Biuro Urządzania Lasu i Geodezji LeśnejPobieranie 1.76 Mb.
Strona1/12
Data07.05.2016
Rozmiar1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


PROGRAM OCHRONY PRZYRODY


DLA NADLEŚNICTWA SARNAKI
na okres

1.01.2005r. - 31.12. 2014r.
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej


Oddział w Lublinie

Lublin 2005
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
Protokół z I posiedzenia Komisji Programu Ochrony Przyrody z dnia 15.12.2003r.

9

Protokół z posiedzenia II Komisji Programu Ochrony Przyrody z dnia 26.11.2004r.

15

I. Wstęp

22

a. Cel, zakres, podstawy prawne i metodyka programu

22

b. Materiały źródłowe

23

II. Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Sarnaki

24

1. Położenia Nadleśnictwa

24

2 Struktura użytkowania ziemi

32

3. Ogólna charakterystyka kompleksów leśnych

24

4. Miejsce i rola Nadleśnictwa Sarnaki w przestrzeni przyrodniczo – leśnej regionu i kraju

36

5. Położenie Nadleśnictwa w przestrzeni sieci Natura 2000

38

III. Formy ochrony przyrody istniejące i projektowane

40

1. Rezerwaty przyrody istniejące

41

2. Parki krajobrazowe

50

3. Obszary chronionego krajobrazu

53

4. Obszary Natura 2000 – istniejące

53

5. Obszary Natura 2000 – projektowane

54

6. Pomniki przyrody

55

7. Użytki ekologiczne

61

8. Stanowisko dokumentacyjne

66

9. Ochrona gatunkowa

67

a. Flora
b. Fauna

78

IV. Walory przyrodniczo – leśne

84

1. Warunki przyrodnicze

84

2. Warunki klimatyczne

84

3.Ogólna charakterystyka gleb

86

4. Warunki hydrologiczne

88

5. Program małej retencji na terenie Nadleśnictwa Sarnaki

93

6. Siedliskowe typy lasu

95

7. Lasy ochronne

97

8. Charakterystyka fauny

98

9. Charakterystyka flory

101

10. Charakterystyka drzewostanów

106

11. Parki zabytkowe na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo

110

12. Ciekawsze twory przyrody nieożywionej

110

13. Obiekty kultury materialnej wystepujące na gruntach Nadleśnictwa

111

14. Miejsca historyczne, nazwy zwyczajowe i obiekty kultu religijnego

112

15. Ekologiczna ocena stanu lasu

119

16. Kształtowanie strefy ekotonowej

129

V. Zagrożenia srodowiska leśnego

130

1. Czynniki antropogeniczne

130

2. Czynniki biotyczne

132

3. Czynniki abiotyczne

134

VI. Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji użytkowania zasobów oraz wykonywania prac leśnych

135

VII. Plan działań

137

1. Program edukacji leśnej społeczeństwa

137

VIII. Mapy

144

IX. Literatura

145

X. Kronika

150

XI. Czyste wzory tabel do uzupełniania

160


Zestawienie tabel, wykresów, mapek i zdjęć zawartych w treści opracowania

TABELE

Tabela

strona

Tabela nr 1. Położenie Nadleśnictwa na tle podziału administracyjnego kraju.

24

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni według leśnictw.

28

Tabela nr 3. Sumaryczne zestawienie kategorii gruntów.

32

Tabela nr 4. Struktura użytkowania ziemi wg województw, powiatów i gmin w Nadleśnictwie Sarnaki.

33

Tabela nr 5. Liczba i wielkość kompleksów leśnych.

34

Tabela nr 6. Zestawienie powierzchni lasów w poszczególnych gminach będących w zasięgu terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa (lasy niepaństwowe).

35

Tabela nr 7. Porównanie wybranych cech taksacyjnych drzewostanów Nadleśnictwa.

36

Tabela nr 8. Porównanie wybranych cech drzewostanów w ramach grup funkcji lasu.

37

Tabela nr 9. Zestawienie istniejących form ochrony przyrody.

40

Tabela nr 10. Ogólna charakterystyka rezerwatów istniejących.

48

Tabela nr 11. Możliwości realizacji celów ochrony w rezerwatach częściowych.

49

Tabela nr 12. Wykaz pomników przyrody istniejących w Nadleśnictwie Sarnaki.

56

Tabela nr 13. Wykaz istniejących użytków ekologicznych.

62

Tabela nr 14. Wykaz chronionych gatunków grzybów, porostów i mszaków.

67

Tabela nr 15. Wykaz chronionych gatunków roślin naczyniowych.

68

Tabela nr 16. Wykaz chronionych zwierząt, wymagających ochrony strefowej, zlokalizowanych w Nadleśnictwie Sarnaki.

78

Tabela nr 17. Wykaz chronionych zwierząt zlokalizowanych w Nadleśnictwie Sarnaki.

79

Tabela nr 18. Zestawienie powierzchni i udziałów procentowych poszczególnych typów i podtypów gleb w Nadleśnictwie Sarnaki.

87

Tabela nr 19. Zestawienie powierzchni i udziału % poszczególnych siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Sarnaki.

95

Tabela nr 20. Zestawienie powierzchni lasów ochronnych.


97

Tabela nr 21. Relacje między typami siedliskowymi lasu a zespołami leśnymi w Nadleśnictwie Sarnaki wg J. M. Matuszkiewicza.

102

Tabela nr 22. Relacje między typami siedliskowymi lasu a zespołami leśnymi w Nadleśnictwie Sarnaki wg Siedliskowych Podstaw Hodowli Lasu.

103

Tabela nr 23. Zestawienie powierzchni drzewostanów wg grup wiekowych i bogactwa gatunkowego.

107

Tabela nr 24. Zestawienie powierzchni drzewostanów wg grup wiekowych i struktury.

108

Tabela nr 25. Zestawienie powierzchni wg rodzajów i pochodzenia oraz grup wiekowych.

109

Tabela nr 26. Wykaz obiektów kultury materialnej występujących na gruntach Nadleśnictwa.

111

Tabela nr 27. Zestawienie powierzchni wg zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem.

119

Tabela nr 28. Zestawienie powierzchni wg grup typów siedliskowych lasu, stanu lasu i grup wiekowych w Nadleśnictwie Sarnaki.

123

Tabela nr 29. Zestawienie powierzchni wg borowacenia.

126

Tabela nr 30. Zestawienie powierzchni wg monotypizacji.

127

Tabela nr 31. Zestawienie powierzchni wg neofityzacji.

128

Tabela nr 32. Zakres działań z zakresu ochrony przyrody.

142

Tabela nr 33 Wykaz pomników przyrody w Nadleśnictwie Sarnaki zatwierdzonych po 1. 01. 2005 r.

160

Tabela nr 34 Wykaz stwierdzonych chronionych gatunków roślin i zwierząt na terenie Nadleśnictwa Sarnaki (po 1.01.2005r).

162


WYKRESY

Wykres

strona

Wykres nr 1. Udział % siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Sarnaki.

96

Wykres nr 2. Procentowe zestawienie lasów wg pełnionych funkcji ochronnych w Nadleśnictwie Sarnaki.

97

Wykres nr 3. Zgodność składu gatunkowego wg typów siedliskowych w Nadleśnictwie Sarnaki.

122MAPY

Mapka

strona

Mapka nr 1. Położenie Nadleśnictwa Sarnaki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

25

Mapka nr 2. Położenie Nadleśnictwa Sarnaki na tle rejonizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler 1990).

30

Mapka nr 3. Położenie Nadleśnictwa Sarnaki na tle Mapy Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski

105

Sarnaki 15.12. 2003r.


P R O T O K Ó Ł

z I posiedzenia Komisji Programu Ochrony Przyrody

w Nadleśnictwie Sarnaki

Komisję Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Sarnaki powołał Dyrektor RDLP w Lublinie pismem znak: ZZ –7016 -15/2003 z dnia 27.11.2003 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 15 grudnia 2003 r w siedzibie Nadleśnictwa Sarnaki, Komisji przewodniczył mgr inż. Włodzimierz Lewandowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP Lublin; protokołowali: Ewa Zielińska st. specjalista S.L.w RDLP Lublin, Lesław Radzikowski kierownik drużyny BULiGL.

W posiedzeniu uczestniczyło 26 osób wg załączonej listy obecności.

Na początku posiedzenia Komisji mgr inż. Tadeusz Charkiewicz przedstawił „Referat na I posiedzenie Komisji Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Sarnaki”.

Ewa Zielińska przedstawiła opracowany przez RDLP Lublin projekt zakresu Programu.

Następnie Nadleśniczy omówił projekt Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Sarnaki.

Po wysłuchaniu referatu przeprowadzona została dyskusja , w której udział wzięli:Wojciech Duklewski –Dyrektor PK „Podlaski Przełom Bugu” poinformował, że w trakcie opracowania są granice obszarów sieci NATURA 2000.Część kompleksu Zabuże wejdzie w skład Obszaru Dolina Dolnego Bugu. Zwrócił uwagę na potrzebę określenia wpływu ośrodków turystycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie kompleksów leśnych na lasy. Zasygnalizował, że istnieje projekt rozbudowy drogi Nr 19, która częściowo będzie przebiegała przez grunty Nadleśnictwa.

Złożył deklarację udostępnienia materiałów do opracowania Program. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu ma zatwierdzony plan ochrony.Zbigniew Kaszuba – Zarząd Nadbużańskiego PK poinformował, że w trakcie opracowania są granice obszarów sieci NATURA 2000. Zadeklarował współudział w finansowaniu niektórych zadań z zakresu Programu Edukacji. (budowy parkingu w uroczysku Bartków Zgłosił wniosek o naniesienie na mapy walorów obiektów zabytkowych i pomników przyrody poza gruntami Nadleśnictwa. Niektóre pomniki usychają. Pomniki, których resztki jeszcze stoją, a nie zagrażają bezpieczeństwu należy pozostawiać na gruncie.

Stwierdził na konieczność opracowania planów ochrony rezerwatów w trakcie sporządzania planów urządzania lasu.

Zwrócił się prośbą o sporządzenie dodatkowych map walorów w skali 1:50000 i rozmieszczenia , wykonywanych w ramach Programu, dla Nadbużańskiego PK.

Złożył deklarację udostępnienia materiałów do opracowania ProgramuHieronim Michowiecki – Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaproponował aby zainwentaryzować formy rzeźby terenu, związane z rzeką Bug w rejonie Serpelic na terenie gruntów Nadleśnictwa i w ich sąsiedztwie oraz zaprojektować odpowiednie formy ochrony tych obszarów. Zwrócił uwagę na potrzebę rozszerzenia współpracy z Nadleśnictwem pod kątem aktualizacji wykazu istniejących pomników przyrody i oceny ich stanu zachowania.

Włodzimierz Lewandowski – RDLP Lublin zwrócił uwagę, że istotne jest naniesienie stanowisk gatunków chronionych na mapy dla leśniczych, w celu ich zabezpieczenia i ochrony w czasie wykonywania zabiegów gospodarczych. Ustosunkował się do złożonego wniosku sporządzania planów ochrony rezerwatów przez Lasy Państwowe. Jest to ustawowy obowiązek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Podkreślił wagę współpracy wykonawcy Programu z wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.Roman Stelmach – Centrala BULiGL w Warszawie - poinformował, że programy ochrony przyrody są często wykorzystywane przez naukowców, wojsko, różne instytucje dlatego ważne jest podawanie źródła przytaczanych danych.

Konstanty Kasperuk – BULiGL oddział w Lublinie - ustosunkował się do możliwości realizacji zgłoszonych propozycji przez wykonawcę Programu. Mapy dla PK mogą być wykonane za dodatkową opłatą. Podziękował za deklaracje udostępniania danych.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono:I . Postanowienia ogólne.

1. Program opracowany zostanie w oparciu o Instrukcję sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie (MOŚZNiL, Departament Leśnictwa, Warszawa 1996) oraz późniejsze wytyczne GDLP dotyczące zakresu sporządzania Programów, zawarte w piśmie znak ZU/ZO-7019-9/98.

2. Program należy wykonać dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Sarnaki, a dla pozostałych gruntów w zasięgu terytorialnego działania – z uwzględnieniem wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody i źródeł zagrożeń.

3. Program należy sporządzić w postaci oddzielnie oprawionego tomu z kompletem map w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem dla: Nadleśnictwa Sarnaki, RDLP w Lublinie i DGLP. Opracowanie zostanie również przekazane dla Nadleśnictwa i RDLP Lublin na nośniku elektronicznym.

1. Program należy opracować na podstawie:

- wyników prac glebowo siedliskowych wykonanych w Nadleśnictwie Sarnaki

- wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej podczas urządzeniowych prac terenowych,

- wyników waloryzacji przyrodniczej lasów i gruntów Nadleśnictwa Sarnaki ,wykonanej przez Nadleśnictwo,

- waloryzacji przyrodniczych gmin,

- materiałów Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Parków Krajobrazowych.

- materiałów przekazanych przez pracowników nauki, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne,

- innych danych oraz opracowań naukowych i planistycznych dotyczących omawianego obszaru.

- stanowiska gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z terenu Nadleśnictwa Sarnaki należy sprawdzić w terenie.

2. Przy opracowaniu Programu należy uwzględnić wytyczne i cele zawarte w „Planie ochrony Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu” w zakresie dotyczącym ochrony przyrody.

3. Opracowane wytyczne do tych planów.
I. Ustalenia dotyczące zakresu i układu treści Programu

A. Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa

W ogólnej charakterystyce Nadleśnictwa należy ująć :

- położenie – dane ogólne, usytuowanie Nadleśnictwa na tle różnych podziałów przyrodniczo – leśnych i geograficznych,

- dane dotyczące struktury użytkowania ziemi wg gmin, główne grupy i kategorie użytkowania - dane przyjęte zostaną zgodnie z planem urządzenia lasu,

- miejsce i rolę Nadleśnictwa w przestrzeni przyrodniczo – leśnej regionu i kraju, lesistość, usytuowanie Nadleśnictwa na tle sieci ekologicznej ECONET, sieć Natura 2000,

- charakterystykę drzewostanów - wg wzorów zestawień nr 1a i 1b,

- ogólną charakterystykę kompleksów leśnych - tabela wg wzoru nr 2 (dla gruntów Skarbu Państwa); zaznaczyć, że nie uwzględnia ona lasów innych własności oraz podać jaką powierzchnię zajmują te lasy .
B. Szczególne formy ochrony przyrody

Na początku tego działu zamieścić zestawienie zbiorcze szczególnych form ochrony przyrody istniejących w Nadleśnictwie zawierające: nazwę formy ochrony (art.13 ustawy o ochronie przyrody), liczbę obiektów, ich aktualną ogólną powierzchnię, w tym powierzchnię gruntów LP: leśną, nieleśną i razem.

1. Dla rezerwatów istniejących należy sporządzić tabele wg wzorów nr 3 i 4. W tabeli wzór nr 3 dodać kolumny: powierzchnia ogółem wg planu urządzania lasu, w tym powierzchnia leśna i nieleśna. W części opisowej należy podać najważniejsze informacje o rezerwatach: cel ochrony, przedmiot ochrony, chronione środowiska przyrodnicze, krótką charakterystykę walorów przyrodniczych, najważniejsze osobliwości przyrodnicze, okres obowiązywania planu ochrony.

2. Parki krajobrazowe i ich otuliny, położone w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Sarnaki, opisać w następujący sposób: akt prawny powołujący park (numer data, przez kogo wydany), ogólna powierzchnia parku w tym powierzchnia gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe (ogółem, w tym leśna i nieleśna), które oddziały lasów i kompleksy leśne wchodzą w skład parków i otulin, jaka część parków położona jest w granicach zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Sarnaki, krótka charakterystyka walorów środowiska przyrodniczego. Omówić rolę, jaką mają spełniać w/w obiekty w krajowym i regionalnym systemie ochrony przyrody.

3. Dla pomników przyrody istniejących i projektowanych sporządzone zostaną tabele wg wzorów nr 5a, 5b. Należy ocenić stan zachowania pomników przyrody żywej wg uproszczonej skali Pacyniaka i Smólskiego.

4. Dla użytków ekologicznych sporządzić tabele wg wzorów: 7a (dla zatwierdzonych) i 7b (dla projektowanych). Zostanie dokonana ocena i weryfikacja istniejących użytków ekologicznych pod kątem spełniania kryteriów tej formy ochrony przyrody.

5. Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, jeżeli zostaną zaprojektowane, będą opisane zgodnie z Instrukcją (tabele wg wzorów nr 8b i 9b).

6. Dla chronionych i rzadkich gatunków grzybów, porostów, mszaków, roślin naczyniowych i zwierząt sporządzone zostaną tabele wg wzorów nr 10, 11 i 12, z których zostanie wyłączona szczegółowa lokalizacja gatunków zwierząt objętych ochroną strefową „W kolumnie „Uwagi” zaznaczyć gatunek objęty ochroną ścisłą, częściową, podać stopień zagrożenia wg „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, „Polskiej czerwonej księgi roślin” .Wykazy gatunków chronionych i rzadkich zostaną sporządzone w oparciu o wyniki prac, glebowo siedliskowych, inwentaryzacji wykonanej na potrzeby sporządzenia „Programu”, waloryzacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa i dane publikowane oraz udostępnione wyniki badań nie publikowanych.

7. Dla zwierząt podlegających ochronie „strefowej” dodatkowo zostanie sporządzony wykaz (wg wzoru nr 12), zawierający szczegółową lokalizację , strefy ścisłej, częściowej oraz ich powierzchnię (ogółem w tym leśną i nieleśną). Wykaz ten będzie opatrzony klauzulą „zastrzeżone”i dołączony do mapy rozmieszczenia, która będzie oddzielnie oprawionym załącznikiem do Programu.
C. Walory przyrodniczo–leśne

Walory te zostaną opisane w oparciu o operat glebowo siedliskowy oraz inne dostępne dokumentacje i będą zawierały:

1. Krótką charakterystykę klimatu, elementów przyrody nieożywionej, fizjografii terenu, rzeźby terenu, gleb i wód (rzeki , jeziora ,zbiorniki wodne, wody podziemne, obszary wodno-błotne), w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa,

2. Lasy ochronne przyjęte zgodnie z planem urządzenia lasu, podane zostanie przy tym jakie kategorie lasów ochronnych zostały ujęte w gospodarstwie specjalnym,

3. Drzewostany nasienne wyłączone, zachowawcze, uprawy pochodne, drzewa doborowe,

4. Charakterystykę flory w tym zbiorowiska roślinne leśne i nieleśne na gruntach Nadleśnictwa,

5. Charakterystykę i fauny,

6. Charakterystykę drzewostanów z uwzględnieniem bogactwa gatunkowego, budowy pionowej i pochodzenia – tabele wg wzorów nr 13,14 i 15 (bez podawania miąższości),

7. Parki zabytkowe na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo – tabela wg wzoru nr 16,

8. Zadrzewienia i zakrzewienia na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo - tabela wg wzoru nr 17,

9. Ciekawsze twory przyrody nieożywionej –tabela wg wzoru nr 18,

10. Ważniejsze obiekty kultury materialnej – tabela wg wzoru 19,

11. Ekologiczną ocenę stanu lasu - tabele wg wzorów nr 20-24.

12. Kształtowanie się strefy ekotonowej stan aktualny i potrzeby.


D. Zagrożenia środowiska leśnego

Zestawione zostaną syntetycznie w formie opisowej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zanieczyszczeń powietrza, ważniejszych zakładów przemysłowych, szlaków komunikacyjnych, planowanych inwestycji,

- poziomu uszkodzenia drzewostanów na podstawie wyników monitoringu lasu,

- czystości wód,

- zagrożeń drzewostanów wywołanych zmianą stosunków wodnych,

- zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem turystyki,

- inwentaryzacji występowania gatunków obcych,

- zagrożeń biotycznych i abiotycznych, w tym :

wykazu upraw i młodników uszkadzanych przez owady i grzyby w aspekcie historycznym,

wykazu upraw i młodników uszkodzonych przez zwierzynę w przedziałach procentowych zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu,
E. Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji użytkowania

zasobów oraz wykonania prac leśnych

W programie przedstawione zostaną metody realizacji zadań w poszczególnych działach gospodarki leśnej z uwzględnieniem zarządzenia 11A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, z uwypukleniem gospodarstwa specjalnego i drzewostanów wyłączonych z użytkowania rębnego.F. Plan działań

Zostanie wykonane zbiorcze zestawienie zamierzonych działań, wynikających z informacji zawartych w poprzednich rozdziałach. W zestawieniu ujętym w formę tabelaryczną zostanie podana lokalizacja planowanych działań. W formie opisowej należy przedstawić zasady i metody wykonywania ochrony czynnej. Opisowo ująć propozycje z zakresu edukacji ekologicznej i udostępniania lasu.


G. Mapy

Na potrzeby programu zostaną sporządzone mapy:

1. Mapa przeglądowa walorów przyrodniczych, w skali 1:50 000,

2. Mapa zagrożeń przyrody i działań, na podkładzie map przeglądowych Nadleśnictwa w skali 1:25 000,

3. Mapa rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów na podkładzie mapy przeglądowej Nadleśnictwa w skali 1:25 000 (w formie oddzielnego załącznika z klauzulą „zastrzeżone”) .

4. Na mapach przeglądowych drzewostanów w skali 1:10000 z przeznaczeniem dla leśniczych naniesione zostaną granice istniejących w danym leśnictwie szczególnych form ochrony przyrody w tym również lokalizacja stanowisk rzadkich i chronionych roślin , zwierząt i grzybów podlegających ochronie ścisłej.

Treść map ma być zgodna z „Instrukcją sporządzenia programu ochrony przyrody w nadleśnictwie”. Na mapach zagrożeń i rozmieszczenia będą naniesione również granice istniejących i projektowanych szczególnych form ochrony przyrody.

Zestawienia tabelaryczne wg wzorów zgodnych z Instrukcją należy zamieścić w tekście dotyczącym tych zestawień.

Na końcu programu należy zamieścić wykaz map, 10 czystych stron z przeznaczeniem na kronikę.Sarnaki 26.11.2004r

Protokół

z II posiedzenia Komisji Programu Ochrony Przyrody w

Nadleśnictwie Sarnaki
Posiedzeniu przewodniczył mgr inż. Piotr Kiszczak– Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Protokołowali: mgr Ewa Zielińska - RDLP Lublin, mgr inż. Adam Maciocha - BULiGL Lublin.

W posiedzeniu uczestniczyły 24 osoby, wg załączonej listy obecności.

W trakcie posiedzenia Komisji wykonawcy Programu Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lubinie, przedstawili projekt Programu .

W trakcie obrad Komisji nie został złożony żaden wniosek na piśmie.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła przyjąć przedstawiony projekt Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Sarnaki po dokonaniu korekt i uzupełnień uwzględniających:

uwagi zgłoszone przez RDLP w Lublinie (Załącznik nr 1) i Nadleśnictwo Sarnaki (Załącznik nr 2),

Uwagi członków Komisji zgłoszone w toku dyskusji:

- Pan Jerzy Ostaszewski – przedstawiciel Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” zwrócił uwagę na występowanie na terenie kompleksu Zabuże gniazda bociana czarnego, gniazdo nie jest dokładnie zlokalizowane, ponadto poinformował, że propozycje rezerwatów zamieszczone w referacie są zaczerpnięte z dokumentacji Parku Krajobrazowego i dokumentacja nie została złożona do Wojewody. Stanowisko tajęży jednostronnej (pomnik przyrody) jest zagrożone z uwagi na duży ruch turystyczny i wymaga określenia zadań ochronnych. Stanowisko kukuczki kapturkowatej nie jest dokładnie zlokalizowane w terenie.

- Pan Konstanty Kasperuk – szef produkcji BULiGL Lublin przychylił się do zgłoszonych uwag z wyjątkiem zagadnień dotyczących drzewostanów dwupiętrowych, sprawa ta wymaga ponownego przeanalizowania z Nadleśnictwem.


Program Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Sarnaki po dokonaniu w/w uzupełnień w terminie co najmniej miesiąc przed końcowym odbiorem zostanie przez wykonawców uzgodniony z Nadleśnictwem, RDLP Lublin oraz skonsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

Załącznik nr 1


Uwagi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do Referatu

na II posiedzenie Komisji Programu Ochrony Przyrody

w Nadleśnictwie Sarnaki
A. Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Sarnaki

- Informując o źródłach danych nie wymieniono WKP, czy autorzy nie korzystali z materiałów Konserwatora.

- Dużą rolę Nadleśnictwa w nasiennictwie należy lepiej uzasadnić (str.13 Referatu).

- Obszary Natura 2000 położone w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Sarnaki

omówić szerzej w dziale „Formy ochrony” przyrody jako istniejące i projektowane obszary

Natura 2000 – poza zamieszczoną w Referacie charakterystyką podać ich powierzchnię (ogólna i gruntów LP) wymienić kompleksy leśne położone w granicach danego obszaru.

- Podać ogólną charakterystykę drzewostanów (siedliska, występujące gatunki drzew).

- Podać lesistość Nadleśnictwa, województwa i Polski.


B. Formy ochrony przyrody istniejące i projektowane:

- Pominąć cytowanie zapisów ustawy definiujących poszczególne formy ochrony przyrody,

- W tabeli 3 są nieścisłości dotyczące powierzchni rezerwatów (kolumna 10), w Nadleśnictwie Sarnaki rezerwaty nie mają aktualnie planów ochrony, miały sporządzone Plany urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, które już wyekspirowały. Powierzchnie rezerwatów podane w kolumnie 10 tabeli 3 są wg tych opracowań nie wg planu ochrony.

- Czy w latach ubiegłych nie była wykonywana w ogóle konserwacja drzew pomnikowych. W kolumnie 11 tabeli 12 nie ma żadnych zapisów.

- Wniosek Nadleśnictwa o uznanie za użytki ekologiczne pismo ZT:73/33/04 z 4.11.2004 r wykazać w oddzielnej tabeli Projektowane użytki ekologiczne.

- Przy charakterystyce PK Podlaski Przełom Bugu zostało przytoczone z Planu Ochrony tego Parku zalecenie żeby wszystkie lasy ochronne w Nadleśnictwie zostały włączone do gospodarstwa specjalnego oraz miały opracowane indywidualne zasady zagospodarowania uwzględniające ich specyfikę oraz pełnione funkcje ochronne. Zapis ten jest sprzeczny z IUL, która wyszczególnia jakie lasy zalicza się do gospodarstwa specjalnego.

- Obszary Natura 2000 wg art. 6 ustawy z 16 .04.2004 r o ochronie przyrody są jedną z form ochrony przyrody. Ponieważ Program sporządzany jest wg stanu na 1.01.2005 należy je opisać jako projektowane i istniejące obszary Natura 2000.

- Tabele 14, 15, 16, są niezgodne z wzorami z instrukcji. Brakuje szeregu istotnych informacji

np. takich jak : sposób występowania (siedlisko, ilość),

opis obiektu (np. nazwy rezerwatu, parku krajobrazowego i t p)

zagrożenia i zalecane zabiegi ochronne uzgodnione z WKP.

- Podać zalecenia ochronne w stosunku do chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt.

- W tabelach 15 należy zamieścić informację jaką ochroną objęte są poszczególne gatunki np. (ścisłą, ścisłą wymagające ochrony czynnej, częściową, częściową z możliwością ich pozyskiwania, wymagające ustalenia strefy ochronnej) lub, że jest to gatunek rzadki w skali regionu, kraju, wymieniony w Czerwonej Księdze – kategoria zagrożenia. Ponadto przy chronionych gatunkach roślin podać symbole (1) lub (2) zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną z 9 lipca 2004 r. Analogicznie opisać wszystkie gatunki grzybów zgodnie z rozporządzeniem z 9 lipca 2004 r oraz zwierząt zgodnie z rozporządzeniem z 28 września 2004r.

- W tabeli 15 określono, że prace gospodarcze zagrażają bobrkowi trójlistkowemu natomiast pominięto zagrożenia w przypadku takich gatunków jak pluskwica europejska, parzydło leśne, zawilec wielkokwiatowy. Należy sprecyzować jakie prace gospodarcze zagrażają bobrkowi trójlistkowemu,

- W tabeli 16 wymieniony został puchacz, dopisać w uwagach, że nie jest znana dokładna lokalizacja gniazda,

- W tabeli 16 wymienione zostały takie gatunki jak sieweczka obrożna, zimorodek, gągoł, natomiast pominięte gatunki typowo leśne np. sikora.

- Przy gatunkach rzadkich: orzechówka, popielica należy podać obserwatora lub dokładne publikacje (np. Plan Ochrony PK „Podlaski Przełom Bugu”).

- Powierzchnię stref ochrony zwierząt zarówno ścisłą jak i częściową podać w rozbiciu na leśną i nieleśną.

- Ochrona płazów – głównym celem zapór jest ochrona przed rozjechaniem, a nie utrudnienie przechodzenia.
C. Walory przyrodniczo leśne:
- W opisie gleb podać tabelaryczne zestawienie % udziału typów gleb występujących w Nadleśnictwie,

- W dziale Warunki hydrologiczne – Źródła odnieść do terenu Nadleśnictwa Sarnaki. Skrócić teoretyczne wywody dotyczące retencji wodnej. Więcej informacji zamieścić na temat realizacji tego tematu w Nadleśnictwie.

- Nie zamieszczono charakterystyki flory zbiorowisk roślinnych leśnych i nieleśnych na gruntach Nadleśnictwa.

- Ekosystemy wodno-błotne uzupełnić ujmując, zbiorniki wodne, stawy. Podać informację o przyjętym w P.U.L. sposobie zagospodarowania bagien śródleśnych (np. pozostawione do naturalnej sukcesji).

- W dziale „Program edukacji leśnej społeczeństwa” szkółkę leśną i biuro Nadleśnictwa zaliczono do infrastruktury turystycznej. Należy sprecyzować ten zapis.

- Siedliskowe typy lasu przedstawić w tabeli. Zamieszczona forma opisowa jest mało czytelna. Opisową formę pozostawić tylko dla całego Nadleśnictwa.

- Poprawić tabelę 27. Rezerwaty przyrody nie są lasami ochronnymi.

- Tabelę 32 zgodność składu gatunkowego z siedliskiem podać podsumowanie dla całego Nadleśnictwa. Podać jaki % powierzchni całego Nadleśnictwa stanowią drzewostany zgodne, częściowo zgodne, niezgodne.


D. Zagrożenia
- Nie omówiono istotnych zagrożeń występujących w Nadleśnictwie w ostatnim 10- leciu np. owadów, patogenów grzybowych .

- Rozszerzyć informację na temat:

- stref uszkodzenia lasu,

- głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza i wód.

- poziomu imisji głównych zanieczyszczeń SO2, NO2.

- defoliacji drzewostanów.

- pożarów, uszkodzeń od owadów, grzybów w ostatnim dziesięcioleciu.
F. Plan działań:
- Zalecenia z zakresu ochrony czynnej nie zostały zamieszczone, należy podać konkretne działania do wykonania w najbliższym dziesięcioleciu. Np. Co znaczy „urozmaicenie i wzbogacenie bazy pokarmowej oraz miejsc bytowania”.

- Zadania z zakresu realizacji Programu Natura 2000 – organizatorem jest Wojewoda nie Nadleśnictwo.

- Strefy ekotonowe zaznaczyć na mapie zagrożeń przyrody i działań. W tekście zamieścić komentarz.

- Napisać, że Nadleśnictwo ma sporządzony „Program edukacji leśnej społeczeństwa” i omówić krótko zadania z niego wynikające.


Mapy:

- Zgodnie z ustaleniami I KPOP.

Podać wykaz Literatury. W tekście zamieścić odnośniki do literatury.

Załącznik nr 2


Uwagi Nadleśnictwa Sarnaki do referatu na II Komisję Programu Ochrony Przyrody
1. Dział 1. Położenie Nadleśnictwa
Do lasów ochronnych zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska nr 0233-20/04 z 20 września 2004r. nie należy dodawać powierzchni rezerwatów.

Istnieją rozbieżności pomiędzy planowanymi do objęcia lasami ochronnymi, a wskazanymi przez BUL np.: w gminie Przesmyki 8.16 ha to lasy ochronne wg BUL, wnioskowane 3.06 ha.


2. Formy ochrony przyrody istniejące i projektowane
Należy uzupełnić i poprawić tabelę nr 9, dotyczącą form ochrony przyrody w Nadleśnictwie.

Nadleśnictwo Sarnaki prosi o udokumentowanie, kto jest wnioskodawcą pomysłu utworzenia rezerwatów: Kisielecczyzna, Krostowiec, Trojan, Cypel.


Należy uzupełnić kolumnę 12 tabeli dotyczącej pomników przyrody, w oparciu o uwagi zgłoszone przez Nadleśnictwo np.: według lustracji terenowej leśniczego w oddziale 165d- występuje jeden dąb szypułkowy (brak tego zapisu w uwagach).
Należy poprawić tabelkę nr 13, dotyczącą użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa np.: wpisać skarpę nadbużańską oraz uzupełnić niektóre pozycje o numer rejestru wojewody. Należy również sprawdzić czy podana ilość użytków ekologicznych jest właściwa, poza tym użytki projektowane można dołączyć do pozycji istniejących (dane te są wykorzystywane w późniejszej ewidencji).
Tabelka nr 15

Nadleśnictwo zwraca się z prośbą o usunięcie z programu ochrony przyrody z tabeli nr 15 następujących gatunków: goździk pyszny, pełnik europejski, widłak wroniec, starodub łąkowy, kukuczka kapturkowata ze względu na wątpliwość ich występowania na naszym terenie.


Należy poprawić zdanie: ,,Teren Nadleśnictwa Sarnaki ze względu na dobrze rozwiniętą sieć rzek i budowę geologiczną zaliczyć można do zasobnych w ekosystemy wodno- błotne”, ponieważ jest to zdanie nieprawdziwe.


3. Walory przyrodniczo-leśne:

Należy szerzej opisać działalność Nadleśnictwa z zakresu realizacji programu małej retencji wodnej oraz poprawić błędną lokalizację niektórych zbiorników.

Należy szerzej opisać obiekty występujące na terenie Nadleśnictwa, w oparciu, o które prowadzona jest działalność edukacyjna.
Lasy ochronne:

Należy z tabelki usunąć rezerwaty, ponieważ nie występują w decyzji Ministra nr 0233-20/04 z 20 września 2004r. dotyczącej powołania lasów ochronnych na terenie Nadleśnictwa.

Należy opisać obiekty historyczne, kultu religijnego oraz nazwy zwyczajowe miejsc na terenie Nadleśnictwa Sarnaki według przedłożonych przez Nadleśnictwo dokumentów, a następnie dane te nanieść na mapę.
Ekologiczna ocena stanu lasu

11.2 Aktualny stan siedliska

Należy jeszcze raz sprawdzić czy dane dotyczące lasów naturalnych na poziomie 98% są poprawne.
Neotyfizacja:

Nadleśnictwo nie zgadza się z podaną powierzchnią gatunków obcych występujących w warstwie drzew (dąb czerwony, sosna smołowa, robinia).
I. Wstęp

a. Cel, zakres, podstawy prawne i metodyka programu

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, od wieków nierozerwalnie związaną z krajobrazem Polski, niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego, warunkującym rozwój kraju. U progu XXI wieku leśnictwo polskie stanęło przed nowymi oczekiwaniami społecznymi.

Następuje przewartościowanie hierarchii funkcji lasu. ,,Ustawa o lasach” z dnia 28.IX.1991 roku porządkuje cele gospodarki leśnej w następującej kolejności:

1. zachowanie lasów, ekosystemów leśnych i ich korzystnego wpływu na środowisko,

2. ochrona lasów, w tym szczególnie stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody,

3. ochrona gleb i terenów szczególnie zagrożonych,

4. ochrona wód powierzchniowych i głębinowych,

5. produkcja drewna i innych produktów użytkowania lasu na zasadzie racjonalnej gospodarki.

Nowelizacja ustawy w 1997 roku, wzmocniła zapisy dotyczące znaczenia lasów jako podstawowego składnika środowiska naturalnego. Proekologiczny kierunek gospodarki leśnej znalazł odbicie w Zarządzeniu Nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14.II.1995 roku w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Zarządzenie to zostało zastąpione znowelizowanym Zarządzeniem Nr 11A z dnia 11.V.1999 roku.

Plan urządzenia lasu nadleśnictwa, łącznie z jego ważną częścią, jaką jest Program ochrony przyrody, to jedyny dokument planistyczny na poziomie lokalnym, w którym ujmuje się kompleksowo zagadnienia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe w relacji z potrzebami i wymogami ochrony przyrody w całym zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. Według art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy o lasach program ochrony przyrody nadleśnictwa jest to „część planu urządzenia lasu zawierająca kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmując zasięg terytorialny nadleśnictwa”. Znajduje to potwierdzenie w wydaniu ,,Instrukcji sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie” (1996r.), która stanowi załącznik nr 11 do „Instrukcji Urządzania Lasu’’ –1994 rok. Głównym celem tego programu jest wykazanie potrzeb i warunków, jakie powinny być spełnione dla ochrony przyrody, a zwłaszcza dla zachowania różnorodności biologicznej w zasięgu działania nadleśnictwa.

Program ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Sarnaki został sporządzony w celu:

a) zobrazowania i zinwentaryzowania bogactwa przyrodniczego zespołów leśnych,

b) przedstawienia istniejących i potencjalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego,

c) doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych,

d) ulepszania metod sprawowania i rozwijania ochrony przyrody,

e) umożliwienia w przyszłości analiz i porównań wybranych charakterystyk Nadleśnictwa,

f) uzupełnienia wiedzy o środowisku leśnym,

g) edukacji i promocji zagadnień związanych z ochroną przyrody.


b. Materiały źródłowe

Program ochrony przyrody w Nadleśnictwie Sarnaki, został opracowany w ramach „Planu urządzenia lasu” Nadleśnictwa Sarnaki na okres 01.01.2005 - 31.12.2014 i jest jego integralną częścią.


Do opracowania „Programu” wykorzystano materiały zebrane przez taksatorów Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie podczas prac terenowych na terenie Nadleśnictwa Sarnaki oraz materiały udostępnione przez pracowników Nadleśnictwa Sarnaki, Starostwa Powiatowego w Łosicach, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie - Delegatura w Siedlcach, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie - Delegatura w Siedlcach oraz pracowników Parków Krajobrazowych: „Podlaski Przełom Bugu” i „Nadbużański Park Krajobrazowy”.

Źródła, jakie zostały wykorzystane przy powstawaniu programu, zostały umieszczone w literaturze na końcu opracowania.

Zakres Programu ochrony przyrody został ustalony na posiedzeniu I Komisji Programu Ochrony Przyrody, która odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Sarnaki w dniu 15.12.2003 roku. Protokół z posiedzenia Komisji został załączony do opracowania.

II Komisja Programu Ochrony Przyrody odbyła się w dniu 26.11.2004r. Ustalenia z posiedzenia tej Komisji zawarte są w załączonym protokole.II. Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Sarnaki
1. Położenie Nadleśnictwa

Położenie Nadleśnictwa Sarnaki opisano według różnych podziałów; uwzględniając regionalizację leśną i podział administracyjny.


A – położenie na tle podziału administracyjnego
Lasy Nadleśnictwa Sarnaki podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Nadleśnictwo Sarnaki administracyjnie znajduje się w województwie mazowieckim, w powiatach łosickim i siedleckim.
Tabela nr 1. Położenie Nadleśnictwa na tle podziału administracyjnego Kraju.

Województwo

Powiat

Gmina

Obręby ewidencyjne

Mazowieckie

łosicki

Huszlew

wszystkie

Platerów

wszystkie

Sarnaki

wszystkie

Łosice

wszystkie

Olszanka

wszystkie

Stara Kornica

wszystkie

siedlecki

Korczew

wszystkie

Mordy

Rogóziec, Stara Wieś, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wojnów

Przesmyki

wszystkie

Szczegółowe granice zasięgu działania Nadleśnictwa Sarnaki, znajdują się na mapach topograficznych w skali 1: 50000, które znajdują się w Nadleśnictwie, RDLP w Lublinie oraz GDLP w Warszawie.
Mapka nr 1. Położenie Nadleśnictwa Sarnaki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Siedziba N-ctwa znajduje się w miejscowości Sarnaki, ul 3-Maja 6/4, gmina Sarnaki, województwo mazowieckie. Odległości siedziby Nadleśnictwa do poszczególnych urzędów administracji państwowej i ważniejszych instytucji wynoszą: • do RDLP w Lublinie 160 km

 • do Urzędu Powiatowego w Łosicach 20 km

 • do Urzędu Powiatowego w Siedlcach 50 km

 • do stacji PKP w Sarnakach 2 km

 • do stacji PKS w Sarnakach 1 km

 • do UPT w Sarnakach 1 km

Odległości siedziby nadleśnictwa do siedzib urzędów gmin wynoszą:

 • do Urzędu Gminy Huszlew 24 km

 • do Urzędu Gminy Platerów 5 km

 • do Urzędu Miasta i Gminy Łosice 20 km

 • do Urzędu Gminy Kornica Stara 23 km

 • do Urzędu Gminy Olszanka 30 km

 • do Urzędu Gminy Sarnaki 1 km

 • do Urzędu Gminy Korczew 24 km

 • do Urzędu Gminy Przesmyki 33 km

Teren nadleśnictwa ma dobre położenie komunikacyjne. Sieć dróg o powierzchni utwardzonej jest bardzo dobrze rozwinięta. Przez powyższy teren przebiegają drogi publiczne relacji:

Warszawa - Siedlce - Łosice - Terespol

Białystok – Lublin – Rzeszów

Biała Podlaska – Konstantynów - Sarnaki

oraz szereg dróg o znaczeniu lokalnym:

Leśna Podlaska – Kornica Stara

Kornica Stara – Ostromęczyn

Janów Podlaski – Serpelice – Mierzwice - Kózki

Kózki – Mężenin – Drażniew – Korczew – Paprotnia – Siedlce

Mężenin –Kisielew – Platerów

Puczyce – Hołowczyce – Serpelice

Mężenin – Sarnaki

Korczew – Niemojki – Łosice

Łosice – Olszanka

Dąbrowa – Przesmyki – Mordy

Mostów – Huszlew – Łuzki – Hruszniew – Ostromęczyn

Huszlew – Woroniec

Huszlew – Kobylany – Rudka

Sieć komunikacyjna omawianego obszaru, poza wyżej wymienionymi drogami, uzupełniona jest siecią dróg leśnych i wiejskich.

Przez teren Nadleśnictwa przebiega linia kolejowa Siedlce – Czeremcha ze stacjami kolejowymi: Niemojki, Platerów i przystankami: Cierpigórz, Sarnaki, Fronołów.
Szczegółowe zestawienie powierzchni Nadleśnictwa znajduje się w tabeli II, w tomie I Planu Urządzenia Lasu.

Nadleśnictwo Sarnaki składa się z dwóch obrębów leśnych: Łosice o pow. 5173,54 ha i Sarnaki o pow. 5254,14 ha. Graniczy od północy z rzeką Bug, na której przebiega granica z Nadleśnictwem Nurzec – RDLP Białystok, od zachodu z Nadleśnictwem Sokołów i Siedlce – RDLP Warszawa, od południa z Nadleśnictwem Międzyrzec – RDLP Lublin, od południowego-wschodu z Nadleśnictwem Biała Podlaska – RDLP Lublin.


Nadleśnictwo Sarnaki jest podzielone na dwa obręby leśne,w których wyróżniono 8 leśnictw:

 • Obręb Łosice [1]: Korczew [1], Drażniew [3], Kisielew [4], Huszlew [5].

 • Obręb Sarnaki [2]: Mierzwice [6], Zabuże [7], Dubicze [9], Górki [10].

Szczegółowa ich lokalizacja: numery oddziałów i powierzchnia znajduje się w elaboracie.
Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni według leśnictw (ha).

Nazwa i nr leśnictwa

Grunty leśne

Nieleśna

Ogółem

Zalesione

i niezalesione

Związane z gospodarką leśną

OBRĘB ŁOSICE

Korczew [1]

1592,70

31,86

31,16

1655,72

Drażniew [3]

1107,98

21,64

49,44

1179,06

Kisielew [4]

1161,85

21,69

7,36

1190,90

Huszlew [5]

1114,85

18,46

14,55

1147,86

Razem obręb

4977,38

93,65

102,51

5173,54

OBRĘB SARNAKI

Mierzwice [6]

1413,79

25,97

16,19

1455,95

Zabuże [7]

1373,86

40,16

22,28

1436,30

Dubicze [9]

1245,03

30,09

15,11

1290,23

Górki [10]

1024,30

21,57

25,79

1071,66

Razem obręb

5056,98

117,79

79,37

5254,14

RAZEM N-CTWO

10034,36

211,44

181,88

10427,68

B – położenie na tle rejonizacji przyrodniczo - leśnej (Trampler 1990r.)Położenie przyrodniczo-leśne (Trampler red. 1990)

Lasy Nadleśnictwa Sarnaki leżą w:

IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej

5 Dzielnicy – Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

Mezoregion Doliny Dolnego Bugu (IV.5.d) – obejmuje swoim zasięgiem północną część Nadleśnictwa

Mezoregion Wysoczyzny Siedleckiej (IV.5.f) – obejmuje swoim zasięgiem środkową i południową część Nadleśnictwa.


Cechą charakterystyczną dla Krainy Mazowiecko – Podlaskiej są (Trampler red. 1990):

- najniższa ze wszystkich w Polsce krain lesistość,

- przewaga siedlisk Bśw i BMśw,

- brak drzewostanów bukowych i jodłowych oraz nikły udział drzewostanów świerkowych,

- dominacja drzewostanów sosnowych,

- niższa, niż przeciętnie w kraju, potencjalna produkcyjność siedlisk,

- najniższa w kraju zasobność drzewostanów.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna