Budowlany obiekt : Rozbudowa istniejącej stacji paliw o stację tankowania autogazem przy wspr. AdresPobieranie 284.27 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar284.27 Kb.
  1   2   3   4   5


INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

10-602 Olsztyn

Ul. Pstrowskiego 28 „B”


PROJEKT


BUDOWLANY

OBIEKT : Rozbudowa istniejącej stacji paliw o stację tankowania

autogazem przy WSPR.ADRES : Olsztyn ul. Pstrowskiego 28 „B”

BRANZA : Architektura-konstrukcja, instalacje.

FAZA : P. Budowlany
Projektowali : mgr inż. arch. Izabela Milewska

upr. bud. 25/98/OL

inż. Adam W. Czyżewski

upr. bud. 102/79/OL

337/94/OL, 1/90/OL

Janusz Pancer

upr. bud. 128/80/OL

mgr inż. Marek Pichłacz

upr. bud. 116/87/OL
Opracowali : mgr inż. arch. Maciej Lemańczyk

mgr inż. Piotr KrysztulSprawdzający : mgr inż. arch. Adam Dąbrowski

upr. bud. 5/2003/OL

mgr inż. Dariusz Kubicki

upr. bud. WAM/POOK/0062/05

mgr inż. Zbigniew Madejski

upr. bud. 88/86/OL


OLSZTYN – Sierpień - 2005r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.Oświadczenie i uprawnienia projektantów
2. Dokumenty formalno-prawne

2.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydana przez Urząd Miasta w Olsztynie Nr I-81/2006

2.2 Opinia ZUDP Nr 651/2006
3. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
4. Obliczenia statyczne
5. Część rysunkowa

1) Rysunki 1 – 8


 1. Projekt budowlany – instalacje technologiczne

  1. Oświadczenie projektantów

  2. Opis techniczny do projektu technologicznego

  3. Informacja BIOZ

  4. Część rysunkowa

 1. Rysunki 1-16
 1. Opis techniczny cz. elektryczna

1) Rysunek E-1


OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu działki nr 78/1 obręb 105

w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 B w części dotyczącej rozbudowy istniejącej stacji paliw o stację tankowania samochodów autogazem.

Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego

10-602 Olsztyn

Ul. Pstrowskiego 28 „B”
1. Podstawa opracowania


  1. Decyzja Nr I-81/2006 o ustaleniu warunków zabudowy wydana przez Urząd Miasta w Olsztynie,

1.2 Opinia ZUDP Nr 651/2006,

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500.
2. Ogólna charakterystyka inwestycji.

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki w zakresie dotyczącym rozbudowy istniejącej stacji paliw o stację tankowania samochodów autogazem na działce nr 78/1 obr. 105 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 B.

W zakresie uzbrojenia terenu przewiduje się podłączenie urządzeń stacji do istniejącej w budynku zaplecza instalacji tj:

- energetycznej,


3. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Teren objęty opracowaniem zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy wydaną przez Urząd Miasta w Olsztynie Nr I-81/2006, położony jest w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 23 B na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Teren posiada funkcję usługową z pełną infrastrukturą techniczną

Obiekt jest skomunikowany z ul. Pstrowskiego i ul. Synów Pułku. Drogi zewnętrzne, wewnętrzne i podjazdy posiadają nawierzchnie utwardzone.
3.1. Uzbrojenie terenu

Na terenie WSPR przebiegają sieci uzbrojenia: • wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

Projektuje się podłączenie projektowanej rozbudowy łącznika do istniejących instalacji energetycznej
4. Projektowane zagospodarowanie działki przy projektowanej stacji tankowania samochodów autogazem.

Projektuje się wykonanie dwóch naziemnych zbiorników autogazu o pojemności 4850l każdy osłoniętych ścianą oddzielenia pożarowego. Zasadnicza obsługa komunikacyjna stacji bez zmian. Projektuje się wykonania nowego zadaszenia istniejącego budynku zaplecza stacji i dystrybutorów i jego niewielką przebudowę poprawiającą jego walory użytkowe i estetyczne.5. Bilans terenu
Powierzchnia działki ……...,00 m²

Powierzchnie projektowanej rozbudowy 68,00 m²


6. Opis zagospodarowania
W ramach zagospodarowania przewiduje się :

a) lokalizację dwóch zbiorników autogazu , na rzędnej 141,90 mnpm,

b) wykonanie utwardzonego kostką betonową 6 cm podestu pod dystrybutor,


Opracował :
mgr inż. arch. Izabela Milewska
mgr inż. arch. Maciej Lemańczyk


OPIS TECHNICZNY


do projektu budowlanego przebudowy budynku zaplecza stacji paliw i tankowania autogazu WSPR na działce nr 78/1 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 „B”.

Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego

10-602 Olsztyn

Ul. Pstrowskiego 28 „B”


 1. Podstawa opracowania.

1.1 Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy wydana przez Urząd Miasta w Olsztynie Nr I-81/2006,

1.2 Uzgodnienia z inwestorem,

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500.

1.4 Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
2. Lokalizacja.
Przebudowywany budynek zaplecza stacji tankowania samochodów zlokalizowany jest na terenie WSPR w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 „B”.

Dz. nr 78/1 obr. 105

Budynek jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym.
- poziom posadzki parteru 0.00= 141,89 m npm

- poziom przyległego terenu 0,15 – 0,29 m


3. Zestawienie powierzchni i kubatury
powierzchnia zabudowy - 50,94 m²

powierzchnia użytkowa - 36,64 m²

powierzchnia całkowita - 50,94 m²

kubatura - 188,60 m³


4. Program użytkowy
4.1Przyziemie

- sala sklepowa - 12,37 m²

- punkt obsługi - 9,99 m²

- w.c. - 2,71 m²- magazyn - 11,57 m²

36,64 m²
5. Dane konstrukcyjno - materiałowe
5.1 Konstrukcja – murowana w technologii tradycyjnej.

5.2 Fundamenty - bezpośrednie. Ławy fundamentowe betonowe, monolityczne z betonu B-15.

Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1.0 m.5.5 Ściany zewnętrzne nadziemia

Zaprojektowano docieplenie ścian. Część nośna wewnętrzna grubości 24 cm z cegły wapienno-piaskowej, na zaprawie cementowej. Ocieplenie wełną mineralną lub styropianem grubości 12 cm. Część osłonową ściany łączyć z częścią nośną kotwami typu HILTI - plastykowe. Kotwy rozmieszczać w pionie co około 0,5 m i w poziomach co około 0,25 m, jednak nie mniej niż dwie kotwy na każdym filarku. Nadproża projektowane z belek stalowych.


5.6 Ściany wewnętrzne działowe

Ścianki działowe murowane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, tynkowane.5.7 Stropodach – z płyt korytkowych prefabrykowanych ocieplic wełna mineralna lub styropianem gr. 20 cm i pokryć papą termozgrzewalną.

Pokrycie zadaszenia dystrybutorów blacha trapezowa T35 powlekana.


5.9 Stolarka - okna PCV, stolarka drzwiowa typowa.

Drzwi zewnętrzne z aluminium.


5.10 Izolacje - przeciwwilgociowa:

- pozioma - dwie warstwy papy na lepiku,

- termiczna: styropianem i wełną mineralną grubości jak

na rysunkach architektonicznych.


6. Roboty wykończeniowe

Elewacje


Ściany zewnętrzne tynk cienkowarstwowy + warstwa terazytu drobnoziarnistego nakrapianego w kolorze jasnym jak na rys. architektonicznych.

Stolarka okienna PCV w kolorze białym.

Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej.

Rynny i rury spustowe z PCV, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe w atrium z wypustem do kanalizacji deszczowej.


Wnętrze

Tynki wewnętrzne cem.-wap. malowane dwukrotnie farbą emulsyjną.

Wykładziny z glazury na ścianach w w.c.

Warstwy podłogowe zróżnicowane w zależności od przeznaczenia pomieszczeń (w/g opisu na przekroju budynku).

Parapety drewniane lub z PCV.
7. Instalacje
Budynek posiada następujące instalacje:


 • centralne ogrzewanie z istniejącej sieci c.o.,

 • instalacja sanitarna odprowadzona do istniejącej instalacji,

 • instalacja wodociągowa z istniejącej instalacji wodociągowej,

 • instalacja deszczowa odprowadzona do sieci zewnętrznej,

 • instalacja elektryczna z istniejącej instalacji.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne


8.2 Zabezpieczenie przed wilgocią gruntową

Stanowi izolacja pozioma z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku układana na wierzchu ław fundamentowych. Izolacja pionowa jak w projekcie architektury.


8.3 Zabezpieczenie stali przed utlenianiem

Elementy stalowe oczyścić do II-go stopnia czystości zgodnie z instrukcją KOR-3A zagruntować minią ołowianą 60 % i pomalować dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową.


9. Charakterystyka energetyczna obiektu

9.1 Bilans mocy urządzeń energetycznych

- moc zainstalowana Pi = 1,5 kW

- moc zapotrzebowana Pz = 1,2 kW

- prąd obliczeniowy Jo = 6,0 A


9.2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych

MZ - ściana zewnętrzna konstrukcyjna ocieplona gr.36cm- U=0,27 W/m K

SD – stropodach - U=0,27 W/m² K

PG1 – posadzka na gruncie (I strefa) - U=0,33 W/m² K

PG2 – posadzka na gruncie (II strefa) - U=0,51 W/m² K
9.3 Gospodarka cieplna budynku

Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartościach współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem M.S.W.i A. z dn.30.09.1997 r. Dz.U. nr 132 – zaliczyć można do energooszczędnych.


9.4 Wentylacja

Do wentylacji pomieszczeń przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną kanałami prefabrykowanymi o przekroju Ø 150 mm każdy; wentylacja w.c. wspomagana went. elektrycznym.


9.5 Wymagania dotyczące oszczędności energii

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 roku (poz. 878).

Powierzchnia okien wynosi Ao = 14,70 m²

Powierzchnia rzutu poziomego budynku wynosi Az = 99,03 m²

Projektowane okna spełniają wymagania przepisów Aomax < 0,15 Az
10. Charakterystyka ekologiczna
10.1 Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków
10.1.1 Zapotrzebowanie wody wynosi

Qśr.d = 0,4 m³/d

Qmax.d = 0,8 m³/d

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna