B+R – badania I rozwój, batPobieranie 378.86 Kb.
Strona1/14
Data02.05.2016
Rozmiar378.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Podręcznik projektodawcy

Sektorowego Programu Operacyjnego

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

lata 2004-2006.

Warszawa, wrzesień 2003

Wykaz skrótów występujących w podręczniku

ARP S.A. – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,

B+R – badania i rozwój,

BATNajlepsze Dostępne Technologie,

DIF – Departament Instrumentów Finansowych MGPiPS,

DIZiPE – Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu MGPiPS ,

EAGGF – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie,

ERDF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

ESF – Europejski Fundusz Społeczny,

FIFG – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie,

FS – Fundusz Spójności,

KSIKrajowa Sieć Innowacji,

KSU – Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

MGPiPSMinisterstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,

MNiI – Ministerstwo nauki i Informatyzacji,

MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa,

Ministerstwo Środowiska,

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

NPRNarodowy Plan Rozwoju,

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

PKBProdukt Krajowy Brutto,

PO-RiMSŻoROW - Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,

PWWPodstawy Wsparcia Wspólnoty,

RIF – Regionalne Instytucje Finansujące,

SIMIK – System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności,

SPO-RiPR - Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb,

SPO-RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,

SPO-WKP - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006,

TWE – Traktat o Wspólnocie Europejskiej,

UE – Unia Europejska,

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

Spis treści

Wstęp. 5

1 Polityka strukturalna UE. 6

1.1 Cele interwencji strukturalnej Unii Europejskiej. 6

1.2 Instrumenty interwencji strukturalnej UE. 6

1.2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ERDF. 6

1.2.2 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – EAGGF. 7

1.2.3 Europejski Fundusz Społeczny. 7

1.2.4 Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa. 7

1.2.5 Fundusz Spójności. 71.3 Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych. 8

1.3.1 Zasada subsydiarności. 8

1.3.2 Zasada koncentracji. 8

1.3.3 Zasada programowania wieloletniego. 8

1.3.4 Zasada partnerstwa. 9

1.3.5 Zasada dodatkowości. 9

1.3.6 Zasada zgodności. 9

1.3.7 Zasady zarządzania finansowego. 9

1.3.8 Zasada koordynacji. 9

1.4 Podstawy i ramy prawne wdrażania pomocy strukturalnej UE w Polsce - Narodowy Plan Rozwoju lata 2004-2006 9

2 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. 11

2.1 Charakterystyka celu, priorytetów i działań SPO-WKP. 11

2.1.1 Cel programu. 11

2.1.2 Priorytet I SPO-WKP oraz realizowane w jego ramach działania. 11

2.1.3 Priorytet II oraz realizowane w jego ramach działania. 16

2.1.4 Pomoc techniczna. 20

2.1.5 Powiązanie SPO-WKP z innymi programami operacyjnymi. 213 Struktura wdrażania i zarządzania SPO-WKP. 23

3.1 Rola Instytucji zarządzającej. 23

3.2 Rola Instytucji pośredniczących. 24

3.3 Beneficjenci końcowi. 24

3.4 Odbiorcy ostateczni. 25

3.5 Inne podmioty zaangażowane we wdrażanie i zarządzanie programem. 27

3.5.1 Instytucja płatnicza. 27

3.5.2 Jednostka kontrolno-monitorująca ERDF. 28

3.6 Komitety: Sterujący i Monitorujący. 28

3.6.1 Komitet Sterujący i jego rola w zarządzaniu SPO-WKP. 28

3.6.2 Komitet Monitorujący i jego rola we wdrażaniu SPO-WKP. 29

4 Procedura składania wniosków i wyboru projektów. 31

4.1 Procedura aplikacyjna. 31

Grupa robocza 34

Beneficjent końcowy 34

Odbiorca ostateczny 34

Instytucja zarządzająca 34

4.2 Kryteria wyboru projektów. 35

4.3 Zasady kwalifikowalności wydatków. 37

4.3.1 Wspólnotowe akty prawne. 37

4.3.2 Dodatkowo stosowane krajowe akty prawne. 37

4.3.3 Początek okresu kwalifikowania wydatków. 38

4.3.4 Końcowy termin kwalifikowania wydatków. 38

4.3.5 Zasady kwalifikowalności wydatków. 38

4.3.6 Wydatki kwalifikowalne na podstawie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2000. 38

5 Wdrażanie i realizacja projektu. 44

5.1 Podpisanie umowy oraz obowiązki wynikające z niej dla stron. 44

Instytucja płatnicza 47

Instytucja wdrażająca (beneficjent końcowy) 47

5.2 Wnioskowanie o wypłatę środków finansowych. 48

5.3 Procedura kontroli realizacji projektu. 49

5.3.1 Kontrole realizowane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programu. 50

5.3.2 Kontrole realizowane przez inne podmioty. 50

5.4 Raporty składane przez odbiorcę ostatecznego. 51

5.4.1 Rodzaje raportów przygotowywanych przez odbiorców ostatecznych dla beneficjentów końcowych. 51

5.4.2 Obowiązek raportowania. 52

5.4.3 Terminy przesyłania raportów. 525.5 Promocja projektu. 52

5.5.1 Elementy, które powinna zawierać informacja nt. projektu realizowanego ze środków europejskich. 53

5.5.2 Działania informacyjne 56

6 Lista załączników. 61

7 Słownik. 62

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna