Bibliografia załĄcznikowaPobieranie 41.94 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar41.94 Kb.
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Każdy autor poważnej pracy, od prezentacji maturalnej począwszy, a skończywszy na habilitacji, pisząc swój tekst, korzysta z cudzych publikacji. Szuka prac, na których mógłby się oprzeć, cytuje czyjeś słowa. Kiedy już skończy pisanie, następnym krokiem jest zebranie wszystkich źródeł wykorzystanych w pracy i zapisanie ich pod postacią bibliografii umieszczonej na końcu pracy, zwanej fachowo bibliografią załącznikową.

W bibliografii załącznikowej podaje się niezbędne elementy opisu bibliograficznego służące do identyfikacji źródła. Bibliografię można zapisać w porządku alfabetycznym, ale można również uporządkować ją według innych zasad np. chronologii publikacji, formy wydawniczej itd.


Uwaga!

Przy zbieraniu materiałów do pracy konieczne jest prowadzenie szczegółowych

notatek skąd pochodzą zaczerpnięte fragmenty, aby później nie trzeba było ponownie sięgać do źródeł.

Zasady sporządzania bibliografii regulują następujące normy:


- dla dokumentów drukowanych

PN-ISO 690: 2002.

Dokumentacja. Przepisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura


- dla dokumentów elektronicznych

PN-ISO 69-2: 1999.

Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.


Uwaga!
W Bibliotece Głównej Politechniki Koszalińskiej normy są dostępne w Czytelni Ogólnej przy ul. Racławickiej 15-17.
Aby ułatwić autorom prac tworzenie bibliografii załącznikowej, podajemy przykłady opisów różnych typów publikacji najczęściej cytowanych w pracach naukowych:
1. Wydawnictwo zwarte (książka)

2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział, referat konferencyjny)

3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie)

4. Dokumenty elektroniczne (książka, artykuł)

Ogólne zasady:
Naczelną regułą przy sporządzaniu bibliografii jest stosowanie jednolitych zasad opisu wykorzystanych źródeł. Najważniejsze z nich to:

1. Informacje do opisów dokumentów drukowanych pozyskujemy zawsze ze strony tytułowej dokumentu (nie z okładki). W przypadku dokumentów audiowizualnych lub elektronicznych dane przejmuje się z ekranu (odpowiednik strony tytułowej), a w następnej kolejności z etykiety na nośniku oraz z pudełka.

2. Elementy opisu należy podawać w języku i pisowni, w jakich występują w dokumencie.

3. Należy stosować jednolity system interpunkcji w całej bibliografii.

4. Jeżeli w źródle występuje więcej niż jeden tytuł lub jeśli tytuł występuje w więcej niż jednym języku, należy podać tytuł wyróżniony. Jeżeli brak wyróżnień, należy podać tytuł wymieniony jako pierwszy.

5. W przypadku, gdy istnieją kolejne wydania danej książki, cytować należy najnowsze wydanie.

6. Gdy występuje więcej niż trzech autorów danej publikacji, należy podawać tylko pierwszego autora, uzupełniając skrótem „i in.” lub „et al.” [w nawiasach kwadratowych]. Opis takiej pozycji powinien zaczynać się od tytułu pracy.

7. Imię autora można skracać, zwłaszcza jeżeli autor jest osobą łatwą do zidentyfikowania

8. Tytuły książek podaje się bez cudzysłowów. Można stosować wyróżnienia graficzne ( np. tytuł kursywą lub pismem pogrubionym ).

9. W przypadku książki wydanej po raz pierwszy informację o wydaniu pomija się. Informacje o zmianach w kolejnych wydaniach należy skrócić - np. Wyd. 4 popr. i uzup.

10. Nazwę wydawcy (jeżeli się ją podaje) można skracać ale tak, żeby było wiadomo o jakiego wydawcę chodzi.

11. Nie skraca się jednowyrazowych tytułów czasopism (np. Polimery, Murator itp.). Najnowsze tendencje, a także względy praktyczne, wskazują na coraz częstsze zamieszczanie w bibliografii załącznikowej pełnego brzmienia tytułu czasopisma.

12. Należy unikać opisów bibliograficznych niekompletnych, niejasnych, z błędami, ponieważ na ich podstawie nie będzie można dotrzeć do oryginału.

13. Na końcu każdej pozycji bibliograficznej stawia się kropkę.Przykłady
1. Wydawnictwo zwarte (książka).
Opis powinien zawierać następujące elementy (czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe):
Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania, nr ISBN
Każdy element opisu bibliograficznego należy oddzielić właściwym znakiem interpunkcyjnym. Norma dopuszcza różne sposoby zapisu bibliograficznego. Można używać różnych metod, pamiętając jednak, że należy zachować konsekwencję w zapisie i w całej bibliografii np.: do opisu książki możemy wybrać jeden z niżej podanych sposobów:
KOWALSKI, Janusz. Dzieje architektury. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 351 s. ISBN 83-7091-021-5
KOWALSKI, Janusz: Dzieje architektury. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 351 s. ISBN 83-7091-021-5
KOWALSKI, J.: Dzieje architektury. Wyd. 2. 2007. ISBN 83-7091-021-5
Powyższa zasada dotyczy również prac napisanych przez dwóch, trzech lub większej liczby autorów (praca zbiorowa)
Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod kier. nauk. Marka Belki i Witolda Trzeciakowskiego. Wyd. 2. Warszawa : Poltext, 1997. 2 wol. ISBN 83-86890-22-3.
Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wyd. 2 popr. i uzup. 2006. ISBN 978-83-602-9041-5.
Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. Pod red. H. Grodzkiego. Warszawa : Wydaw. SGGW, 2005. 477 s. ISBN 83-7244-597-4.
Januszewicz W., Kokot F. (red.): Interna. Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione. T. 3. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006. ISBN 83-200-3413-2.
Jędrychowski W.: Podstawy epidemiologii. Wyd. 6 popr. 2002. ISBN 83-233-1547-7.
Kimura J., Shibasaki H. (eds.): Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct. 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam : Elsevier; 1996. ISBN 04-448-2297-6.

KUKUŁA, Karol (red. nauk.). Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Wyd. 2 popr. i rozszerz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 370 s. ISBN 83-01-12756-2.


Uwaga!

zgodnie z nową normą, elementem obowiązkowym opisu książki jest ISBN (International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki.

ISBN nadawany jest każdej książce i znajduje się w widocznym miejscu okładki lub strony tytułowej.
2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział, referat konferencyjny).
Opis bibliograficzny fragmentu książki może być wykonany według wzorów niżej podanych:
Nazwa autora książki. Tytuł książki. Oznaczenie wydania. Numeracja części. Rok wydania. Strony, na których znajduje się fragment.
JAKÓBIK, Witold. Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Rozdz. 3, Zmiany strukturalne..., s. 97-138.
MASIOTA, Jacek. Elektroniczne instrumenty płatnicze. Wyd. 3. Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. Rozdz. 5, Karty płatnicze oraz instrumenty pieniądza elektronicznego w Unii Europejskiej, s. 126-140.
SKOCZYLAS W. : Analiza obrotowości kapitału. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pr. zbior. pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego T.1. Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996, s. 391-429
Sokół M.: Zaawansowane tworzenie stron WWW. Wyd. 2. Gliwice : Helion, 2002, s. 47-48
Nazwa autora rozprawy: Tytuł rozprawy. W: Tytuł pracy zbiorowej. Nazwa redaktora. Oznaczenie wydania. Rok wydania, stronice zajęte przez rozprawę. Opis fragmentu należy wyraźnie oddzielić stosując wyrazy W: lub In:
Cynarski S.: Sarmatyzm – ideologia i styl życia. W: Polska XVII wieku. Pod red. J. Tazbira. Wyd. 3. 1977, s. 247-271.
DZIKI D., LASKOWSKI J.: Badanie przemiału pszenic o różnej zawartości glutenu. W: Nauka o żywności na progu XXI wieku. XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków 14-15 września 1999. Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999 s. 1-25
Jermołaj A., Halicka M.: Hospitalizacja jako czynnik stresujący pacjentów w starszym wieku. In: Krajeńska-Kułak E. i in. (red.). Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T.1. 2005, s. 211-219.

3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie).


Opis bibliograficzny artykułu powinien zawierać następujące elementy:
Nazwa autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, rok numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł.
Podobnie jak przy opisie pozycji książkowej norma dopuszcza różne sposoby zapisu bibliograficznego artykułów

Artykuł zawierający od jednego do sześciu autorów:
Andrzejewski, Jan. Reklama w mediach. Forum Akademickie, 2001, R. 10, nr 1, s. 4-5
Andrzejewski Jan: Reklama w mediach. „ Forum Akademickie” 2001 R. 10 nr 1 s. 4-5
Andrzejewski J.: Reklama w mediach. Forum Akademickie. 2001 R. 10 nr 1 s. 4-5
Bednarowska A., Bińkowska M., Dębski R.: Biblioteki akademickie – stan obecny i perspektywy rozwoju. Nauka Polska. 2006 R.12 nr 3 s. 22-26.
Kołczak T., Kupiec B. : Analiza sensoryczna w opracowaniu nowych produktów spożywczych. Przemysł Spożywczy. 2004 nr 6 s. 32-37

Artykuł z większą liczbą autorów (powyżej sześciu):
Kuusniemi A. M., Merenmies J., Lahdenkari A. T., Holmberg C., Salmela K., Karikoski R., et al.: Glomerular sclerosis in kidneys with congenital nephrotic syndrome (NPHS1). Kidney Int. 2006 vol.70 s. 1423-1431.

Artykuł, w którym organizacja występuje jako autor:
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002 vol.40 s. 79-86.

Artykuł w suplemencie do czasopisma:
Shen H.M., Zhang Q.F.: Risk assessment of nickel carcinogenity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect. 1994 vol.102(Suppl 1) s. 275-282.

Artykuł w czasopiśmie bez numeracji tomów i zeszytów:
Browell D.A., Lennard T.W.: Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood tansfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg. 1993 s. 325-353.

4. Dokumenty elektroniczne.


Opis bibliograficzny elektronicznej książki powinien zawierać następujące elementy:
Nazwisko i imię autora. Tytuł (w formie występującej w źródle). Typ nośnika (podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [program komputerowy na dyskietce] [biuletyn elektroniczny online]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania : Wydawca, Data wydania Data aktualizacji. Data dostępu (podana w nawiasie kwadratowym - dla dokumentów online). Warunki dostępu (dla dokumentów online). Numer znormalizowany: ISBN

Elektroniczne wydawnictwa zwarte, bazy danych i programy komputerowe:

Kopaliński, W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16 Łódź : PRO-media CD, 1998. Aktualizowane w dniu 25.11.1998. ISBN 83-7231-731-3.


SZULCZEWSKI G.: Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego. [online] Dostępny w World Wide Web: http://www.cebi.win.pl/texty/ etyczna_ekonomia.doc [dostęp: 13 lutego 2004]

 

Pschyrembel Therapeutisches Worterbuch. [CD-ROM]. Version 1.0. Berlin : Walter de Gruyter; 1999. ISBN 3-111-016567-8.


Foley K.M., Gelband H. (eds.): Improving palliative care for cancer [online]. Washington : National Academy Press; 2001 [dostęp: 14 listopada 2006]. Dostępny w Internecie: .
Serwis Prawo i Zdrowie. [CD-ROM]. Warszawa : ABC Wolters Kluwer business; 2006. Aktualizowana w dniu 13.11.2006. ISBN 83-7416-400-X.

Rozdział w książce na płycie CD:

Sofokles: Antygona. W: Lektury: pełne teksty 52 lektur szkolnych z omówieniem [CD-ROM]. Warszawa, 2004.
Artykuł (rozdział) w wydawnictwie zwartym dostępnym w Internecie:

Wiosna Ludów (1848-1849). W: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. [online] http://wiem.onet.pl/wiem/001c1c.html [dostęp 30 września 2008]
Elektroniczne wydawnictwa ciągłe.Całość wydawnictwa ciągłego.
Elementy obowiązkowe w opisie bibliograficznym czasopisma:

Tytuł wydawnictwa ciągłego, typ nośnika, wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data dostępu oraz warunki dostępu (dla dokumentów dostępnych online), numer znormalizowany ISSN.

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. [online]. Wrocław: Medical Science International Ltd. 2000, [dostęp: 14 listopada 2006]. Dostępny w Internecie: . e-ISSN 1732-2693.
Artykuł w czasopiśmie elektronicznym:

Abood S.: Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in the advisory role. Am J Nurs [online]. 2002;102. [dostęp: 14 listopada 2006]. Dostępny w Internecie: .


Kozłowicz K., Kluza F.: Selected properties of frozen bakery products with an addition of spelt wheat and sorbitol. EJPAU [online] 2008 Vol. 11 Issue 2 Ser. Agricultural Engineering [dostęp 30 września 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue2/art-02.html
Tutaj M., Szczepanik M.: Mechanisms involved in the regulation of immune response in experimental autoimmune encephalomyelitis in mice. Post Hig [online]. 2006;60. [dostęp: 14 listopada 2006], s. 571-583. Dostępny w Internecie: . e-ISSN 1732-2693.

Uwaga!

dopuszcza się następujące formaty zapisu daty dostępu: [dostęp: 14 listopada 2006] lub [dostęp: 2006-11-14].

Pamiętajcie!
Powyższe sposoby zapisu bibliograficznego nie są jedynymi obowiązującymi. Wciąż można spotkać różne zapisy. Można używać różnych metod, pamiętając jednak, że należy zachować konsekwencję w zapisie i w całej bibliografii używając jednej metody.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna