Bytom komunikat nr 1/2016Pobieranie 53.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar53.04 Kb.
Prezydium Kolegium Sędziów Bytom 15.02.’16

Podokręgu Bytom

ul. Mickiewicza 7

41-902 Bytom

KOMUNIKAT NR 1/2016
Prezydium Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom w Nowym Roku 2016 przekazuje wszystkim Sędziom i Obserwatorom życzenia zdrowia, spokoju, radości i optymizmu w życiu osobistym

i rodzinnym. Prezydium składa serdeczne podziękowania za całokształt pracy w 2015 roku.

W związku z rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2015/2016 Prezydium życzy wszystkim sędziom,

obserwatorom, delegatom oraz działaczom dużo zdrowia, zadowolenia z pełnionych funkcji oraz osiągania jak najlepszych wyników na zielonej murawie.


I SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Podajemy aktualny skład PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU BYTOM
ZYGMUNT JANOSZKA – Przewodniczący /667 720 083/

PIOTR LASYK - Przewodniczący d/s. szkolenia i obserwacji

PIOTR CIERNIAK - Sekretarz

KAMIL KUPKA - I Referent obsady

JAKUB KOŁODZIEJCZYK - Referent d/s. extranetu i obsady

MARCIN KASPRZYK - Referent d/s. szkolenia

ADAM RAFALSKI - Referent do składek członkowskich

FRANCISZEK ZIĘBA - Referent dyscypliny

HENRYK KORNAŚ - Członek honorowy

 1. Zawiadamiamy, że zebrania plenarno-szkoleniowe odbywać się będą w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul Parkowa 2

- 22 marzec (wtorek) godz. 17.15

- 21 czerwiec (wtorek) godz. 17.15

- 05 wrzesień (poniedziałek) godz. 17.15

- 21 listopad (poniedziałek) godz. 17.15

Obecność wszystkich sędziów i obserwatorów jest obowiązkowa.


3. Ze względów oszczędnościowych nie będą wysyłane comiesięczne komunikaty, wobec powyższego

należy pamiętać o terminach zebrań plenarno-szkoleniowych zaplanowanych w roku 2016.


4. Z uwagi na omawianie istotnych zmian w przepisach gry, jak również ich interpretację, sędziowie, jak

i obserwatorzy nieobecni na tym zebraniu nie będą delegowani do prowadzenia zawodów, względnie prowadzenia obserwacji. Za każdą nieobecność na zebraniu plenarno-szkoleniowym, stosowane będą kary porządkowe w postaci odsunięcia od prowadzenia zawodów. Czynni sędziowie oraz obserwatorzy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zebraniu macierzystego KS, winni wziąć obowiązkowo udział w zebraniu innego Kolegium Sędziów Podokręgu.


5. Egzamin uprawniający do prowadzenia zawodów wszystkich klas na szczeblu Podokręgu Bytom odbędzie

się na zebraniu plenarnym 21 czerwca. Należy przynieść ze sobą przybory do pisania. Sędziowie, którzy

nie poddadzą się egzaminowi teoretycznemu, względnie go nie zaliczą, nie będą prowadzić zawodów.


II SPRAWY SZKOLENIOWE


 1. Podajemy terminy szkolenia Kadry A, B i C oraz szkolenia ŚLZPN -u :


12 kwiecień (wtorek) – godz. 17.30, 10 maj (wtorek)- godz. 17.30. oraz egzaminu sprawności fizycznej

25 kwiecień (poniedziałek) Tarn. Góry godz.18.00, 17 maj (wtorek) – Tarn. Góry godz.18.00, 31 maj (wtorek)

Bytom szkoła sportowa godz.18.00, 06 czerwiec (poniedziałek) Tarn. Góry godz.18.00, Miejsce tych szkoleń i

egzaminów zostanie podane jeszcze raz na zebraniu plenarnym w m-c marcu.
2. Warunkiem niezbędnym do prowadzenia zawodów klasy A i B będzie:


  1. zaliczenie egzaminu teoretycznego 21 czerwca 2016 r.

  2. zaliczenie egzaminu kondycyjnego.

  3. weryfikacja przez Prezydium KS


3. Uaktualnione karty zdrowia należy oddawać podczas posiedzeń Prezydium KS Podokręgu Bytom lub

na zebraniu plenarnym. Bez aktualnej karty zdrowia nie będzie można zdawać egzaminu kondycyjnego, jak

również otrzymać delegacji do prowadzenia zawodów. Karty zdrowia będą ważne według ustaleń lekarza.
4. Legitymacje sędziowskie będą prolongowane podczas zebrania plenarnego w marcu po uregulowaniu

wszystkich zaległości finansowych , włącznie z Koleżeńskim Funduszem Pośmiertnym za 2016 rok.


5. Kadra KS Podokręgu na sezon 2016/2017 zostanie powołana we wrześniu.
6. W sezonie 2015/2016 za zawodników młodzieżowych uważa się zawodników urodzonych w roku

1995 i młodszych. Zawodnik młodzieżowy może być wymieniony tylko na zawodnika

młodzieżowego i musi być w sprawozdaniu zaznaczony literą M.
7. Ilość zawodników młodzieżowych, którzy muszą występować od początku do końca spotkania,

określają regulaminy rozgrywek. I tak:- III liga – 2 młodzieżowców,

- IV liga - 2 młodzieżowców,

- Kl. Okręgowa – 2 młodzieżowców,

- Kl. A – 1 młodzieżowiec.
8. Uznaje się ,iż zawody należy zweryfikować jako przegraną 0:3 na niekorzyść drużyny ,w której z

winy klubu w ciągu meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodnikówmłodzieżowych. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych ,w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na zawodnika młodzieżowego (np. ukaranie czerwoną kartką lub kontuzja po wykorzystaniu limitu zmian). Przykład :

 1. w sytuacji wykluczenia (czerwona kartka) zawodnika –młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia do wymaganego limitu zawodników młodzieżowców, co oznacza, iż nie ma obowiązku zastępowania zawodnika –seniora innym zawodnikiem młodzieżowcem,

 2. w przypadku kontuzji zawodnika – młodzieżowca i uprzednim wykorzystaniu limitu zmian zespół występuje w zmniejszonym składzie do końca trwania zawodów,

 3. w sytuacji kiedy drużyna rozpoczyna zawody w niepełnym składzie, to może uzupełnić skład seniorami jedynie do wymaganego limitu w danej klasie rozgrywkowej, a w pozostałym zakresie – młodzieżowcami. Oznacza to ,iż w czwartej lidze zawody w niepełnym składzie można rozegrać mając od 7 do 9 seniorów, w takim przypadku brak na boisku zawodników młodzieżowych nie stanowi podstawy do walkoweru,

 4. ponadto ze względu na brak odrębnego uregulowania za zawodnika – młodzieżowca należy uznać także zawodników – obcokrajowców, spełniających kryteria dotyczące polskich zawodników młodzieżowych,

9. W przypadku, gdy tożsamość zawodnika budzi wątpliwości, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego przedstawić ważny dokument ze zdjęciem, którym są wyłącznie i tylko : dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna. Brak okazania dokumentu przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. Jeżeli zawodnik dostarczy i okaże sędziemu ważny dokument ze zdjęciem to może być dopuszczony do gry. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po końcowym gwizdku nie mogą być przyjmowane przez sędziów. Sprawdzenie tożsamości zawodników może się odbyć przed zawodami, w czasie przerwy pomiędzy częściami gry lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem sędziego. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana wniosek o sprawdzenie tożsamości i poinformować niezwłocznie ( przed zawodami lub w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy stawili się do sprawdzenia tożsamości w szatni sędziowskiej. Wezwanie to dotyczy także tych wskazanych zawodników, którzy po powiadomieniu ich kapitana zostali wymienieni na zawodnika rezerwowego lub wykluczeni przez sędziego z gry. Wyjątkiem zwalniającym wskazanego zawodnika z oczekiwania na sprawdzenie tożsamości jest konieczność udzielenia pomocy lekarskiej poza stadionem w wyniku odniesienia kontuzji podczas gry. W szatni sędziowskiej, w obecności kapitanów obu drużyn a w przypadku drużyn młodzieżowych ( zawodników niepełnoletnich) również obecności kierownika lub trenera z każdej drużyny sędzia sprawdza karty zgłoszeń oprotestowanych zawodników z ich wyglądem. Tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana, kierownika lub trenera drużyny młodzieżowej) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Jeżeli sędzia zgłosi kapitanowi drużyny o konieczności stawienia się w szatni w celu sprawdzenia tożsamości, a zawodnik ten nie stawi się do tej kontroli w wyznaczonym czasie, tj. przed rozpoczęciem zawodów – zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry (nie może być dopuszczony do meczu i musi być wykreślony), - w trakcie lub po zawodach – uznaje się że zawodnik nie był uprawniony do gry. Zawody należy zweryfikować jako walkower dla drużyny przeciwnej. Zawodnik, kapitan oraz kierownik drużyny ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same, jak za wystawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem. Karty zgłoszeniowe zawodników, którzy na żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winny zostać zatrzymane i dołączone do sprawozdania sędziego ze stosownym opisem dla Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki.
10. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu

zawodów wypełnionego drukowanymi literami spisu zawodników wyznaczonych do udziału w

spotkaniu z wyszczególnieniem ich imion, nazwisk, numerów i dat urodzenia. Przy nazwiskach

zawodników młodzieżowych należy postawić literę M.


11. Przypominamy, iż Sędziowie nie mogą prowadzić zawodów nie zgłoszonych do Referenta ds Obsady.

W przypadku stwierdzenia takich sytuacji wobec Arbitra zostaną wyciągnięte kary dyscyplinarne.
12. Rozpoczęcie rozgrywek w Klasie A nastąpi 2 kwietnia 2016r.
III. PUCHAR POLSKI – REGULAMIN OD SEZONU 2016/2017

Zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego zarządzona będzie dogrywka

2 x 15 min. Jeżeli jedna z drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą meczu. Jeżeli obydwa zespoły w drugiej połowie uzyskały tę samą liczbę bramek, sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze w momencie zakończenia dogrywki. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia uwzględniając lepsze warunki terenowe. Uznanie bramki może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. Bramki zdobyte z tzw. dobitki są nieważne. Drużyny biorące udział w rozgrywkach na szczeblu ŚlZPN. mają prawo do wymiany 4 zawodników przez cały okres trwania gry.

IV. SPRAWY RÓŻNE


 1. Prezydium na zebraniu w dniu 05.02.’16 podjął uchwałę, że każdy czynny sędzia winien w ciągu

roku przeprowadzić dwoje zawodów społecznie.

 1. Wszyscy czynni sędziowie powinni uaktualnić karty zdrowia. Bez aktualnej karty zdrowia znajdującej się w posiadaniu Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom sędzia nie będzie prowadził zawodów.

 2. Przypomina się sędziom o obowiązku przybycia na zawody co najmniej 45 minut przed ich rozpoczęciem

celem dokonania czynności wynikających z przepisów gry w piłkę nożną, w tym wyjście na boisko 5 minut

przed rozpoczęciem zawodów.4. Sędzia główny otrzyma sms-em powiadomienie z systemu extranet o zawodach wraz z jego numerem. Wynik

meczu należy przesłać do 15-tu minut po jego zakończeniu. Dotyczy to wszystkich rozgrywek prowadzonych

przez Podokręg Bytom, natomiast do kol Z. Janoszki (667 720 083) należy dzwonić, jeżeli były zajścia w

czasie lub po zawodach a do kol. E. Matejczyka (516 445 234) przewodniczącego Wydziału Gier po udzieleniu

w meczu czerwonej kartki (wykluczenia z gry).

5. Dokonywane zmiany zawodników w trakcie zawodów winny być bezwzględnie wpisane do sprawozdania z

zawodów. Sprawozdania muszą być wypisywane czytelnie zarówno przez kierownictwo drużyn, jak i sędziów.6. Prosimy o podawanie następujących danych:

a. zmiany adresu zamieszkania, numerów dostępnych telefonów,

b. nazwy klubu, w których koledzy grają lub są działaczami oraz klubów, których nie chcą sędziować,

c. terminów treningów, wykładów, urlopów.

Dane te należy podawać na piśmie do referenta obsady lub drogą mailową : obsadabytom@gmail.com

7. Sędziowie zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulaminów i ustaleń podawanych w

komunikatach. W stosunku do kolegów, którzy nie będą wywiązywali się z tych obowiązków, wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne do skreślenia z listy sędziów włącznie.8. Sędziowie zobowiązani są do opisywania w sprawozdaniu z zawodów wszelkich zajść podczas

zawodów jak i po ich zakończeniu. Należy bezwzględnie dopilnować prawidłowego zachowania się piłkarzy

na boisku podczas zawodów. Dotyczy się to przede wszystkim zawodów trampkarzy i juniorów.


 1. Prosimy jeszcze raz wszystkich sędziów o sprawdzenie deklaracji KFP czy są prawidłowo wypisane.

 2. Delegacje sędziowskie należy wypełniać w sposób dokładny i czytelny a niezrealizowane kwity przez kluby należy rozliczać do końca bieżącego miesiąca w podokręgu.V. WYSYŁKA SPRAWOZDAŃ
Sprawozdania ze wszystkich zawodów wpisujemy do extranetu. Oryginały sprawozdań wraz z

kopiami oddajemy na zebraniach.


VI. SKREŚLENIA

W roku 2015 został skreślony z listy sędziów kolega: Cichowski Adrian, Drzazga Mariusz, Ratajczak Dawid – sędziowie rzeczywiści.


VII. SPRAWY FINANSOWE


 1. Przypomina się wszystkim kolegom o bezwzględnej konieczności uregulowania zaległości finansowych za rok 2015 oraz dokonania wpłaty na K.F.P. przez sędziów rzeczywistych za rok 2016 w wysokości 52,00 zł. Wypłacona zapomoga z tytułu K.F.P. wynosi w tym roku 8,5 tysięcy złotych.
 1. Nieuregulowanie zaległości finansowych spowoduje wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych w postaci odsunięcia od prowadzenia zawodów, a w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty – skreślenia z listy sędziów!


VIII. WYRÓŻNIENIA I PRZEMIANOWANIA


 1. Następujący sędziowie obchodzą jubileusze działalności w organizacji sędziowskiej:


Erwin Trembaczowski -55 lat Waldemar Sobotka -35 lat

Rudolf Olejak -45 lat Jerzy Kowalczyk -35 lat

Augustyn Noch -40 lat Franciszek Zięba -35 lat

Stanisław Kołodziejczyk -35 lat Kurcz Leon -30 lat

Zbigniew Kozicki -35 lat Rał Zbigniew -25 lat

Śliwka Dariusz -25 lat


 1. Jubileusz przeprowadzonych zawodów obchodzą następujący sędziowie:


Franciszek Zięba -2000 zawodów Piotr Lasyk -1000 zawodów

Berhausen Jerzy -1000 zawodów Zenon Chudy -1000 zawodów

Eugeniusz Romik -500 zawodów Krzysztof Krawczyk -500 zawodów

Wojciech Zarzycki -500 zawodów Tomasz Światowski -500 zawodów

Tomasz Kidala -500 zawodów Izabela Mnich -500 zawodów

Krzysztof Nowak -300 zawodów Tytus Skowronek -300 zawodów

Sławomir Wojtacha -300 zawodów
Gdyby ktoś z koleżanek lub kolegów obchodził w tym roku jubileusz związany z działalnością w naszej organizacji albo związany z liczbą przeprowadzonych zawodów, a nie został uwzględniony w powyższym wykazie, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Prezydium Kolegium Sędziów.
3. Prezydium Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom wystąpiło z wnioskiem o uhonorowanie sędziów za długoletnią działalność oraz osób wnoszących wkład w propagowanie i rozwój naszej organizacji .

Lista odznaczonych osób zostanie ogłoszona po zatwierdzeniu przez Zarząd Podokręgu Bytom w m-cu marcu.


4. Na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów następujący sędziowie próbni zostali przemianowani na sędziów rzeczywistych: Ziora Michał, Sobala Łukasz, Michura Krzysztof, Pękała Dawid . Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia na zielonej murawie.
5. Spotkanie Jubilatów odbędzie się 11.03.‘16r. o godzinie 16.45 w restauracji „Dom Weselny”

w Radzionkowie ul. Knosały


6. Obecnie Komisja Rewizyjna przedstawia się w następującym składzie – przewodniczący: Nawara Jerzy,

członkowie: Dudziak Bogdan, Mnich Izabela, Kowalczyk Jerzy


7. Pragniemy poinformować, że w roku 2015 nasi sędziowie tj. koleżanka Izabela Mnich, brała udział w XIV

Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles (25.07 – 02.08.2015 r.) natomiast kolegaPiotr Lasyk prowadził jako sędzia główny zawody Extraklasy oraz zawody międzynarodowe U-21

Szwajcaria- Włochy.


8. 16 stycznia 2016 roku w Bytomiu w hali „Na Skarpie” odbyły się XXII Halowe Mistrzostwa Śląska

Sędziów Piłki Nożnej im. Edwarda Konopki, którego to byliśmy organizatorem. Dzielnie spisała się drużyna

naszego Podokręgu i w ramach gościnności wywalczyła III miejsce.

Drużyna wystąpiła w składzie: Wojciech Zarzycki (bramkarz), Wojciech Kretek (kapitan),Adam Adamus, Wojciech Rafalski, Sławomir Sobiesiak, Dawid Krzemień, Damian Rosa, Piotr Skalski,

Dawid Szpindor, Jarosław Stachowicz.

Trenerem drużyny był kol. Eugeniusz Wyląg, a kierownikiem drużyny kol. Marek Czernachowski.

Gratulujemy drużynie wspaniałej postawy, a wszystkim którzy przyczynili się do tych sukcesów serdecznie

dziękujemy.
Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy okazali bezinteresowną pomoc w przygotowaniu

XXII halowych Mistrzostw Śląska im E. Konopki. To dzięki kreatywności, zaangażowaniu i wsparciu

mogliśmy zorganizować tak wspaniałą uroczystość.
Kretek Wojciech, Żółtowski Artur, Kornaś Henryk, Jankowski Maciej, Pająk Patryk, Stępień Mirosław, Froehlich Adrian, Froch Marcin, Michura Piotr, Krawczyk Krzysztof, Ferdyn Tomasz, Mnich Izabela, Ambrosiewicz Justyna, Dudek- Krawczyk Sabina, Pielas Magdalena, Bobowska Agnieszka
Serdecznie dziękujemy tym osobom za bezcenne wsparcie, które nam zapewnili.

Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, ludzi na których można polegać.6. Podajemy adres strony internetowej oraz poczty podokręgu i referenta obsady:

http://bytom.slzpn.katowice.pl podokregbytom@interia.pl obsadabytom@gmail.com

Za Prezydium Kolegium Sędziów

Sekretarz Przewodniczący Przewodniczący

ds. szkolenia
P. Cierniak P. Lasyk Z. Janoszka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna