Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza na dzień 14 marca 2014 roku o godzinie 1000 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 64 o powierzchni 0,0605 ha położonej w obrębie nr 6 miasta Kamień Pomorski, użytek gruntowyPobieranie 18.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.87 Kb.
Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 16/14

z dnia 06 lutego 2014 r.
Burmistrz

Kamienia Pomorskiego

ogłasza

na dzień 14 marca 2014 roku

o godzinie 1000
pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki gruntu nr 64 o powierzchni 0,0605 ha położonej w obrębie nr 6 miasta Kamień Pomorski, użytek gruntowy „Ba”, objętej księgą wieczystą SZ1K/00028073/9
Cena wywoławcza 25.000,00 zł

wadium 2.500,00 zł

Przetarg jest ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki będącej przedmiotem przetargu.
Brak możliwości dojazdu do działki nie zezwala na samodzielne zagospodarowanie w/w nieruchomości, a jedynie na sprzedaż jej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej oraz możliwość poprawy warunków zagospodarowania każdej z przyległych nieruchomości, działka nr 64 przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

Dla nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu o przetargu brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Na działce znajduje się kabel energetyczny oznaczony na mapie zasadniczej symbolem „7eANN” i „eANN”. W działce, wzdłuż granicy z działką nr 65 oraz od strony działki nr 63/6 znajduje się ogrodzenie.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
WARUNKI PRZETARGU:
Aby uczestniczyć w przetargu należy w terminie do 10 marca 2014 r. złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z opisem: „Przetarg ustny ograniczony - działka nr 64 obręb nr 6 Kamień Pomorski” następujące dokumenty:


  1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i numerów telefonów osób zamierzających nabyć nieruchomość objętą przetargiem.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące nabycia w związku i na potrzeby prowadzonej działalności przedkładają aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności wydane w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru sądowego zobowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego.  1. Aktualny odpis lub aktualny elektroniczny wydruk z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości bezpośrednio przyległej do sprzedawanej nieruchomości, będącej przedmiotem własności, współwłasności bądź użytkowania wieczystego osoby lub osób zamierzających wziąć udział w przetargu,

  2. Kserokopię dowodu wpłaty wadium.

  3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.


Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (zł) w terminie do 10 marca 2014 roku w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 4412403868 1111 0000 40908913, przy czym za datę wpłacenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w terminie do 13 marca 2014 r. do godziny 1000 .
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2014 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo (w oryginale). W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Małżonkowie, nabywający nieruchomość do majątku wspólnego, wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w niniejszym przetargu (do dokonania czynności zmierzającej do odpłatnego nabycia nieruchomości do majątku wspólnego) wymagana jest zgoda drugiego małżonka oraz zobowiązanie do przystąpienia do umowy sprzedaży. Zgoda małżonka winna być złożona z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku wygrania przetargu, do przystąpienia do umowy sprzedaży jednego z małżonków nabywającego nieruchomość do majątku wspólnego, wymagane jest upoważnienie w formie aktu notarialnego.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące nabycia w związku i na potrzeby prowadzonej działalności przedkładają aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności wydane w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginał dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego, oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika, aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru zobowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, oryginał(y) dokumentu tożsamości osoby/osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę, w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał właściwego pełnomocnictwa oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Aktualny odpis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przez datą przeprowadzenia przetargu.
Do osób posiadających status cudzoziemca stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Koszty zawarcia umowy przenoszącej własność, w tym opłat sądowych oraz wskazania granic nabytej nieruchomości ponosi nabywca.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

GP


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna