Bielsko-białAPobieranie 307.39 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar307.39 Kb.
  1   2   3   4   5
KALENDARIUM

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

w

BIELSKO-BIAŁA


XX lecie
BIELSKU-BIAŁEJ

Opracowanie Janina KRÓLIKOWSKA i Janusz FRĄCZEK

na podstawie materiałów archiwalnych KIKu

SPRAWY ORGANIZACYJNE
15.I.1981 r.
Na probostwie parafii Św. Mikołaja w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie przy udziale: śp. Ks. Kanonika Franciszka ŻEBROKA, Ks. Kanonika Józefa SANAKA i p. Marka SKWARNICKIEGO – poety, redaktora Tygodnika Powszechnego. Powołano Komitet Założycielski Klubu. Członkowie Założyciele:

 • Anna BIEROWIEC

 • Roman BALCER

 • Janusz FRĄCZEK

 • Zdzisław GREFFLING

 • Teresa GOŁDA-SOWICKA

 • Barbara GOSTYŃSKA-BIELICKA

 • Lucyna HARASIEWICZ

 • Krzysztof JONKISZ

 • Stanisława KOZIEŁ

 • Elżbieta KRALCZYŃSKA

 • Janina KRÓLIKOWSKA

 • Zofia KURYŚ

 • Anna MOSING

 • Ksawery MOSING

 • Henryk MICHALAK

 • Danuta OSIŃSKA

 • Zofia PAPROCKA

 • Alicja PAWLUSIAK

 • Edmund PŁONKA

 • Wiesława SZCZEŚNIAK

 • Cecylia WIŚNIOWSKA

Powołano Komisję do opracowania statutu w składzie:

 • Janusz FRĄCZEK

 • Zdzisław GREFFLING

 • Janina KRÓLIKOWSKA

 • Wiesława SZCZEŚNIAK

 • Piotr WITKOWSKI

Wybrano Tymczasowy Zarząd

 • Prezes – Zdzisław GREFFLING

 • Wiceprezes – Wiesława SZCZEŚNIAK

 • Sekretarz – Janina KRÓLIKOWSKA

 • Z-ca sekretarza – Piotr WITKOWSKI

 • Skarbnik – Janusz FRĄCZEK


30.I.1981 r.

II zebranie Komitetu Organizacyjnego KIK

Przedstawienie statutu, pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej o zarejestrowanie Klubu


25.II. 1981 r.

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej został zarejestrowany Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej.


24.III. 1981 r.

I Walne Zebranie KIK na którym wybrano Zarząd Klubu:

 • Zdzisław GREFFLING – prezes

 • Wiesława SZCZEŚNIAK – wiceprezes

 • Janina KRÓLIKOWSKA – sekretarz

 • Piotr WITKOWSKI – z-ca sekretarza

 • Krzysztof JONKISZ – skarbnik

 • Andrzej SIKORA – członek

 • Mieczysław STANCLIK – członek

 • Teresa GOŁDA-SOWICKA –członek

 • Janusz POLCOCH – członek

 • Janusz FRĄCZEK – członek dokooptowany przez Zarząd 14.IV.1981 r.

 • Rajmund GIERCZAKOWSKI – członek dokooptowany przez Zarząd 30.VI.1981 r.

Komisja Rewizyjna:

 • Elżbieta KRALCZYŃSKA – przewodnicząca

 • Stanisław CIEPLAK – sekretarz

 • Danuta OSIŃSKA – członek

 • Tadeusz BIERNACKI – członek


31.III.1981 r.

Powołano sekcje:

 1. Życia Wewnętrznego – przewodniczący Janusz POLCOCH

 2. Redakcyjną – przewodniczący Piotr WITKOWSKI

 3. Biblioteczną – przewodniczący Krzysztof JONKISZ

 4. Turystyczną – przewodnicząca Danuta OSIŃSKA

 5. Kultury – przewodniczący Mieczysław STANCLIK

 6. Rodzin – przewodniczący Stanisław CIEPLAK

 7. Biblijną – przewodnicząca Teresa GOŁDA-SOWICKA

 8. Ekumeniczno-Misyjną – przewodniczący Karol MARTINEK

 9. Socjologiczno-Społeczną – przewodniczący Andrzej SIKORA


29.IV.1981 r.

Inauguracja działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

godz. 16oo – msza św. w kościele Opatrzności Bożej – telegram od J.E. Ks. Kardynała Franciszka MACHARSKIEGO.

Prelekcje: p. Andrzej POTOCKI – prezes KIK Krakowskiego

p. Tadeusz SZYMA – Redaktor Tygodnika Powszechnego


14.V.1981 r.

Telegram do OJCA ŚWIĘTEGO z zapewnieniem o modlitwie o powrót do zdrowia

po zamachu 13.V.81 r.15.V.1981 r.

Pismo do J.E. Ks. Kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO Prymasa Polski z zapewnieniem

o modlitwie o powrót do zdrowia.


4.VI.1981 r.

Decyzja Prezydenta Miasta Bielsko-Biała p. Jacka KRYWULTA o przydziale lokalu

przy ul. Wzgórze 19.


19.VI.1981 r.

Otwarcie wystawy w kościele w obronie życia poczętego wraz z księgą pamiątkową

św. Mikołaja.

Wystawa eksponowana była we wszystkich kościołach Bielska-Białej oraz w szko- łach ponad podstawowych.

W księdze pamiątkowej wstrząsające zapisy zwiedzających wystawę.


25.VI.1981 r.

Powołano Komitet Organizacyjny ds. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w składzie 14 osób pod przewodnictwem Ks. SUCHONIA. Projektowany termin Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 14 ÷ 22 .II. 1982 r.
30.VI.1981 r.

Powstanie Oddziałów w: Cieszynie, Oświęcimiu
13.X.1981 r.

Walne Zebranie Członków KIK w Bielsku-Białej w Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
15.X.1981 r.

Wizyta u J.E. Ks. Kardynała Franciszka MACHARSKIGO – p.p: GREFFLING, KRÓLIKOWSKA, WITKOWSKI z prośbą o patronat nad Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej.
1.XII.1981 r.

Ostatnie posiedzenie Prezydium Zarządu przed zawieszeniem działalności Klubu z dniem 16.XII.1981 r. (Zarządzenie Wojewody Bielskiego nr 118/81) .
STAN WOJENNY

W kilka dni po ogłoszeniu stanu wojennego samorzutnie zorganizowała się grupa osób, która zajęła się pomocą rodzinom osób internowanych i aresztowanych przez dostar-


czanie żywności i pieniędzy.

W marcu 1982 r. ks. dziekan Józef SANAK proboszcz parafii Opatrzności Bożej, udostępnił tej grupie możliwość korzystania raz w tygodniu z pomieszczenia kancelarii

gdzie mieścił się Punkt Pomocy Internowanym i Aresztowanym. Piwnicę plebani udostępniono na magazyn żywności i odzieży.

Pierwsze środki finansowe otrzymano od ks. kard. Franciszka MACHARSKIEGO,

do którego zwrócili się o pomoc p.p. GREFFLING, KRÓLIKOWSKA, JONKISZ.

W kościele Opatrzności Bożej ks. SANAK przeznaczył puszkę na ofiary pieniężne dla internowanych i uwięzionych. Ks. kanonik Franciszek ŻEBROK również przekazywał pieniądze z puszek umieszczonych w kościele Św. Mikołaja. Pieniądze otrzymywano również od członków „Solidarności”, zbierających składki w zakładach pracy. Żywność, środki czys-tości i odzież przywozili członkowie grupy własnymi, prywatnymi samochodami z Kurii Metropolitalnej z Krakowa i z Kurii Diecezjalnej z Katowic. Otrzymano także pomoc z kościoła Św. Marcina w Warszawie.


W punkcie pracowali:

 • Janusz FRĄCZEK

 • Zdzisław GREFFLING

 • Kazimierz JAGOSZ

 • Krzysztof JONKISZ

 • Janina KRÓLIKOWSKA

 • Grażyna NALEPA

 • Alicja PAWLUSIAK

 • Andrzej SIKORA

 • Wiesława SZCZEŚNIAK

 • Piotr WITKOWSKI

Z grupą tą ściśle współpracowała p. Elżbieta KRALCZYŃSKA, która nie weszła oficjalnie do grupy nie chcąc swoją osobą ściągać SB, ponieważ jej mąż Andrzej był najpierw internowany a później aresztowany. Dzięki jej kontaktom z rodzinami internowanych

i aresztowanych, a także dzięki niej samej można było dotrzeć do wszystkich potrzebujących pomocy. Włączała się również w dostarczanie paczek z żywnością i środków finansowych rodzinom.

W dniu 28.IX.1982 r. ks. biskup Herbert BEDNORZ wziął tą grupę pod swoją opiekę, tworząc z niej Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym co stworzyło klimat bardziej bezpiecznej pracy wobec inwigilacji osób przez funkcjonariuszy SB.


Pomocą objęto ok. 100 osób, rodziny internowanych, aresztowanych, dyskryminowanych za przynależność do „Solidarności”. Wraz z pomocą materialną udzielano pomocy prawnej

w zakresie obrony praw pracowniczych i poradnictwa prawnego.

Lekarz udzielał pomocy lekarskiej w zakresie konsultacji organizowania dostaw leków

i porad specjalistycznych.

Udzielana pomoc ewidencjonowana była na kartotekach.

Komitet zakończył działalność w 1984 roku.

W sprawie odwieszenia działalności Klubu członkowie Prezydium Zarządu interweniowali u Wojewody Bielskiego:
26.IV.1982 r. – prezes p. Zdzisław GREFFLING

04.VI.1982 r. – sekretarz p. Janina KROLIKOWSKA

08.VIII.1982 r.- prezes p. Zdzisław GREFFLING
We wrześniu 1982 r. wezwano p. Janinę KROLIKOWSKĄ sekretarza Klubu do Urzędu Wojewódzkiego przekazując, że istnieją możliwości odwieszenia działalności Klubu pod warunkiem zmiany prezesa. Spowodowane to było opinią SB na temat działalności Prezesa w „Solidarności”. Nie wyrażono na to zgody, gdyż miała ta propozycja wyraźne cechy kolaboracji.
04.I.1983 r. - pismo Prezydium Zarządu do Wojewody Bielskiego o odwieszenie działalności KIK.
Mimo zawieszenia oficjalnej działalności Klubu, kontynuowana była działalność jako Duszpasterstwo Inteligencji.
07.IV.1983 r. – Pismo Prezydium Zarządu do J.E. Ks. kard. Franciszka MACHARSKIEGO i Ks. Biskupa Herberta BEDNORZA z prośbą o interwencję u władz w sprawie odwieszenia działalności Klubu.

08.VI.1983 r. – Zarządzenie Wojewody Bielskiego nr 31/83 zezwalające na wznowienie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. O powyższym Prezydium Zarządu powiadomiło J.E. Ks. Kard. Franciszka MACHARSKIEGO i J.E. Ks. Biskupa Herberta BEDNORZA

oraz proboszczów parafii Bielska-Białej.
12.VII.1983r.

Prośba Prezydium Zarządu skierowana do J.E. Ks. Biskupa Herberta BEDNORZA o zgodę na utworzenie Filii Studium Teologicznego dla świeckich.
20.IX.1983r.

Spotkanie Zarządu z księżmi proboszczami parafii Bielska-Białej.
22.IX.1983r.

Pismo do Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie o zezwolenie na wydawanie biuletynu. Odmowę otrzymaliśmy 04.VI.1984 r.
04.X.1983r.

Powołanie Oddziału w Wadowicach. Z uwagi na osobę p. dr Andrzeja NOWAKOWSKIEGO związanego z „Solidarnością”, dopiero 05.V.1984 r. Naczelnik Miasta Wadowic wydał decyzję zezwalającą na działalność Oddziału.
05.X.1983r.

Życzenia do OJCA ŚWIĘTEGO z okazji XXV-lecia święceń kapłańskich i V-lecia pontyfikatu.
09.X.1983r.

Inauguracja Studium Wiedzy Religijnej. Msza św. w kaplicy parafii Św. Józefa na Złotych Łanach koncelebrowana. Koncelebra prowadzona była przez Ks. prof. Infułata

FLORKOWSKIEGO z homilią ks. prof. Stanisława GRZYBKA. Wykłady dla inteligencji

2 razy w miesiącu prowadzili wykładowcy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

z: historii Kościoła, filozofii, biblistyki, wstępu do teologii.


5.XI. 1983r.

Wieczór poetycki „Matka Boża w poezji polskiej”

Recytacja – Maciej RAJZACHER
Listopad 1983 r.

Wydano „Informator” dot. Działalności Klubu.

Opracowano projekt zmian w Statucie pod kątem działalności Oddziałów.

Projekt ten nigdy nie został zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej10.I.1984 r.
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna