Biuropodr ó Ż YPobieranie 35.11 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.11 Kb.B I U R O P O D R Ó Ż Y
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 41, tel./fax + 48 32 227 69 18

Tel. kom.: 602 65 38 33 e-mail : asa@asa.tychy.pl www.asa.tychy.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ/ od 06/ 2012


 1. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy o udział w imprezie turystycznej, organizowanej przez Agencję Usługowo-Handlową "ASA" w Tychach, zwaną dalej Organizatorem.

 2. Organizator oświadcza, że spełnia wymogi Ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych z Późn. zmianami dotyczące organizatorów turystyki i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do uczestników w zakresie zgodnym z Ustawą. Organizator prowadzi działalność gospodarczą i wpisany jest pod numerem 10403/2005 w Urzędzie Miasta w Pszczynie.

 3. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika z Organizatorem umowy oraz wpłaceniu minimum opłaty rezerwacyjnej, stanowiącej 25% ceny podstawowej (nie licząc ubezpieczenia). Opłatę rezerwacyjną Uczestnik wpłaca w kasie Oganizatora lub u Agenta (tj. pośrednika turystycznego działającego w imieniu Organizatora) w dniu podpisania umowy. Płatność może nastąpić również przelewem na konto Organizatora.

 4. Pozostałą kwotę Uczestnik wpłaca najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy w następujący sposób:

 1. Brak wpłaty w ww. terminie określonym w pkt.4 równoznaczny będzie z rezygnacją z imprezy turystycznej i z potrąceniem 25% ceny, zgodnie z pkt. 14 niniejszych warunków.

 2. W przypadku podania ceny imprezy turystycznej w walucie wymienialnej, wpłata następuje w złotych polskich, według kursu sprzedaży waluty w ING-Bank Śląski w dniu wpłaty.

 3. Uczestnik otrzymuje voucher w momencie potwierdzenia dokonania całości wpłaty za imprezę turystyczną. W przypadku wpłaty u Agenta voucher wystawia się w momencie wpływu całości kwoty na konto Organizatora.

 4. Voucher jest jedynym dokumentem uprawniającym do skorzystania ze świadczeń Organizatora.

 5. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu otrzymania voucheru Uczestnik zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą. Organizator daje możliwość wyboru Zakładu Ubezpieczeń, warunków oraz sumy ubezpieczenia.

W przypadku zorganizowanych wyjazdów grupowych (wraz z przejazdem) ubezpieczenie wliczone jest w cenę imprezy.

 1. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę oraz wszystkie pozostałe osoby wpisane przez osobę podpisująca umowę do formularza „Umowy udziału w imprezie turystycznej”. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia , umowę podpisuje w jego imieniu opiekun ustawowy. Osoba podpisująca umowe musi być upoważniona do przekazania danych osobowych przez pozostałe osoby.Wpłata 25% ceny przy podpisaniu umowy równoznaczna jest z oświadczeniem przez podpisującego zgodności faktów podanych w niniejszym punkcie.

 2. Uczestnik w ramach wyjazdów do państw Unii Europejskiej osobiście odpowiada za legalność przebywania na terenie Unii Europejskiej w oparciu
  o stosowne dokumenty, których biuro podróży nie weryfikuje. Powinien on zawrzeć umowę z Organizatorem, podpisać zgodę na Warunki Uczestnictwa i dokonać całości wpłaty. W przypadku wyjazdu poza teren Unii Europejskiej uczestnik zobowiązany jest udostępnić do wglądu dokumenty niezbędne do wyjazdu (np. wgląd do paszportu z ew. wymaganą wizą).

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy: ceny (m.in. w przypadku urzędowych zmian kursów walut, cen paliwa itd., proporcjonalnie do tych zmian), terminów lub programu w przypadkach losowych (np. strajki, zamieszki polityczne, katastrofy, klęski żywiołowe), zawiadamiając o tym pisemnie Uczestnika. Uczestnik powinien powiadomić pisemnie Organizatora o rezygnacji z imprezy turystycznej z powodu zmiany jej warunków w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia. Brak pisemnej odpowiedzi traktowany będzie jako wyrażenie zgody .

 4. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych ( np. decyzje władz państwa i innych instytucji, klęska żywiołowa, wojna itd.).

 5. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator potrąca:

- 25% , gdy Uczestnik składa rezygnację do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

- 50% , gdy Uczestnik składa rezygnację między 29-11 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy ,

- 75% , gdy Uczestnik składa rezygnację między 10- 3 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

- gdy Uczestnik sklada rezygnację na 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - potrąca się całość kosztów poniesionych przez organizatora, jednakże nie więcej niż cena imprezy.

W przypadku sprzedaży imprez wg cen z oferty specjalnej, zależnych od ilości osób wykupujących imprezę, potrącenia dokonywane są od podstawy określonej w obowiązującej na dany rok taryfie, podanej na stronie www.asa.tychy.pl, a nie od ceny taryfy specjalnej, chyba, ze w zamian zostaną wskazane inne osoby na wyjazd i liczba uczestników oferty specjalnej nie ulegnie zmianie. Przy zamianie uczestników potrąca się tylko faktyczne koszty, np. przelewu.


 1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej złożenia u Organizatora lub u Agenta.

 2. Uczestnik może dodatkowo wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn losowych.

 3. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku:

- odwołania imprezy przez Organizatora,

- zmiany Warunków Uczestnictwa, np. ceny. 1. Zwrotu dokonuje Organizator lub Agent, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki .

 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn leżących po jego stronie .

 3. W wypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana także w wypadku, jeśli władze graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd do ich kraju z powodów sobie wiadomych .

 4. Jeżeli z winy Organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub ich jakość będzie odbiegać od jakości wynikającej z treści zawartej umowy, Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do zwrotu części lub całości wniesionej wpłaty za usługę. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione niezwłocznie na piśmie, nie później niż 7 dnia od daty zakończenia imprezy i powinny być udokumentowane.

 5. Maksymalna wysokości odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynosi równowartość ceny zakupionej imprezy turystycznej. Organizator nie odpowiada za szkody moralne.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego, telefonicznego lub faxowego informowania Organizatora o wadach usługi, tak aby Organizator mógł je niezwłocznie usunąć. Należy wybrać jeden z telefonów alarmowych: +48 602 65 38 33, +48 506 71 65 38 lub napisać wiadomość na obydwa podane adresy e-mailowe: asa@asa.tychy.pl (z dopiskiem „pilne Austria”) i andrzej.slodczyk@asa.tychy.pl

 7. Niedociągnięć zawinionych przez Uczestnika nie uważa się za wadę usługi.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej (np.:złe warunki atmosferyczne, decyzje władz miejscowych, inne niedogodności na które Organizator nie ma wpływu).

 9. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia strat powstałych z tego tytułu niezwłocznie,

w miejscu wyrządzenia szkody. W razie powtarzającego się niewłaściwego zachowania Uczestnika, Organizator ma prawo rozwiązać umowę

w trybie natychmiastowym, nie ponosząc kosztów dalszego pobytu Uczestnika za granicą, ani kosztów Jego powrotu do kraju. 1. Uczestnik na bieżąco powinien regulować wszelkie dodatkowe (nie wynikające z umowy ) zobowiązania, w tym finansowe, w miejscu pobytu.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów (w szczególności państwowych i porządkowych) obowiązujących w miejscach pobytu oraz zagranicznych przepisów celno - dewizowych.

 3. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy powołanej w pkt. 2 niniejszych warunków.

 4. Wszelkie inne spory wynikające z niniejszej umowy będą w miarę możliwości rozstrzygane polubownie, a w razie braku takiej możliwości przez Sąd Arbitrażowy przy RIPH w Gliwicach..

UWAGI DODATKOWE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warunki uczestnictwa przyjmuję i potwierdzam

własnoręcznym podpisem

------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Organizator/Agent Uczestnik podpisujący umowę w imieniu swoim i wszystkich pozostałych osób

B I U R O P O D R Ó Ż Y

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 41, tel./fax 0 (...) 32 227 – 69 - 18

Tel. 0 (...) 32 327 – 15 - 84 e-mail : asa@asa.tychy.pl www.asa.tychy.pl


UMOWA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ/od 06/2012Data zawarcia umowy ................................ Impreza .........................................

Konto Bankowe Agencji Usługowo - Handlowej "ASA": Kraj ................................................

ING Bank Śląski S.A. o/Tychy

81 10501399 1000000700939929 Termin ...........................................

1. Nazwisko i imię .......................................................................................................................................................................

Data urodzenia .......................................................................................................................................................................
2. Nazwisko i imię .......................................................................................................................................................................

Data urodzenia .......................................................................................................................................................................
3. Nazwisko i imię .......................................................................................................................................................................

Data urodzenia .......................................................................................................................................................................
4. Nazwisko i imię .......................................................................................................................................................................

Data urodzenia .......................................................................................................................................................................
5. Nazwisko i imię .......................................................................................................................................................................
Data urodzenia .......................................................................................................................................................................
Adres osoby podpisującej umowę ..............................................................................................................................................
Telefon/adres e-mailowy kontaktowy …………………………………………………………………………………………
Kontakt awaryjny ( w razie potrzeby zawiadomienia osób bliskich podczas pobytu Uczestnika za granicą) :
Nazwisko i imię ...........................................................................................................................................................................
Adres .......................................................................................Telefon/adres e-mailowy...........................................................
Rodzaj zakwaterowania Uczestników .....................................................................................................................................
Rodzaj wyżywienia .....................................................................................................................................................................
Pierwszy posiłek ................................................................................ dnia ..............................................................................
Ostatni posiłek .................................................................................... dnia ..............................................................................
Niniejszym stwierdzam , że zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa imprezie turystycznej (od 06/2012)
znajdującymi się na odwrocie umowy i akceptuję je. Stanowią one integralną część umowy udziału w imprezie turystycznej .

CENA : .........................................................................................................................................................................................
Opłata rezerwacyjna ( 25 % ) : .......................................................................................
Pozostała kwota: ........................................... płatna do: ...............................................
Na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133,poz.883 zpóźn. Zmianami, Agencja Usługowo-Handlowa ASA
z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41 informuje, że jest administratorem Pan/pani danych osobowych, jak również danych pozstałych osób,
do podania których został Pan/Pani upoważniony/. Dane te będą przez nas przetwarzane w celu realizacj powyższej umowy i w celach sprawozdawczych.
Mają Pan/Pani/Pozostałe osoby prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane zostana usunięte po zakończeniu
realizacji umowy, za wyjątkiem dokumentów księgowych w celu rozliczenia. Nie tworzy się bazy danych klientów biura podróży.

.......................................................... ....................................................

Podpis Organizatora/Agenta Data i Podpis Uczestnika

w imieniu swoicm i pozostałych ww. wymienionych osób


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna