Burmistrz Miasta I Gminy w Koprzywnicy mgr inż. Marek Jońca Koprzywnica, 2011 arkusz uzgodnieńPobieranie 1.89 Mb.
Strona1/19
Data10.05.2016
Rozmiar1.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY

ZATWIERDZAM”Starosta Sandomierski


Stanisław Masternak

Sandomierz, dnia 2012.03.02GMINNY PLAN

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOBurmistrz

Miasta i Gminy w Koprzywnicy
mgr inż. Marek Jońca

Koprzywnica, 2011
ARKUSZ UZGODNIEŃ


Lp.

Stanowisko służbowe osoby uzgadniającej plan

Opinia uzgadniająca

Data uzgodnienia, imienna pieczęć
z podpisem


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.
SPIS TREŚCI Strona
ARKUSZ UZGODNIEŃ 2
WSTĘP 5

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KOPRZYWNICA .......................................... 6I PLAN GŁÓWNY 8 1. Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia 8

 2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego 23

 3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 45II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 57
 1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń ........57

 2. Tryb uruchamiania sił i środków 59

 3. Procedury zarządzania i reagowania kryzysowego wynikające z przepisów

prawnych, określających sposób postępowania wojewody oraz ramy prawne

działania administracji publicznej, służb inspekcji i straży w sytuacjachkryzysowych 62

 1. Współdziałanie między podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego 150
III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO 152
1. Standardowe Procedury Operacyjne (SPO) realizowane przez wojewodę
w systemie zarządzania kryzysowego 1522. Organizacja łączności 163
3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania 163
 1. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na

wypadek zagrożeń 167 1. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 169
 1. Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy

psychologicznej 169 1. Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego

obszaru 175


 1. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych

w planie zarządzania kryzysowego 175 1. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód 175
 1. Procedury uruchamiania rezerw państwowych 176
 1. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie

województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego 177


 1. Mapka zagrożeń, obszary występowania ryzyka zagrożenia 177
 1. Tryb aktualizacji gminnego planu zarządzania kryzysowego 178
 1. Objaśnienia do stosowanych skrótów w opracowaniu 179
WSTĘP

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym został opracowany Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, w skład którego weszły następujące elementy:I Plan główny zawierający:

1. Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,

2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,

3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;

II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:

1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,

3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,

4. Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej siłami;

III Załączniki funkcjonalne planu głównego określające:

1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,

2. Organizację łączności,

3. Organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,

4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,

5. Organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,

6. Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,

7. Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,

8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,

9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,

10. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego,

11. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

Celem planowania zarządzania kryzysowego jest zapewnienie administracji publicznej możliwości optymalnego zarządzania dostępnymi siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru.

Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany został w oparciu o PPRK, GPRK i dokumentację podległych służb i straży. Określa on struktury i zasady organizacji instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organów administracji publicznej w gminie oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie prognozowanych skutków zdarzenia oraz przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Formułuje zadania i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem faz zarządzania kryzysowego; zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które, na co dzień realizują zadania na rzecz ochrony ludności. Istnieje, więc konieczność uzgadniania dokumentów planistycznych z instytucjami angażowanymi w zarządzanie i reagowanie kryzysowe oraz organami administracji wszystkich szczebli, uprawnionymi do zatwierdzania planu. Jest to nie tylko wymóg przepisów prawa ale również zapewnienie zgodności planów, które powinny się wzajemnie uzupełniać i uwzględniać potrzeby i możliwości organów administracji publicznej. Jest to dokument w warstwie merytorycznej otwarty i podlegający, zatem procedurom weryfikacyjnym poprzez praktykę realnych działań kryzysowych i system szkoleń oraz ćwiczeń. Zgodnie z tą formułą podlegał on będzie aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KOPRZYWNICA


Gmina Koprzywnica położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, wchodząc w skład powiatu sandomierskiego. Powierzchnia gminy wynosi około 6919 ha, a samego miasta 1788 ha.

Gmina Koprzywnica graniczy:

od północy z gminą Samborzec,

− od północnego zachodu z gminą Klimontów,

− od południowego zachodu z gminą Łoniów,

− od wschodu z gminą Tarnobrzeg.

Południowa i wschodnia cześć gminy położona jest na zachodnim brzegu Wisły. Położenie Gminy Koprzywnica na tle województwa świętokrzyskiego oraz powiatu sandomierskiego przedstawiają mapy poniż ej.
Ludność Gminy zamieszkuje w mieście Koprzywnica oraz 18 sołectwach: Beszyce, Błonie, Cegielnia, Ciszyca, Dmosice, Gnieszowice, Kamieniec, Koprzywnica, Krzcin, Łukowiec, Niedźwice, Postronna, Sośniczany, Swiężyce, Trzykosy, Zarzecze, Zbigniewice Kolonia, Zbigniewice Wieś.


Poniżej zaprezentowano podział Gminy Koprzywnica na poszczególne sołectwa:Gmina Koprzywnica należy do grupy niewielkich gmin miejsko - wiejskich. Obszar gminy zamieszkuje 7197 osób (stan z dnia 31.12.2010 r.), z czego w mieście zamieszkuje ok. 2644 osób. Spośród ogółu mieszkańców Gminy większość stanowią kobiety. Analiza stanu ludności wskazuje na wyraźny trend spadkowy.

Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 104 osoby. Teren Gminy pod względem rzeźby i pokrycia zalicza się do równinnego. Występują tu kompleksy leśne 317 ha oraz rozlewiska wodne 243 ha.

Przez teren Gminy przepływa rzeka Wisła, która stanowi naturalną granicę południowo – wschodnią Gminy. Małą rzeczką przepływającą przez Gminę jest Koprzywianka. W Koprzywnicy mieści się również zbiornik retencyjny o pow. 17,60 ha lustra wody.

Przez obszar Gminy przebiega droga krajowa nr 79 i droga wojewódzka 758 oraz rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia jak również stacja redukcyjna w Koprzywnicy.

I. PLAN GŁÓWNY

I.1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia

Poniższa charakterystyka zagrożeń została sporządzona w oparciu o materiały opracowane przez Urząd Miasta i Gminy i określona w stosownych procedurach reagowania kryzysowego zawartych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 1. Powódź

Powódź jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym gwałtownym topnieniem śniegu, intensywnymi deszczami, zlodzeniem rzek, krótkotrwałymi burzami. Można przyjąć definicję, że z powodzią mamy do czynienia wtedy, gdy wezbrane wody rzeki, jeziora lub morza przekraczają granice, w których zwykle się mieszczą zalewając znaczne obszary lądu. Powódź jest zjawiskiem naturalnym, związanym z obiegiem wody w przyrodzie, nie można ich zatem uniknąć ani dokładnie przewidzieć ich czasu, miejsca i rozmiaru. Wypracowano jednak metody przewidywania nadejścia fali powodziowej, wiążąc je ze zjawiskami meteorologicznymi, z drugiej strony zbudowano systemy technicznej ochrony przeciwpowodziowej, do których należą sztuczne zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe, poldery, kanały i budowle hydrotechniczne. Mimo tych zabezpieczeń powodzie nadal występują, powodując często śmierć ludzi oraz ogromne straty materialne. Przykładem takich powodzi są powodzie w latach 1997 2001 i 2010 r. Stopień zagrożenia powodziami jest determinowany gęstością zaludnienia, sposobem użytkowania dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną itp. W przypadku, gdy w zalanej dolinie znajduje się majątek o znacznej wartości , można mówić o dużej czy też katastrofalnej powodzi. Najczęściej za skalę powodzi przyjmuje się wielkość strat, do których zalicza się: zagrożenie życia ludzi, zniszczenie domów, dróg, upraw, zabytków kultury, dezorganizację życia społecznego, skażenie terenu i wód substancjami szkodliwymi. Ze względu na zalany obszar rozróżniamy następujące rodzaje powodzi:

 • lokalne, obejmujące swym zasięgiem małe zlewnie i spowodowane opadami nawalnymi o dużej wydajności;

 • regionalne, obejmujące w zasadzie tylko jeden rejon hydrograficzny;

 • krajowe obejmujące kilka podstawowych regionów hydrograficznych, tu przyczyna powodzi są długotrwałe deszcze obejmujące swym zasięgiem większe obszary.

Charakterystyka zagrożenia:

Wezbraniowe – spowodowane są topnieniem pokrywy śnieżnej, jednocześnie przy opadach deszczu zwiększa się wielkość wezbrania. Pojawiają się na wszystkich rzekach, najgroźniejsze rozmiary przybierają na dużych rzekach nizinnych.

Zatorowe – powstają na rzekach w wyniku tworzenia się zatorów lodowych, po okresowym ociepleniu lód kruszy się powodując zatory, która uniemożliwiają lub zmniejszają przepływ wody w rzece.

Opadowe – spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Największe rozmiary na terenach nizinnych przyjmują po spływie wody ze zlewni rzek górskich.Liczba zagrożonych zalaniem lub zniszczeniem


MiejscowościUżytki

rolne

(ha)

Nieużytki

(ha)

Budynki mieszkalne (szt.)

Budynki użyteczn. publ.(szt.)

Drogi (km)

Mosty (szt.)

Linie

kolejowe

(szt.)

Oczyszczalnie ścieków (szt.)


Zakłady prac (szt.)

Ciszyca

245,82

15,1

150

1

4,7

0

0

0

1

Łukowiec

237,97

22

135

1

7

0

0

0

0

Kamieniec

101,17

8,5

43

0

3,4

0

0

0

0

Świężyce

151,09

10,6

84

1

3,5

0

0

0

0

Krzcin

325,63

36,8

50

2

4,7

0

0

0

0

Błonie

216,76

11,4

85

1

3,9

0

0

0

1

Gnieszowice

145,52

14,8

35

2

0,5

1

0

0

1

Trzykosy

130,51

18

17

0

1

1

0

0

0

Dmosice

125,91

10,5

1

0

0,9

0

0

0

0

Sośniczany

100,9

22,7

8

0

2,6

1

0

0

0

Niedżwice

139,93

8,4

6

0

0,7

1

0

0

0

Koprzywnica

995,55

49,8

167

2

10

2

0

0

0

Beszyce

118,24

5,6

2

0

1,1

0

0

0

0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna