Biuro karier wszPobieranie 224.5 Kb.
Strona1/9
Data09.05.2016
Rozmiar224.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE
ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa, tel. (034) 364 33 72, fax (034) 364 34 26

http://www.wsz.edu.pl
BIURO KARIER WSZ

tel. (034) 364-33-82 wew. 59, e-mail: biurokarier@wsz.edu.pl

http://www.wsz.edu.pl/biurokarier

PODATKI I OPŁATY

W PRAKTYCE

Materiały informacyjno-szkoleniowe przygotowane zostały dzięki funduszom

Ministerstwa Gospodarki i PracyCzęstochowa, 2005 r.

Obciążenia fiskalne w Polsce kształtują się na poziomie niższym niż średnia unijna i w 2003 roku wynosiły 35,8% PKB (UE-25: 41,5% PKB). Przepisy ogólne materialnego prawa podatkowego oraz przepisy regulujące postępowanie podatkowe zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Podatki w Polsce nakładane są przez rząd centralny i przez gminy. Rok podatkowy w Polsce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Za ściąganie podatków odpowiadają terenowe organy administracji rządowej podległe ministrowi finansów. Podstawową jednostką organizacyjną są urzędy skarbowe, nad którymi kontrolę sprawują izby skarbowe.

Polski system podatkowy obejmuje dwanaście rodzajów podatków, opłaty podatkowe stanowiące źródło dochodów gmin oraz inne zobowiązania podatkowa, które są klasyfikowane jako quasi-podatki.


I. PODMIOTY STOSUNKÓW PODATKOWO-PRAWNYCH

Podmiotami stosunków podatkowo-prawnych są związki publicznoprawne (państwo, województwo, powiat, gmina) reprezentowane przez wyznaczone do tego organy oraz podatnicy i inne podmioty, na które prawo nakłada rozmaite obowiązki lub przyznaje im prawa.
  1. Organy podatkowe

Organem podatkowym jest podmiot reprezentujący związek publicznoprawny. Do jego kompetencji należy wykonywanie czynności związanych z wymierzaniem i pobieraniem podatków. W Polsce istnieją państwowe i samorządowe organy podatkowe.
1.2. Podatnik

Podatnikiem są osoby fizyczne oraz różnego rodzaju twory organizacyjne. Są to przeważnie osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne, które uzyskały status osoby prawnej. Należą do nich przede wszystkim wpisy w odpowiednim rejestrze sądowym dla poszczególnych kategorii osób prawnych (np. przedsiębiorstwa państwowe). Podatnikiem może też być jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a nawet przypisana tworom całkowicie sztucznym. Na podatniku ciąży obowiązek podatkowy.
  1. Płatnik

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Obowiązki płatnika:

Płatnik nie ma możliwości uwolnienia się od ciążących na nim obowiązków w drodze umowy z osobą trzecią. Pełni on swoją funkcję odpłatnie; wysokość wynagrodzenia za pobieranie podatków wpływających do budżetu państwa określają przepisy wykonawcze do Ordynacji podatkowej. W przypadku podatków zasilających budżet gminy, wynagrodzenie ustala rada gminy w drodze uchwały.
  1. Inkasent

Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

Obowiązki inkasenta:

 • pobranie od podatnika podatku,

 • wpłacenie pobranego podatku w określonym terminie organowi podatkowemu.

Inkasent wykonuje obowiązki zlecone z zakresu administracji odpłatnie. Nie ma możliwości uwolnienia się od obowiązków inkasenta w drodze umowy z osobą trzecią.
  1. Osoby trzecie odpowiedzialne za podatki

Osobami odpowiedzialnymi za zobowiązania podatkowe podatnika, płatnika lub inkasenta mogą być: • rozwiedziony małżonek podatnika,

 • inny niż małżonek członek rodziny podatnika,

 • małżonek pozostający z podatnikiem w ustroju rozdzielności lub ograniczonej wspólności majątkowej,

 • nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo składnika majątku związanego z prowadzoną przez podatnik działalnością gospodarczą,

 • firmujący,

 • właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego pozostający z użytkownikiem, dzierżawcą, najemca lub leasingobiorcą danej rzeczy lub prawa majątkowego w powiązaniach rodzinnych, majątkowych, kapitałowych lub wynikających ze stosunku pracy,

 • użytkownik, dzierżawca nieruchomości,

 • wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej oraz komplementariusz w spółce komandytowej i wspólnik nie będący akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej,

 • członek zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej,

 • członek organu zarządzającego osoby prawnej innej niż spółka,

 • osoba prawna powstała w wyniku podziału innej osoby prawnej.


Następcy prawni podatnika

Następcami prawnymi są osoby prawne, które powstały w wyniku połączenia się osób prawnych. Są to też spółki nie mające osobowości prawnej, które powstały w wyniku przekształcenia innej spółki lub przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Następcami prawnymi są także spadkobiercy podatnika. Dotyczy to praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym.

II. OBOWIĄZEK PODATKOWY I ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8, poz.60) • obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nie skonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach,

 • zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.

2.1. Powstanie zobowiązania podatkowego

Zobowiązanie podatkowe powstaje:

a) z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania,

b) z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość takiego zobowiązania.

W przypadku powstania zobowiązania podatkowego bez dokonania wymiaru podatku przez organ podatkowy, na podatnika nałożony jest obowiązek obliczenia podatku i wpłacenia go w terminie na rzecz organu podatkowego (tzw. technika samoobliczenia podatku). Wiąże się to również z obowiązkiem złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej. Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłacenia, chyba że w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji. Organ podatkowy wydaje wówczas decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Zabezpieczeniu pełnej realizacji obowiązków podatkowych, szczególnie gdy wykonanie zobowiązań podatkowych następuje w drodze samoobliczenia lub obliczenia podatku przez płatnika, służą instytucje czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej.


 1. ZASADY ZAPŁATY PODATKU
  1. Termin płatności

Jeśli podatnik sam oblicza i wpłaca podatek, wówczas termin płatności określają przepisy odnoszące się do danego podatku, wskazując ostatni dzień, w którym zapłata powinna nastąpić. Jeśli pobór podatku następuje za pośrednictwem podatnika, przepisy określają termin poboru i wpłaty pobranego podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Termin zapłaty podatku może być przedłużony przez Ministra Finansów.

Podatek niezapłacony w terminie staje się zaległością podatkową. Przyczyny nie dokonania zapłaty są w tym przypadku nieistotne. Za zaległości podatkowe naliczane są odsetki za zwłokę.


  1. Sposoby zapłaty podatku

Zapłata podatku może być dokonana w różny sposób. Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość zapłaty podatku w następujących formach:
 1. zapłata pieniężna:

 • zapłata gotówkowa – wręczenie znaków pieniężnych, zastosowanie przekazy pocztowego lub bankowego,

 • zapłata bezgotówkowa – polecenie przelewu, realizowanego przez dokonanie zapisu na rachunku bankowym. Do bezgotówkowej zapłaty zobowiązani są podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

b) pomocnicze formy zapłaty: • zapłata znakami akcyzy – dotyczy ona tylko podatku akcyzowego. Są to banderole, naklejki na opakowania wyrobów akcyzowych. Wysokość podatku akcyzowego zależy od rodzaju opakowania towaru i wielkości opakowania.

 • zapłata papierami wartościowymi – obowiązek stosowania tej formy zapłaty może wynikać z przepisów prawa podatkowego. Przeważnie odbywa się to na korzystniejszych warunkach niż zapłata gotówkowa i zachęca do nabywania takich papierów.IV. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLE PODATKOWE

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna