Biuro rektora / ibr państwowa komisja akredytacyjnaPobieranie 66.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar66.6 Kb.

biuro rektora / IBR

PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA

ul. Żurawia 32/34

00-515 Warszawa

BPKA/ZE/4010/93/06

Warszawa, 2007-12-21
Pan

prof.drhab. Witold Jurek

Rektor

Akademii Ekonomicznej

w Poznaniu


Szanowny Panie Rektorze!

Pragnę poinformować Pana Rektora, że Państwowa Komisja Akredytacyjna uznała, iż kształcenie prowadzone na kierunku „informatyka i ekonometria" na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej kierowanej przez Pana Rektora Uczelni zasługuje na ocenę wyróżniającą. W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr 914/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjętą w tej sprawie w dniu 13 grudnia 2007 r.


oważaniem


IURA

EDYTACYJNEJ
Barbara WojciechowskaUchwała Nr 914 72007

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie oceny jakości kształcenia

na kierunku informatyka i ekonometria" prowadzonym

na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

§1

Działając na podstawie art. 49 ust. l pkt. 2 oraz art. 52 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 18 ust. 4 Statutu PKA Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek „informatyka


i ekonometria",
a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych,
w sprawie jakości kształcenia na kierunku „informatyka i ekonometria" prowadzonym na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu -postanawia przyznać ocenę

wyróżniającą

§2

Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „informatyka i ekonometria" prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej


w Poznaniu uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych
w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy do prowadzenia studiów na kierunku „ informatyka i ekonometria ".

Program studiów zawiera wyrazistą koncepcję kształcenia podkreślającą tożsamość kierunku „informatyka i ekonometria", zapewniającą zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z obszaru informatyki jak i ekonometrii. Treści programowe opierają się na najnowszych osiągnięciach


z zakresu takich dyscyplin wiedzy jak: statystyka, ekonomia matematyczna, ekonometria inżynieria finansowa, informatyka ekonomiczna oraz elektroniczny biznes, i prezentują nowoczesne metody ilościowe w ekonomii i biznesie, optymalizację, prognozowanie zjawisk gospodarczych, matematyczne modelowanie procesów społeczno-ekonomicznych oraz budowę scenariuszy ich rozwoju, współczesne narzędzia informatyczne, najnowsze technologie teleinformatyczne, złożone techniki programowania komputerów, a także projektowanie i obsługę informatycznych systemów zarządzania.

Do programu studiów wprowadzane są nowoczesne (i bardzo dobrze oceniane przez studentów) przedmioty sygnalizujące najbardziej aktualne, z punktu widzenia rozwoju dyscyplin naukowych tworzących kierunek, treści programowe, jak np. „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą", „Modelowanie zmienności i ryzyka", „Ekonometryczna analiza notowań giełdowych", "SUPER - rola semantycznych usług sieciowych w modelowaniu procesów biznesowych", które kształcą nowoczesnego absolwenta, dobrze przygotowanego do potrzeb rynku pracy.

Rozszerza się zakres informatyzacji procesu dydaktycznego, np. Katedra Informatyki Ekonomicznej prowadzi platformę e-learningową InfoEko, na której udostępniane są materiały dydaktyczne dla wszystkich prowadzonych w Katedrze przedmiotów http://infoeko.kie.ae.poznan.pl/. Wydział jest uczestnikiem Wirtualnej Przestrzeni Współpracy Akademii Ekonomicznych oferując przedmiot Zarządzanie infrastrukturą informatyczną.

Na kierunku „informatyka i ekonometria" preferowany jest stacjonarny tryb studiów co sprzyja procesowi doskonalenia jakości kształcenia - liczba studentów studiów stacjonarnych stanowi około 90% ogółu studentów.

Program kształcenia zapewnia szeroki kontakt z praktyką gospodarczą co pozwala studentom na nabycie wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Kontakt ten realizowany jest
w formach:


 • cyklu wykładów pod nazwą „Zajęcia otwarte w AE Poznań", które prowadzą wybitni

reprezentanci praktyki gospodarczej.

W ciągu ostatnich trzech lat studenci kierunku „ informatyka i ekonometńa ", mieli możliwość uczestniczenia w następujących wykładach:"Branding on the Internet" (dr L. Chiagouris, USA/ MBA Atlanta);

"Marketingowe projektowanie serwisu internetowego" (M. Rżąca z Honki Sp. z o.o.);

"International Business Environment: Options, Barriers and Strategie Entry Implications for Expansions" (A, Zhuplev);

"Controlling Instrumente in der Industrie1?" (dr Ch. Schader, Członek Zarządu MAŃ STAR

TRUCKS AND BUSES Polska Sp. z o.o.);"Competitiveness by effective communication. Arę we ready for itl" (Heinz-Jiirgen Stiiting,

Prezes Zarządu Nivea Polska). • praktyki dla studentów.

Szczególnym zainteresowaniem studentów cieszą się praktyki odbywane w firmach należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studenci Kierunku „ informatyka i ekonometria " w latach 2004-2006 odbywali praktyki m. in. w takich firmach, jak: Amica Wronki SA, BZ WBK SA, Philips Lighting Poland SA, PKO BP, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o.

System kształcenia zapewnia studentom możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych, co owocuje rozwojem naukowym studentów oraz wysokim poziomem prac magisterskich. Na Wydziale działa 7 kół naukowych, których prace koncentrują się na zagadnieniach związanych z kierunkiem „ informatyka i ekonometria ":

- Studenckie Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu eFan

W latach 2004-2007 Koło prowadziło prace nad następującymi projektami i zagadnieniami:

• Projekt „Powązki". Celem projektu było opracowanie teoretyczne i praktyczne aplikacji

biznesowej dla Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Projekt był prowadzony we współpracy z Społecznym Komitetem Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. Wynikiem prac było zbudowanie aplikacji wspomagającej prace konserwatorskie. Aplikacja pozwala na wprowadzanie i edycję danych konserwatorskich


w bazie danych wraz z możliwością zarządzania plikami multimedialnymi.

• Projekt „Moduł News dla witryn WWW". Celem projektu była implementacja modułu

służącego do zamieszczania treści na stronie internetowej. Testowa implementacja została uruchomiona na witrynie Katedry Technologii Informacyjnych.

• Implementacja aplikacji „Terminarz", służącej do określania dostępności pracowników instytucji, której wdrożenie testowe nastąpiło w Katedrze Technologii Informacyjnych.

• Projekt „Portal Student.AE". Grupa projektowa Koła przeprowadziła prace projektowe,

graficzne i programistyczne wspomagając parlament studencki w utworzeniu portalu społeczności studenckiej AE.

• Panel dyskusyjny „Uczelnia". Panel dyskusyjny z udziałem władz AE nt. informatyzacji

procesów zarządzania uczelnią • Projekt „Absolwent AE". Projekt ma na celu zbudowanie portalu umożliwiającego otrzymywanie informacji zwrotnej nt. procesu kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od absolwentów tej Uczelni. Projekt jest prowadzony we współpracy z władzami Akademii. Projekt jest w końcowej fazie implementacji.

 • Ponadto w 2007 roku we współpracy z SKN GENIUS Koło zorganizowało w konferencję naukową pt. "Elektroniczny Świat Ekonomii. Negocjacje i bankowość w Internecie -eNBI'07" . Konferencja e-NBI'07 stanowi forum do dyskusji o teoretycznych i praktycznych aspektach negocjacji elektronicznych, e-bankingu oraz pokrewnych dziedzin. Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i doświadczeń, przedstawienia wyników badań w zakresie bankowości i negocjacji prowadzonych drogą elektroniczną. Konferencja stwarza możliwości publikowania artykułów pisanych przez studentów z całej Polski.

- Koło Naukowe - Systemy Informatyczne Zarządzania

Koło ma takie osiągnięcia jak: • udział w badaniach naukowych prowadzonych w ramach projektów europejskich (ASG,SUPER), a także projektu Katedry Informatyki Ekonomicznej „MyPortal",

 • organizacja praktyk studenckich w działach IT renomowanych firm niemieckich '(Ybith,

Hartmann w Heidenheim) oraz w centrum badań i rozwoju SAP CEC w Karlsruhe,

 • czynny udział członków Koła w seminariach doktorskich i magisterskich Katedry Informatyki Ekonomicznej,

 • uczestnictwo i pomoc w organizacji Trzeciej Szkoły Letniej, która organizowana jest we

współpracy Katedry Informatyki Ekonomicznej z Berufsakademie w Heidenheim. Głównym punktem programu są anglojęzyczne warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych KIE i niemieckich wykładowców.

- Koło Naukowe - Zarządzanie wiedzą

Najważniejsza działalność koła to przede wszystkim organizowanie periodycznych warsztatów, na których pracownicy kierunku informatyka i ekonometria, mający styczność z praktyką tworzenia ontologii, prezentowali studentom narzędzia i metodykę pracy z ontologiami.

- Koło Naukowe „Create IT" Koło ma między innymi takie osiągnięcia jak: • zaprojektowanie i wdrożenie witryny dla pełnomocnika rektora ds. studenckich kół
  naukowych działających na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,

 • sparingowe zawody w programowaniu zespołowym dla członków informatycznych kół
  naukowych działających na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,

 • organizacja otwartych warsztatów dotyczących Yisual Basic for Applications oraz
  automatyzacji pracy przy użyciu pakietów biurowych,

» zaprojektowanie oraz wykonanie platformy groupware oraz Content Management System udostępnionej wszystkim Studenckim Kołom Naukowym Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.

- Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu GENIUS

Obszary zainteresowań Koła obejmują zagadnienia elektronicznych negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technologicznych wspomagających negocjatorów oraz elektroniczne aukcje. W latach 2006-2007 Koło prowadziło prace nad następującymi projektami i zagadnieniami:


 • Projekt "ANS" (Academic Negotiation System). Grupa projektowa Koła opracowała system
  wspomagania elektronicznych negocjacji. System ten uwzględnia wymagania związane ze
  specyfiką procesu szkoleniowego w zakresie elektronicznych negocjacji, np. możliwość
  predefmiowania grup i przypisania do członków danej grupy danego typu negocjacji. ANS
  był używany podczas ćwiczeń z przedmiotu, pt. "Elektronie International Negotiations". ANS został również przedstawiony na konferencji "Internet Płaszczyzna Globalizacji Handlu"w wykładzie pt. "Training Electronic Negotiations with ANS (Academic Negotiation System) "wygłoszonym przez dr. inż. Willy' ego Picard'a,

 • Projekt "Pitch". Grupa projektowa Koła opracowuje system aukcyjny Pitch oparty na pojęciu
  strukturyzowanych aukcji. Planuje się wdrożenie tego systemu dla studentów Akademii
  Ekonomicznej w obszarze zakupu/sprzedaży książek i materiałów dydaktycznych oraz
  w obszarze: wynajem mieszkań,

 • Projekt "N-Games". Celem projektu jest implementacja systemu służącego do ćwiczenia
  teorii gier. System ten ma pozwalać studentom na lepsze zrozumienie pojęć związanych
  z teorią gierw kontekście elektronicznych negocjacji. Planowane jest wdrożenie tego systemu jako narzędzia do ćwiczenia teorii gier dla przedmiotu pt. "Elektronie International Negotiations".

Planowana jest organizacja II Otwartego Seminarium Naukowego Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej, którego celem jest przegląd wyników badań prowadzonych przez koła naukowe oraz prac realizowanych w ramach seminariów magisterskich. Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do druku w Zeszycie Naukowym tego Wydziału. Seminarium będzie okazją do zaprezentowania badań prowadzonych przez koła naukowe oraz ich promocji.

Proces kształcenia ma w znaczącym stopniu wymiar międzynarodowy. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z ośrodkami uniwersyteckimi


i instytucjami administracji publicznej zarówno w kraju jak i za granicą. Uczelnia podpisała umowę o współpracy w ramach programu Sokrates/Erasmus, w którym aktywnie uczestniczy Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Współpraca jest realizowana w formie wymiany studentów i nauczycieli prowadzących wykłady za granicą, udziału studentów i kadry naukowej w konferencjach i seminariach naukowych, udziału kadry naukowej w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji naukowych, wymiany publikacji i literatury fachowej, realizacji programów kształcenia typu MBA wspólnie z partnerami zagranicznymi. W 2004 r. wyjechało z Wydziału 16 studentów (16 z programu Erasmus) i 34 pracowników (rok wcześniej 15), a w 2005 r. 14 studentów (11 z programu Erasmus) i 43 pracowników
(2 z programu Erasmus).

Podpisano 17 międzyuczelnianych umów bilateralnych oraz międzynarodowych programów badawczych i projektów.

Pracownicy Wydziału uczestniczyli w przygotowaniu przez Komisję Europejską dokumentacji 3 projektów w ramach 6 Programu Ramowego : ENIRAF, WOLIWEB, ASG. Brali również udział w pracach międzynarodowych sieci i grup badawczych EPOC, PGV, CIRET/IFO.

Wydział współpracuje z 45 uczelniami państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Badania naukowe prowadzone z partnerami zagranicznymi znajdują bezpośrednie przełożenie na treści programowe i rosnącą jakość oferty dydaktycznej dla studentów kierunku „informatyka


i ekonometria ".
Nauczyciele akademiccy stanowiący kadrę kierunku prezentują wyniki badań naukowych, prowadzonych we współpracy międzynarodowej, realizując wykłady w uczelniach zagranicznych, np. dr hab. Krzysztof Malaga od kilku lat prowadzi wykłady specjalistyczne na temat konwergencji gospodarczej dla doktorantów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rennes l
w Rennes.

Pracownicy nauki uniwersytetów współpracujących z Wydziałem prowadzą wykłady, np."Politics, Culture and 'European Identity': Can the EU Become Culturally Ever Morę

Diversified, and Nevertheless Remain Stablel" (Professor W. Zank, Aalborg University,

Denmark), "Yeranderte Wertschopfungsstrukturen auf Business- to - Business - Mdrkten" (Prof. M.Kleinaltenkamp Institut fur Marketing Wolnego Uniwersytetu w Berlinie),"Border Changes in European Economic History : the Case of Poland" (Prof. N. Wolf

z Institut fur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte Wolnego Uniwersytetu w Berlinie),"Some aspects ofcorporate governance in Japan" (Prof. Y. Koyama).

Od 2004 r. Katedra Informatyki Ekonomicznej organizuje coroczne szkoły letnie, w których uczestniczą również studenci kierunku „ informatyka i ekonometria " z Niemiec i USA. Od kilku lat studenci mają możliwość studiowania wybranych przedmiotów w języku angielskim, francuskim, niemieckim oraz rosyjskim. W językach obcych prowadzone są w Uczelni wykłady z szeregu przedmiotów obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Jako szczególnie interesujące dla studentów kierunku „informatyka i ekonometria " należy wymienić: Advanced Internet Technologies, Business Inteligence Systems, Databases and Applications, Economie de Communications electroniąues, E-Governance, E-Learning, Electronic commerce and business, Electronic International Negotiations, Elektronische Medien im Handel, Elements of Computer Programming, Macroeconometrics and Transition, Mobile Technologie. Bardzo ważnym elementem procesu dydaktycznego Wydziału jest bezpośredni udział studentów kierunku „informatyka i ekonometria" w realizacji m. in. następujących międzynarodowych tematów badawczych:

ASG - Adaptive Sendces Grid,


 • EastWeb - building an integrated leading Euro-Asian higher education and research
  community in the field of the SemanTic WEB,

 • enIRaF - enhanced Information Filtering and Retrieval KnowledgeWeb - Knowledge
  Web Managing Directors,

SUPER - Semantics Utilised for Process Management within and between Enterprises, TOWL - Time-determined ontology based information system for real time stock market analysis.

Prace dyplomowe są bardzo wyraziście związane z zakresem dydaktycznym kierunku „informatyka i ekonometria" i prezentuj ą wyrównany, bardzo dobry i dobry poziom. Wiele prac porusza tematykę wychodzącą ponad standardowe wymagania jak np.: „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy notowań giełdowych ", „ Zastosowanie modelu Blacka-Scholesa do wyceny opcji", „Algorytmy genetyczne w zastosowaniu do rozwiązywania problemów transportowych", „Koncepcja zarządzania ryzykiem informatycznym", „Opcje egzotyczne, jako instrument ograniczania ryzyka", „Chaos deterministyczny w finansowych szeregach czasowych", „ Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego w firmie Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o, o. ", „ Wizualizacja urzędów administracji publicznej w dobie powstania społeczeństwa informacyjnego", „Scenariusze wzrostu gospodarczego redukujące stopę •bezrobocia w Polsce", „Automatyczny podział dokumentów


w kolekcji na tematyczne fragmenty ".

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej bierze co rok udział w konkursach na prace magisterskie uzyskując znaczące nagrody np. praca magisterska Dominika Flejtera, pt. Automatyczny podział dokumentów w kolekcji na tematyczne, została uznana za najlepszą pracę magisterską w Polsce obronioną w roku akademickim 2005/2006.

Nagrodzona praca została przygotowana w ramach realizowanego przez zespół trzech magistrantów prof. Witolda Abramowicza projektu Semantex, skupionego na automatycznym tworzeniu hiperłączy pomiędzy powiązanymi fragmentami dokumentów tekstowych oraz na ich wykorzystaniu dla usprawnienia korzystania z zawartych w dokumentach informacji. Nagrodzona praca i cały projekt Semantex są kontynuacją długiej tradycji Katedry Informatyki Ekonomicznej w zakresie wykorzystania metod przetwarzania języka naturalnego, pracy
z hipertekstem i filtrowania informacji we gospodarce opartej na wiedzy. Jest to już piąta nagroda dla magistranta prof. W. Abramowicza w mającym 11 letnią tradycję konkursie.

Praca magisterska pt. Rozwój demograficzny szerszej strefy miejskiej w aglomeracji poznańskiej napisana przez Monikę Pieczyńską i Magdalenę Szaryńską pod kierunkiem prof. Jana Paradysza, obroniona w roku akademickim 2005/2006 uzyskała wyróżnienie w konkursie


o Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską w 2007 roku.

Absolwenci kierunku „ informatyka i ekonometńa " otrzymując bardzo rzetelne wykształcenie są poszukiwanymi specjalistami, wysoko cenionymi przez pracodawców. Na przykład prof. Paweł Kalczyński (absolwent 2000 r.) jest zatrudniony w Departament of Information Systems & Decision Science, CSU Fullerton (USA), dr Marek Kowalkiewicz (absolwent 2002 r.) pracuje w SAPP Research, Brisbane (Australia), dr Jakub Piskorski (absolwent 2002 r.) pracuje


w European Commision Joint Research Centre.

Kadra kierunku „ informatyka i ekonometńa" ma znaczącą pozycje w środowisku naukowym związanym z kierunkiem kształcenia. Wydział do minimum kadrowego zalicza 13 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora oraz 30 doktorów, co sprawia iż relacja liczy studentów kierunku (około 514 studentów) do tej grupy pracowników jest bardzo korzystna i wynosi 1:12 wobec dopuszczalnego limitu 1:180. Szczególnie korzystna jest też relacja pracowników z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego tworzących minimum kadrowe do liczby studentów kierunku i wynosi l :39 co sprzyja zachowaniu wysokiej jakości kształcenia.

Kadra akademicka kierunku należy do grona wybitnych polskich uczonych z zakresu ekonometrii, statystyki, ekonomii matematycznej i informatyki ekonomicznej. I tak:


 • prof. dr hab. E. Panek jest wybitnym specjalistą z zakresu ekonomii matematycznej, członkiem prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Przewodniczącym Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, w latach 2003-2006 był Przewodniczącym Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej FPAKE,

 • prof. dr hab. W. Jurek jest wybitnym specjalistą z zakresu ekonometrii w tym ekonometrii finansowej, członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN,

 • prof. d hab. W. Abramowicz jest znanym i wybitnym specjalistą z zakresu informatyki ekonomicznej, przewodniczącym szeregu międzynarodowych komitetów programowych konferencji naukowych oraz członkiem komitetów redakcyjnych: Enterprise Modelling and Information Systems Architectures - Ań International Journal, International Journal of Web

Sendces Practices -Wirtschaftsinforrnatik, Comparative Technology Transfer (USA), International Journal of Web-based Learning and Teaching Technology (IJWLTT), Advances in Web-based Learning (AWBL) Book Series, eAdministracja, eObywatel, eUrząd, ePaństwo Dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej, Advances in Web-based Learning (AWBL) Book Series, Publisher: IGI Globar,

 • prof. dr hab. W. Cellary jest uznanym autorytetem międzynarodowym w dziedzinie .globalnego społeczeństwa informacyjnego, gospodarki elektronicznej i e-biznesu, członkiem Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, członkiem Rady Naukowej Grandes Ecoles des Telecommunications GET oraz członkiem szeregu międzynarodowych towarzystw naukowych.

Badania naukowe są wyraźnie powiązane z procesem dydaktycznym na kierunku „informatyka

i ekonometria ".

Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej realizowanych jest 15% wszystkich

projektów badawczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o wartości ponad 50% środków

finansowych, przeznaczonych na wszystkie prace badawcze prowadzone w Uczelni. Na

szczególne podkreślenie zasługują projekty naukowe realizowane w ramach V i VI Programu

Ramowego Unii Europejskiej.

W latach 2003 - 2006 kadra naukowa zwiększyła się o l profesora tytularnego, 4 doktorów

habilitowanych i 13 doktorów. Do obrony przygotowano trzy dalsze rozprawy habilitacyjne.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału są ściśle związane z zakresem tematycznym kierunku „informatyka i ekonometria" i pokrywają wszystkie najważniejsze jego obszary. Efekty badań są imponujące i publikowane zarówno w monografiach jak i artykułach prestiżowych czasopism. W latach 2003 - 2006 opublikowano około 16 monografii lub podręczników, 390 artykułów i rozdziałów w książkach. Szereg prac zwartych zostało nagrodzonych prestiżowymi nagrodami, m.in.:

- nagroda PTE im. E. Lipińskiego za najlepszą pracę w dziedzinie ekonomii (2003) -

E. Panek, podręcznik Ekonomia matematyczna,


 • nagroda Ministra Edukacji i Sportu (2005) - K. Malaga, monografia Konwergencja
  gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu,


 • nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006) - M. Doman, R. Doman,
  Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, E. Gołata,
  Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, W. Jurek, Konstrukcja

i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, K. Piasecki, Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej.

Ponadto jako znaczące i wspomagające proces dydaktyczny prace należy wymienić następujące publikacje :

Abramowicz W.(ed.), Knowledge-Based Information Retrieval and Filtering from the Web,

Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003.

Cellary W., H. Esaki (Eds.), Proceedings of the 2005 Symposium on Applications and the

Internet (SAINT 2005), January 31 - February 4, 2005, Trento (Italy), wyd. IEEE Computer

Society Press, 2005.

Co dwa lata, naprzemiennie ukazują się Zeszyty Naukowe pod redakcją prof. Mariana Matłoki, Metody ilościowe w ekonomii oraz prof. Emila Panka, Matematyka w ekonomii, w których publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu ekonomii matematycznej, matematyki stosowanej, ekonometrii finansowej i badań operacyjnych.
Wśród artykułów należy wyróżnić te, które zostały opublikowane w specjalistycznych czasopismach zagranicznych:


 • Cellary W., Walczak K., Wiza W., Yisualizing Web Serach Results in 3D, IEEE
  Computer, May 2004, IEEE Computer Society Press.

 • Maćkowiak P., Some remarks on lower hemicontinuity of convex multivalued mappings,
  Economic Theory, (1), 28, 2006.

 • Walczak K., Cellary W., White M., Yirtual Museum Exhibitions, Computer, nr. 3, 2006.

 • Abramowicz, Witold (ed.), Business Information Systems, 10* International Conference,
  Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4439, Springer 2007, ISBN 978-
  3-540-72034-8.

 • Marek Kowalkiewicz, Maria E. Orłowska, Tomasz Kaczmarek, Witold Abramowicz,
  Towards Morę Personalized Web: Extraction and Integration of Dynamie Content from
  the Web, Xiaofang Zhou, Jianzhong Li, Heng Tao Shen, Masaru Kitsurewa, Yanchun
  Hang (Eds.), Frontiers of WWW Research and Development - APWeb 2006, 8Th Asia-
  Pacific Web Conference, Harbin, China, Springer Lecture Notes in Computer Science
  3841, ISBN 3-540-31142-4, 668-679.

Pracownicy naukowi od wielu lat pozyskują granty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2005-2006 realizowano trzy granty własne oraz trzy granty promotorskie o tematyce ściśle związanej z obszarem dydaktycznym kierunku informatyka i ekonometria.

Realizowano krajowe projekty celowe finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE. Prof. dr hab. W. Cellary do 2006 kierował dwoma projektami pt. „Informatyczny system zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw zintegrowany


z modułem wspomagania decyzji" oraz „Nowoczesny system wymiany informacji w systemach do zarządzania dla sektora MSP.

Wydział realizuje projekty naukowo-badawcze na rzecz praktyki gospodarczej co wspomaga proces dydaktyczny poprzez nabywanie przez kadrę akademicką doświadczeń w kształtowaniu u studentów oczekiwanych umiejętności tak np. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania Katedra Technologii Informacyjnych realizowała projekt pt. „Przygotowanie naukowych podstaw wdrożenia instytucji publicznych do standardu e-administracji" oraz na zlecenie Telewizji Polskiej SA: „Opracowanie demo Menedżera Treści i TYP".

W latach 2004-2006 Katedra Informatyki Ekonomicznej realizowała projekty Unii Europejskiej, w tym w ramach 5 i 6 Programu Ramowego: Usability-driven open platform for Mobile Government, Adaptive Sendces Grid, ARCO-Augmented Representation of Cultural Objects. Do 2008 r. na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej trwać będzie realizacja następujących projektów międzynarodowych:


 • w ramach 6 Programu Ramowego UE: enIRaF - Enhanced Information Retrieval and
  Filtering for Analiticał Systems, SUPER - Semantics Utilised for Process Management
  within and between Enterprises, „Sieć doskonałości w dziedzinie wirtualnej
  rzeczywistości i wirtualnych środowisk w przyszłych miejscach pracy",

 • EastWeb - building an integrated leading Euro-Asian higher education and research
  community in the field of the SemanTic WEB,

 • KnowledgeWeb - Knowledge Web Managing Directors,

 • TOWL - Time-determined ontology based information system for real time stock market
  analysis.

Co roku organizowane są międzynarodowe konferencje Business Information Systems (BIS) we współpracy z uczelniami i organizacjami międzynarodowymi z zakresu informatyki gospodarczej, dokumentowane specjalnym wydawnictwem np.

 • Witold Abramowicz (ed.), Business Information Systems, The Eight International
  Conference, Proceedings, Poznań, 2005. ISBN 83-7417-094-8.

 • Witold Abramowicz, Heinrich C. Mayr (eds), Business Information Systems, The Ninth
  International Conference, Proceedings, Klagenfurt, 2006, Lecture Notes in Informatics
  GI, 601 pp. ISBN 2-88579-X.

 • Witold Abramowicz (ed.), Business Information Systems, 10* International Conference,
  Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4439, Springer 2007, ISBN 978-3-540-72034-8.

Wydział posiada bardzo dobrze funkcjonujący wewnętrzny system jakości kształcenia obejmujący: badania opinii studentów na temat procesu dydaktycznego, analizę efektów kształcenia, analizę wyników badań ankietowych prowadzonych wśród studentów, system rozwoju kadry akademickiej, ocenę efektów naukowych i dydaktycznych kadry akademickiej, współpracę międzynarodową, współpracę z praktyką gospodarczą, dbałość o rozwój osobowy studentów, itp.

Kierunek „informatyka i ekonometria" otrzymał akredytację środowiskową z Fundacji Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

§3

Następna ocena jakości kształcenia w jednostce i na kierunku studiów, o których mowa w § l, nastąpi w roku akademickim 2013/2014.§4

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 2. Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

lZbigniew Marciniak


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna