwija dodając nowe elementy. Było wcześniejsze wydanie? – uwaga M. R.).

 7. Zaniewski Z. F., 2004, Zasada względnej oznaczoności czynników zachowań ludzkich: (zasada WOCZ). Wyd. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa, ss. 114.

 8. Zaniewski Z. F., 2005, Psychologia działania: (z poetyckim akcentem i odrobiną żartu). Wyd. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa ss. 35. (Publikacja niecybernetyczna, głównie wiersze – uwaga M. R.).


Artykuły i źródła:

 1. Zaniewski Z., 1981, Niektóre aspekty prakseologiczne koordynacji. Zeszyty Naukowe ASW, nr 28,Warszawa, s. ??-??.

 2. Zaniewski Z., 1982, Aspekt prakseologiczny pojęcia „profilaktyka społeczna” - w świetle badań sondażowych (raport z badań). Zeszyty Naukowe ASW, nr 29, Warszawa, s. ??-??.

 3. Zaniewski Z., 1982, Mechanizm perseweracyjny działania zapobiegawczego. Zeszyty Naukowe ASW, nr 30, Warszawa, s. ??-??.

 4. Zaniewski Z., 1984, Nowe kierunki poszukiwań teoretycznych w walce z przestępczością (spojrzenie systemowe). Zeszyty Naukowe ASW, nr 35, Warszawa, s. ??-??.

 5. Zaniewski Z., 1985, Przydatność metody systemowej badań w rozwiązywaniu problemów praktycznych. [w:] „Cybernetyka 83”, Warszawa, s. ??-??.

 6. Szczęsny W. W., Zaniewski Z., 1985, Polityka społeczna a problemy patologii społecznej. [w:] Polska 2000. Zagrożenia społeczne i warunki oraz środki ich przezwyciężania. Część II. Pod red. ???. Wyd. ???, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. ??-285+. (Prawdopodobnie książka wydana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – uwaga M. R.).

 7. Zaniewski Z., Szczęsny W. W., 1986, Przestępczość w aspekcie systemowym. [w:] Polska 2000. Zagrożenia społeczne i warunki oraz środki ich przezwyciężania. Część II. Pod red. ???. Wyd. ???, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. ??-??. (Prawdopodobnie praca zbiorowa wydana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – uwaga M. R.).

 8. Zaniewski Z., 1986, Geneza i przyczyny przestępczości w świetle teorii systemów autonomicznych. Maszynopis pracy doktorskiej, ASW, Warszawa, ss. ???.

 9. Zaniewski Z., Szczęsny W. W., 1987, Cybernetyczne modelowanie pamięci a proces resocjalizacji. Zeszyty Naukowe ASW, nr 47, Warszawa, s. ??-??.

 10. Zaniewski Z., 1988, Geneza i przyczyny przestępczości w świetle teorii systemów autonomicznych (autoreferat pracy doktorskiej). Zeszyty Naukowe ASW, nr ??, Warszawa,

 11. Zaniewski Z., 1988, Homeostaza społeczna a regulacyjna funkcja prawa (niektóre refleksje). Zeszyty Naukowe ASW, nr 52, Warszawa, s. ??-??.

 12. Zaniewski Z., 1989, Teoria systemów autonomicznych jako podstawa dyrektyw postępowania całościowego (zarys problematyki). Zeszyty Naukowe ASW, nr 54, Warszawa, s. ??-??.

 13. Zaniewski Z., 19??, Psychospołeczne uwarunkowania aktywności twórczej człowieka. Ujęcie systemowe. Maszynopis pracy habilitacyjnej, ASW Warszawa???, ss. ???.

 14. Zaniewski Z., 1992, Dobór kadr. [w:] Przegląd Organizacji, nr 2, s. ??-??.

 15. Zaniewski Z., 1994, Problemy kształtowania osobowości. [w:] Przegląd Organizacji, nr 2, s. ??-??.

 16. Zaniewski Z., 1994, Interdyscyplinarna teoria osobowości (InTO) jako teoretyczna podstawa nauczania etyki biznesu. [w:] ?????. Pod red. ????. Wyd. ???, Łódź???, s. ??-??. (Ogólnokrajowa Konferencja Etyki Biznesu, FEP Łódź, 17-18 listopada 1994 – uwaga M. R.).

 17. Zaniewski Z., 1995, Mit stron rodzinnych w liryce Hölderlina. Test, nr 2, s. 64-73. (Trudno powiedzieć, czy to ten sam autor, czy ktoś o identycznym imieniu i nazwisku, w świetle „książki” nr 7 wszystko jest możliwe – uwaga M. R.).

 18. Zaniewski Z., 1995, Menedżer to mózg. Computerworld nr 9?. Tygodnik Menedżerów i Informatyków, s. ??-??. (Źródło informacji o tej publikacji: http://www.computerworld.pl/artykuly/29761.html - uwaga M. R.).

 19. Wojeński J., Zaniewski Z., 1996, Wartościowanie pracy. Metoda logistycznego kwalifikowania pracy LKP-95. Przegląd Organizacji, nr 4, s. 32?-33. (Z zastosowaniem TSA? – uwaga M. R.).

 20. Zaniewski Z., Duczmal M., 1997, Zasada kongruencji cech w rekrutacji pracowników. Zeszyty Naukowe (numer specjalny) WSZiA w Opolu, s. ??-??.

 21. Zaniewski Z., 1998, Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Oświatowiec, nr 1, s. 28-38.

 22. Zaniewski Z., 1998, Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. [w:] Trendy i koncepcje nowoczesnego zarządzania. WSZiA w Opolu, s. ??-??. (ten sam co poprzedni publikowany kolejny raz? – uwaga M. R.).

 23. Zaniewski Z. Duczmal M., 1998, O roli informacji adekwatnej sterowniczo w procesach decyzyjnych (wprowadzenie do podstaw jakościowej teorii decyzji). Część I. [w:] Trendy i koncepcje nowoczesnego zarządzania. WSZiA w Opolu, s. ??-??.

 24. Zaniewski Z., 1999, Wiedza jako czynnik rozwoju i postępu. Oświatowiec, nr 1, SOP, Warszawa, s. 18-29.

 25. Zaniewski Z., 1999, Przeciwdziałanie marginalizacji i odrzuceniu na rynku pracy. Refleksje na kanwie wyników niektórych badań osobowościowych metodą systemową. Część. 1. Oświatowiec, nr 2, s. 22-30.

 26. Zaniewski Z., 1999, Przeciwdziałanie marginalizacji i odrzuceniu na rynku pracy. Refleksje na kanwie wyników niektórych badań osobowościowych metodą systemową. Część. 2. Oświatowiec, nr 3, s. 28-37.

 27. Patora R., Zaniewski Z., 1999, Menedżerowie, decyzje i sukces. Oświatowiec, nr 4, s. 34-42.

 28. Łozowicka-Stupnicka T., Zaniewski Z., 2000, Plazmowa technologia unieszkodliwiania odpadów. Problemy Ekologii, nr 4, R. 4, s. 153-157. (Publikacja niecybernetyczna. Tego samego autora, czy tylko zbieżność imienia i nazwiska??? Według informacji z bazy Biblioteki Narodowej: „Miejsce zatrudnienia autora: Politechnika Krakowska, Streszczenie polskie: Przedstawiono technologię unieszkodliwiania odpadów stanowiącą alternatywę dla technologii spalania konwencjonalnego. Przeznaczona jest ona głównie do unieszkodliwiania substancji i odpadów najbardziej niebezpiecznych, które ze względu na swą toksyczność wymagają maksymalnego stopnia destrukcji. Omówiona została budowa typowej instalacji plazmowej, zasada działania i procesy w niej zachodzące oraz zostały wymienione zalety i wady technologii.” – uwaga M. R.).

 29. Zaniewski Z. F., 2005, Pedagogika: dziedzina multi- i interdyscyplinarna. Pedagogika Społeczna. Profilaktyka - Pomoc – Resocjalizacja, nr 1. Wyd. "PEDAGOGIUM" Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa, s. 39-46. (Adnotacja: Dziedziny wiedzy współdziałające z pedagogiką. - uwaga M. R.).

 30. Zaniewski Z. F., 2005, Konferencja sercem pisana: „Pedagogika ulicy w Polsce” (Warszawa, 30 maja 2005). Pedagogika Społeczna, nr 3, s. 131-136. (Adnotacja: Konferencja poświęcona problemom dzieci ulicy. - uwaga M. R.).

Opracowania popularnonaukowe:

 1. Zaniewski Z., 1993, Kadry i sukces. [w:] Rzeczpospolita, nr ???, grudzień 1993.

 2. Zaniewski Z., 1994, Zmiany i sukces. [w:] Rzeczpospolita, nr ???, styczeń??? 1994.

 3. Zaniewski Z., 1994, Decyzje i sukces. [w:] Rzeczpospolita, nr ???, styczeń??? 1994.

 4. Zaniewski Z., 1994, Metody oceny predyspozycji. [w:] Rzeczpospolita, nr ???, styczeń??? 1994.

 5. Zaniewski Z., 1994, Ocena predyspozycji – osobowość. [w:] Rzeczpospolita, luty 1994.


Publikacje zwarte przygotowywane do druku (luty 2007 r.)

 1. Zaniewski Z. F., Podejście systemowe w badaniach społecznych (studium teoretyczno-empiryczne).

 2. Zaniewski Z. F., Prawa zachowań i typy charakterów ludzkich.

 3. Zaniewski Z. F., Metoda diagnozowania współaktywnego (MDW) w ocenie predyspozycji zawodowych (założenia teoretyczne i metodyka stosowania w dydaktyce).

 4. Zaniewski Z. F., Osobowość (ujęcie interdyscyplinarne).

 5. Zaniewski Z. F., Zasada informacji adekwatnej sterownicza.

 6. Zaniewski Z. F., Charakter i sukces.


Przygotowane do druku (artykuły)

 1. Zaniewski Z. F., O pożytkach interdyscyplinarnej postawy w nauczaniu etyki biznesu. Przyczynek do podstaw racjonalistycznej teorii etyki biznesu.


Publikacje niepewne:

 1. Zaniewski Z., Metoda diagnozowania współaktywnego. (w druku). (Nota prawdopodobnie za: Zaniewski Z., 1989, Podstawy interdyscyplinarnej teorii czynników kryminogennych. Cz. 1. – uwaga M. R.).

 2. Zaniewski Z., Prawa zachowań ludzkich. (w druku). (Nota prawdopodobnie za: Zaniewski Z., 1989, Podstawy interdyscyplinarnej teorii czynników kryminogennych. Cz. 1. – uwaga M. R.).

 3. Zaniewski Z., Kompleksowy system kadrowy. (w druku). (Nota prawdopodobnie za: Zaniewski Z., 1989, Podstawy interdyscyplinarnej teorii czynników kryminogennych. Cz. 1. – uwaga M. R.).

 4. Zaniewski Z., Zestaw 6-ciu charakterologicznych gier kadrowych. (w druku). (Nota prawdopodobnie za: Zaniewski Z., 1989, Podstawy interdyscyplinarnej teorii czynników kryminogennych. Cz. 1. – uwaga M. R.).

 5. Zaniewski Z., Słownik cybernetycznej teorii charakteru. (W przygotowaniu. Nota za: Zaniewski Z., 1996, Status teoretyczno-metodologiczny teorii systemów autonomicznych. – uwaga M. R.).

 6. Zaniewski Z., Kompleksowy system kadrowy w przedsiębiorstwie. (W przygotowaniu. Nota za: Zaniewski Z., 1996, Status teoretyczno-metodologiczny teorii systemów autonomicznych. – uwaga M. R.).

 7. Zaniewski Z., Prawa zachowań ludzkich. (W przygotowaniu. Nota za: Zaniewski Z., 1996, Status teoretyczno-metodologiczny teorii systemów autonomicznych. – uwaga M. R.).


Część treści z publikacji niepewnych znalazło się zapewne w książkach nr [6] i [7].


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna