Biuletyn dziekana 10 (301) 18 lipca 2012Pobieranie 19.31 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.31 Kb.BIULETYN Dziekana 10 (301) 18 lipca 2012
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski,

Katedra Chemii Fizycznej.

E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 58-347-1610

Vivat Academia, Viavant Professores !

GRATULACJE Z OKAZJI PIĘKNEGO JUBILEUSZU
W dniu 28 czerwca 2012 roku Pani Profesor Świetlana Białłozór obchodziła piękny jubileusz 80-tych urodzin. Szanowna Jubilatka jest emerytowanym profesorem Politechniki Gdańskiej. Kolejno pracowała w Katedrze Chemii Fizycznej, obecnej Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, a do przejścia w roku 2003 na emeryturę w Katedrze Technologii Chemicznej.

Wypromowała sześciu doktorów, którym zaszczepiła zainteresowanie elektrochemią, a w szczególności elektrodyką. Dwoje z nich, Anna Lisowska-Oleksiak i Marek Lieder, uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego i po dzień dzisiejszy pracują na naszym wydziale, zajmując się zagadnieniami z obszaru elektrochemii. Dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak w ubiegłym roku została mianowana profesorem nauk chemicznych. Można powiedzieć, że nauka nie poszła w las.

Dziękujemy. Są kolejne doktoraty i obiecujemy Pani Profesor, będą następne. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych lat w zdrowiu na pociechę naszą i bardzo licznych podopiecznych.
Dziekan

Profesor Jacek Namieśnik

AKREDYTACJA I WYRÓŻNIENIE

KIERUNKU CHEMIA
Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 8 grudnia 2011 r. oceniła prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej kształcenie na kierunku CHEMIA na ocenę wyróżniającą.

W oparciu o opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonano wyboru 25 najlepszych kierunków studiów realizowanych na uczelniach w całej Polsce. Zostały przedstawione do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej nasz znalazł się w ten sposób grupie najlepszych wydziałów w Polsce będąc jednym z dwóch Wydziałów Chemicznych na tej niezwykle prestiżowej liście. Drugim wydziałem jest Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej a wyróżniony kierunek studiów to TECHNOLOGIA CHEMICZNA.

Z kierunków związanych z chemią wyróżnione zostały prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierunek studiów BIOTECHNOLOGIA oraz kierunek studiów INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Każdy z nagrodzonych kierunków prowadzonych w całej Polsce otrzyma przez najbliższe trzy lata nawet milion złotych rocznie (łącznie maksymalnie 3 mln zł) na realizację kształcenia i dalszy rozwój.


Wszystkim pracownikom Wydziału zaangażowanym w ten wielki sukces, a zwłaszcza osobom zaangażowanym w przygotowanie raportu samooceny i spotkania z zespołem oceniającym, składam najserdeczniejsze podziękowania.
Dziekan

Profesor Jacek Namieśnik
NOWI PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI
Podczas trzech kolejno po sobie następujących posiedzeń Senat Politechniki Gdańskiej zajmował sprawami awansów pracowników naukowych pracowników Katedry Chemii Analitycznej.

W dniu 23 maja 2012 roku Senat Politechniki Gdańskiej poparł przedstawiony przez Dziekana wniosek Wydziału Chemicznego dotyczący mianowania dr hab. inż. Piotra Konieczki na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG.Dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof.nadzw.PG
Na kolejnym posiedzeniu, to jest w dniu 20 czerwca 2012 Senat Politechniki Gdańskiej pozytywnie ustosunkował się do wniosku Rady Wydziału Chemicznego o mianowanie dr hab. inż. Żanety Polkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG.


Dr hab. inż. Żaneta Polkowska, prof.nadzw.PG

Na następnym zaś posiedzeniu, które odbyło się 4 lipca 2012 roku i było posiedzeniem kończącym bieżącą kadencję władz naszej uczelni, na wniosek Rady Wydziału Chemicznego Senat Politechniki Gdańskiej podjął uchwałę o mianowaniu dr hab.inż. Agaty Kot-Wasik na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG.

Dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof.nadzw.PG

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału oraz swoim własnym składam Wam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów naukowych oraz wszelkiej pomyślności.

Chciałbym jednocześnie wyrazić głęboką nadzieję, że w niedługim czasie zostaną wszęte postępowania o nadanie Wam tytułów naukowych profesorów nauk chemicznych.Dziekan

Profesor Jacek Namieśnik

NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY
Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 4 lipca 2012 Rada Wydziału Chemicznego PG na wniosek powołanej wspólnie z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego Komisji podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Andrzejowi Miszczykowi, adiunktowi w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.Dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, adiunkt
Składając Panu Doktorowi serdeczne gratulacje życzę satysfakcji i sukcesów naukowych oraz wszystkiego najlepszego i wiele radości w życiu osobistym.
Dziekan
NOWY PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DYSCYPLINARNEJ
Na ostatnim tegorocznym posiedzeniu, które odbyło się 4 lipca 2012, Senat Politechniki Gdańskiej dokonał wyboru przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i jego zastępców. Przewodniczącym Komisji został nasz Kolega, prof. dr hab. inż. Marek Biziuk.
Gratulacje i życzenia powodzenia w sprawowaniu tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji.


DRUGA LIDERKA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki III edycji Konkursu w ramach Programu LIDER. Wśród 38 projektów, które uzyskały finansowanie, znalazły się dwa projekty zgłoszone przez pracowników Politechniki Gdańskiej, a jednym z nich jest projekt autorstwa dr inż. Justyny Gromadzkiej z Katedry Chemii Analitycznej.


Program LIDER umożliwia samodzielne planowanie, zarządzanie i kierowanie zespołem badawczym. Finansuje realizacje projektów o charakterze aplikacyjnym, o maksymalnym budżecie 1 miliona złotych. Na budżet składają się: stypendium dla kierownika zespołu, nazywanego liderem, oraz koszty realizacji projektu, w tym wynagrodzenia członków zespołu badawczego.

Projekt badawczy zatytułowany „Opracowanie nowych procedur analitycznych umożliwiających oznaczenie 3-MCPD i 1,3-DCP w olejach i tłuszczach spożywczych w laboratoriach przemysłowych” będzie realizowany w Katedrze Chemii Analitycznej przez okres 3 lat, a jego wartość to 1,2 mln złotych. W ramach finansowania projektu przewidziane jest dalsze zatrudnienie autorki wniosku na etacie naukowym oraz drugi etat naukowy asystenta, a także stypendia dla dwóch doktorantów.

Warto dodać, że tegoroczna laureatka stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskała w roku 2010, a jej opiekunem naukowym i promotorem był profesor Waldemar Wardencki.Jest to drugi taki grant na naszym Wydziale. Pierwszy, rok temu zdobył dr inż. Grzegorz Cholewiński z Katedry Chemii Organicznej.
Tą drogą składam Pani Doktor Justynie Gromadzkiej najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych.

Dziekan


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna