Biuro Tłumaczeń pro verbo translation Agency Andrzej GłazekPobieranie 20.73 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.73 Kb.


Biuro Tłumaczeń PRO VERBO Translation Agency

Andrzej Głazek

ul. Sądecka 93, 58-420 Chełmsko Śląskie

tel. (+48 71 3212915; fax +48 71 7237246

e-mail: proverbo@proverbo.com.pl

http://www.proverbo.com.pl

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Biuro Tłumaczeń PRO VERBO przyjmując do wykonania zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne podejmuje się wykonać zlecenie zgodnie z podanymi niżej warunkami za wynagrodzenie określone w sposób przewidziany w niniejszych „Ogólnych Warunkach”. W kwestiach nie uregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Biuro Tłumaczeń PRO VERBO i Klient mogą również zawrzeć umowę pisemną odmiennie kształtującą wzajemne zobowiązania. PRO VERBO nie przyjmuje odpowiedzialności wykraczającej poza zobowiązania wynikające z niniejszych „Ogólnych Warunków”, ewentualnych umów pisemnych i kodeksu cywilnego.I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Przyjęcie zlecenia

Biuro Tłumaczeń PRO VERBO dołoży wszelkich starań, aby wykonać tłumaczenia w terminie dogodnym dla Klienta. Tym niemniej PRO VERBO zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zlecenia, jeżeli w danym czasie jest zbytnio obciążone zleceniami już przyjętymi lub jeżeli nie jest w stanie wykonać danego tłumaczenia z innych przyczyn, o których Klient zostanie poinformowany. Zlecenie będzie uważane za przyjęte w momencie pisemnego lub ustnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez przedstawiciela Biura. Jeżeli deklaracja przyjęcia zlecenia na tłumaczenie pisemne zostanie złożona przed otrzymaniem przez Biuro tekstu wyjściowego, PRO VERBO zastrzega sobie prawo powiadomienia Klienta o nieprzyjęciu zlecenia niezwłocznie po otrzymaniu tego tekstu.

Biuro Tłumaczeń PRO VERBO może uzależnić przyjęcie tłumaczenia od uzyskania od Klienta dodatkowych materiałów w języku docelowym z dziedziny, której dotyczy treść tłumaczenia. W takim przypadku PRO VERBO powiadomi Klienta o przyjęciu lub nieprzyjęciu zlecenia niezwłocznie po otrzymaniu takich materiałów.

2. Termin wykonania zlecenia

W przypadku tłumaczeń pisemnych PRO VERBO standardowo podejmuje się wykonać tłumaczenie w tempie 5 przeliczeniowych stron tłumaczenia (wg definicji w części „Stawki”) na pełny dzień roboczy (poniedziałek–piątek oprócz dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy) (termin zwykły). Każdy krótszy termin traktowany jest jako ekspresowy. Każde tłumaczenie wykonane zgodnie z życzeniem Klienta w tym samym dniu, w którym zostało przyjęte, jest traktowane jako tłumaczenie ekspresowe. PRO VERBO zastrzega sobie prawo określenia terminu dłuższego niż zwykły w chwili przyjmowania zlecenia.

W przypadku tłumaczeń ustnych tłumacze standardowo podejmują się tłumaczyć konsekutywnie do 8 godzin dziennie. Tłumaczenie przez ponad 8 godzin dziennie wymaga indywidualnej zgody tłumacza.

3. Forma wykonania zlecenia

TŁUMACZENIA PISEMNE. PRO VERBO odda Klientowi tekst tłumaczenia w formie dobrej jakości wydruku komputerowego lub zapisu elektronicznego (na dyskietce lub w postaci transferu danych) albo w obu tych formach jednocześnie, w zależności od życzenia Klienta.

Biuro Tłumaczeń PRO VERBO dołoży starań, aby w miarę swoich możliwości spełnić życzenia Klienta co do formatowania tekstu. Jednakże PRO VERBO nie przyjmuje żadnego zobowiązania do odtworzenia lub stworzenia elementów nietekstowych, takich jak wykresy, znaki graficzne, specjalne kroje i stopnie pisma, symbole i znaki spoza alfabetu polskiego i angielskiego itp.

TŁUMACZENIA USTNE. Tłumacz PRO VERBO wykona tłumaczenie konsekutywne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.4. Jakość tłumaczenia

Polszczyzna i angielszczyzna przekładów wykonanych przez Biuro Tłumaczeń PRO VERBO będą odpowiadały pod względem gramatyczno-leksykalnym, fonologicznym, ortograficznym i interpunkcyjnym polszczyźnie i angielszczyźnie wykształconych użytkowników tych języków.

PRO VERBO dołoży wszelkich starań, aby w tłumaczeniach występowała terminologia właściwa dla danej dziedziny, ale nie bierze na siebie żadnego zobowiązania do posługiwania się określonym żargonem, środowiskową odmianą języka lub sposobem wyrażania się właściwym dla określonej grupy środowiskowej.

Jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału. Niekonsekwencje, błędy, niejasności i niespójności w tekście oryginalnym mogą negatywnie wpływać na tekst tłumaczenia. PRO VERBO nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za usterki tekstu tłumaczenia wynikające z usterek tekstu oryginalnego.

Tłumaczenie tekstów odnoszących się do specyficznych realiów danego kraju, ustroju, systemu prawnego itp. mogą nie przekazywać w sposób równie jednoznaczny pełni treści tekstu wyjściowego. Zrozumienie merytorycznych uwarunkowań związanych z treścią tłumaczenia może wymagać konsultacji odpowiedniego specjalisty (prawnika, ekonomisty, historyka itp.)

5. Poufność

Biuro Tłumaczeń PRO VERBO zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji zawartych w tłumaczonych tekstach ani w tłumaczonych rozmowach, o ile takie informacje nie są rozpowszechniane w sposób publiczny lub publicznie dostępne.6. Prawa autorskie

Z zastrzeżeniem warunku zawartego w następnym zdaniu, z chwilą uregulowania przez Klienta należności za tłumaczenie prawa majątkowe do tego tłumaczenia przechodzą na Klienta.

W przypadku tłumaczeń publikowanych w wydawnictwach rozpowszechnianych odpłatnie Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo negocjowania dodatkowej zapłaty za każdy egzemplarz publikacji.

II. STAWKI

1. Sposób obliczania ilości tłumaczenia

TŁUMACZENIA PISEMNE. Jednostką obliczeniową objętości tekstu pisanego jest przeliczeniowa strona 1800 znaków, gdzie znak oznacza każdy znak alfanumeryczny i interpunkcyjny oraz pojedynczą spację między wyrazami. Ilość tekstu zaokrągla się do najbliższej 1/2 strony, przy czym minimalna ilość tekstu wynosi 1/2 strony.

TŁUMACZENIA USTNE. W przypadku tłumaczeń ustnych oblicza się czas pracy tłumacza.

Tłumaczenia miejscowe. Tłumaczenia wykonywane na Dolnym Śląsku oraz tłumaczenia poza Dolnym Śląskiem, które nie spełniają określonych niżej warunków tłumaczenia zamiejscowego, stanowią tłumaczenia miejscowe. Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenia miejscowe oblicza się w godzinach od chwili zgłoszenia się tłumacza o umówionej porze w umówionym miejscu na Dolnym Śląsku. Czas pracy zaokrągla się do najbliższej 1/2 godziny, a minimalny czas pracy wynosi 4 godziny.

Tłumaczenia zamiejscowe. Tłumaczenia wykonywane poza Dolnym Śląskiem i związane z co najmniej jednym noclegiem tłumacza poza Dolnym Sląskiem stanowią tłumaczenia zamiejscowe. Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenia zamiejscowe oblicza się w dobach kalendarzowych nieobecności tłumacza na Dolnym Sląsku. Jeżeli sumaryczny czas tłumaczenia w ciągu którejkolwiek doby kalendarzowej zaangażowania tłumacza przekroczy osiem godzin, liczy się ponadto nadwyżkę ponad osiem godzin jako tzw. godziny dodatkowe. Liczbę godzin dodatkowych zaokrągla się do najbliższej 1/2 godziny.

2. Stawki za wykonane tłumaczenie

ZASADY OGÓLNE. Stawka za tłumaczenia w terminie ekspresowym wynosi 150% odpowiedniej stawki za tłumaczenie w terminie zwykłym. Stawka za tłumaczenia ustne w godzinach nocnych (20:00 – 8:00) i w dni wolne od pracy wynosi 150% zwykłej stawki za tłumaczenia ustne. Stawka dzienna za tłumaczenia zamiejscowe stanowi równowartość 8 stawek godzinowych.

Aktualne stawki są dostępne na naszych stronach internetowych pod adresem www.proverbo.com.pl/cennik.html.

W przypadku usług nietypowych (np. korekta, adjustacja tekstu, opinie) należność za wykonanie takich usług będzie każdorazowo uzgadniana z Klientem.3. Świadczenia dodatkowe

W przypadku tłumaczeń zamiejscowych Klient pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.W przypadku wyjazdów zagranicznych Klient zobowiązany jest pokryć koszt ubezpieczenia tłumacza i 25% diet wynikających z przepisów o służbowych podróżach zagranicznych. Jeśli Klient nie zapewnia całodziennego wyżywienia, tłumaczowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej wyżej wymienionymi przepisami.


/4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna