Burmistrza miasta kluczborkaPobieranie 23.59 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.59 Kb.
ZARZĄDZENIE NR AO.0050.103.2012

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji „Mapy Aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kluczbork.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1. Tworzy się wykaz organizacji pozarządowych, tzw. „Mapę Aktywności”, organizacji działających na terenie gminy Kluczbork.


§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.
§3. Traci moc Zarządzenie Nr AO-0152-42/05 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury aktualizacji Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kluczbork.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta Kluczborka

/-/ Jarosław Kielar


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr AO.0050.103.2012

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji

Mapy Aktywności” organizacji pozarządowych na terenie Gminy KluczborkProcedura aktualizacji

Mapy Aktywności” organizacji pozarządowychdziałających na terenie Gminy Kluczbork.


  1. Tworzy się wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Kluczbork wraz ze wskazaniem rodzaju prowadzonej przez nie działalności, zwany dalej Mapą Aktywności.

  2. Celem niniejszej procedury jest udostępnianie mieszkańcom Kluczborka aktualnego wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kluczbork oraz pomoc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w życie publiczne.

  3. Mapa Aktywności jest otwarta dla wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Kluczbork.

  4. Mapa Aktywności prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.kluczbork.pl, na podstawie danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe.

  5. Wpis organizacji pozarządowej na Mapę Aktywności jest dobrowolny i dokonywany na podstawie karty informacyjnej organizacji pozarządowych, która stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr AO.0050.103.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji „Mapy Aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kluczbork.

  6. Aktualizacja Mapy Aktywności dokonywana jest na bieżąco, w miarę uzyskiwania informacji od organizacji pozarządowych.

  7. Raz w roku na stronie internetowej Gminy Kluczbork, umieszczana jest informacja z prośbą o aktualizację danych zawartych w Mapie Aktywności.

  8. Wykreślenie organizacji pozarządowej z Mapy aktywności następuję na podstawie pisemnej prośby organizacji pozarządowej, bądź w przypadku braku kontaktu z organizacją pozarządową przez okres 2 lat od daty ostatniej aktualizacji.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr AO.0050.103.2012

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji

Mapy Aktywności” organizacji pozarządowych na terenie Gminy Kluczbork


MAPA AKTYWNOŚCI

Karta informacyjna organizacji pozarządowej1

Pełna nazwa organizacji2

Adres siedziby organizacji
3

adres do kontaktu4

Telefon
5

Fax
6

Mail
7

Strona internetowa
8

Skład Zarządu9

Zakres działania10

Inne


.........................................................(pieczęć i podpis osoby uprawnionej )


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna