Bielsko – Biała 05-11-01 Mikroekonomia ćwiczenia 3Pobieranie 15.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.45 Kb.


Bielsko – Biała

05-11-01

Mikroekonomia ćwiczenia 3

 

  

Przesunięcie krzywej w górę a więc powiększenie strefy realnej trzy czynniki:

 1. odkrycie nowych zasobów naturalnych

 2. rozwój kapitału rzeczowego czyli nowe techniki , technologie

 3. rozwój kapitału ludzkiego

Przesunięcie krzywej w stronę lewą , tzn. stronę początku układu współrzędnych: 1. wyczerpywania zasobów naturalnych

 2. brak inwestycji odtworzeniowych np. nie remontowanie hali

RynekRynek jest to ogół transakcji kupna i sprzedaży dóbr i usług oraz zespół warunków w jakich one przebiegają. Rynek jest formą poziomych więzi między różnymi podmiotami gospodarczymi i konsumenckimi próbującymi sprzedać i kupić towar. W życiu codziennym rynek jest postrzegany jako nieskończenie duża liczba rynków indywidualnych na poszczególne rodzaje dóbr , które są przedmiotem zainteresowania nabywców. Każde z tych dóbr ma różną klientelę, do której różnymi sposobami stara się dotrzeć producent i sprzedawca. Cechą charakterystyczną rynku , niezależnie od tego , jakiej grupy towarów dotyczy jest to , że doprowadza on do kontaktu kupujących i sprzedających , w wyniku czego kształtuje się określona cena.

Rynek jest formą poziomych więzi między różnymi podmiotami gospodarczymi i konsumenckimi próbującymi sprzedać i kupić towar.
Klasyfikacja rynku:

 1. z punktu widzenia ich zasięgu terytorialnego możemy mówić o rynku lokalnym (np.krakowski) , rynku regionalnym ( np. śląski , wielkopolski) ,rynku krajowym – obejmującym cały obszar kraju , rynku międzynarodowym – obejmującym grupę krajów (np.Unii Europejskiej ) i rynku światowym – obejmującym wszystkie kraje świata.

 2. według przedmiotu obrotu możemy wyróżnić rynek dóbr i usług konsumpcyjnych oraz rynek czynników wytwórczych

 3. z punktu widzenia branżowego możemy wyodrębnić takie rynki jak : mięsny , cukru , zbożowy , węglowy , samochodowy inaczej mówimy o nich , że są to rynki homogeniczne , czyli jednorodne.

 4. w zależności od sytuacji rynkowej rozróżniamy zrównoważony (gdy wielkość popytu jest równa wielkości podaży, a ceny są względnie stabilne)oraz rynek niezrównoważony (gdy wielkość popytu jest większa od wielkości podaży , a ceny wzrastają )

 5. z punktu widzenia legalności można wyróżnić : rynki legalne ( oficjalna działalność gospodarcza) i nielegalne (wykup towarów po cenach niższych sprzedaż po wyższych )

 6. w zależności od podmiotów występujących na rynku , możemy wyróżnić : rynek wolnokonkurencyjny (konkurencja doskonała ), oligopolistyczny , monopolistyczny

.
Popyt i jego determinanty
Podstawowymi elementami rynku są :

 1. popyt

 2. podaż

 3. cena


Popyt jest relacją między ceną dobra ( usługi ) a jego ilością , którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym czasie , przy założeniu , że wszystkie inne czynniki wpływające na popyt pozostają bez zmian. Popyt pokazuje więc różne ilości dóbr i usług , które konsumenci nabędą przy różnych poziomach cen. Od popytu należy odróżnić wielkość popytu ( rozmiary popytu ) , która oznacza konkretną ilość dobra , jaką chce i może nabyć konsument przy konkretnej cenie.

Popyt można odnieść zarówno do indywidualnego nabywcy i wtedy mamy do czynienia z popytem indywidualnym na określone dobro , jak i do wszystkich nabywców danego dobra i wtedy mówimy o popycie rynkowym. Tak więc popyt rynkowy na dane dobro jest sumą popytów indywidualnych , zgłaszanych przez poszczególnych nabywców , przy różnych możliwych cenach tego dobra.


W przeważającej liczbie przypadków wielkość popytu zmienia się w przeciwnym kierunku w stosunku do zmiany ceny tzn. wraz ze wzrostem ceny ilość sprzedanego dobra spadnie i odwrotnie – jeśli cena dobra spada , ilość sprzedanego dobra rośnie. Prawidłowość tę nazywamy prawem popytu., w dół gdy cena spada , w górę – gdy cena rośnie. Funkcjonalną zależność między ilością dobra , którą nabywcy chcą kupić przy różnych poziomach ceny , ilustruje krzywa popytu , jest to funkcja liniowa o nachyleniu ujemnym. Reakcję wielkości popytu na zmianę ceny analizujemy posuwając się wzdłuż krzywej popytu , w dół – gdy cena spada , w górę – gdy cena rośnie.

Popyt to takie zapotrzebowanie na dane dobro , za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę , dysponując do tego celu odpowiednią sumą dochodu pieniężnego.


Popyt na dany towar jest funkcją wielu zmiennych:

 1. wysokości realnych dochodów

 2. poziomu ceny danego dobra

 3. poziomu cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych

 4. oczekiwań zmian cen i dochodów

 5. indywidualnych preferencji konsumenta

 6. liczby konsumentów

Funkcjonalną zależność między wysokością popytu na dany towar a poziomem ceny rynkowej ekonomiści nazwali prawem popytu.

Od popytu należy odróżnić wielkość popytu ( rozmiary popytu ) , która oznacza ilość dobra jaką chce i może nabyć konsument przy konkretnej cenie.

Przypadek Giffena dotyczy on dóbr podstawowych mimo , że ceny rosną (np. chleba) popyt na nie może także wzrosnąć , jeśli inne produkty żywnościowe nie są łatwo dostępne.

Przypadek Veblena w odniesieniu do niektórych dóbr luksusowych , wzrost ceny przy wysokich dochodach może być powodem zwiększonych zakupów jakiegoś luksusowego towaru , dokonywanych przez konsumenta w celu swoistego dowartościowania swojej osobowości jest to tzw efekt snoba.

Podaż

Podażą nazywamy zaoferowane dobra przez producenta lub sprzedawcę na rynku.


Istnieje funkcjonalny związek między poziomem ceny a wielkością podaży określonego dobra. W przeciwieństwie do prawa popytu , prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność między zmianą ceny a zmianą wielkości podaży.

Podaż ,podobnie jak popyt można odnieść do indywidualnego producenta i wtedy mówimy o podaży indywidualnej.

W przeciwieństwie do prawa popytu , prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność między zmianą ceny a zmianą wielkości podaży.

Pozacenowe determinanty podaży :


 1. koszty produkcji

 2. przewidywania producenta co do zmiany popytu w przyszłości

 3. interwencjonizm państwowy

 4. liczba przedsiębiorstw w branży

 5. warunki naturalne , czynniki losowe

 6. sezonowość produkcji

 7. rozmiary importu i eksportu

 8. realizowane inwestycje (czynnik czasu)
Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna