„Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”Pobieranie 38.7 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar38.7 Kb.
Informacja po drugim spotkaniu

Grupy Wymiany Doświadczeń IV edycji

zarządzanie sektorem transport miejski
Projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”
Termin spotkania: 17-18 czerwca 2010 r.

Miejsce spotkania: Gdańsk

Koordynator GWD: Franciszek Zych

1. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miast obecnego cyklu GWD: Biała Podlaska (3 osoby ), Bolesławiec (2), Gdańsk (6), Pabianice (4). W pracach grupy uczestniczyli Panowie: Tomasz Potkański i Jacek Nowak – Związek Miast Polskich reprezentując kierownictwo projektu oraz Pan Franciszek Zych – Koordynator GWD – Transport Miejski.
2. Programowane cele spotkania.


 • Prezentacja przez miasto Gdańsk problematyki zarządzania transportem miejskim w warunkach lokalnych miejskich i metropolitalnych – Aglomeracji Gdańskiej.

 • Końcowy wybór usług transportowych do analiz i pomiarów. Określenie algorytmów i wskaźników do pomiaru skuteczności, efektywności i dostępności wybranych przez grupę usług transportowych.

 • Przyjęcie redakcji ankiety do badania poziomu satysfakcji odbiorców wybranych usług transportowych oraz ustalenie trybu i organizacji przeprowadzenia badań ankietowych.

 • Analiza i dyskusja problematyki standardów usług transportowych w miastach uczestniczących w pracy grupy. Doświadczenia miast w sferze opisów lokalnych standardów usług transportowych.


3. Przebieg spotkania.
3.1. Spotkanie grupy w Gdańsku miało szczególny charakter, ponieważ problematyka zarządzania eksploatacją i rozwojem systemu transportu w Gdańsku różni się zasadniczo od pozostałych miast uczestniczących w obecnym cyklu pracy grupy. Miasto Gdańsk jest centralnym ośrodkiem Metropolii – aglomeracji miejskiej, na obszarze której realizowane są projekty organizacji systemów transportowych odpowiadających potrzebom mieszkańców aglomeracji przy pełnym poszanowaniu potrzeb lokalnych społeczności gmin tworzących obszar metropolitalny. Interesujące projekty - realizowane i programowane w Gdańsku - związane z poprawą standardów jakości usług publicznego transportu zbiorowego, mogą być zaadaptowane do potrzeb pozostałych miast uczestniczących w pracy grupy. Zagadnienia zarządzania systemem transportu w Gdańsku i Aglomeracji były przedmiotem poszczególnych prezentacji:


 • Integracja Komunikacji Miejskiej w Metropolii Zatoki Gdańskiej”/prezentacja Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej/.

Metropolitalny Związek Komunikacji Zatoki Gdańskiej /MZKZG/ z siedzibą w Gdańsku utworzony został przez 13 gmin wchodzących w skład Metropolii Zatoki Gdańskiej. Podstawowym zadaniem MZKZG jest stworzenie w pełni zintegrowanego systemu transportu zbiorowego na terenie Metropolii Gdańskiej. Obecnie transport miejski na obszarze metropolitalnym organizowany jest przez:

- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku /ZTM/.

- Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni /ZKM/.

- Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. Z o.o./MZK sp. Z o.o./

- PKP, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. Z o.o. /SKM sp. Z o.o.

MZKZG realizuje zadania wspólnego kształtowania polityki transportowej oraz zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – członków związku., a w szczególności: wprowadzanie i uchwalanie cen biletów aglomeracyjnych, badanie ruchu i planowanie transportu na obszarze aglomeracji, ustalanie standardów jakościowych usług w publicznym transporcie zbiorowym. Efektami pracy MZKZG są między innymi: integracja taryfowo – biletowa (bilety aglomeracyjne), jednakowe ceny biletów jednorazowych w publicznym transporcie zbiorowym/PTZ/, zintegrowana informacja dla podróżnych, zintegrowane oferty tramwajów wodnych, karta turysty – 24 lub 72 godzinny bilet metropolitalny, przyjęte standardy jakości usług transportowych na obszarze działania związku. Strategiczny cel związku to: Zarządzanie całością systemu PTZ w Metropolii Zatoki Gdańskiej od roku 2012. W pełnej integracji PTZ na obszarze działania MZKZG występują bariery o charakterze społeczno – politycznym, finansowym i formalno – prawnym.
 • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem na Terenie Trójmiasta – TRISTAR”.

Inteligentny System Transportowy /ITS/ jakim jest TRISTAR w założeniach przyjmuje:

- objęcie wszystkich elementów systemu transportowego aglomeracji,

- uwzględnienie wymagań i potrzeb poszczególnych systemów lokalnych,

- zgodność z zasadami i wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi systemów transportu na obszarach zurbanizowanych,

- objęcie systemem całego obszaru Metropolii Trójmiejskiej,

W skład TRISTAR wchodzą:

- automatyczny system sterowania ruchem,

- system nadzoru wideo wraz z identyfikacją i rejestracją pojazdów,

- automatyczny system wykrywania i rejestracji przekroczenia dopuszczalnych prędkości,

- automatyczny system wykrywania i rejestracji przejazdu na czerwonym świetle,

- system informacji parkingowej i ograniczeń dostępu do parkingów,

- system kierowania ruchem za pośrednictwem znaków i tablic o zmiennej treści,

- system zarządzania transportem zbiorowym,

- system informacji pasażerskiej w publicznym transporcie zbiorowym,

Projekt realizowany jest na podstawie porozumień i umów pomiędzy miastami: Gdańsk, Gdynia i Sopot.


 • Rola Aktywności Mobilnej w Rozwoju Gdańska”. /prezentacja Urzędu Miejskiego w Gdańsku/ .Projekt, którego geneza nawiązuje do początków transformacji społecznej i politycznej – 30 lat temu proces tej transformacji rozpoczął się w Gdańsku i później objął kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Projekt jest w istocie Gdańskim Projektem Rowerowym realizowanym przez Urząd Miejski w Gdańsku we współdziałaniu z: UNDP, OLE, PKE OW/ZG. Doświadczenia i refleksje z dotychczasowej realizacji projektu stały się podstawą dla opracowania Zielonej Księgi /pierwsza tego typu publikacja w Europie Środkowej/ Gdańskiego Systemu Rowerowego. W realizacji projektu przyjęto:

- ruch rowerowy, jako system.

- nie powielanie błędów innych.

- odnowa kapitału społecznego.

- pobudzenie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

- rowerowe przymorze w sieci euro-velo.

Głównymi celami polityki rowerowej Gdańska są: poprawa jakości zdrowia publicznego, poprawa jakości życia publicznego i przestrzeni publicznej, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Interesujące jest podsumowanie projektu i jego dotychczasowej realizacji sprowadzające się do:

- aktywnej mobilności, która miała wpływ na zmiany ustrojowe,

- Gdańsk i Kraków są polskimi sygnatariuszami Karty Brukselskiej, w której zobowiązano się do 15% udziału ruchu rowerowego w ruchu miejskim w 2020 roku,

- pokojowej koegzystencji wszystkich uczestników ruchu drogowego,

- korzyści dla Gdańska: twórcze rozwinięcie tradycji kolebki innowacji społecznych, promocja przed, w trakcie i po Euro 2012,

Projekt Aktywna Mobilność, którego autorzy określają, że jest ekumeniczny i apolityczny ma swoją mapę drogową, która w 2010 roku przewiduje między innymi:

- Polska Unia Aktywności Mobilnej z siedzibą w Gdańsku,

- Audyt polityki rowerowej,

- Udział w velo-city w 2010 r. w Kopenhadze,

- I Polski Kongres Mobilnej Aktywności,

- Wsparcie dla Aktywnej Mobilności,


 • Zagrożenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /BRD/ w relacjach rowerzysta – pieszy”. /prezentacja: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Gdańsku/.

Analizie podlegały sposoby uspokojenia ruchu rowerowego w Gdańsku i zagrożenia BRD w relacjach rowerzysta – pieszy. Prorozwojowa polityka rowerowa oparta o istniejącą i programowaną infrastrukturę rowerową w mieście: 75 km. istniejących dróg rowerowych i projektowanych 3o km. dróg rowerowych do 2014 r. 7 węzłów integracji z Szybką Kolejką Miejską, sieć parkingów rowerowych na 700 do 1000 stanowisk są przykładem, że program rozwoju Aktywności Mobilnej /wcześniej omówiony/ jest realizowany i prowadzone są istotne analizy i badania efektywności, skuteczności i dostępności do transportu rowerowego w Gdańsku. Rozwój transportu rowerowego w Gdańsku i udział społeczeństwa w tym rodzaju podróżowania wywołuje potrzebę profesjonalnych analiz wypadków i zdarzeń w ruchu drogowym z udziałem rowerzystów. W wyniku badań stwierdzono, że środki uspokojenia ruchu rowerowego w Gdańsku /na podstawie pomiarów i analiz wypadków/ nie mogą polegać na nadmiernej restrykcyjności wobec rowerzystów i należy zmierzać do stanu, w którym w sposób najmniejszy pogarszałby się komfort jazdy rowerem. Na podstawie badań stwierdzono, że „Droga rowerowa nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem poprawiającym BRD pieszych i rowerzystów”. Ta konkluzja będąca wynikiem analiz i badań ruchu rowerzystów – nie tylko w Gdańsku – oraz zachowań pieszych uczestników ruchu drogowego, a także zmotoryzowanych użytkowników dróg prowadzi do spostrzeżenia, że My Wszyscy Użytkownicy Dróg będziemy zachowywać przepisy ruchu drogowego i pozostawać będziemy równoprawnymi uczestnikami tego ruchu. Projekt gdański dla ochrony bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ze strony ruchu rowerowego zakłada rozwiązania techniczne i organizacyjne – między innymi:

- multimuldy na drogach rowerowych,

- oznakowania strukturalne na drogach rowerowych,

- małe ronda na drogach rowerowych,

- odgięcia torów jazdy w ruchu rowerów,

- fizyczną separację torów ruchu rowerowego i pieszego,

- właściwie zaprogramowaną sygnalizację świetlną,

- prawidłowy dobór szerokości chodników i dróg rowerowych,

- pasy rozdziału chodników i dróg rowerowych,

- separacja optyczna dróg rowerowych i chodników /np. kolor nawierzchni bądź jej rodzaj/,

- separacja fizyczna – bariery – pomiędzy chodnikami a drogami rowerowymi.

W każdym przypadku lokalnych warunków miejskich w strefach centralnych powinno się rozpatrywać zmiany organizacji ruchu na sieci drogowej ze względu na programowany w tej strefie ruch rowerowy.

 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku /ZTM/”. /prezentacja ZTM Gdańsk/

Zarząd jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Gdańsku. W sieci ZTM obsługiwane są linie tramwajowe, autobusowe, statki w połączeniach wodnych i tramwaje wodne. Na zamówienie ZTM usługi realizują: Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o – transport autobusowy i tramwajowy, PKS Gdańsk sp. z o.o. oraz Warbus sp. z o.o. Główne zadania ZTM to:

- analiza potrzeb transportowych mieszkańców,

- dostosowywanie przebiegu linii do potrzeb,

- planowanie i organizacja publicznego transportu zbiorowego,

- zlecanie przewoźnikom wykonywanie usług przewozowych,

- sprzedaż i kontrola biletów,

- promocja publicznego transportu zbiorowego,

ZTM realizuje w ramach posiadanych kompetencji postanowienia dokumentu p.t: „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Gdańsku w latach 2004 – 2015”. Plan ten został uchwalony przez Radę Miasta Gdańska i zawiera projekty organizacyjne oraz infrastruktury technicznej /rozwój infrastruktury tramwajowej, wymiana taboru, organizacja węzłów przesiadkowych, usprawnienia sterowania ruchem itp./ mające służyć stałej poprawie organizacji i standardów usług publicznego transportu zbiorowego. Strategicznym celem jest uzyskanie zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego na poziomie lokalnym w Gdańsku i aglomeracyjnym w Metropolii Zatoki Gdańskiej.


3.2. Uzupełnieniem interesujących prezentacji wdrażanych projektów integracji i równoważenia transportu w Gdańsku były wizyty uczestników spotkania w: Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o., Zajezdni Autobusowej, Zajezdni Tramwajowej i na budowie stadionu. W trakcie wizyt uczestnicy spotkania uzyskali wiele cennych informacji praktycznych np. o: procedurach i trybie pozyskiwania środków finansowych na zakup nowego taboru autobusowego i tramwajowego, różnych formach odnowy taboru – zakup nowych środków transportowych i rekonstrukcja zakupionych tramwajów używanych za granicą, stosowanych systemach sterowania ruchem w publicznym transporcie zbiorowym, informacji dla pasażerów itd.
4. Rezultaty spotkania.

4.1. Uczestnicy spotkania zapoznali się z organizacją zarządzania eksploatacją i procesem planowania równoważenia systemu transportu miejskiego w Gdańsku i w Metropolii Trójmiejskiej oraz z projektami zrealizowanymi i planowanymi dla osiągnięcia poziomu zrównoważenia transportu i przez to poprawę standardów usług publicznego transportu zbiorowego. Stwierdzono konsekwencję władz samorządowych w wieloletniej realizacji szeregu projektów organizacyjnych i technologicznych, aby osiągnąć cel strategiczny – zintegrowany i zrównoważony transport miejski o oczekiwanych standardach jakości usług.

4.2. W trakcie spotkania przyjęto zasady analiz i pomiarów usług transportowych:


 • „Utrzymanie nawierzchni drogowych”.

 • „Opis modelu zarządzania publicznym transportem zbiorowym i pomiar wybranych parametrów tego transportu”.

Analizy i pomiary przeprowadzone zostaną wg materiałów pomocniczych przekazanych przez Koordynatora na spotkaniu nr1 grupy w Pabianicach i uzupełnione w trakcie pracy grupy.
4.3. Przyjęto końcową redakcję Ankiety do badań poziomu satysfakcji odbiorców usług transportowych.
4.4. Grupa zapoznała się z dokumentami: „Standardy jakości usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, ( do stosowania w umowach przewozowych od dnia 1 stycznia 2009r.)” oraz „Uchwałą nr 11/2008 Zgromadzenia MZKZG w sprawie zmiany /rozszerzenia/ standardów jakości usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie działalności Związku”. W opinii grupy dokumenty te są właściwym przykładem, możliwym do adaptacji w warunkach lokalnych innych miast. W trakcie spotkania przyjęto wstępnie procedury pracy grupy dla opisu lokalnych standardów usług publicznego transportu zbiorowego w miastach – uczestnikach GWD.
5. Ustalenia spotkania nr 1 GWD – Transport Miejski.
5.1. Miasta uczestniczące w GWD przygotują na spotkanie nr 3 wyniki analiz i pomiarów usług:

- Utrzymanie nawierzchni drogowych,

- Opis modelu zarządzania i pomiar wybranych parametrów publicznego transportu zbiorowego,

Wyniki analiz i pomiarów zostaną przesłane do Biura ZMP pocztą elektroniczną w terminie do 20 lipca 2010 r.5.2. Miasta rozpoczną badania ankietowe poziomu satysfakcji odbiorców usług transportowych zgodnie z przyjętą przez grupę treścią ankiety. Ustalono, że minimalne ilości respondentów wynoszą: Gdańsk: 800, Biała Podlaska, Bolesławiec, Pabianice – po500 – m550 respondentów. Termin zakończenia badań ankietowych do 31 sierpnia 2010 r.
5.3. Uczestnicy na spotkaniu nr 3 grupy przygotują wstępne koncepcje opisu lokalnych standardów usług publicznego transportu zbiorowego.
5.4 Spotkanie nr 3 grupy odbędzie się w Bolesławcu w dniach:18 – 19 sierpnia 2010 r.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna